Search result for

are

(204 entries)
(0.0226 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -are-, *are*. Possible hiragana form: あれ
English-Thai: Longdo Dictionary
areola(n) |pl. areolae| วงปานนม เช่น The areola often becomes more prominent during pregnancy.
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood
conventional warfare(phrase) การยุทธตามรูปแบบ, การทำสงครามโดยใช้อาวุธและยุทธวิธีทางการทหาร ซึ่งแต่ละชนชาติจะเผชิญหน้ากันอย่างเปิดเผย
aftercare(n) การติดตามผลการรักษา, การดูแลผู้ป่วยหลังจากได้รับการบำบัดรักษา , S. after-care
earning per share(n) กำไรต่อหุ้น ย่อด้วย EPS เช่น The earning per share for ICI Pakistan, excluding the impact of deferred tax, increased by 31%, from Rs 11.6 per share to Rs 15.2 per share.
share capital(n) ทุนเรือนหุ้น
parentage(n) วงศ์ตระกูล, บรรพบุรุษ, เชื้อสาย เช่น This essay reviews the question whether there should be a general right of knowledge of one's genetic parentage.
nightmare death syndrome(n) โรคไหลตาย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
areal featureลักษณะประจำเขต

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
are    [AUX] เป็น, See also: อยู่, คือ
are    [N] หน่วยวัดเนื้อที่ เท่ากับ 100 ตารางเมตร
area    [N] บริเวณ, See also: พื้นที่, Syn. space
area    [N] พื้นผิว
area    [N] ย่าน, See also: แถบ, บริเวณ, แถว, ละแวก, ถิ่น, อาณาบริเวณ, Syn. region, tract
arena    [N] สถานที่เกิดเหตุ, See also: สถานการณ์, ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ
arena    [N] สนามกีฬา, See also: สังเวียน, เวที, Syn. field, ground, coliseum
aren't    [ABBR] คำย่อของ are not

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
areaพื้นที่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
areaพื้นที่, ท้องที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
areaพื้นที่, เขต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
area measureมาตราวัดพื้นที่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
area of annulusพื้นที่แผ่นวงแหวน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
area samplingการเลือกพื้นที่ตัวอย่าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
area studiesภูมิภาคศึกษา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
area, basal seat; area, denture supporting; area, tissue-bearing; denture foundationบริเวณรองรับฐานฟันปลอม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
area, basal seat; area, denture supporting; area, tissue-bearing; denture foundationบริเวณรอบรับฐานฟันปลอม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
area, body surfaceพื้นที่ผิวกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Areaพื้นที่ [การแพทย์]
Area measurementการรังวัด [TU Subject Heading]
Area Method การฝังกลบบนพื้นที่
เป็นวิธีฝังกลบขยะมูลฝอย โดยเริ่มจากระดับเดิมโดยไม่มีการขุดดิน ทำการบดอัดขยะมูลฝอยตามแนวราบก่อน แล้วค่อยบดอัดทับในชั้นถัดไป สูงขึ้นเรื่อย ๆ จนได้ระดับที่กำหนด [สิ่งแวดล้อม]
Area Methodวิธีพื้นที่ [การแพทย์]
Area monitoringการเฝ้าสังเกตพื้นที่, การเฝ้าสังเกตปริมาณรังสี หรือการเปื้อนของสารกัมมันตรังสีจากการตรวจวัดพื้นที่ในสถานปฏิบัติการทางรังสี ณ ตำแหน่งต่างๆ [นิวเคลียร์]
Area studiesภูมิภาคศึกษา [TU Subject Heading]
Area surveyการสำรวจพื้นที่, ขั้นตอนเบื้องต้นในการหาพื้นที่เพื่อเป็นที่ตั้งสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์หรือทางรังสี โดยสำรวจข้อมูลและปัจจัยต่างๆ ของแต่ละพื้นที่ เพื่อพิจารณาผลกระทบที่อาจมีต่อความปลอดภัยของสถานปฏิบัติการ และคัดสถานที่ที่ไม่เหมาะสมออก [นิวเคลียร์]
Area under Curveพื้นที่ภายใต้โค้ง [การแพทย์]
Area-capacity curveArea-capacity curve, โค้งพื้นที่ความจุ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Areas of Increased Density, Multipleบริเวณขาวทึบขึ้นหลายแห่งในกะโหลกศีรษะ [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
are(อา) ใช้กับ you และเป็นพหูพจน์แทน be, หน่วยผิวหน้าที่เท่ากับ 100 ตารางเมตรหรือ 119.6 ตารางหลาหรือ 1/100 hectare
area(แอ'เรีย) n. พื้นที่, เนื้อที่,อาณาบริเวณ, เขต,สาขาวิชา, Syn. section,space, field, zone)
area codeเลขหน่วยที่หมายถึงเขตโทรศัพท์ของส่วนต่าง ๆ ของประเทศ
areaway(แอร'เรียเวย์) n. ที่ว่างหน้าห้องใต้ดิน
areca(แอ'รีคะ,แอรี'คะ) n. พืชหมาก,ผลหมาก
arehenteron(อาร์คเอน'เทอรอน) n. โพรงย่อยอาหารเริ่มแรกของตัวอ่อน. -archenteronic adj. (primitive enteron)
aren't(อาร์นทฺ) abbr. are not,am not
arena(อะรี'นะ) n. สนามกีฬา,สังเวียน,เวที
arena theatreโรงละครที่มีเวทีและมีอย่างน้อยสามด้านที่ล้อมเวที
arenaceous(อาระเน'เซียส) adj.คล้ายทราย, เป็นทราย, มีถิ่นที่อยู่เป็นทราย (sandlike, sandy)

