ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พื้นที่

   
115 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พื้นที่-, *พื้นที่*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
slide area (n jargon ป้ายสัญลักษณ์บนถนน ) พื้นที่ดิน/หินถล่ม

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
พื้นที่ทับซ้อน (n ) overlapping territorial claims area

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ส้ง (n ) พื้นที่, พื้นที่ที่ถูกป่าไม้บังอยู่

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พื้นที่[N] area, Example: เขาสังเกตเห็นว่า พื้นที่ของห้องโถงใหญ่ประดับด้วยกระจกแก้วสีใสสวยงามมาก, Thai definition: ขนาดผิวพื้น, อาณาบริเวณ
พื้นที่[N] area, See also: district, place, Syn. เขต, เขตพื้นที่, Example: ยาเสพติดได้ระบาดอย่างหนักในพื้นที่ สภ.ต. ด่านแม่แฉลบ, Thai definition: อาณาบริเวณ
พื้นที่ต่ำ[N] lowland, See also: low plain, Ant. พื้นที่สูง, Example: น้ำจะท่วมบริเวณที่เป็นพื้นที่ต่ำก่อนอยู่แล้วตามธรรมชาติ, Thai definition: ส่วนที่ต่ำกว่าพื้นที่อื่นๆ ในบริเวณเดียวกัน
พื้นที่ราบ[N] plain, Syn. ที่ราบ, Ant. ที่ดอน, พื้นที่ดอน, Example: หัวหน้าทีมพาเราเดินไปบนพื้นที่ราบที่อยู่ระหว่างยอดเขาต่างๆ, Thai definition: ภูมิประเทศที่เป็นที่ราบซึ่งอาจจะราบเรียบหรือมีลักษณะเป็นลูกคลื่น โดยปกติความสูงต่ำของพื้นที่ในบริเวณนั้นจะแตกต่างกันไม่เกิน 150 เมตร
พื้นที่รับน้ำ[N] catchment area, See also: watershed, drainage basin, drainage area
พื้นที่ชลประทาน[N] irrigable area, Example: พื้นที่ทางตอนเหนือของจังหวัดส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชลประทาน
พื้นที่เพาะปลูก[N] cultivated area, Count unit: พื้นที่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พื้นที่น. ขนาดของผิวพื้น เช่น หาพื้นที่, อาณาบริเวณ เช่น ตรวจพื้นที่, ลักษณะของพื้นดิน เช่น พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม.
พื้นที่หน้าตัดน. พื้นที่ตรงรอยตัดของแท่งวัตถุ.
ข้างกบพื้นที่หน้าเสาด้านข้างเสาภายในพระระเบียง.
ท้องพื้นที่หรือบริเวณที่กว้างใหญ่ เช่น ท้องนํ้า ท้องฟ้า ท้องทุ่ง ท้องไร่ ท้องนา ท้องถนน
ที่ดินพื้นที่ดินทั่วไป และหมายความรวมถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลำนํ้า ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลด้วย.
ผัง ๑พื้นที่ราบ
ร่วมนอกพื้นที่ภายในอุโบสถ วิหาร มีความกว้างตั้งแต่ริมฝาด้านในจนถึงริมนอกของเสาร่วมใน และมีความยาวตลอดถึงฝาหุ้มกลองทั้ง ๒ ด้าน, ร่วมนอกประธาน ก็เรียก.
ร่วมในพื้นที่ภายในอุโบสถ วิหาร มีความกว้างตั้งแต่ริมนอกของเสาร่วมในแถวหนึ่งถึงริมนอกของเสาร่วมในอีกแถวหนึ่ง และมีความยาวตลอดถึงฝาหุ้มกลองทั้ง ๒ ด้าน, ร่วมในประธาน ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
areaพื้นที่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
areaพื้นที่, ท้องที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
areaพื้นที่, เขต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
swept areaพื้นที่กวาด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
administrative areaพื้นที่การปกครอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
area, combatพื้นที่การรบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
combat areaพื้นที่การรบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
data areaพื้นที่ข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
rural areaพื้นที่ชนบท, ท้องที่ชนบท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
area, ruralพื้นที่ชนบท, ท้องที่ชนบท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blockพื้นที่ที่แบ่งเป็นแปลงสัมปทานทั้งบนบกและในทะเล
สำหรับให้บริษัทน้ำมันมายื่นขอสัมปทานปิโตรเลียม โดยทั่วไปการแบ่งแปลงจะแบ่งตามแนวเส้นรุ้งและเส้นแวง [ปิโตรเลี่ยม]
Developing areaพื้นที่กำลังพัฒนา [เศรษฐศาสตร์]
Wetlandsพื้นที่ชุ่มน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biosphere reserveพื้นที่สงวนชีวมณฑล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Controlled areaพื้นที่ควบคุม, พื้นที่ที่ต้องมีมาตรการป้องกันและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะในการควบคุมการรับรังสีจากการทำงาน หรือจำกัดการเปื้อนของสารกัมมันตรังสีไม่ให้แพร่กระจายออกไปในระหว่างการทำงานเพื่อหลีกเลี่ยง หรือจำกัดโอกาสการได้รับรังสี
[นิวเคลียร์]
