Search result for

แถว

(80 entries)
(0.0202 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แถว-, *แถว*
Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ห่อม (n ) แถว เช่นสิไปห่อมได๋ แปลว่าจะไปแถวไหน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แถว[N] column, See also: row, line, string, file, Syn. แนว, Example: กองกำลังทหารเรียงแถวเป็นระเบียบเรียบร้อย, Thai definition: คนหรือสิ่งที่เรียงเป็นเส้นเป็นแถว
แถว[CLAS] column, See also: row, line, file, rank, Example: ฝาผนังของอุโบสถเจาะเป็นช่องกุดเล็กๆ 7 แถวเรียงกันทั้งสามด้านเพื่อบรรจุพระพุทธรูปขนาดเล็ก, Thai definition: ลักษณนามของสิ่งที่เป็นแถว
แถว[N] vicinity, See also: neighborhood, area, district, environs, locality, Syn. แถบ, ละแวก, บริเวณ, Example: ทางการปรับปรุงพัฒนาถนนหนทางแถวนี้จนดีขึ้น
แถว[N] area, See also: neighborhood, region, zone, vicinity, Syn. แถว, แถบ, Example: แต่เดิมท่านก็คงอยู่แถวๆ นี้, Thai definition: ใช้แสดงพื้นที่ใกล้ๆ
แถวหน้ากระดาน[N] line of troops, See also: line formation, Example: เด็กนักเรียนยืนเป็นแถวหน้ากระดานเพื่อเตรียมเคารพธงชาติ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แถวน. แถบ, บริเวณ, เช่น คนแถวอยุธยา แถวนี้มีอาหารอร่อย, คนหรือสิ่งที่เรียงเป็นเส้นเป็นแนว เช่น แถวทหาร ต้นไม้ขึ้นเป็นแถว, ลักษณนามใช้เรียกคนหรือสิ่งที่เรียงเป็นเส้นเป็นแนว เช่น นักเรียนเข้าแถวเป็น ๒ แถว.
ทาง ๑แถว, แถบ, ถิ่น, เช่น เป็นคนทางไหน
อาลิ, อาลีแถว, แนว, เช่น พนาลี ว่า แนวป่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rowแถว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rowแถว, แนวนอน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
queueแถวคอย, คิว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
basic queueแถวคอยพื้นฐาน, คิวพื้นฐาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pivotal rowแถวตัวหลัก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
arrayแถวลำดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
arrayแถวลำดับ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arrayแถวลำดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
programmable array logic (PAL)แถวลำดับตรรกะแบบสั่งการได้ (พีเอแอล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
programmable logic array (PLA)แถวลำดับตรรกะแบบสั่งการได้ (พีแอลเอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Programmable array logicแถวลำดับตรรกะแบบสั่งการได้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Programmable array logicแถวลำดับตรรกะแบบสั่งการได้ [TU Subject Heading]
Mediterranean Originแถวเมดิเตอร์เรเนียน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There's gonna be one less virgin aroundก็จะต้องมีคนนึงแถวนี้ที่เสียความบริสุทธิ์ There Might be Blood (2008)
All I am is a halfway decent hacker who took a wrong turn down the information superhighway.ข้อที่ผิดพลาดหลบแถวทางหลวงสายหลัก Odyssey (2008)
I don't deserve to be held in some low-rent gitmo wannabe.ฉ้นไม่ควรถูกกักขัง\ ในที่ดูเหมือนที่เช่าแถวอ่าวคิวบาราคาถูกอย่างนี้ Odyssey (2008)
Traffic's bad, she's probably just...รถติดมาก เธออาจจะอยู่แถว... ... Lucky Thirteen (2008)
Were your foster homes all around here, or did you have to change schools?คุณเคยอยู่บ้านเลี้ยงดูเด็กแถวนี้ หรือคุณเคยเปลี่ยนโรงเรียน Emancipation (2008)
seems like he's attending a school around here.ได้ข่าวจากยูริมา ดูเหมือนว่าจะมาเข้า้เรียนแถวนี้ด้วย Akai ito (2008)
Your house is around here?บ้านเธออยู่แถวนี้หรอ Akai ito (2008)
He's around here somewhere.พวกมันต้องซ่อนแถว ๆ นี้แหละ Ambush (2008)
Skywalkers' fleet is nearby, in the Bith system.สกายวอร์คเกอร์อยู่ใกล้ๆ แถวระบบดาวบิธ Rising Malevolence (2008)
Anything that would indicate someone passed that... Merlin!อะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งที่จะชี้ให้เรารู้ว่ามีคนผ่านมาแถวนี้ เมอร์ลิน The Labyrinth of Gedref (2008)
Yes, Master. She's busy with a fleet of separatits reinforcements nearby.ครับอาจารย์ เธอกำลังติดพันอยู่กับกองยานสนับสนุน ของข้าศึกแถวนี้เอง Destroy Malevolence (2008)
On the lower levels. I'm fine, but I don't know for how long.อยู่แถวชั้นล่าง ตอนนี้ยังไม่เป็นไร แต่ไม่รู่ว่าจะอีกนานเท่าไหร่ Destroy Malevolence (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แถว[n.] (thaēo) EN: line ; row ; column ; string ; file ; rank ; formation   FR: ligne [f] ; file [f] ; rangée [f] ; rang [m] ; colonne [f]
แถว[n.] (thaēo) EN: vicinity ; neighborhood ; area ; district ; environs ; locality   FR: voisinage [m] ; quartier [m] ; environs [mpl]
แถว[n.] (thaēo) EN: [classifier : columns; rows; lines; files; ranks]   
แถว[n.] (thaēo-thaēo) EN: area ; neighborhood ; region ; zone ; vicinity   
แถว[X] (thaēo-thaēo) EN: near   FR: près de ; aux environs de ; du côté de ; à proximité de ; dans le voisinage de
แถวนี้[n. exp.] (thaēo nī) EN: around here   FR: près d'ici ; par ici ; dans le coin
แถวหน้า[n. exp.] (thaēo nā) EN: front row   
แถวหน้ากระดาน[n. exp.] (thaēo nākradān) EN: line of troops ; line formation   
แถวหลัง[n. exp.] (thaēo lang) EN: back row   
แถวเข้าคิว[n. exp.] (thaēo khaokhiū) FR: file d'attente [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
deploy(vt) แปรแถวตอนเป็นแถวหน้ากระดาน(ทางทหาร), เคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธไปอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะต่อสู้ (ทางทหาร), การตั้งแถวเตรียมตัวออกรบ, จัดเพื่อใช้งาน
on the breadlineในสถานการณ์ที่ยากจนมาก (สำนวนนี้มีที่มาจากการเข้าแถวรอรับขนมปังจากรัฐบาลในสมัยก่อน) เช่น She has been forced to live on the breadline for failing to sign Child Support Agency forms.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advance[ADJ] ด้านหน้า, See also: แถวหน้า, แนวหน้า
be at attention[IDM] แถวตรง (ทางทหาร), See also: ยืนตรง, Syn. stand at
bring someone to attention[IDM] แถวตรง (ทางทหาร), See also: ยืนตรง, Syn. stand at
column[N] ช่อง (ในหนังสือพิมพ์), See also: แถวหรือรายการที่เป็นแนวตรง
column[N] แถว (ในแนวตั้ง), Syn. roll
cordon[N] แถวของตำรวจหรือทหารที่ล้อมเพื่อป้องกัน
cue[N] แถว, See also: คนที่เข้าแถวเพื่อรอกระทำบางสิ่งบางอย่าง, คนที่เข้าคิว, Syn. queue
file[N] แถว, See also: แถวที่เรียง, คอลัมน์, Syn. column, line, row
forefront[N] แถวหน้า, See also: ตอนหน้า, ส่วนหน้า, หัวแถว, Syn. beginning, fore, front, Ant. back, rear
front[N] ด้านหน้า, See also: แถวหน้า, ส่วนหน้า, Syn. fore, forefront, Ant. back