English-Thai: Nontri Dictionary
are(vi) เป็น,อยู่
area(n) พื้นที่,เขต,เนื้อที่,บริเวณ,สาขาวิชา
arena(n) สังเวียน,สนามกีฬา,สมรภูมิ
afeared(adj) หวาดกลัว
apparel(n) เสื้อผ้า,เครื่องนุ่งห่ม
apparel(vt) แต่งตัว,ประดับ
apparent(adj) ประจักษ์,แจ่มแจ้ง,เด่นชัด,ชัดเจน
aware(adj) ตระหนัก,รู้,ทราบ,รู้สึกตัว
awareness(n) ความตระหนัก,สติ
bare(adj) เปลือย,โกร๋น,โล่งเตียน,ว่างเปล่า

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
areAs it is, prices are going up every week.
are"Can I use your dictionary? "Yes, here you are."
are"Where are your books?" "They are on the desk."
are"What are you always thinking about?" asked the little white rabbit.
are"You are Israel's teacher," said Jesus.
are"Are you students?" "Yes, we are."
are"Are those your books?" "No, they aren't."
are"How are you?" "I am fine, thank you."
are"Whose books are these?" "They are Alice's."
are"Are these your cars?" "Yes, they are."
are"What are these?" "They are your pictures."
are"Here you are," she says.
are"How far are you going?" "I'm heading for Chicago."
are"Where are you staying?" "At that hotel."
are"Why aren't you going?" "Because I don't want to."
areYou are almost out of time, said the teacher.
are"Would you pass me the salt, please?" "Here you are."
are"Pass me the salt, please." "Here you are."
areWhat are you referring to by "relationship"?
areAir and heir are homophones of each other.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
Comrade, where are you?สหาย นายอยู่ไหน The Great Dictator (1940)
Where are they?เอกสารอยู่ไหน The Great Dictator (1940)
Your Excellency, are you hurt?ท่านขอความกรุณา ท่านเจ็บตรงไหนบ้าง The Great Dictator (1940)
- Where are you going?- เธอจะไปไหน The Great Dictator (1940)
You'd better take the key. Mrs. Jaeckel and I are going out.เธอควรจะเอากุญแจไปด้วย คุณแจ๊คเคิลกับฉันจะออกไปข้างนอก The Great Dictator (1940)
What are you doing?แกจะทำอะไร The Great Dictator (1940)
Who are you?คุณเป็นใคร The Great Dictator (1940)
Going to put up a fight, are you? Come to headquarters.แกจะทำอะไรฉัน ไปที่กองบัญชาการ The Great Dictator (1940)
More are coming!เดี๋ยวเล่าให้ฟัง The Great Dictator (1940)
So there you are. Stand him up.นี่ไง เอาเขาขึ้นมา The Great Dictator (1940)
Well, how are you?เจ๋ง คุณเป็นยังไงบ้าง The Great Dictator (1940)
Nevertheless, the people are overworked. They need diversion.ประชากรทำงานหนัก เขาต้องการความเห็นใจ The Great Dictator (1940)
The men are in concentration camp.พวกที่อยู่ในค่ายกักกัน The Great Dictator (1940)
Things are looking brighter now.ตอนนี้ฉันกำลังมองหาสิ่งนั้นอยู่ The Great Dictator (1940)
All great men are absent-minded. It's a sign you're smart.คนดีหลายๆคนจะบ๊องๆ มันเป็นตัวบ่งชี้ว่าคุณน่าหลงไหล The Great Dictator (1940)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พท. [N] area, Syn. พื้นที่
รหัสทางไกล    [N] area code, Example: ก่อนกดหมายเลขโทรศัพท์ทุกครั้ง ต้องกดรหัสทางไกลเสียก่อน
