Search result for

rare

(134 entries)
(0.0109 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rare-, *rare*
Possible hiragana form: られ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rare[ADJ] ซึ่งหายาก, See also: ไม่ค่อยมี, ไม่บ่อย, Syn. few, infrequent, uncommon, Ant. common
rare[ADJ] ซึ่งมีค่า, See also: เลิศ, ประเสริฐ, Syn. excellent, fine, valuable
rare[ADJ] เบาบาง (อากาศ), Syn. ethereal, light
rare[ADJ] ไม่สุกมาก, See also: กึ่งสุก, Syn. undercooked
rare[SL] สุดยอด, See also: ดีเยี่ยม
rarefy[VT] ทำให้เบาบาง, Syn. attenuate, dilute
rarefy[VI] เบาบาง, Syn. empty
rarefy[VT] ทำให้หายาก
rarely[ADV] นานๆ ครั้ง, See also: ไม่บ่อย, Syn. infrequently
rarely[ADV] ไม่ธรรมดา, Syn. unusually

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rare(แรร์) adj. หายาก,น้อย,บาง,เบาบาง,ไม่ค่อยมี,ไม่บ่อย,เลิศ,ประเสริฐ,น่าชมเชย, See also: rareness n., Syn. uncommon
rarefaction(แรริแฟค'เชิน) n. การทำให้เบาบาง,การทำให้หายาก,การทำให้น้อยลง,การทำให้เข้มข้นน้อยลง,การทำให้บริสุทธิ์,การทำให้สูงส่ง., See also: rarefactive adj.
rarefied(แร'ริไฟดฺ) adj. สูงสุด,สูงส่ง,หายาก,ไม่ทึบ,ไม่หนาแน่น,บาง,ในวงแคบ, Syn. lofty
rarefy(แร'ริไฟ) vt.,vi. (ทำให้) (กลายเป็น) หายาก,เบาบางลง,บริสุทธิ์, See also: rarefiable adj. rarefier n.
rarely(แร'ลี) adv. อย่างหายาก,ไม่บ่อย,ไม่ค่อยมี,ประเสริฐ, Syn. infrequently,seldom
rareripe(แร'ไรพฺ) adj. สุกเร็ว. n. ผลไม้ที่สุกเร็ว,ผักที่โตเร็ว
infrared(อินฟราเรด') n. รังสีใต้แดง มีความยาวคลื่นแสง0.8 - 1,000ไมครอนส์ เป็นรังสีที่มองไม่เห็น., Syn. infra-red
pararescuen. การช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ทิ้งหรือโดดร่มชูชีพ
pararell computerคอมพิวเตอร์งานขนานหมายถึง คอมพิวเตอร์ที่ทำงานทางตรรกะ หรือทางคณิตศาสตร์หลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจาก คอมพิวเตอร์นั้นมีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) หลายตัว แต่ละตัวทำงานแต่ละอย่าง และสามารถทำไปพร้อม ๆ กันได้ โดยมีระบบปฏิบัติการ (operating system) ทำหน้าที่ดูแลให้ทำงานประสานกันดู serial computer เปรียบเทียบ
pararell processingการประมวลผลแบบขนานหมายถึง การที่คอมพิวเตอร์สามารถทำการประมวลผลได้มากกว่าสองอย่างในเวลาเดียวกัน ในกรณีเช่นนี้ คอมพิวเตอร์จะต้องเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ไม่ใช่พีซีหรือแมคอินทอช เพราะจะต้องมีตัวประมวลผลเป็นพัน ๆ ตัว (ในขณะที่ไมโครคอมพิวเตอร์มีเพียงตัวเดียว) จึงจะสามารถทำได้ การประมวลผลขนาดนี้ มักใช้กับงานประเภทปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence)

