Search result for

area

(132 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -area-, *area*
Possible hiragana form: あれあ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
area[N] บริเวณ, See also: พื้นที่, Syn. space
area[N] พื้นผิว
area[N] ย่าน, See also: แถบ, บริเวณ, แถว, ละแวก, ถิ่น, อาณาบริเวณ, Syn. region, tract

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
area(แอ'เรีย) n. พื้นที่, เนื้อที่,อาณาบริเวณ, เขต,สาขาวิชา, Syn. section,space, field, zone)
area codeเลขหน่วยที่หมายถึงเขตโทรศัพท์ของส่วนต่าง ๆ ของประเทศ
areaway(แอร'เรียเวย์) n. ที่ว่างหน้าห้องใต้ดิน
caesarean(ซิซารฺ์'เรียน) adj. เกี่ยวกับซีซาร์, Syn. Cesarean,Cesarian
caesarean section(-เซค'เชิน) n. การผ่าผนังช่องท้องและมดลูกเพื่อเอาทารกในครรภ์ออก, Syn. Caesarean operation
campus area networkข่ายงานบริเวณวิทยาเขตหมายถึงข่ายงานร่วมกันภายในแต่ละมหาวิทยาลัยที่มีวิทยาเขต (campus) หลายวิทยาเขต คอมพิวเตอร์ในแต่ละวิทยาเขตจะทำงานร่วมกันได้ ใช้ข้อมูลหรือโปรแกรมร่วมกันได้ ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือใช้อุปกรณ์บางอย่างร่วมกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ นับเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีดู local area network ประกอบ
cesarean(ซิแซร'เรียน) adj.,n. = Caesarean., Syn. Cesarian
high memory areaเขตปฏิบัติการหน่วยความจำสูงใช้ตัวย่อว่า HMA หมายถึงขนาดของหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบดอส (เดิมมี 64 K) ที่สามารถนำมาขยายเพิ่มขึ้นให้เกิน กว่า 1 เมกะไบต์ได้
local area network(LAN) โครงข่ายคอมพิวเตอร์เฉพาะบริเวณ, การเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเป็นข่ายงานเฉพาะบริเวณที่ไม่กว้างขวางนัก : ย่อว่า LAN, ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ ใช้ตัวย่อว่า LAN หมายถึง คอมพิวเตอร์หลาย ๆ ระบบ หรือหลาย ๆ เครื่องที่มีการทำงานเชื่อมกันเป็นเครือข่าย แต่ละเครื่องอยู่ในบริเวรใกล้ ๆ กัน เช่นในอาคารเดียวกันเป็นต้น คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันเหล่านี้จะทำงานร่วมกันได้ ดึงโปรแกรมหรือข้อมูลจากกันและกันได้ แต่การทำเช่นนี้จะต้องใช้ซอฟทืแวรืช่วยด้วย หากเป็นเครือข่ายเครื่องอยู่ห่างกัน เรียกว่า wan (wide area network ดู wan)
shakespearean(เชคสเพีย'เรียน) adj. เกี่ยวกับเชคสเปียร์หรือผลงานของเขา., See also: Shakespeareanism n. Shakespearianism n., Syn. Shakespearian

