ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

are

AA1 R   
193 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -are-, *are*
Possible hiragana form: あれ
English-Thai: Longdo Dictionary
areola(n) |pl. areolae| วงปานนม เช่น The areola often becomes more prominent during pregnancy.
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood
conventional warfare(phrase) การยุทธตามรูปแบบ, การทำสงครามโดยใช้อาวุธและยุทธวิธีทางการทหาร ซึ่งแต่ละชนชาติจะเผชิญหน้ากันอย่างเปิดเผย
aftercare(n) การติดตามผลการรักษา, การดูแลผู้ป่วยหลังจากได้รับการบำบัดรักษา , S. after-care
earning per share(n) กำไรต่อหุ้น ย่อด้วย EPS เช่น The earning per share for ICI Pakistan, excluding the impact of deferred tax, increased by 31%, from Rs 11.6 per share to Rs 15.2 per share.
share capital(n) ทุนเรือนหุ้น
parentage(n) วงศ์ตระกูล, บรรพบุรุษ, เชื้อสาย เช่น This essay reviews the question whether there should be a general right of knowledge of one's genetic parentage.
nightmare death syndrome(n) โรคไหลตาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
are[AUX] เป็น, See also: อยู่, คือ
are[N] หน่วยวัดเนื้อที่ เท่ากับ 100 ตารางเมตร
area[N] บริเวณ, See also: พื้นที่, Syn. space
area[N] พื้นผิว
area[N] ย่าน, See also: แถบ, บริเวณ, แถว, ละแวก, ถิ่น, อาณาบริเวณ, Syn. region, tract
arena[N] สถานที่เกิดเหตุ, See also: สถานการณ์, ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ
arena[N] สนามกีฬา, See also: สังเวียน, เวที, Syn. field, ground, coliseum
aren't[ABBR] คำย่อของ are not

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
are(อา) ใช้กับ you และเป็นพหูพจน์แทน be, หน่วยผิวหน้าที่เท่ากับ 100 ตารางเมตรหรือ 119.6 ตารางหลาหรือ 1/100 hectare
area(แอ'เรีย) n. พื้นที่, เนื้อที่,อาณาบริเวณ, เขต,สาขาวิชา, Syn. section,space, field, zone)
area codeเลขหน่วยที่หมายถึงเขตโทรศัพท์ของส่วนต่าง ๆ ของประเทศ
areaway(แอร'เรียเวย์) n. ที่ว่างหน้าห้องใต้ดิน
areca(แอ'รีคะ,แอรี'คะ) n. พืชหมาก,ผลหมาก
arehenteron(อาร์คเอน'เทอรอน) n. โพรงย่อยอาหารเริ่มแรกของตัวอ่อน. -archenteronic adj. (primitive enteron)
aren't(อาร์นทฺ) abbr. are not,am not
arena(อะรี'นะ) n. สนามกีฬา,สังเวียน,เวที
arena theatreโรงละครที่มีเวทีและมีอย่างน้อยสามด้านที่ล้อมเวที
arenaceous(อาระเน'เซียส) adj.คล้ายทราย, เป็นทราย, มีถิ่นที่อยู่เป็นทราย (sandlike, sandy)