English-Thai: Nontri Dictionary
rare(adj) มีน้อย,หายาก,ไม่สุกมาก
rarefaction(n) การเปลี่ยนแปลง,การทำให้บริสุทธิ์,การเจือ
rarely(adv) ไม่บ่อย,นานๆครั้ง,ไม่ค่อยมี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rareหายาก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
rare earthแร่หายาก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
rarefactionภาวะกลายโปร่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rare animalsสัตว์หายาก [TU Subject Heading]
Rare bookหนังสือหายาก [เทคโนโลยีการศึกษา]
Rare bookหนังสือหายาก
หนังสือหายาก Rarebook บทคัดย่อ หนังสือหายากกับการสืบค้น หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกหนังสือหายากคือ

1 เป็นเอกสารปฐมภูมิ

2 มีประวัติการพิมพ์ที่สำคัญ เช่น ยุคสมัยของการพิมพ์ พิมพ์จำกัด ฉบับพิมพ์ครั้งแรก

3 มีความโดดเด่นทางด้านเนื้อหา

4 สภาพรูปเล่มสมบูรณ์หรือคงสภาพสวยงามตามต้นฉบับ

5 เป็นหนังสือที่มีประวัติในการครอบครอง เช่นมีบุ๊คเพลตหรือบรรณสิทธิ์ มีลายมือของผู้เขียนหรือเจ้าของเดิม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Rare book librariesห้องสมุดหนังสือหายาก [TU Subject Heading]
Rare booksหนังสือหายาก [TU Subject Heading]
Rare butterfliesผีเสื้อหายาก [TU Subject Heading]
Rare insectsแมลงหายาก [TU Subject Heading]
Rare plantพืชหายาก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rare plantsพืชหายาก [TU Subject Heading]
rarefactionส่วนขยาย, บริเวณหนึ่งของตัวกลางซึ่งมีความหนาแน่นของโมเลกุลน้อยกว่าบริเวณใกล้เคียงในขณะที่มีคลื่นตามยาวเคลื่อนที่อยู่ในตัวกลางนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Do you know how rare a pair is from that era?คุณรู้มั้ยว่ามันหายากแค่ไหนน่ะ New Haven Can Wait (2008)
Me, I rarely kidnap someoneฉันจะลักพาตัวคนอื่นดื้อๆ Last Resort (2008)
In rare cases, it plummets through the plumbing entirely.ในเคสหยาบๆ.. มันต้องวัดด้วยลูกดิ่งผ่านทางเข้าของลูกดิ่ง Dying Changes Everything (2008)
It's rare to see you in glasses.ฉันไม่เคยเห็นเธอใส่แว่นเลย Akai ito (2008)
Unicorns are rare and mystical creatures.ยูนิคอนค่ะ มันเป็นสัตว์หายากและเป็นสิ่งสร้างสรรค์เวทย์มนต์ The Labyrinth of Gedref (2008)
It's a rare privilege. Alas, there are few unicorns still alive.ที่อไลส์ มียูนิคอนเหลืออยู่น้อยมาก The Labyrinth of Gedref (2008)
Her father Sir William De Noir blessed the union by presenting the couple with a rare black lion.พ่อของเธอ.. เซอร์ วิลเลี่ยม เดอ นัวร์ อวยพรคู่บ่าวสาว ด้วยการมอบสิงโตสีดำ ซึ่งหาได้ยากยิ่ง The Secret of Moonacre (2008)
That young lady is a rare Moonacre rabbit.สาวน้อยนั่นมีกระต่ายซึ่งหาได้ยากตัวหนึ่ง The Secret of Moonacre (2008)
He's a visiting professor at Empire City University where he's working with the rare element cerillium.เขาเป็น ศาสตราจารย์รับเชิญ มาที่ มหาลัย เอ็มไพร์ซิตี้ เพื่อมาทำงานเกี่ยวกับ ธาตุ เซลิเรียม Superhero Movie (2008)
But there is an even rarer gift:แต่ยังมีผู้ที่มีพรสวรรค์วิเศษกว่านั้น Inkheart (2008)
It's an incredibly rare book, this. We've been tracking them down for years.หนังสือนี่หายากสุดๆ เลย เราตามหามันมาเป็นปีๆ Inkheart (2008)
There they found a cave, a rare chasm that brought them here from their world.ที่พวกเขาพบถ้ำ, และรอยแตกที่นำ พวกเขามาสู่ที่นี่จากโลกของเขา The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rareMy haircut only cost 1,000 yen. That's pretty rare these days. He probably didn't have a license.
rareHe happened to catch sight of a rare butterfly.
rareThe key is that Asuka abuses Shinji. So, rarely, Shinji flips and assaults Asuka. Then Asuka is surprisingly meek.
rareChances come rarely in any case.
rareEnglishmen rarely talk to strangers in the train.
rareBeavers rarely inflict damage on people.
rareSalt was a rare and costly commodity in ancient times.
rareIt's a rare thing to run into a famous musician on the street.
rareSome people keep rare animals as pets.
rareHe was, which was rare for him, in a bad temper.
rareIt is not rare that she leaves her umbrella behind.
rareI rarely prepare for the world history lessons.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นานๆ[ADV] once in a while, See also: rarely, infrequently, now and then, occasionally, from time to time, Ant. บ่อยๆ, Example: นานๆ กฤษณะถึงจะได้ออกมาพบเพื่อนฝูงเสียที
ไม่บ่อย[ADV] rarely, See also: infrequently, seldom, unusually, Syn. นานๆ ครั้ง, Ant. บ่อย, ประจำ, Example: ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก
นานๆ ครั้ง[ADV] rarely, See also: infrequently, seldom, blue moon, Example: สาวราศีพิจิกนั้น นานๆ ครั้ง เธอถึงจะแสดงออกมาเองว่า เธอรักความเป็นอิสระ
บางเบา[ADV] rarely, See also: thinly, Example: ลมหอบเอากลิ่นดอกไม้โชยมาบางเบา เพิ่มความสดชื่นขึ้นอีกมาก, Thai definition: อย่างมีปริมาณน้อยๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญมณี[n.] (anyamanī) EN: semi-precious stone ; gemstone ; jewel ; jewellery = jewelry (Am.)   FR: pierre semi-précieuse [f] ; pierre rare [f] ; gemme [f]
บาง [adj.] (bāng) EN: rare ; sparse ; few   FR: rare
หายหัว[v.] (hāihūa) EN: disappear ; be out of sight ; be unseen   FR: se faire rare
หายาก [adj.] (hā yāk) EN: rare ; hard to find ; scarce   FR: rare ; recherché
แสงอินฟราเรด[adj.] (infrārēt) EN: infrared   FR: infrarouge
ความหายาก [n. exp.] (khwām hā yāk) FR: rareté [f]
ลำแสงอินฟราเรด[n. exp.] (lamsaēng infrārēt) EN: infrared   
ไม่บ่อย[adv.] (mai bǿi = mai bøi) EN: not often ; rarely   FR: pas souvent ; peu souvent ; rarement
ไม่ค่อย[adv.] (maikhǿi) EN: seldom ; rarely   FR: rarement ; pas très ; pas tellement
ไม่ค่อยจะ[adv.] (maikhøi ja) FR: rarement ; difficilement