Unrestricted areaพื้นที่ไม่หวงห้าม, พื้นที่ใดๆ ของโรงงานนิวเคลียร์ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมหรือพื้นที่หวงห้าม (ดู controlled area และ restricted area ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Supervised areaพื้นที่ตรวจตรา, บริเวณที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุม แต่จำเป็นต้องมีการสำรวจรังสีจากการทำงานโดยไม่ต้องมีมาตรการป้องกันและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเป็นพิเศษ [นิวเคลียร์]
Restricted areaพื้นที่หวงห้าม, พื้นที่ที่มีการควบคุมการเข้าออกของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการได้รับรังสี หรือสารกัมมันตรังสี [นิวเคลียร์]
Gamma fieldไร่รังสีแกมมา, พื้นที่ที่มีอาณาบริเวณกว้างขวาง และติดตั้งเครื่องฉายรังสีแกมมาอยู่ตรงกลาง ใช้สำหรับปลูกพืชไร่ พืชสวน ไม้ดอก และไม้ประดับ เพื่อศึกษาผลของรังสีแกมมาปริมาณต่ำที่พืชได้รับอย่างสม่ำเสมอ [นิวเคลียร์]
Buffer zoneพื้นที่กันชน
พื้นที่โดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ฝังกลบจัดเป็นพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้ ถนนหรือคูระบายน้ำ เพื่อปิดกั้นทางสายตาหรือลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการฝังกลบขยะมูลฝอยรวมทั้งปัญหากลิ่นรบกวนสู่ภายนอกพื้นที่ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Slave in the Magic Mirror, come from the farthest space.ทาสในกระจกวิเศษ, มาจากพื้นที่ที่ไกลที่สุด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Stand clear!เคลีย พื้นที่ The Great Dictator (1940)
Stand clear.เคลีย พื้นที่ The Great Dictator (1940)
He was born in a slum. Slums are breeding grounds for criminals.เขาเกิดในสลัม สลัมจะผสมพันธุ์พื้นที่สำหรับอาชญากร 12 Angry Men (1957)
Do you really think the boy'd shout it out so the whole neighbourhood could hear?จริงๆคุณคิดว่า boy'd ตะโกนมันออกเพื่อให้พื้นที่ใกล้เคียงทั้งสามารถได้ยินเสียง? 12 Angry Men (1957)
He lived in a neighbourhood where screams were commonplace.เขาอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงที่เสียงกรีดร้องเป็นเรื่องธรรมดา 12 Angry Men (1957)
Switchblades came with the neighbourhood.Switchblades มาพร้อมกับพื้นที่ใกล้เคียง 12 Angry Men (1957)
It would open up this timber area for development, which would benefit the economy;มันจะเปิดพื้นที่ป่าไม้นี้ การพัฒนาซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ; The Ugly American (1963)
The Reb's have decided that damn bridge is the key to this whole area.พวกกบฎมันคิดว่าสะพานเฮงซวยนั่น คือกุญแจเข้าสู่พื้นที่นี้ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
That's where you come in. I want you to set up an advanced area cricket pitch.ฉันต้องการให้คุณตั้งค่าสำหรับ ฉันพื้นที่ขั้นสูง How I Won the War (1967)
Supposing there's no Blue Meanies in the neighbourhood?ก็ หากว่าไม่มี มีนีส สีฟ้า ในพื้นที่ใกล้เคียง Yellow Submarine (1968)
In my humble opinion, we've become involved in Einstein's time-space continuum theory.ที่เราได้มีส่วนร่วมในของ ไอน์สไต ทฤษฎีเวลาพื้นที่ต่อเนื่อง นักพูดที่คือ Yellow Submarine (1968)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พื้นที่[n.] (pheūnthī) EN: area ; terrain ; floor space   FR: aire [f] ; surface [f] ; étendue [f] ; superficie [f] ; parcelle [f]
พื้นที่[n.] (pheūnthī) EN: district ; region ; area ; place   FR: région [f] ; espace [m] ; place [f] ; domaine [m] ; territoire [m]
พื้นที่จำกัด[n. exp.] (pheūnthī jamkat) EN: limited space   
พื้นที่ชนบท[n. exp.] (pheūnthī chonnabot) EN: rural area   FR: zone rurale [f]
พื้นที่ชลประทาน[n. exp.] (pheūnthī chonprathān ) EN: irrigable area   
พื้นที่ดิน[n.] (pheūnthī din) EN: parcel   FR: parcelle [f]
พื้นที่ต่ำ[n. exp.] (pheūnthī tam) EN: lowland ; low plain   FR: basses terres [fpl] ; plaine [f]
พื้นที่ทางภูมิศาสตร์[n. exp.] (pheūnthī thāng phūmisāt) FR: étendue géographique [m] ; territoire [m]
พื้นที่ทำงาน[n. exp.] (pheūnthī thamngān) EN: workspace   
พื้นที่ปกครอง[n. exp.] (pheūnthī pokkhrøng) EN: administrative area   FR: domaine administratif [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
Richter scale(n name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน

เพิ่มเติม:ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude

biosphere(n) ชีวมณฑล, พื้นที่และชั้นบรรยากาศของโลกที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่
SUV(abbrev) ย่อจาก sport utility vehicle รถอเนกประสงค์ ที่มีพื้นที่สำหรับบรรทุกของและบรรทุกผู้โดยสารได้ด้วย เช่น Facts and personal opinions to help you decide which sport utility vehicle is the best auto for your needs., R. minivan
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n name ) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100,000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)
pandemic(n ) โรคระบาด ที่มีการระบาดกระจายไปในพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น ทั่วประเทศ หลายประเทศในภูมิภาค หรือ กระจายไปทั่วโลก ถือเป็นระดับสูงสุดของการระบาด ที่เริ่มจาก endemic (โรคระบาดประจำถิ่น), outbreak (โรคระบาดประจำถิ่นที่มีการเพิ่มของผู้ป่วยผิดปกติ หรือ โรคใหม่ที่เริ่มการระบาด, epidemic (เริ่มแพร่ระบาดไปในวงกว้าง) และ pandemic (โรคระบาดไปทั่วทั้งประเทศ หรือ หลายพื้นที่ในโลก)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
area[N] บริเวณ, See also: พื้นที่, Syn. space
bay[N] พื้นที่หรือบริเวณที่กำหนดไว้
bed[N] พื้นที่ใต้ทะเลที่มีหอยฝังตัวอยู่
bedside[N] พื้นที่ข้างเตียง
boondocks[N] พื้นที่ห่างไกลตัวเมือง, Syn. boonies
campus[N] พื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย, Syn. school grounds, college grounds
cardboard city[N] พื้นที่สำหรับผู้ที่ที่ไม่มีบ้านอยู่และต้องใช้กล่องกระดาษเพื่อกันความหนาวเย็น
catchment area[N] พื้นที่รับน้ำของแม่น้ำหรือทะเลสาบ, Syn. drainage basin
catwalk[N] พื้นที่ยกสูงขึ้นเป็นทางยาวและแคบ (สำหรับนางแบบเดินแบบ)
chancel[N] พื้นที่ในโบสถ์สำหรับพระและนักร้องของโบสถ์นั่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
area(แอ'เรีย) n. พื้นที่, เนื้อที่,อาณาบริเวณ, เขต,สาขาวิชา, Syn. section,space, field, zone)
arpent(อาร์'เพนทฺ) n. หน่วยพื้นที่โบราณของฝรั่งเศสที่เท่ากับหนึ่งเอเคอร์ (unit of area)
bulldoze(บูล'โดซ) {bulldozed,bulldozing,bulldozes} vt. ทำให้กลัว,ขู่,ขู่เข็ญ,คุกคาม,ใช้รถแทรกเตอร์ไถพื้นที่ให้เรียบ
compass(คัม'พัส) {compassed,compassing,compasses} n. เข็มทิศ,เส้นรอบวง,เส้นล้อม,พื้นที่,เนื้อที่,ขอบเขต,อาณาเขต,อาณาจักร,ระยะ,ขอบเขตที่เหมาะสม, See also: compasses n.,pl. วงเวียน adj. โค้ง. vt. เคลื่อนรอบ,โอบล้อม,ล้อม,เดินอ้อมรอบ,วางแผน,เข้าใจ. คำที่
cripple(คริพ'เพิล) {crippled,crippling,cripples} n. คนขาเป๋,คนง่อย,คนพิการ,คนหรือสัตว์ที่ทุพพลภาพ,พื้นที่ลุ่มเป็นหนองน้ำและมีต้นไม้ขึ้นเต็ม vt. ทำให้ง่อย,ทำให้ทุพพลภาพ vi. เดินขาเป๋., See also: crippledom n. ดูcripple cripplehood n. ดูcripple คำที
decaren. หน่วยพื้นที่เท่ากับ 10 เอเคอร์
dekaren. หน่วยพื้นที่เท่ากับ 10 เอเคอร์
diggings(ดิก'กิงซ) n. พื้นที่ที่มีการขุด,สถานที่อยู่อาศัย
fettle(เฟท'เทิล) n. ภาวะ,สภาพ,ท่าทาง. vt. เอาทรายออก,ซ่อมแซมพื้นที่ตั้งเตาไฟ, Syn. state
flagging(แฟลก'กิง) adj. อ่อนกำลัง,อ่อนปวกเปียก,หย่อนยาน,ห้อยย้อย., See also: flaggingly adv. n. หินแบนหรือหินแผ่นสำหรับปูพื้น,พื้นที่ปูด้วยแผ่นหินแบนหรือหินแผ่น