English-Thai: Nontri Dictionary
area(n) พื้นที่,เขต,เนื้อที่,บริเวณ,สาขาวิชา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
areaพื้นที่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
areaพื้นที่, ท้องที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
areaพื้นที่, เขต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
area measureมาตราวัดพื้นที่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
area of annulusพื้นที่แผ่นวงแหวน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
area samplingการเลือกพื้นที่ตัวอย่าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
area studiesภูมิภาคศึกษา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
area, basal seat; area, denture supporting; area, tissue-bearing; denture foundationบริเวณรองรับฐานฟันปลอม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
area, basal seat; area, denture supporting; area, tissue-bearing; denture foundationบริเวณรอบรับฐานฟันปลอม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
area, body surfaceพื้นที่ผิวกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Areaพื้นที่ [การแพทย์]
Area measurementการรังวัด [TU Subject Heading]
Area Method การฝังกลบบนพื้นที่
เป็นวิธีฝังกลบขยะมูลฝอย โดยเริ่มจากระดับเดิมโดยไม่มีการขุดดิน ทำการบดอัดขยะมูลฝอยตามแนวราบก่อน แล้วค่อยบดอัดทับในชั้นถัดไป สูงขึ้นเรื่อย ๆ จนได้ระดับที่กำหนด [สิ่งแวดล้อม]
Area Methodวิธีพื้นที่ [การแพทย์]
Area monitoringการเฝ้าสังเกตพื้นที่, การเฝ้าสังเกตปริมาณรังสี หรือการเปื้อนของสารกัมมันตรังสีจากการตรวจวัดพื้นที่ในสถานปฏิบัติการทางรังสี ณ ตำแหน่งต่างๆ [นิวเคลียร์]
Area studiesภูมิภาคศึกษา [TU Subject Heading]
Area surveyการสำรวจพื้นที่, ขั้นตอนเบื้องต้นในการหาพื้นที่เพื่อเป็นที่ตั้งสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์หรือทางรังสี โดยสำรวจข้อมูลและปัจจัยต่างๆ ของแต่ละพื้นที่ เพื่อพิจารณาผลกระทบที่อาจมีต่อความปลอดภัยของสถานปฏิบัติการ และคัดสถานที่ที่ไม่เหมาะสมออก [นิวเคลียร์]
Area under Curveพื้นที่ภายใต้โค้ง [การแพทย์]
Area-capacity curveArea-capacity curve, โค้งพื้นที่ความจุ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Areas of Increased Density, Multipleบริเวณขาวทึบขึ้นหลายแห่งในกะโหลกศีรษะ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
areal featureลักษณะประจำเขต