CMU English Pronouncing Dictionary
RARE    R EH1 R
RARER    R EH1 R ER0
RAREFY    R EH1 R AH0 F AY0
RARELY    R EH1 R L IY0
RAREST    R EH1 R AH0 S T
RAREFIED    R EH1 R AH0 F AY0 D
RARENESS    R EH1 R N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rare    (j) (r e@1 r)
rarer    (j) (r e@1 r @ r)
rarefy    (v) (r e@1 r i f ai)
rarely    (a) (r e@1 l ii)
rarest    (j) (r e@1 r i s t)
rarebit    (n) (r e@1 b i t)
rarebits    (n) (r e@1 b i t s)
rarefied    (v) (r e@1 r i f ai d)
rarefies    (v) (r e@1 r i f ai z)
rareness    (n) (r e@1 n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Edelgas {n}rare gas [Add to Longdo]
rar; selten; wenig; vereinzelt {adj} | rarer | rarst; seltenstrare | rarer | rarest [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
rare(adj) ซึ่งหายาก,ไม่ค่อยมี,ไม่บ่อย เช่น un nom rare, See also: Related: rarement
rarement(adv) ซึ่งหายาก, ไม่ค่อยมี, ไม่บ่อย เช่น un nom qu'on entend rarement, See also: Related: rare