English-Thai: Nontri Dictionary
acreage(n) หน่วยวัดพื้นที่เป็นเอเคอร์
area(n) พื้นที่,เขต,เนื้อที่,บริเวณ,สาขาวิชา
expanse(n) พื้นที่กว้างใหญ่,สิ่งที่ขยายออก,การขยาย
hectare(n) พื้นที่ขนาด 10,000 ตารางเมตร
loam(n) พื้นที่อันอุดมสมบูรณ์
pavement(n) บาทวิถี,ทางเท้า,พื้นที่ปูแล้ว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
brush (n ) พื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยพุ่มไม้หรือต้นไม้ขนาดเล็ก
buffer zone (n ) พื้นที่กันชน
economic corridor (n ) พื้นที่หลักเศรษฐกิจ (ไม่ใช่ 'ระเบียงเศรษฐกิจ')
epidermic area (uniq) พื้นที่ระบาดของโรค, แหล่งระบาด
Highlands (n) พื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลเกิน 700 เมตร
macula lutea (n) พื้นที่สีค่อนข้างเหลืองรูปกรวยใจกลางเยื่อชั้นในของลูกตา
See also: R. retina
overlapping territorial claims area (n ) พื้นที่ทับซ้อน, พื้นที่ทางบกหรือทางทะเลซึ่งมีประเทศมากกว่า ๑ ประเทศ อ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ สงคราม ความเชื่อทางศาสนา ที่ตั้งของชุมชนทางชาติพันธุ์หรือชนกลุ่มน้อย หรือผลประโยชน์แห่งรัฐ เช่น พื้นที่บริเวณปราสาทพระวิหารที่มีปัญหาการอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ดังกล่าว ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา. หมู่เกาะสแปรตลีที่เป็นพื้นที่ทับซ้อน มีหลายประเทศต่างอ้างสิทธิเหนือหมู่เกาะทั้งหมดหรือบางส่วนของหมู่เกาะ ได้แก่ จีน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน บูรไน และ มาเลเซีย
Riparian reserve (n ) พื้นที่อนุรักษ์ริมน้ำ
wetland (n ) พื้นที่ชุ่มน้ำ
wide berth ( ) พื้นที่กว้าง / ทิ้งระยะห่าง เพื่อหลีกเลี่ยงผลร้ายที่จะเกิดขึ้น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
平方メートル[へいほうめーとる, heihoume-toru] (n) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
断面積[だんめんせき, danmenseki] (n ) พื้นที่หน้าตัดของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง(พบในแบบร่าง)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
地域[ちいき, chiiki] Thai: พื้นที่

German-Thai: Longdo Dictionary
Bereich(n) |der, pl. Bereiche| ขอบข่ายบริเวณหรือพื้นที่
Überschwemmung(n) |die, nur Sg.| อุทุกขภัย, น้ำท่วม เช่น Überschwemmungsgebiet พื้นที่น้ำท่วมขัง
Gelände(n) |das, pl. Gelände| ที่ดินส่วนบุคคล เช่น Fabrikgelände ที่ดินหรือพื้นที่ของโรงงาน, Ausstellungsgelände พื้นที่ที่ใช้จัดนิทรรศการ
verwirren(vt) |verwirrte, hat verwirrt| ทำให้สับสน เช่น Die Gebietsreform in Brandenburg verwirrt Briefträger. การปรับปรุงพื้นที่ในเมืองบรันเดนบวร์กทำให้พนักงานส่งจดหมายสับสน
Küste(n) |die, pl. Küsten| พื้นที่ริมทะเล, ริมชายฝั่งทะเล

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
einfangquerschnittพื้นที่หน้าตัดการเกิดปฏิกิริยา
Risikogebiet (n ) พื้นที่เสี่ยงสำหรับการระบาดของไวรัสโคโรนา
See also: R. Corona, Pandemie, Covid-19
Risikogebiet (n ) พื้นที่เสี่ยงสำหรับการระบาดของไวรัสโคโรนา
See also: R. Corona, Pandemie, Covid-19

French-Thai: Longdo Dictionary
remplir(vt) 1)เติมสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงในภาชนะจนเต็ม, ยึดครองพื้นที่ว่าง
Image:
locaux(n) |m, pl.| บริเวณกว้าง, พื้นที่โล่งกว้าง เช่น des locaux pour les activités libres des élèves
espace(n) |m| ที่ว่าง, พื้นที่, มิติ, อวกาศ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top