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
4-0-1 area code.เครือข่าย 4-0-1 O Brother, Where Bart Thou? (2008)
Someone saw him in this areaมีใครเคยเห็นเค้าแถวๆ นี้บ้างมั้ยคะ The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
We've got city plans for the area around the libraryเราได้แผนผังเมือง บริเวณรอบ ๆ ห้องสมุดมาแล้ว Art Imitates Life (2008)
I don't know if you saw the weather report last night, but there was dry lighting in this areaฉันไม่รู้ว่า คุณดูรายงานอากาศเมื่อคืนนี้หรือเปล่า แต่มันมีฟ้าผ่าในพื้นทื่แถบนี้ Art Imitates Life (2008)
PD is circulating photos of the businessman around shelters and soup kitchens in the area, but there's no I D yetตอนนี้ตำรวจกำลังแจกจ่ายรูปภาพของ รายที่แต่งตัวเป็นนักธุรกิจไปรอบที่พัก และโรงทานหลายแห่งในพื้นที่ แต่ยังไม่พบอะไรอยู่ดี Art Imitates Life (2008)
There is no gray area here you can't kind of think this is okay.นี่คือผิดและฝ่าฝืนกฎหมายด้วย มันไม่มีตรงกลางหรอก คุณจะคิดว่านี่ไม่เป็นไรไม่ได้ Rise Up (2008)
In an area that's very hard to reach.ในบริเวณที่เข้าถึงยาก Brave New World (2008)
" Caution Wild Boars in Area"" พื้นที่เตือนภัยจากหมูป่า" The Two in Tracksuits (2008)
It's time, Jury. This whole area is blowing up.มันถึงเวลาแล้วลุงจูรี่ บริเวณนี้ทั้งหมดเจริญขึ้นมาก Patch Over (2008)
Whole area was littered with casings and gun parts.พื้นที่ทั้งหมดเป็นจุดพัก ที่เก็บสินค้าและชิ้นส่วนของปืน Seeds (2008)
This area right here.ตรงบริเวณด้านขวารี่. Last Man Standing (2008)
Single gunshot wound to the upper temporal area,probably while asleep-- the pillow was held against his head to muffle the shot.แผลนัดเดียวบริเวณประสาทสั่งการรับรู้ส่วนบนบางทีอาจเป็นตอนเขาหลับ. หมอนใบนี้ถูกใช้ในการปิดศรีษะของเขาขณะถูกจ่อยิง.มันช่วยมันเก็บเสียงปืน. Last Man Standing (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
areaHe knows every inch of this area.
areaThe area was cordoned off while fire fighters tried to keep the blaze under control.
areaHis name is known to everybody in this area.
areaJapan consists of four major islands and over 3,000 small islands, and is about equal to California in area.
areaInfect the area with cholera.
areaFind the area of a triangle.
areaAnd because Deal is very near continental Europe, it's always been one of the first areas of Britain to be invaded.
areaThe Arctic is the area round the North Pole.
areaThe ski area we finally arrived at ... snow turned to rain.
areaMore and more people are moving to urban areas.
areaThey contacted the station staff but the man had left the area and gone out through the ticket barrier.
areaI got bit by mosquitoes all over this area, and it itches so badly I can't stand it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พท.[N] area, Syn. พื้นที่
รหัสทางไกล[N] area code, Example: ก่อนกดหมายเลขโทรศัพท์ทุกครั้ง ต้องกดรหัสทางไกลเสียก่อน
สถาน[N] place, See also: area, site, position, locality, establishment, institute, Syn. ที่ตั้ง, Example: รัฐบาลจัดตั้งสถานแนะแนวปัญหาชีวิตและการเลี้ยงดูเด็ก เพื่อให้ครอบครัวอยู่กันอย่างราบรื่น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อาณาบริเวณ[N] territory, See also: area, region, Syn. อาณาเขต, ขอบเขต, บริเวณ, เขต, Example: จีนเป็นรัฐทางการเมืองที่ครอบคลุมอาณาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลใหญ่โตกว่าสหรัฐอเมริกา, Thai definition: ขอบเขตของสถานที่
ภูมิภาค[N] region, See also: area, part, district, Syn. ภาค, เขต, ถิ่น, Example: สงครามยังระเบิดขึ้นตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อสนองตัณหาของบริษัทผลิตอาวุธ, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: อาณาบริเวณที่มีลักษณะบางอย่าง เช่นลักษณะทางธรรมชาติ ทางเศรษฐกิจ คล้ายคลึงกันจนสามารถจัดเข้าพวกกันได้ และแตกต่างกับบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ
ย่าน[N] area, See also: section, locality, district, quarter, zone, region, Syn. เขต, แถว, ที่, บริเวณ, ถิ่นที่, Example: บ้านเขาอยู่ในย่านของคนรวย รถติดทั้งเช้าทั้งเย็น, Thai definition: แถบหรือบริเวณที่ตำแหน่งนั้น
เขต[N] area, See also: boundary, border, region, zone, Syn. อาณาบริเวณ, บริเวณ, เขตแดน, แถบ, ถิ่น, ย่าน, อาณาเขต, แนว, Example: แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นตัวแบ่งเขตกรุงเทพและเขตธนบุรี, Count unit: เขต, Thai definition: แดนหรือแนวที่กำหนดขีดคั่นไว้
แถบ[CLAS] area, See also: zone, region, side, sphere, district, belt, Syn. ซีก, ด้าน, Example: ตู้ใบนี้ถูกไฟไหม้ไปแถบหนึ่ง
แถบ[N] zone, See also: area, Syn. โซน, เขต, ถิ่น, แถว, Example: คนที่อยู่แถบนี้เขามีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์
ฝีเย็บ[N] part of body between vagina and anus, See also: area between the external sex orgasm and anus, Example: ในการตรวจสุขภาพต่อมลูกหมากของเพศชาย พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการปวดบริเวณก้นกบ ฝีเย็บ ใกล้ท่อทวารหนัก, Thai definition: บริเวณระหว่างอวัยวะเพศกับทวารหนัก สำหรับหญิงมักฉีกขาดได้ง่ายเนื่องจากการคลอดบุตร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาบริเวณ[n.] (ānābøriwēn) EN: territory ; area ; region   FR: circonscription [f] ; territoire [m]
อาณาจักร[n.] (ānājak) EN: territory ; area ; sphere ; region ; field ; domain ; region ; world   FR: domaine [m] ; sphère [f] ; champ [m] ; monde [m]
