ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

中傷

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -中傷-, *中傷*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中伤[zhòng shāng, ㄓㄨㄥˋ ㄕㄤ, / ] slander; calumny; to frame with false evidence, #38,037 [Add to Longdo]
恶语中伤[è yǔ zhòng shāng, ㄜˋ ㄩˇ ㄓㄨㄥˋ ㄕㄤ, / ] vicious slander; to calumny maliciously, #142,583 [Add to Longdo]
恶意中伤[è yì zhōng shāng, ㄜˋ ㄧˋ ㄓㄨㄥ ㄕㄤ, / ] malicious libel; slander [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
中傷[ちゅうしょう, chuushou] (n,vs) slander; libel; defamation; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Just pass such an insult.その程度の中傷はほうっておきなさい。
* The basic prohibitions (No slander, libel, etc.) are noted in the "Read me first." Please be sure to read it.※基本的な禁止事項(誹謗・中傷の禁止等)は「はじめにお読み下さい」に記載してあります。必ずお読みください。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Slander a man in his own home, you might find yourself crossing swords with him.[JA] 人の家で中傷的なこというのは ただじゃあすまない Book of the Stranger (2016)
Why do you send those nasty faxes?[JA] どうして 中傷のFAX 送ってくるんですか? Reason (2017)
You don't want to date me and yet you curse me on radio and TV.[CN] 你不但不肯見我,還在電台中傷我 在電視上中傷 Ye jing hun (1982)
- and I do the insulting.[CN] -我就負責中傷 Bloodstream (2011)
I'm not even gonna mention that she's letting the bachelors feel her up at will, 'cause that just adds insult to injury.[CN] 更別提 她還讓那些單身漢摸她 這簡直讓侮辱升級到中傷 Slow Night, So Long (2010)
Some wicked tongues say she jumped.[CN] 有人中傷說,她自己跳下去 The Nun (2013)
And even if the slander should be true, then Father FERREIRA is damned.[JA] そして 中傷が真実で有った時は フェレイラ神父は罪深い人です Silence (2016)
I will fight these terrible slurs upon our name and prove to the world they breed an honest boy in Farmersville, Pennsylvania.[JA] 私たちの名前に着せられた ひどい中傷と戦い、世界に証明します ペンシルバニア州ファーマーズビル 皆さんは正直な少年を育んだことを The Program (2015)
It could be a slander created to further discredit our faith.[JA] 私たちの信仰を貶めるための 中傷かも知れません Silence (2016)
It's a very bad rumour. It's a rumour. I'm serious.[CN] 真是惡意中傷,這是謠言,我說真的 The Sweetest Thing (2002)
That's a slanderous lie, you irresponsible element![CN] 這是你中傷我的謊言 你這不負責任的傢伙! WR: Mysteries of the Organism (1971)
The design does not work when I am knee-deep in dirt.[JA] 中傷に埋もれていると 計画なんかクソだ Other Lives (2015)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
中傷[ちゅうしょう, chuushou] Verleumdung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top