Search result for

mere

(105 entries)
(0.0096 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mere-, *mere*
Possible hiragana form: めれ
English-Thai: Longdo Dictionary
hammered(adj ) เมามาก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mere[ADJ] เพียงเท่านั้น, See also: ไม่เกินกว่า, เท่านั้น, Syn. small, minor, insignificant
mere[ADJ] บริสุทธิ์, See also: ไม่มีสิ่งเจือปน, แท้ๆ
mere[N] บึง (ทางวรรณกรรม), See also: ทะเลสาบ, หนองน้ำ, สระน้ำ
merely[ADV] เพียงเท่านั้น, See also: เพียงแต่, เท่านั้น, อย่างง่ายๆ, Syn. only, exclusively
meretricious[ADJ] น่าดึงดูดใจแต่เพียงภายนอก, See also: หรูหราแต่เพียงภายนอก, Syn. tawdry, garish, gaudy, showy, flashy
meretricious[ADJ] หลอกลวง, See also: เสแสร้ง, Syn. spurious, sham, false, pretentious, Ant. true
meretricious[ADJ] ซึ่งเป็นกริยาท่าทางของโสเภณี
meretriciously[ADV] อย่างหลอกลวง
meretriciousness[N] ความหลอกลวง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mere(เมียร์) adj. เป็นเพียง,เท่านั้น,เฉย ๆ ,บริสุทธิ์,ไม่มีสิ่งเจือปน,แท้ ๆ ,อุดมสมบูรณ์
merely(เมียร์'ลี) adv. เท่านั้น,เป็นเพียง,ง่าย ๆ ,เฉย ๆ ,บริสุทธิ์,ไม่มีสิ่งเจือปน, Syn. simply,purely
meretricious(เมอริทริช'เชิส) adj. บาดตา,ฉูดฉาดและหรูหราแต่ไม่มีราคา,หลอกลวง,ไม่จริงใจ,แพศยา,ชั่วช้า., See also: meretriciousness n., Syn. tawdry
antimere(แอน' ทิเมียร์) n. ส่วนของร่างกายที่กั้นด้วยแนวราบเป็นุมุฉากกับแกนยาวของร่างกาย
cashmere(แคช'เมียร์) n. สิ่งทอที่ทำด้วยเส้นใยขนแกะแค็ชเมียร์
cassimeren. สิ่งทอลายเฉียง, Syn. casimere,casimire
gomerel(กอม'เมอเรล) n. คนโง่., Syn. gomeral,gomeril
kerseymere(เคอ'ซิเมียร์) n. ผ้าขนหนูสัตว์หนาแน่น
sarcomereเป็นหน่วยของกล้ามเนื้อลายซึ่งประกอบด้วยแถบโปร่งแสง I-band หนึ่งซีก และ แถบทึบแสง A-band
yammerern., Syn. whimper

