ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

erstaunt

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erstaunt-, *erstaunt*
German-Thai: Longdo Dictionary
erstaunt(adj adv) รู้สึกทึ่ง, รู้สึกประหลาดใจ(ทางบวก) เช่น Sie ist über die Nachricht so erstaunt. เธอรู้สึกทึ่งเกี่ยวกับข่าวนี้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erstaunt; überraschtastonished [Add to Longdo]
erstaunt; verblüfft {adj} | erstaunter; verblüffter | am erstauntesten; am verblüfftestenamazed | more amazed | most amazed [Add to Longdo]
erstaunt; verwundert; staunend {adj}wondering [Add to Longdo]
erstaunt; überrascht; verblüfft; bestürzt; betroffen; sprachlos {adj} | erstaunt sein; überrascht sein; betroffen seintaken aback | to be taken aback [Add to Longdo]
erstaunt {adv}amazedly [Add to Longdo]
erstaunt {adv}wonderingly [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
驚く[おどろく, odoroku] erstaunt_sein, sich_wundern, ueberrascht_sein, bestuerzt_sein, verwirrt_sein [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  erstaunt /ɛrʃtaunt/
   aback; amazed; amazedly; astonished; astonishes; wonderingly

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top