ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

verandah

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -verandah-, *verandah*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
verandah[N] ระเบียง, See also: เฉลียง, นอกชาน, Syn. porch, balcony

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
verandah(วะแรน'ดะ) n. ระเบียง,เฉลียง,ดาดฟ้า., See also: verandaed adj. verandahed adj., Syn. open porch

English-Thai: Nontri Dictionary
verandah(n) ระเบียง,เฉลียง,ดาดฟ้า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระเบียงห้องนอน[N] porch, See also: verandah, Example: ีกาตัวหนึ่งบินมาเกาะที่สายไฟฟ้าตรงระเบียงห้องนอน, Count unit: ด้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉลียง[n.] (chalīeng) EN: veranda = verandah ; balcony   FR: véranda [f] ; balcon [m] ; terrasse [f]
ชาน[n.] (chān) EN: porch ; terrace ; balcony ; loggia ; veranda = verandah ; deck   FR: plate-forme [f] ; terrasse [f]
ระเบียง[n.] (rabīeng) EN: terrace ; veranda ; verandah ; balcony ; corridor ; open passage ; passageway ; porch ; portico   FR: terrasse [f] ; balcon [m] ; véranda [f] ; corridor [m] ; galerie [f] ; porche [m]
ระเบียงห้องนอน [n. exp.] (rabīeng hǿng nøn) EN: porch ; verandah   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
verandah    (n) vˈərˈændə (v @1 r a1 n d @)
verandahs    (n) vˈərˈændəz (v @1 r a1 n d @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベランダ[, beranda] (n) balcony; verandah; (P) [Add to Longdo]
濡れ縁;濡縁(io)[ぬれえん, nureen] (n) open verandah; open veranda [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  verandah
      n 1: a porch along the outside of a building (sometimes partly
           enclosed) [syn: {veranda}, {verandah}, {gallery}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top