English-Thai: Nontri Dictionary
are(vi) เป็น,อยู่
area(n) พื้นที่,เขต,เนื้อที่,บริเวณ,สาขาวิชา
arena(n) สังเวียน,สนามกีฬา,สมรภูมิ
afeared(adj) หวาดกลัว
apparel(n) เสื้อผ้า,เครื่องนุ่งห่ม
apparel(vt) แต่งตัว,ประดับ
apparent(adj) ประจักษ์,แจ่มแจ้ง,เด่นชัด,ชัดเจน
aware(adj) ตระหนัก,รู้,ทราบ,รู้สึกตัว
awareness(n) ความตระหนัก,สติ
bare(adj) เปลือย,โกร๋น,โล่งเตียน,ว่างเปล่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
areaพื้นที่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
areaพื้นที่, ท้องที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
areaพื้นที่, เขต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
area measureมาตราวัดพื้นที่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
area of annulusพื้นที่แผ่นวงแหวน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
area samplingการเลือกพื้นที่ตัวอย่าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
area studiesภูมิภาคศึกษา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
area, basal seat; area, denture supporting; area, tissue-bearing; denture foundationบริเวณรองรับฐานฟันปลอม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
area, basal seat; area, denture supporting; area, tissue-bearing; denture foundationบริเวณรอบรับฐานฟันปลอม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
area, body surfaceพื้นที่ผิวกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Areaพื้นที่ [การแพทย์]
Area measurementการรังวัด [TU Subject Heading]
Area Method การฝังกลบบนพื้นที่
เป็นวิธีฝังกลบขยะมูลฝอย โดยเริ่มจากระดับเดิมโดยไม่มีการขุดดิน ทำการบดอัดขยะมูลฝอยตามแนวราบก่อน แล้วค่อยบดอัดทับในชั้นถัดไป สูงขึ้นเรื่อย ๆ จนได้ระดับที่กำหนด [สิ่งแวดล้อม]
Area Methodวิธีพื้นที่ [การแพทย์]
Area monitoringการเฝ้าสังเกตพื้นที่, การเฝ้าสังเกตปริมาณรังสี หรือการเปื้อนของสารกัมมันตรังสีจากการตรวจวัดพื้นที่ในสถานปฏิบัติการทางรังสี ณ ตำแหน่งต่างๆ [นิวเคลียร์]
Area studiesภูมิภาคศึกษา [TU Subject Heading]
Area surveyการสำรวจพื้นที่, ขั้นตอนเบื้องต้นในการหาพื้นที่เพื่อเป็นที่ตั้งสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์หรือทางรังสี โดยสำรวจข้อมูลและปัจจัยต่างๆ ของแต่ละพื้นที่ เพื่อพิจารณาผลกระทบที่อาจมีต่อความปลอดภัยของสถานปฏิบัติการ และคัดสถานที่ที่ไม่เหมาะสมออก [นิวเคลียร์]
Area under Curveพื้นที่ภายใต้โค้ง [การแพทย์]
Area-capacity curveArea-capacity curve, โค้งพื้นที่ความจุ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Areas of Increased Density, Multipleบริเวณขาวทึบขึ้นหลายแห่งในกะโหลกศีรษะ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
areal featureลักษณะประจำเขต