English-Thai: Nontri Dictionary
mere(adj) เท่านั้น,แท้ๆ,เป็นเพียง,เฉยๆ,บริสุทธิ์,อุดมสมบูรณ์
mere(n) สระน้ำ
merely(adv) เป็นเพียง,เท่านั้น,เฉยๆ,ง่ายๆ,บริสุทธิ์
meretricious(adj) บาดตา,ฉูดฉาด,หลอกลวง,แพศยา,ไม่จริงใจ
cashmere(n) ผ้าขนสัตว์ชนิดหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mere motion; ex mero motu (L.)การกระทำตามที่ศาลเห็นสมควร, การกระทำที่ตนเองริเริ่ม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mere rightsสิทธิแต่ในนาม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Meredith.เมเรดิธ I Like You So Much Better When You're Naked (2010)
It's a mere scrap of paper.มันเป็นเพียงแค่เศษกระดาษ The Great Dictator (1940)
I merely thought that you might find a costume among the family portraits that would suit you.ฉันเพียงเเต่คิดว่าคุณอาจเจอชุดที่เหมาะกับคุณ ได้จากบรรดาภาพวาดของตระกูล Rebecca (1940)
Tell him all about it. I don't know what you mean. I merely said I hoped to give up selling cars and retire into the country.ผมแค่บอกว่าผมหวังจะเกษียณตัวมาอยู่ชนบท Rebecca (1940)
The medicines are make-believe. The dressings are mere paper.ยาทั้งหลายที่ดูเหมือนจริง กับผ้าผ่อนที่เหมือนทำจากกระดาษ Night and Fog (1956)
Remember, Gripweed, medals are merely milestones on the road to final victory.เหตุการณ์สำคัญบนถนนเพื่อชัย ชนะครั้งสุดท้าย ขอแสดงความยินดี. How I Won the War (1967)
I don't wish to belittle D'Arnot's contribution... but he was merely a part of an expedition.ฉันไม่ต้องการที่จะมีส่วน ร่วมดูแคลน ดึอาโนท ของ ... แต่เขาก็เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ของการเดินทาง Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Indeed, no, sir. I'm merely a humble butler.ไม่ใช่หรอกครับ ผมเป็นแค่พ่อบ้านเท่านั้น Clue (1985)
Merely quoting, sir, from Alfred, Lord Tennyson.เป็นแค่คำคมครับ จากอัลเฟรด, ลอร์ดเทนนีสัน Clue (1985)
Merely, that you were all meeting to discuss our little financial arrangements.คิดหรือว่าพวกคุณมาเจอกัน เพื่อจะหารือเกี่ยวกับเรื่องการจัดการเงิน Clue (1985)
You as a mere butler have no access to government secrets.คุณเป็นแค่พ่อบ้าน ไม่มีข้อมูลความลับของรัฐบาล Clue (1985)
Vampires, and this castle, are merely ghosts forgotten by time.ทั้งแวมไพร์ ทั้งปราสาท และปีศาจพวกนี้ ควรถูกลืมไปตามกาลเวลา Vampire Hunter D (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mereComputer are thought of as mere calculating machines.
mereMere decay produces richer life.
mereShe is a mere child.
mereShe was merely stating a fact.
mereHis sympathy was mere show.
mereHe was sitting merely in the place.
mereNot merely I but also he is invited to the party.
mereThis generous offer may be a mere pose.
mereEven the merest little thing irritated him.
mereLabor is not merely a necessity but a pleasure.
mereThey are mere creatures of habit.
mereShe said that the mere sight of him made her sick.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เท่านั้นเอง[ADV] only, See also: merely, Syn. เพียงเท่านั้น, Example: ผมเป็นเพียงผู้ช่วยเขาเท่านั้นเอง ไม่มีอำนาจสั่งการอะไร
แต่เพียง[ADV] only, See also: merely, Example: คอมพิวเตอร์ในยุคแรกจะติดตั้งและทำงานแต่เพียงในศูนย์คอมพิวเตอร์
แต่เพียงอย่างเดียว[ADV] only, See also: merely, Syn. แต่อย่างเดียว, เพียงอย่างเดียว, Example: ผู้ใหญ่ไม่ควรสอนให้เด็กเอาตัวรอดแต่เพียงอย่างเดียว
เท่านั้น[ADV] only, See also: merely, simply, Syn. แค่นั้น, เพียงนั้น, ขนาดนั้น, Example: มีเพียงเขาเท่านั้นที่ใส่ชุดสุภาพมางานนี้, Thai definition: คำเน้นความแสดงจำนวนจำกัดเฉพาะ
เพียงแต่[ADV] merely, See also: only, just, Syn. ก็แค่, Example: เขาเพียงแต่พยักหน้าลูกน้องของเขาก็วิ่งแจ้นไปปฏิบัติตามคำสั่งเขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิการิณี[n.] (athikārinī) EN: woman rector   FR: rectrice [f] ; prieure [f] ; mère supérieure [f]
บิดามารดา[n.] (bidā-māndā) EN: parents   FR: parents [mpl] ; père et mère [mpl]
บริษัทแม่[n. exp.] (børisat maē) EN: parent company   FR: société mère [f] ; société fille [f]
ชั่วแล่น[adj.] (chūalaen) EN: fleeting ; brief ; passing   FR: passager ; éphémère
ฝันเฟื่อง[v.] (fanfeūang) EN: daydream of the impossible ; fantasize about the impossible ; dream about the impossible ; imagine the impossible   FR: rêver à l'impossible ; vivre de chimères
แจกแจง[v.] (jaēkjaēng) EN: enumerate ; explain ; analyse ; digest ; clarify   FR: énumérer
แจ้งนับ[v. exp.] (jaēng nap) FR: énumérer
กำพร้าแม่[adj.] (kamphrā maē) EN: motherless   FR: orphelin de la mère
แค่[adv.] (khaē) EN: only ; just ; solely ; merely ; no more and no less ; thus ; to the extent of ; up to ; as far (as) ; as long (as) ; to ; within   FR: jusque ; d'ici ; en ; autant ; seulement ; tout juste ; à peine
แค่นี้[adv.] (khaēnī) EN: only ; just ; solely ; merely ; no more and no less   FR: aussi ; à ce point ; aussi peu