Japanese-English: EDICT Dictionary
あられ[, arare] (n) (See 霰餅) roasted mochi pieces (usu. flavoured with soy sauce, or sweetened with sugar, etc.) [Add to Longdo]
あられもない[, araremonai] (adj-i) (1) unladylike; unbecoming; immodest; (2) unthinkable; impossible; ridiculous [Add to Longdo]
いじめられっ子;苛められっ子[いじめられっこ, ijimerarekko] (n) bullied child [Add to Longdo]
いられないくらい[, irarenaikurai] (exp) almost not able (to do something) [Add to Longdo]
して遣られる[してやられる, shiteyarareru] (exp,v1) (uk) (See して遣る) to be forestalled; to be taken in; to be cheated; to be outwitted [Add to Longdo]
ずには居られない[ずにはいられない, zunihairarenai] (exp,adj-i) (uk) (See ないではいられない) (after neg. verb stem) feel compelled to; can't help but feel; can't help but do [Add to Longdo]
せられる[, serareru] (v1,aux-v) (1) (hon) verb used as an honorific for others' actions; (aux-v,v1) (2) (hon) (See せる・4) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions [Add to Longdo]
そそられる[, sosorareru] (v1,vt) to be interesting; to be fascinating; to be tantalizing; to be intriguing; (P) [Add to Longdo]
と見られる[とみられる, tomirareru] (exp,v1) (followed by verb) believed to; expected to; feared to; poised to; considered to; likely to [Add to Longdo]
と考えられる[とかんがえられる, tokangaerareru] (exp,v1) one can think that ...; it is conceivable that ... [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
少有[shǎo yǒu, ㄕㄠˇ ㄧㄡˇ, ] rare; infrequent [Add to Longdo]
少见[shǎo jiàn, ㄕㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] rare; not familiar (to the speaker); sth rarely experience; hard to see [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] rare; infrequent [Add to Longdo]
希奇[xī qí, ㄒㄧ ㄑㄧˊ, ] rare; strange [Add to Longdo]
希罕[xī hǎn, ㄒㄧ ㄏㄢˇ, ] rare [Add to Longdo]
怪兽[guài shòu, ㄍㄨㄞˋ ㄕㄡˋ, / ] rare animal; mythical animal [Add to Longdo]
沅江九肋[Yuán jiāng jiǔ lèi, ㄩㄢˊ ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄡˇ ㄌㄟˋ, ] rare talent; lit. legendary nine-ribbed turtle of Yuan river [Add to Longdo]
珍奇[zhēn qí, ㄓㄣ ㄑㄧˊ, ] rare; strange [Add to Longdo]
珍异[zhēn yì, ㄓㄣ ㄧˋ, / ] rare; precious and odd [Add to Longdo]
珍禽奇兽[zhēn qín qí shòu, ㄓㄣ ㄑㄧㄣˊ ㄑㄧˊ ㄕㄡˋ, / ] rare animals and birds; protected species [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あげられる[あげられる, agerareru] to be captured (e.g. data) [Add to Longdo]
アクセラレータ[あくせられーた, akuserare-ta] accelerator [Add to Longdo]
インフレアドインタフェース[いんふれあどいんたふぇーす, infureadointafe-su] infrared interface [Add to Longdo]
エンハンストパラレルインタフェース[えんはんすとぱられるいんたふぇーす, enhansutoparareruintafe-su] enhanced parallel interface [Add to Longdo]
グラフィックアクセラレータ[ぐらふぃっくあくせられーた, gurafikkuakuserare-ta] graphics accelerator [Add to Longdo]
パラレルインタフェース[ぱられるいんたふぇーす, parareruintafe-su] parallel interface [Add to Longdo]
パラレルコネクタ[ぱられるこねくた, pararerukonekuta] parallel connector [Add to Longdo]
パラレルプリンタ[ぱられるぷりんた, pararerupurinta] parallel printer [Add to Longdo]
パラレルポート[ぱられるぽーと, pararerupo-to] parallel port [Add to Longdo]
パラレル伝送[パラレルでんそう, parareru densou] parallel transmission [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
羅列[られつ, raretsu] aufzaehlen, Beispiele_aufzaehlen, (Daten) vorlegen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rare \Rare\ (r[^a]r), a. [Cf. {Rather}, {Rath}.]
   Early. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Rude mechanicals that rare and late
      Work in the market place.        --Chapman.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rare \Rare\, a. [Compar. {Rarer} (r[^a]r"[~e]r); superl.
   {Rarest}.] [Cf. AS. hr[=e]r, or E. rare early. [root]18.]
   Nearly raw; partially cooked; not thoroughly cooked;
   underdone; as, rare beef or mutton.
   [1913 Webster]
 