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
align(อะไลนฺ') vt. จัดให้เป็นเส้นเดียวกัน, ทำให้เป็นเส้นเดียวกัน, ทำให้เป็นแถวเดียวกัน, ปรับ, กลายเป็นเดียวกันหรือเส้นตรง, เข้าร่วม.
anabasis(อะแนบ' บะซิสป n., (pl. -ses) การเดินแถวจากฝั่งเข้าสูบริเวณบนบกที่ลึกเข้าไป, การเคลื่อนพล (march into the interior)
anatolian(แอนนะโท' เลียน) adj., n. เกี่ยวกับ Anatolia, ภาษาหรือประชาชนที่อยู่แถว Anatolia, Syn. Anatolic
array(อะเรย์') n. ขบวน, ลำดับ,ทิว,แถว,เสื้อผ้า. -vt. นำมาเรียง, จัดเรียง,ตั้งแนวรบ,สวมใส่เสื้อผ้า -arrayal n., Syn. arrange,apparel)
attention(อะเทน'เชิน) n. การเอาใจใส่,ความสนใจ,การเอาอกเอาใจ,การดูแล,การพิจารณา,คำสั่งให้ยืนตรง (แถวทหาร) ,การมีคำสั่งดังกล่าว
bank(แบงคฺ) n. ธนาคาร,ฝั่ง,มูลดิน,ตลิ่ง,ฝั่ง,ชายฝั่ง,เขื่อน,แถว,แนว,แถวของพายของเรือ vt. เอาเงินฝากธนาคาร,จัดเป็นแถว vi. สะสม,เอียงข้าง,ฝากเงินธนาคาร, Syn. mass
block(บลอค) {blocked,blocking,blocks} n. ท่อนไม้,ท่อนหิน,ก้อนใหญ่,ชิ้นใหญ่,ห่อดินระเบิด,แท่นโลหะ,เขียง,แม่พิมพ์,ลูกรอก,ตะแลงแกง,ตึกที่แบ่งออกเป็นส่วน,เครื่องกีดขวาง,ทั้งแถว,ทั้งก้อน,ทั้งปีก,ตึกใหญ่,คฤหาสน์ใหญ่,อุปสรรค,การขัดขวาง,เขตหนึ่งของตัวเมือง,เขตห่างไกลท
bookend(บุค'เอนดฺ) n. ที่หนีบค้ำแถวหนังสือให้ตั้งตรง, Syn. bookend
breadlinen. แถวที่รอคอยรับแจกอาหาร
browachen. โรคปวดแถวบริเวณขมับ

