ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unrecoverable

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unrecoverable-, *unrecoverable*
English-Thai: Longdo Dictionary
unrecoverable(adj) ไม่สามารถกู้คืนได้, ไม่สามารถเอากลับคืนได้, ไม่สามารถรักษาได้, S. irrecoverable, R. recover

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Unrecoverable Volumesปริมาณน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่ประมาณได้
ปริมาณน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่ประมาณได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งว่าจะเหลืออยู่ในแหล่งกักเก็บหลังจากที่หยุดผลิตไปแล้ว เนื่องจากไม่สามารถผลิตได้โดยเทคโนโลย ีและสภาพเศรษฐกิจที่คาดการณ์ได้ ณ เวลานั้น [ปิโตรเลี่ยม]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倒账[dǎo zhàng, ㄉㄠˇ ㄓㄤˋ, / ] unrecoverable debt; bad debt; to evade debt, #194,327 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
回復不能誤り[かいふくふのうあやまり, kaifukufunouayamari] (n) {comp} unrecoverable error [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
回復不能誤り[かいふくふのうあやまり, kaifukufunouayamari] unrecoverable error [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unrecoverable \Unrecoverable\
   See {recoverable}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unrecoverable
   adj 1: incapable of being recovered or regained [syn:
       {unrecoverable}, {irrecoverable}] [ant: {recoverable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top