Search result for

อย่างมากมาย

(32 entries)
(0.0382 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อย่างมากมาย-, *อย่างมากมาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างมากมาย[ADV] very much, See also: plentifully, numerously, Syn. อย่างมาก, Example: ถ้าคนเราไม่ต้องนอน พฤติกรรมของมนุษย์ในโลกคงเปลี่ยนไปอย่างมากมาย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your family has made such great contributions to the Kingdom of Caoตระกูลของท่านสร้างผลงาน ให้กับแคว้นโจโฉอย่างมากมาย Three Kingdoms (2008)
Chairman of an obscenely profitable banking institution.เป็นประธานของสถาบันการเงินที่กำไรอย่างมากมาย Pathology (2008)
I feel a lot better... I think I just needed the fillings, you know.ผมรู้สึกว่าดีขึ้นมอย่างมากมาย แค่รู้สึกว่า ต้องเติมพลังหน่อย คุณก็รู้ District 9 (2009)
Oh, shit.อย่างมากมาย คุณรู้นะ ประสบการณ์อย่างมากมาย - คุณเห็นกล้องไหม... ABQ (2009)
I mean, incalculable.ครูหมายถึง อย่างมากมายมหาศาล Peekaboo (2009)
"These violent delights have violent ends. ""ความสุขอย่างมากมาย เกิดขึ้นหลังความรุนแรงจบลง" Hopeless (2009)
Can you see anything that would explain copious blood loss?คุณเจออะไรบ้างมั้ย ที่อธิบายการเสียเลือด ไปอย่างมากมายThe Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
An abnormal spike in seismic activity as of lateมีปรากฎการณ์ที่ไม่ปกติ เกิดขึ้นตามมาอย่างมากมาย Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)
There has been an enormous releaseมีผลลัพธ์ออกมา อย่างมากมาย Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)
Women will moisten at the very sight.ผู้หญิงจะเปียกให้กับแก อย่างมากมาย Delicate Things (2010)
How many vampires have gone missing in your area?และหายตัวไปอย่างมากมาย มีแวมไพร์กี่ตนแล้วล่ะ ที่หายตัวไป ในเขตพื้นที่ของคุณ? Bad Blood (2010)
We require only cause of death.มีตัวอย่างมากมายในนี้ซึ่งคุณตรวจสอบได้ The Proof in the Pudding (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อย่างมากมาย[adv.] (yāng mākmāi) EN: very much ; plentifully ; numerously   FR: abondamment

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abundantly[ADV] อย่างมาก, See also: อย่างมากมาย, อย่างท่วมท้น, Syn. plentifully, lavishly
consummately[ADV] อย่างมากมาย
copiously[ADV] อย่างมากมาย, Syn. abundantly, extravagantly
countlessly[ADV] อย่างมากมาย, Syn. innumerability
enormously[ADV] อย่างมากมาย, See also: อย่างใหญ่โต, อย่างมโหฬาร, Syn. gigantically, hugely, vastly
exceedingly[ADV] อย่างมากมาย, See also: อย่างมหาศาล, อย่างไม่ธรรมดา, Syn. extremely, greatly, very
immensely[ADV] อย่างมโหฬาร, See also: อย่างมากมาย, อย่างกว้างใหญ่, อย่างมหาศาล, Syn. vastly, very
largely[ADV] อย่างมากมาย, See also: อย่างใหญ่โต, อย่างใหญ่หลวง, อย่างมหาศาล, Syn. much
lavishly[ADV] อย่างฟุ่มเฟือย, See also: อย่างมากมายเกินขอบเขต, อย่างสุรุ่ยสุร่าย, Syn. profusely, richly, extravagantly
mighty[ADV] อย่างมากมาย, See also: อย่างมาก, Syn. very much, ever so

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breakthrough(เบรค'ธรู) n. การพัฒนาอย่างมากมายยิ่ง,การก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ครั้งสำคัญยิ่ง,การฝ่าอุปสรรค, การบุกทะลวง, Syn. advance -Conf.break through
consumedly(คันซู'มิดลี) adv. อย่างมากมาย,อย่างยิ่ง,เกินไป, Syn. greatly
hecatomb(เฮค'คะโทม) n.การฆ่าสัตว์อย่างมากมาย
large(ลาร์จฺ) adj. ใหญ่,ใหญ่โตมหึมา,ส่วนมาก,กว้าง,กว้างขวาง, (ลม) ดี. adv. อย่างใหญ่โต,อย่างมากมาย,อย่างคุยโว,ตามลม. n. -Phr. (at large อย่างอิสระ,เต็มที่,หลบหนี,มากมาย) -Phr. (in large มากมาย), See also: largeness n. ดูlarge คำที่มีความหมายเหมือนกั
load(โลด) {loaded,loading,loads} n. ของบรรทุก,น้ำหนักบรรทุก,ระวางน้ำหนักบรรทุก,ภาระ,สิ่งที่เป็นภาระ,น้ำหนักถ่วง,ปริมาณงาน,ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้,อุปกรณ์รับไฟฟ้า,ปริมาณเหล้าที่ทำให้มึนเมา v. บรรทุก,ใส่,ถ่วง,บรรจุ,มอบให้อย่างมากมาย,ลำเอียง,เพิ่มกำลังไฟฟ้า,เพิ่ม adv. มาก,มากมาย
rain(เรน) n. ฝน,น้ำฝน vi. ฝนตก,ตกลงมาคล้ายฝน. vt. ส่งลงมา,ทำให้ตกลงมาเป็นจำนวนมาก,ให้อย่างมากมาย,เสนอให้อย่างมากมาย, -Phr. (rain cats and dogs ฝนตกลงมาอย่างหนักหรือไม่ขาดสาย), See also: rains n. ฤดูฝน,หน้าฝน,การหลั่งไหลลงมาอย่างแรง
shower(เชา'เออะ) n. ฝนหรือลูกเห็บหรือหิมะที่ตกลงมาปรอย ๆ ,การตกลงมาเป็นจำนวนมาก,การอาบน้ำโดยการใช้ฝักบัว ,ฝักบัว,ผู้แสดง,สิ่งที่แสดง vt. อาบน้ำด้วยฝักบัว,สาด,ราด,ให้อย่างมากมาย. vi. ฝนตกปรอย ๆ ,หิมะตกปรอย ๆ ,อาบน้ำฝัก-บัว., See also: showery n.

English-Thai: Nontri Dictionary
galore(adv) อย่างสมบูรณ์,อย่างมากมาย,อย่างเยอะแยะ,อย่างอุดมสมบูรณ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top