สถาน    [N] place, See also: area, site, position, locality, establishment, institute, Syn. ที่ตั้ง, Example: รัฐบาลจัดตั้งสถานแนะแนวปัญหาชีวิตและการเลี้ยงดูเด็ก เพื่อให้ครอบครัวอยู่กันอย่างราบรื่น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เวที [N] stage, See also: arena, platform, ring, Example: เมื่อมีงานรื่นเริงครั้งใดเธอจะขึ้นบนเวทีไปร้องเพลงต่อหน้าแขกกว่า 2,000 คน, Count unit: เวที, แห่ง, Thai definition: ที่ที่ยกขึ้นให้สูงใช้เป็นที่เล่นหรือแสดง
เภสัชเพลา [N] areca and betel for Buddhist monk, Thai definition: หมากพลูบุหรี่ที่ถวายพระ
อาณาบริเวณ    [N] territory, See also: area, region, Syn. อาณาเขต, ขอบเขต, บริเวณ, เขต, Example: จีนเป็นรัฐทางการเมืองที่ครอบคลุมอาณาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลใหญ่โตกว่าสหรัฐอเมริกา, Thai definition: ขอบเขตของสถานที่
ภูมิภาค    [N] region, See also: area, part, district, Syn. ภาค, เขต, ถิ่น, Example: สงครามยังระเบิดขึ้นตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อสนองตัณหาของบริษัทผลิตอาวุธ, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: อาณาบริเวณที่มีลักษณะบางอย่าง เช่นลักษณะทางธรรมชาติ ทางเศรษฐกิจ คล้ายคลึงกันจนสามารถจัดเข้าพวกกันได้ และแตกต่างกับบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ
ย่าน    [N] area, See also: section, locality, district, quarter, zone, region, Syn. เขต, แถว, ที่, บริเวณ, ถิ่นที่, Example: บ้านเขาอยู่ในย่านของคนรวย รถติดทั้งเช้าทั้งเย็น, Thai definition: แถบหรือบริเวณที่ตำแหน่งนั้น
เขต    [N] area, See also: boundary, border, region, zone, Syn. อาณาบริเวณ, บริเวณ, เขตแดน, แถบ, ถิ่น, ย่าน, อาณาเขต, แนว, Example: แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นตัวแบ่งเขตกรุงเทพและเขตธนบุรี, Count unit: เขต, Thai definition: แดนหรือแนวที่กำหนดขีดคั่นไว้
แถบ [CLAS] area, See also: zone, region, side, sphere, district, belt, Syn. ซีก, ด้าน, Example: ตู้ใบนี้ถูกไฟไหม้ไปแถบหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีพในอนาคต[n. exp.] (āchīp nai anākhot) EN: future career   FR: carrière future [f]
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling   
อาหารสำเร็จ[n. exp.] (āhān samret) EN: prepared food   FR: plat préparé [m]
อะไหล่[n.] (alai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièce détachée [f] ; pièce de rechange [f]
อาหลั่ย[n.] (ālai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièces détachées [fpl] ; pièce de rechange [f]
อำลา[v.] (amlā) EN: take one's leave ; say goodbye ; bid farewell   FR: saluer ; prendre congé (de) ; dire au revoir
อาณาบริเวณ[n.] (ānābøriwēn) EN: territory ; area ; region   FR: circonscription [f] ; territoire [m]
อาณาจักร[n.] (ānājak) EN: territory ; area ; sphere ; region ; field ; domain ; region ; world   FR: domaine [m] ; sphère [f] ; champ [m] ; monde [m]
อนาถา[adj.] (anāthā) EN: destitute ; impoverished ; pauperized ; homeless ; orphan ; parentless   FR: indigent ; nécessiteux