บียาร์เรอัล[TM] (Bīyārēal) EN: Villareal   FR: Villaréal [m]
บริเวณ[n.] (børiwēn) EN: area ; zone ; secteur ; compound   FR: quartier [m] ; zone [f] ; secteur [m] ; partie [f]
บริเวณจำหน่าย[n. exp.] (børiwēn jamnāi) EN: retail area ; sales area   
ชนบท[n.] (chonnabot) EN: contryside ; country ; rural areas ; up-country   FR: campagne [f] ; région rurale [f]
ด้าน[n.] (dān) EN: side ; quarter ; sector ; aspect ; phase ; way ; field ; area ; department   FR: côté [m] ; face [f] ; facette [f] ; angle [m] ; quartier [m] ; secteur [m] ; domaine [m] ; aspect [m] ; sens [m]
เจ้าที่[n. exp.] (jao thī) EN: spirit of the area ; protecting spirit of a place   FR: esprit du lieu [m] ; esprit local [m]
จุดผ่อนผัน[n. exp.] (jut phǿnphan) EN: temporarily permitted area   FR: zone autorisée [f]
จุดผ่อนปรน[n. exp.] (jut phǿnpron) EN: temporarily permitted area   FR: zone provisoirement autorisée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AREA    EH1 R IY0 AH0
AREAS    EH1 R IY0 AH0 Z
AREA'S    EH1 R IY0 AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
area    (n) (e@1 r i@)
areas    (n) (e@1 r i@ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Altbausanierung {f}area rehabilitation [Add to Longdo]
Anbaufläche {f} | Anbauflächen {pl}area under cultivation | areas under cultivation [Add to Longdo]
Anwendungsgebiet {n}; Anwendungsbereich {m}area of application; field of application; scope of application [Add to Longdo]
Arbeitsbereich {m}area of operations [Add to Longdo]
Auslieferungsgebiet {n}area of distribution [Add to Longdo]
Bebauungsplangebiet {n}area covered by a binding land-use plan [Add to Longdo]
Bereich {m}; Gebiet {n}; Fläche {f}; Areal {n}; bestimmter Bereich | Bereiche {pl} | bebautes Gebiet | eingriffsempfindliche Bereichearea | areas | built-up area | areas sensitive to interferences [Add to Longdo]
Bereichsadresse {f}area address [Add to Longdo]
Bereichsanfang {m}area start [Add to Longdo]
Bereichsangabe {f}area specification [Add to Longdo]
Bereichsauflösung {f}area deallocation [Add to Longdo]
Bereichsdefinition {f}area definition [Add to Longdo]
Bereichsgrenze {f}area boundary [Add to Longdo]
Bereichskennzeichen {n}area flag [Add to Longdo]
Bereichskontroller {m}area controller [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
FTA[エフティーエー, efutei-e-] (n) (1) Free Trade Agreement; (2) free-trade area [Add to Longdo]
LAN[ラン, ran] (n) {comp} local area network; LAN [Add to Longdo]
WAN[ワン, wan] (n) wide area network; WAN [Add to Longdo]
あれあれ[, areare] (int) whoa (used to express surprise or stupefaction) [Add to Longdo]
お火焚;御火焚;御火焼[おひたき;おほたき, ohitaki ; ohotaki] (n) Kyoto area festival held on the 11th lunar month (wherein bonfires are burned at shrines) [Add to Longdo]
この辺;此の辺[このへん, konohen] (pn,adj-no) this area; around here [Add to Longdo]
しめ縄;注連縄;七五三縄;標縄[しめなわ, shimenawa] (n) (Shinto) rope used to cordon off consecrated areas or as a talisman against evil [Add to Longdo]
すだれ頭;簾頭[すだれあたま, sudareatama] (n) (See すだれ・1,バーコードヘア) combover; comb-over; bamboo screen head (due to looking like the slats of a bamboo screen) [Add to Longdo]
すっこむ[, sukkomu] (v5m) (See 引っ込む) to draw back; to leave (the area) [Add to Longdo]
そこら辺(P);其処等辺[そこらへん, sokorahen] (n-adv) (uk) (col) (See そこら) hereabouts; around there; that area; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qū, ㄑㄩ, / ] area; region; district; small; distinguish [Add to Longdo]
区域[qū yù, ㄑㄩ ㄩˋ, / ] area; region; district [Add to Longdo]
区号[qū hào, ㄑㄩ ㄏㄠˋ, / ] area code [Add to Longdo]
唐家山[Táng jiā shān, ㄊㄤˊ ㄐㄧㄚ ㄕㄢ, ] area in Beichuan county Sichuan [Add to Longdo]
地域[dì yù, ㄉㄧˋ ㄩˋ, ] area; district; region [Add to Longdo]
地方[dì fang, ㄉㄧˋ ㄈㄤ˙, ] area; place; space; room; territory; part; respect [Add to Longdo]
地亩[dì mǔ, ㄉㄧˋ ㄇㄨˇ, / ] area of farmland [Add to Longdo]
城关[chéng guān, ㄔㄥˊ ㄍㄨㄢ, / ] area outside a city gate [Add to Longdo]
场区应急[chǎng qū yīng jí, ㄔㄤˇ ㄑㄩ ㄐㄧˊ, / ] area emergency [Add to Longdo]
太液池[Tài yè chí, ㄊㄞˋ ㄧㄝˋ ㄔˊ, ] area to the west of the Forbidden City, now divided into Zhongnanhai and Beihai [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エコー立体[エコーりったい, eko-rittai] echo area, echo volume [Add to Longdo]
エコー領域[エコーりょういき, eko-ryouiki] echo area, echo volume [Add to Longdo]
エリアコード[えりあこーど, eriako-do] area code [Add to Longdo]
エリア境界[エリアきょうかい, eria kyoukai] area boundary [Add to Longdo]
カバーエリア[かばーえりあ, kaba-eria] coverage area [Add to Longdo]
クリアエリア[くりあえりあ, kuriaeria] clear area [Add to Longdo]
グラフ領域[ぐらふりょういき, gurafuryouiki] graph area [Add to Longdo]
サービス提供区域[サービスていきょうくいき, sa-bisu teikyoukuiki] service area boundary [Add to Longdo]
サービス提供地域[さあびすていきょうちいき, saabisuteikyouchiiki] service area [Add to Longdo]
システム管理機能領域[システムかんりきのうりょういき, shisutemu kanrikinouryouiki] systems management functional area [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Area \A"re*a\ ([=a]"r[-e]*[.a]; 277), n.; pl. {Areas} (-[.a]z) .
   [L. area a broad piece of level ground. Cf. {Are}, n.]
   1. Any plane surface, as of the floor of a room or church, or
    of the ground within an inclosure; an open space in a
    building.
    [1913 Webster]
 