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Who are you?คุณเป็นใคร? Cheating Death (2008)
- Who are you?-เจ้าเป็นใคร? Ambush (2008)
Are you sure?แน่ใจนะ? Rising Malevolence (2008)
Who are you?เจ้าเป็นใคร The Labyrinth of Gedref (2008)
- Are you sure?คุณแน่ใจ? Haunted (2009)
Who are you?คุณเป็นใคร Pilot (2010)
Dogs are fast.หมาวิ่งเร็วแฮะ The Legacy (2011)
So... are you ready?เอาละ Tallahassee (2012)
Are you?ใช่ไหม The Inspiration (2013)
Are you okay? Yeah.Kidnapped (2013)
We are standing bу a wishing wellเรากำลังยืนอยู่ด้วยกันที่ต้องการ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
When hearts are high the time will flyเมื่อใจสูงเวลาที่จะบิน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
are1/4 of the world's carbon dioxide emissions are from America, Its per-capita emissions are also the greatest in the world.
are2ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
areA blue suit, white shirt and red tie are essential for all male workers.
areAbout 50 percent of the firms in Japan have acknowledged the necessity of giving their workers longer holidays, and think summer holidays are needed to give their workers both mental and physical refreshment.
areAbout two million pounds of flour are exported annually.
areA boxer and an actor are coming toward us.
areA buyers' market is a market in which goods are plentiful, buyers have a wide range of choices, and prices are low.
areAccepting money as a politician is sometimes a gray area.
areAccidents are inevitable.
areAccidents will happen when they are least expected.
areAccidents will happen when we are off guard.
areAccomplishments are a friend in need.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พท.[N] area, Syn. พื้นที่
รหัสทางไกล[N] area code, Example: ก่อนกดหมายเลขโทรศัพท์ทุกครั้ง ต้องกดรหัสทางไกลเสียก่อน
สถาน[N] place, See also: area, site, position, locality, establishment, institute, Syn. ที่ตั้ง, Example: รัฐบาลจัดตั้งสถานแนะแนวปัญหาชีวิตและการเลี้ยงดูเด็ก เพื่อให้ครอบครัวอยู่กันอย่างราบรื่น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เวที[N] stage, See also: arena, platform, ring, Example: เมื่อมีงานรื่นเริงครั้งใดเธอจะขึ้นบนเวทีไปร้องเพลงต่อหน้าแขกกว่า 2,000 คน, Count unit: เวที, แห่ง, Thai definition: ที่ที่ยกขึ้นให้สูงใช้เป็นที่เล่นหรือแสดง
เภสัชเพลา[N] areca and betel for Buddhist monk, Thai definition: หมากพลูบุหรี่ที่ถวายพระ
อาณาบริเวณ[N] territory, See also: area, region, Syn. อาณาเขต, ขอบเขต, บริเวณ, เขต, Example: จีนเป็นรัฐทางการเมืองที่ครอบคลุมอาณาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลใหญ่โตกว่าสหรัฐอเมริกา, Thai definition: ขอบเขตของสถานที่
ภูมิภาค[N] region, See also: area, part, district, Syn. ภาค, เขต, ถิ่น, Example: สงครามยังระเบิดขึ้นตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อสนองตัณหาของบริษัทผลิตอาวุธ, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: อาณาบริเวณที่มีลักษณะบางอย่าง เช่นลักษณะทางธรรมชาติ ทางเศรษฐกิจ คล้ายคลึงกันจนสามารถจัดเข้าพวกกันได้ และแตกต่างกับบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ
ย่าน[N] area, See also: section, locality, district, quarter, zone, region, Syn. เขต, แถว, ที่, บริเวณ, ถิ่นที่, Example: บ้านเขาอยู่ในย่านของคนรวย รถติดทั้งเช้าทั้งเย็น, Thai definition: แถบหรือบริเวณที่ตำแหน่งนั้น
เขต[N] area, See also: boundary, border, region, zone, Syn. อาณาบริเวณ, บริเวณ, เขตแดน, แถบ, ถิ่น, ย่าน, อาณาเขต, แนว, Example: แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นตัวแบ่งเขตกรุงเทพและเขตธนบุรี, Count unit: เขต, Thai definition: แดนหรือแนวที่กำหนดขีดคั่นไว้
แถบ[CLAS] area, See also: zone, region, side, sphere, district, belt, Syn. ซีก, ด้าน, Example: ตู้ใบนี้ถูกไฟไหม้ไปแถบหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีพในอนาคต[n. exp.] (āchīp nai anākhot) EN: future career   FR: carrière future [f]
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling   
อาหารสำเร็จ[n. exp.] (āhān samret) EN: prepared food   FR: plat préparé [m]
อะไหล่[n.] (alai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièce détachée [f] ; pièce de rechange [f]
อาหลั่ย[n.] (ālai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièces détachées [fpl] ; pièce de rechange [f]
อำลา[v.] (amlā) EN: take one's leave ; say goodbye ; bid farewell   FR: saluer ; prendre congé (de) ; dire au revoir
อาณาบริเวณ[n.] (ānābøriwēn) EN: territory ; area ; region   FR: circonscription [f] ; territoire [m]
อาณาจักร[n.] (ānājak) EN: territory ; area ; sphere ; region ; field ; domain ; region ; world   FR: domaine [m] ; sphère [f] ; champ [m] ; monde [m]
อนาถา[adj.] (anāthā) EN: destitute ; impoverished ; pauperized ; homeless ; orphan ; parentless   FR: indigent ; nécessiteux