CMU English Pronouncing Dictionary
ARE    AA1 R
ARE    ER0
AREA    EH1 R IY0 AH0
ARES    AA1 R Z
AREY    AE1 R IY0
AREN    AA1 R AH0 N
AREL    AA0 R EH1 L
ARENA    ER0 IY1 N AH0
ARENS    EH1 R AH0 N Z
AREND    ER0 EH1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
are    (v) (aa r)
area    (n) (e@1 r i@)
ares    (n) (aa1 z)
areas    (n) (e@1 r i@ z)
areca    (n) (a1 r i k @)
arena    (n) (@1 r ii1 n @)
arecas    (n) (a1 r i k @ z)
aren't    (v) (aa n t)
arenas    (n) (@1 r ii1 n @ z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
あれ[あれ, are, are , are] (n ) โน่น, สิ่งโน้น (สิ่งของที่อยู่ไกลจากทั้งตัวผู้พูดและผู้ฟัง)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
荒れる[あれる, areru] Thai: คลั่ง English: to be stormy
荒れる[あれる, areru] Thai: หยาบ English: to be rough
荒れる[あれる, areru] Thai: พาล English: to lose one's temper

German-Thai: Longdo Dictionary
Es wäre gut, wenn ...มันคงจะดี ถ้า...
erklären(vt) |erklärte, hat erklärt| อธิบาย, ทำให้กระจ่างชัด
warenเป็น อยู่ คือ (รูปอดีต)
wäre, See also: wären
wärenเป็น อยู่ คือ (รูป Konjunctive II), See also: sind
Zigarette(n) |die, pl. Zigaretten| บุหรี่
Süßwaren(n) |die, pl.| ขนมหวาน
Teigwaren(n) |die, pl.| ประเภทของอาหารที่ทำจากแป้งทุกชนิด เช่น ก๋วยเตี๋ยว, พิซซ่า, สปาเก็ตตี้
ersparen(vt) |ersparte, hat erspart| เก็บเงินเพื่อการออมทรัพย์ เช่น Ich kann mir monatlich 1000 Baht ersparen. ฉันสามารถเก็บเงินได้หนึ่งพันบาทต่อเดือน
ersparen(vt) |ersparte, hat erspart| ประหยัดเวลาหรือหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ Wenn du ihn nicht zurückschreibst, kannst du dir die Aufregung ersparen. ถ้าเธอไม่เขียนตอบเขากลับไป เธอก็สามารถลดการรบกวนหรือไม่ต้องมาหงุดหงิดอีก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
thronstare enthroned [Add to Longdo]
verfängstare caught [Add to Longdo]
Machst du mit?Are you on? [Add to Longdo]
Sind Sie satt?Are you full? [Add to Longdo]
Zieht es Ihnen?Are you in a draught (draft [Am.])? [Add to Longdo]
Sind noch Fragen?Are there any more questions? [Add to Longdo]
Ist das ihr Ernst?Are you in earnest? [Add to Longdo]
Sie wollen wohl Ärger?Are you asking for trouble? [Add to Longdo]
Haben Sie viel zu tun?Are you busy? [Add to Longdo]
Drehst Du den Spieß um?Are you turning the tables on me? [Add to Longdo]
sind wert was sie kostenare worth the money charged for [Add to Longdo]
Soll das ein Scherz sein?Are you joking? [Add to Longdo]
Dich sticht wohl der Hafer?Are you feeling all right (alright)? [Add to Longdo]
Gibt es noch weitere Fragen?Are there any further questions? [Add to Longdo]
Sehen wir uns zum Abendessen?Are you on for dinner tonight? [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
appareil photo(n) |m| กล้องถ่ายรูป
appareil(n) |m| เครื่องมือ,อุปกรณ์, See also: S. l'instrument,
gare,-s(n) |f| สถานีรถไฟ
rare(adj) ซึ่งหายาก,ไม่ค่อยมี,ไม่บ่อย เช่น un nom rare, See also: Related: rarement
rarement(adv) ซึ่งหายาก, ไม่ค่อยมี, ไม่บ่อย เช่น un nom qu'on entend rarement, See also: Related: rare