      New-laid eggs, which Baucis' busy care
      Turned by a gentle fire, and roasted rare. --Dryden.
   [1913 Webster]
 
   Note: This word is in common use in the United States, but in
      England its synonym {underdone} is preferred.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rare \Rare\, a. [Compar. {Rarer} (r[^a]r"[~e]r); superl.
   {Rarest}.] [F., fr. L. rarus thin, rare.]
   1. Not frequent; seldom met with or occurring; unusual; as, a
    rare event.
    [1913 Webster]
 
   2. Of an uncommon nature; unusually excellent; valuable to a
    degree seldom found.
    [1913 Webster]
 
       Rare work, all filled with terror and delight.
                          --Cowley.
    [1913 Webster]
 
       Above the rest I judge one beauty rare. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Thinly scattered; dispersed.
    [1913 Webster]
 
       Those rare and solitary, these in flocks. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Characterized by wide separation of parts; of loose
    texture; not thick or dense; thin; as, a rare atmosphere
    at high elevations.
    [1913 Webster]
 
       Water is nineteen times lighter, and by consequence
       nineteen times rarer, than gold.   --Sir I.
                          Newton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Scarce; infrequent; unusual; uncommon; singular;
     extraordinary; incomparable.
 
   Usage: {Rare}, {Scarce}. We call a thing rare when but few
      examples, specimens, or instances of it are ever to be
      met with; as, a rare plant. We speak of a thing as
      scarce, which, though usually abundant, is for the
      time being to be had only in diminished quantities;
      as, a bad harvest makes corn scarce.
      [1913 Webster]
 
         A perfect union of wit and judgment is one of
         the rarest things in the world.  --Burke.
      [1913 Webster]
 
         When any particular piece of money grew very
         scarce, it was often recoined by a succeeding
         emperor.             --Addison.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rare
   adj 1: not widely known; especially valued for its uncommonness;
       "a rare word"; "rare books"
   2: recurring only at long intervals; "a rare appearance"; "total
     eclipses are rare events"
   3: not widely distributed; "rare herbs"; "rare patches of green
     in the desert"
   4: having low density; "rare gasses"; "lightheaded from the
     rarefied mountain air" [syn: {rare}, {rarefied}, {rarified}]
   5: marked by an uncommon quality; especially superlative or
     extreme of its kind; "what is so rare as a day in
     June"-J.R.Lowell; "a rare skill"; "an uncommon sense of
     humor"; "she was kind to an uncommon degree" [syn: {rare},
     {uncommon}]
   6: (of meat) cooked a short time; still red inside; "rare roast
     beef"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RARE
     Reseaux Associes pour la Recherche Europeenne (org.)
     

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 rare [rar]
   rare
   rare; precious
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 r
 
 1. (kıs.) radius, rare, received, recipe, residence, retired, right-hand page, rises, rod, rubber.
 
 

From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]:

 rare
 rare	(adj) ซึ่งหายาก,ไม่ค่อยมี,ไม่บ่อย เช่น un nom rare, Related:
 Related: rarement

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top