CMU English Pronouncing Dictionary
ARE AA1 R
ARE ER0
AREN AA1 R AH0 N
AREL AA0 R EH1 L
AREY AE1 R IY0
ARES AA1 R Z
AREA EH1 R IY0 AH0
AREAS EH1 R IY0 AH0 Z
ARENS AA1 R AH0 N Z
ARENA ER0 IY1 N AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
are (v) aːr (aa r)
area (n) ˈɛəʳrɪəʳ (e@1 r i@)
ares (n) ˈaːz (aa1 z)
areas (n) ˈɛəʳrɪəʳz (e@1 r i@ z)
areca (n) ˈærɪkə (a1 r i k @)
arena (n) ˈərˈiːnə (@1 r ii1 n @)
arecas (n) ˈærɪkəz (a1 r i k @ z)
aren't (v) aːnt (aa n t)
arenas (n) ˈərˈiːnəz (@1 r ii1 n @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄑㄩ, / ] area; region; district; small; distinguish, #320 [Add to Longdo]
地方[dì fang, ㄉㄧˋ ㄈㄤ˙, ] area; place; space; room; territory; part; respect, #330 [Add to Longdo]
区域[qū yù, ㄑㄩ ㄩˋ, / ] area; region; district, #1,217 [Add to Longdo]
地域[dì yù, ㄉㄧˋ ㄩˋ, ] area; district; region, #6,877 [Add to Longdo]
竞技场[jìng jì chǎng, ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ ㄔㄤˇ, / ] arena, #31,549 [Add to Longdo]
城关[chéng guān, ㄔㄥˊ ㄍㄨㄢ, / ] area outside a city gate, #34,600 [Add to Longdo]
区号[qū hào, ㄑㄩ ㄏㄠˋ, / ] area code, #49,485 [Add to Longdo]
地亩[dì mǔ, ㄉㄧˋ ㄇㄨˇ, / ] area of farmland, #110,588 [Add to Longdo]
太液池[Tài yè chí, ㄊㄞˋ ㄧㄝˋ ㄔˊ, ] area to the west of the Forbidden City, now divided into Zhongnanhai and Beihai, #119,282 [Add to Longdo]
阿瑞斯[Ā ruì sī, ㄚ ㄖㄨㄟˋ ㄙ, ] Ares, Greek god of war; Mars, #159,963 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
あれ[あれ, are, are , are] (n ) โน่น, สิ่งโน้น (สิ่งของที่อยู่ไกลจากทั้งตัวผู้พูดและผู้ฟัง)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
荒れる[あれる, areru] Thai: คลั่ง English: to be stormy
荒れる[あれる, areru] Thai: หยาบ English: to be rough
荒れる[あれる, areru] Thai: พาล English: to lose one's temper

German-Thai: Longdo Dictionary
Es wäre gut, wenn ...มันคงจะดี ถ้า...
erklären(vt) |erklärte, hat erklärt| อธิบาย, ทำให้กระจ่างชัด
warenเป็น อยู่ คือ (รูปอดีต)
wäre, See also: wären
wärenเป็น อยู่ คือ (รูป Konjunctive II), See also: sind
Zigarette(n) |die, pl. Zigaretten| บุหรี่
Süßwaren(n) |die, pl.| ขนมหวาน
Teigwaren(n) |die, pl.| ประเภทของอาหารที่ทำจากแป้งทุกชนิด เช่น ก๋วยเตี๋ยว, พิซซ่า, สปาเก็ตตี้
ersparen(vt) |ersparte, hat erspart| เก็บเงินเพื่อการออมทรัพย์ เช่น Ich kann mir monatlich 1000 Baht ersparen. ฉันสามารถเก็บเงินได้หนึ่งพันบาทต่อเดือน
ersparen(vt) |ersparte, hat erspart| ประหยัดเวลาหรือหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ Wenn du ihn nicht zurückschreibst, kannst du dir die Aufregung ersparen. ถ้าเธอไม่เขียนตอบเขากลับไป เธอก็สามารถลดการรบกวนหรือไม่ต้องมาหงุดหงิดอีก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arena {f}arena [Add to Longdo]
thronstare enthroned [Add to Longdo]
verfängstare caught [Add to Longdo]
sind wert was sie kostenare worth the money charged for [Add to Longdo]
Dich sticht wohl der Hafer?Are you feeling all right (alright)? [Add to Longdo]
Drehst Du den Spieß um?Are you turning the tables on me? [Add to Longdo]
Führst du mich an der Nase herum?Are you telling me porkies? [fig.] [Add to Longdo]
Gibt es noch weitere Fragen?Are there any further questions? [Add to Longdo]
Haben Sie viel zu tun?Are you busy? [Add to Longdo]
Ist das ihr Ernst?Are you in earnest? [Add to Longdo]
Können diese Sachen weggeworfen werden?Are these bits scrap? [Add to Longdo]
Machst du mit?Are you on? [Add to Longdo]
Meinen Sie nicht auch, dass ...Are you not also of the opinion that ... [Add to Longdo]
Sehen wir uns zum Abendessen?Are you on for dinner tonight? [Add to Longdo]
Sie wollen wohl Ärger?Are you asking for trouble? [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
appareil photo(n) |m| กล้องถ่ายรูป
appareil(n) |m| เครื่องมือ,อุปกรณ์, See also: S. l'instrument,
gare,-s(n) |f| สถานีรถไฟ
rare(adj) ซึ่งหายาก,ไม่ค่อยมี,ไม่บ่อย เช่น un nom rare, See also: Related: rarement
rarement(adv) ซึ่งหายาก, ไม่ค่อยมี, ไม่บ่อย เช่น un nom qu'on entend rarement, See also: Related: rare