CMU English Pronouncing Dictionary
MERE    M IH1 R
MERELY    M IH1 R L IY0
MEREST    M EH1 R AH0 S T
MERETZ    M EH1 R EH0 T S
MERENDA    M EH0 R EY1 N D AH0
MEREDITH    M EH1 R AH0 D IH2 TH
MERENDINO    M ER0 EH0 N D IY1 N OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mere    (n) (m i@1 r)
meres    (n) (m i@1 z)
merest    (n) (m ii1 r @ s t)
merely    (a) (m i@1 l ii)
Meredith    (n) (m e1 r @ d @ th)
meretricious    (j) (m e2 r i t r i1 sh @ s)
meretriciously    (a) (m e2 r i t r i1 sh @ s l ii)
meretriciousness    (n) (m e2 r i t r i1 sh @ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
只是[zhǐ shì, ㄓˇ ㄕˋ, ] merely; simply; only; but, #278 [Add to Longdo]
不过尔尔[bù guò ěr ěr, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄛˋ ㄦˇ ㄦˇ, / ] merely mediocre; just middling, #92,487 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nur; bloß; rein {adv} | nur fürs Augemere | mere window-dressing [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
mère(n) |f| แม่, มารดา
maison mère(n) |f| บริษัทแม่, สำนักงานใหญ่

Japanese-English: EDICT Dictionary
しもつかれ[, shimotsukare] (n) (See 酢憤り) dish of simmered salmon head, soybeans, vegetables, and leftovers (popular in Tochigi Prefecture and surrounds) [Add to Longdo]
たった[, tatta] (adj-f,adv) only; merely; but; no more than; (P) [Add to Longdo]
だてらに[, daterani] (suf,prt) a mere (status or characteristic); implies activity unsuited to (status or characteristic); (P) [Add to Longdo]
どうかした;どうかして[, doukashita ; doukashite] (exp) by mere chance; by some chance; somehow or other; in some way [Add to Longdo]
に過ぎない[にすぎない, nisuginai] (exp) no more than; just; only; mere; goes no further than [Add to Longdo]
はした金;端金;端た金[はしたがね, hashitagane] (n) odd money; loose change; small (paltry) sum (of money); chicken feed; (mere) pittance [Add to Longdo]
ぽっきり[, pokkiri] (adv) (See こっきり) merely; having just ... [Add to Longdo]
イメレス[, imeresu] (n) (abbr) (sl) {comp} image response [Add to Longdo]
カシミア山羊[カシミアやぎ, kashimia yagi] (n) Cashmere goat [Add to Longdo]
カシミア糸[カシミアいと, kashimia ito] (n) cashmere yarn [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カメレオン[かめれおん, kamereon] Chameleon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mere \Mere\ (m[=e]r), v. t.
   To divide, limit, or bound. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Which meared her rule with Africa.    --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mere \Mere\, n.
   A mare. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mere \Mere\ (m[=e]r), a. [Superl. {Merest}. The comparative is
   rarely or never used.] [L. merus.]
   1. Unmixed; pure; entire; absolute; unqualified.
    [1913 Webster]
 
       Then entered they the mere, main sea. --Chapman.
    [1913 Webster]
 
       The sorrows of this world would be mere and unmixed.
                          --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. Only this, and nothing else; such, and no more; simple;
    bare; as, a mere boy; a mere form.
    [1913 Webster]
 
       From mere success nothing can be concluded in favor
       of any nation.            --Atterbury.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -mere \-mere\ [Gr. ? part.]
   A combining form meaning part, portion; as, blastomere,
   epimere.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mere \Mere\ (m[=e]r), n. [Written also mar.] [OE. mere, AS. mere
   mere, sea; akin to D. meer lake, OS. meri sea, OHG. meri,
   mari, G. meer, Icel. marr, Goth. marei, Russ. more, W. mor,
   Ir. & Gael. muir, L. mare, and perh. to L. mori to die, and
   meaning originally, that which is dead, a waste. Cf.
   {Mortal}, {Marine}, {Marsh}, {Mermaid}, {Moor}.]
   A pool or lake. --Drayton. --Tennyson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mere \Mere\, n. [Written also meer and mear.] [AS. gem[=ae]re.
   [root]269.]
   A boundary. --Bacon.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mere
   adj 1: being nothing more than specified; "a mere child"
   2: apart from anything else; without additions or modifications;
     "only the bare facts"; "shocked by the mere idea"; "the
     simple passage of time was enough"; "the simple truth" [syn:
     {bare(a)}, {mere(a)}, {simple(a)}]
   n 1: a small pond of standing water

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 mere
  1. more
  2. else; further; more; on

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top