       The Alban lake . . . looks like the area of some
       vast amphitheater.          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. The inclosed space on which a building stands.
    [1913 Webster]
 
   3. The sunken space or court, giving ingress and affording
    light to the basement of a building.
    [1913 Webster]
 
   4. An extent of surface; a tract of the earth's surface; a
    region; as, vast uncultivated areas.
    [1913 Webster]
 
   5. (Geom.) The superficial contents of any figure; the
    surface included within any given lines; superficial
    extent; as, the area of a square or a triangle.
    [1913 Webster]
 
   6. (Biol.) A spot or small marked space; as, the germinative
    area.
    [1913 Webster]
 
   7. Extent; scope; range; as, a wide area of thought.
    [1913 Webster]
 
       The largest area of human history and man's common
       nature.                --F. Harrison.
    [1913 Webster]
 
   {Dry area}. See under {Dry}.
    [1913 Webster] Aread

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 area
   n 1: a particular geographical region of indefinite boundary
      (usually serving some special purpose or distinguished by
      its people or culture or geography); "it was a mountainous
      area"; "Bible country" [syn: {area}, {country}]
   2: a subject of study; "it was his area of specialization";
     "areas of interest include..."
   3: a part of an animal that has a special function or is
     supplied by a given artery or nerve; "in the abdominal
     region" [syn: {area}, {region}]
   4: a particular environment or walk of life; "his social sphere
     is limited"; "it was a closed area of employment"; "he's out
     of my orbit" [syn: {sphere}, {domain}, {area}, {orbit},
     {field}, {arena}]
   5: a part of a structure having some specific characteristic or
     function; "the spacious cooking area provided plenty of room
     for servants"
   6: the extent of a 2-dimensional surface enclosed within a
     boundary; "the area of a rectangle"; "it was about 500 square
     feet in area" [syn: {area}, {expanse}, {surface area}]

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 area
   area
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top