English-Thai: Nontri Dictionary
aisle(n) ทางเดินระหว่างแถว,ทางเดินระหว่างที่นั่ง
alignment(n) การจัดแถว,การวางแนว,การจัดขบวน
aline(vt) จัดแถว,วางแนว,ทำให้เป็นเส้นตรง
alinement(n) การจัดแถว,การวางแนว,การจัดขบวน
array(n) ขบวน,ทิว,แถว,ระเบียบ,เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้า
array(vt) แต่งตัว,จัดเรียง,ตั้งแถว
block(n) ท่อนไม้,ตึกทั้งแถว,แม่พิมพ์,เครื่องกีดขวาง
branch(n) กิ่งไม้,สาขา,แขนง,แถว,ปลีกย่อย,แผนก,ทางแยก,วิชาย่อย
column(n) เสาหิน,เสาปูน,แนว,แถวตอน,ปล่อง,คอลัมน์
cue(n) สัญญาณ,ไม้แทงบิลเลียด,คำบอกบท,บท,แถว,หางเปีย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Tupel {n} [math.] (n) แถวข้อมูลในตาราง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
辺り[あたり、ほとり, atari , hotori] แถวๆ, รอบๆ, ริมฝั่ง

German-Thai: Longdo Dictionary
Reihe(n) |die, pl. Reihen| แถว, ลำดับ

French-Thai: Longdo Dictionary
faire la queue(vt) ต่อแถว, เข้าคิว เช่น Les gens font la queue devant la boulangerie pour acheter du pain. ผู้คนต่อแถวที่หน้าร้านเบเกอรี่เพื่อซื้อขนมปัง, See also: Related: faire

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top