Japanese-English: EDICT Dictionary
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
〜年生まれ[〜ねんうまれ, ~ nen'umare] (exp) born in ... [Add to Longdo]
Cカード[シーカード, shi-ka-do] (n) card carried by divers to prove they are certified [Add to Longdo]
FTA[エフティーエー, efutei-e-] (n) (1) Free Trade Agreement; (2) free-trade area [Add to Longdo]
LAN[ラン, ran] (n) {comp} local area network; LAN [Add to Longdo]
PTA[ピーティーエー, pi-tei-e-] (n) Parent-Teacher Association; PTA [Add to Longdo]
Pタイル[ピータイル, pi-tairu] (n) vinyl floor tile (typically 30 cm square) [Add to Longdo]
WAN[ワン, wan] (n) wide area network; WAN [Add to Longdo]
mixi疲れ[ミクシィづかれ, mikushii dukare] (n) (sl) growing tired of the mixi community due to constant use and quitting [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あげられる[あげられる, agerareru] to be captured (e.g. data) [Add to Longdo]
ちらつき防止フィルタ[ちらつききぼうフィルタ, chiratsukikibou firuta] glare filter [Add to Longdo]
アクセラレータ[あくせられーた, akuserare-ta] accelerator [Add to Longdo]
アプリケーションソフトウェア[あぷりけーしょんそふとうえあ, apurike-shonsofutouea] application software [Add to Longdo]
アレイ[あれい, arei] array [Add to Longdo]
アレイコンピュータ[あれいこんぴゅーた, areikonpyu-ta] array computer [Add to Longdo]
アレイプロセッサー[あれいぷろせっさー, areipurosessa-] array processor [Add to Longdo]
アレイ処理[アレイしょり, arei shori] array processing [Add to Longdo]
アレイ処理機構[あれいしょりきこう, areishorikikou] array processor, vector processor [Add to Longdo]
アレイ処理装置[あれいしょりそうち, areishorisouchi] array processor, vector processor [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
荒れる[あれる, areru] stuermisch_sein, wild_sein, verwuestet_sein, stuermisch_werden, wild_werden, verwuestet_werden [Add to Longdo]
荒れ狂う[あれくるう, arekuruu] wueten, rasen, toben [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Are \Are\, n. [F., fr. L. area. See {Area}.] (Metric system)
   The unit of superficial measure, being a square of which each
   side is ten meters in length; 100 square meters, or about
   119.6 square yards.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Are \Are\ [AS. (Northumbrian) aron, akin to the 1st pers. pl.
   forms, Icel. erum, Goth. sijum, L. sumus, Gr. ?, Skr. smas;
   all from a root as. ? See {Am} and {Is}, and cf. {Be}.]
   The present indicative plural of the substantive verb to be;
   but etymologically a different word from be, or was. Am, art,
   are, and is, all come from the root as.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 are
   n 1: a unit of surface area equal to 100 square meters [syn:
      {are}, {ar}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ARE
     All Routes Explorer (ATM)
     

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 are /aʀ/ 
  square decametre

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 are
  are; square decametre

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 are /arə/
  are; squaredecametre

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top