Japanese-English: EDICT Dictionary
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
〜年生まれ[〜ねんうまれ, ~ nen'umare] (exp) born in ... [Add to Longdo]
Cカード[シーカード, shi-ka-do] (n) card carried by divers to prove they are certified [Add to Longdo]
FTA[エフティーエー, efutei-e-] (n) (1) Free Trade Agreement; (2) free-trade area [Add to Longdo]
LAN[ラン, ran] (n) {comp} local area network; LAN [Add to Longdo]
PTA[ピーティーエー, pi-tei-e-] (n) Parent-Teacher Association; PTA [Add to Longdo]
Pタイル[ピータイル, pi-tairu] (n) vinyl floor tile (typically 30 cm square) [Add to Longdo]
WAN[ワン, wan] (n) wide area network; WAN [Add to Longdo]
mixi疲れ[ミクシィづかれ, mikushii dukare] (n) (sl) growing tired of the mixi community due to constant use and quitting [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qū, ㄑㄩ, / ] area; region; district; small; distinguish [Add to Longdo]
区域[qū yù, ㄑㄩ ㄩˋ, / ] area; region; district [Add to Longdo]
区号[qū hào, ㄑㄩ ㄏㄠˋ, / ] area code [Add to Longdo]
唐家山[Táng jiā shān, ㄊㄤˊ ㄐㄧㄚ ㄕㄢ, ] area in Beichuan county Sichuan [Add to Longdo]
地域[dì yù, ㄉㄧˋ ㄩˋ, ] area; district; region [Add to Longdo]
地方[dì fang, ㄉㄧˋ ㄈㄤ˙, ] area; place; space; room; territory; part; respect [Add to Longdo]
地亩[dì mǔ, ㄉㄧˋ ㄇㄨˇ, / ] area of farmland [Add to Longdo]
城关[chéng guān, ㄔㄥˊ ㄍㄨㄢ, / ] area outside a city gate [Add to Longdo]
场区应急[chǎng qū yīng jí, ㄔㄤˇ ㄑㄩ ㄐㄧˊ, / ] area emergency [Add to Longdo]
太液池[Tài yè chí, ㄊㄞˋ ㄧㄝˋ ㄔˊ, ] area to the west of the Forbidden City, now divided into Zhongnanhai and Beihai [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あげられる[あげられる, agerareru] to be captured (e.g. data) [Add to Longdo]
ちらつき防止フィルタ[ちらつききぼうフィルタ, chiratsukikibou firuta] glare filter [Add to Longdo]
アクセラレータ[あくせられーた, akuserare-ta] accelerator [Add to Longdo]
アプリケーションソフトウェア[あぷりけーしょんそふとうえあ, apurike-shonsofutouea] application software [Add to Longdo]
アレイ[あれい, arei] array [Add to Longdo]
アレイコンピュータ[あれいこんぴゅーた, areikonpyu-ta] array computer [Add to Longdo]
アレイプロセッサー[あれいぷろせっさー, areipurosessa-] array processor [Add to Longdo]
アレイ処理[アレイしょり, arei shori] array processing [Add to Longdo]
アレイ処理機構[あれいしょりきこう, areishorikikou] array processor, vector processor [Add to Longdo]
アレイ処理装置[あれいしょりそうち, areishorisouchi] array processor, vector processor [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
荒れる[あれる, areru] stuermisch_sein, wild_sein, verwuestet_sein, stuermisch_werden, wild_werden, verwuestet_werden [Add to Longdo]
荒れ狂う[あれくるう, arekuruu] wueten, rasen, toben [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Are \Are\, n. [F., fr. L. area. See {Area}.] (Metric system)
   The unit of superficial measure, being a square of which each
   side is ten meters in length; 100 square meters, or about
   119.6 square yards.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Are \Are\ [AS. (Northumbrian) aron, akin to the 1st pers. pl.
   forms, Icel. erum, Goth. sijum, L. sumus, Gr. ?, Skr. smas;
   all from a root as. ? See {Am} and {Is}, and cf. {Be}.]
   The present indicative plural of the substantive verb to be;
   but etymologically a different word from be, or was. Am, art,
   are, and is, all come from the root as.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 are
   n 1: a unit of surface area equal to 100 square meters [syn:
      {are}, {ar}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ARE
     All Routes Explorer (ATM)
     

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 are [ar]
   are; square decametre
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 are
   are; square decametre
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 are [arə]
   are; square decametre
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top