ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

establishment

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -establishment-, *establishment*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
establishment(n) การสถาปนา, See also: การก่อตั้ง, การจัดตั้ง, การสร้าง, Syn. founding, institution

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
establishment(อีสแทบ'ลิ?เมินทฺ) n. การสร้าง, การสถาปนา, การก่อตั้ง, การตั้งมั่น, สิ่งก่อสร้าง, สถาบัน, บ้านเรือน, องค์การ, ที่ทำการ, Syn. foundation, firm

English-Thai: Nontri Dictionary
establishment(n) การตั้ง, การสถาปนา, สิ่งก่อสร้าง, สถาบัน, องค์การ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
establishment๑. สถานที่ทำการ, สถานที่ประกอบการ๒. การก่อตั้ง, การสถาปนา๓. สถาบัน, กลุ่มผู้ทรงอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
establishment๑. ที่ตั้งทำการ, สถานที่ทำการ, สถานประกอบการ๒. การก่อตั้ง, การสถาปนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
establishment๑. ที่ตั้งทำการ, สถานที่ทำการ, สถานประกอบการ๒. การก่อตั้ง, การสถาปนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
establishment, independentสถาบันอิสระ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
establishment, religiousสถาบันศาสนา (ที่ได้รับการรับรอง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Establishment of Diplomatic Relations and Missionsการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและคณะผู้แทนถาวร ทางการทูต ข้อนี้มีบทบัญญัติไว้ในมาตรา 2 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตว่าการสถาปนาความ สัมพันธ์ทางการทูตระหว่างรัฐ และคณะผู้แทนถาวรทางการทูตมีขึ้นได้ด้วยความยินยอมของกันและกันในเรื่องนี้ รัฐที่มีอธิปไตยโดยสมบูรณ์ทุกรัฐ มีสิทธที่จะส่งตัวแทนทางการทูตไปทำหน้าที่พิทักษ์ดูแลผลประโยชน์ของตนยังรัฐ อื่นๆ ซึ่งถือกันว่ามี Active right of legation แต่การใช้สิทธิดังกล่าว เป็นเรื่องดุลยพินิจของแต่ละรัฐ เพราะจะบังคับให้รัฐหนึ่งส่งคณะผู้แทนทางทูตประจำ ณ ที่ใดหาได้ไม่ ถ้าหากรัฐนั้นไม่ปรารถนาจะปฏิบัติเช่นนั้น ในทำนองเดียวกันจะมีการบังคับให้รัฐผู้รับต้องรับคณะผู้แทนทางการทูตจากรัฐ ใดหาได้ไม่ ทั้งนี้เพราะเป็นเรื่องดุลยพินิจของรัฐผู้รับเช่นกัน [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
establishmentThe reformers were subject to every attack from the Establishment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานศึกษา(n) school, See also: establishment for education, Syn. โรงเรียน
สถานประกอบการ(n) establishment, See also: organization, company, corporation, business, firm, institution, enterprise, Example: มีคณะทำงานของทางกระทรวงมาเยี่ยมสถานประกอบการของเรา
การตั้งตัว(n) establishment, See also: formation, setting up, Syn. การสร้างฐานะ, การตั้งฐานะ, การตั้งหลักฐาน
สถานที่ทำการ(n) establishment, See also: office, firm, company
สถานที่ทำการ(n) establishment, See also: office, firm, company

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้าง[hāng] (n) EN: store ; shop ; mall ; firm ; concern ; business house ; commercial establishment  FR: magasin [ m ] ; établissement commercial [ m ]
การตั้งถิ่นฐาน[kān tang thinthān] (n, exp) EN: habitation ; domicile ; establishment ; settlement ; residence
การตั้งตัว[kān tangtūa] (n) EN: establishment ; formation ; setting up
สถาน[sathān] (n) EN: establishment ; institute  FR: institution [ f ] ; institut [ m ] ; établissement [ m ]
สถานที่ทำการ[sathānthī thamkān] (n, exp) EN: establishment

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
establishment
establishments
establishment's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
establishment
establishments

WordNet (3.0)
establishment(n) a public or private structure (business or governmental or educational) including buildings and equipment for business or residence
establishment(n) any large organization
establishment(n) (ecology) the process by which a plant or animal becomes established in a new habitat, Syn. ecesis
establishment(n) the cognitive process of establishing a valid proof, Syn. validation
establishmentarianism(n) the doctrine of supporting the social or political establishment, Syn. establishmentism
administration(n) the persons (or committees or departments etc.) who make up a body for the purpose of administering something, Syn. governing body, organisation, brass, establishment, organization, governance
constitution(n) the act of forming or establishing something, Syn. organization, organisation, formation, establishment
institution(n) an organization founded and united for a specific purpose, Syn. establishment

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Establishment

n. [ Cf. OF. establissement, F. établissement. ] 1. The act of establishing; a ratifying or ordaining; settlement; confirmation. [ 1913 Webster ]

2. The state of being established, founded, and the like; fixed state. [ 1913 Webster ]

3. That which is established; as: (a) A form of government, civil or ecclesiastical; especially, a system of religion maintained by the civil power; as, the Episcopal establishment of England. (b) A permanent civil, military, or commercial, force or organization. (c) The place in which one is permanently fixed for residence or business; residence, including grounds, furniture, equipage, etc.; with which one is fitted out; also, any office or place of business, with its fixtures; that which serves for the carrying on of a business; as, to keep up a large establishment; a manufacturing establishment. [ 1913 Webster ]

Exposing the shabby parts of the establishment. W. Irving. [ 1913 Webster ]


Establishment of the port (Hydrography), a datum on which the tides are computed at the given port, obtained by observation, viz., the interval between the moon's passage over the meridian and the time of high water at the port, on the days of new and full moon.
[ 1913 Webster ]

establishmentarian

n. One who regards the Church primarily as an establishment formed by the State, and overlooks its intrinsic spiritual character. Shipley. [ 1913 Webster ]

establishmentarianism

n. the doctrine or political position that advocates establishment of a church as the official state religion; -- applied especially to the Church of England.. [ PJC ]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Befriedung { f }establishment of peace [Add to Longdo]
Begründung { f } von Miteigentumestablishment of joint ownership [Add to Longdo]
Einrichtung { f }; Schaffung { f }; Bildung { f } | Einrichtungen { pl }establishment | establishments [Add to Longdo]
Establishment { n } | Angehöriger des Establishmentsthe establishment [ Br. ] | establishment figure [Add to Longdo]
Konservative { m, f }; Konservativer; Erzkonservative { m, f }; Erzkonservativerestablishment person [Add to Longdo]
Wahrheitsfindung { f }establishment of the truth [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
設立[せつりつ, setsuritsu] (n, vs) establishment; founding; incorporation (of a business); (P) #453 [Add to Longdo]
設置[せっち, secchi] (n, vs) (1) establishment; institution; (2) installation (of a machine or equipment); (P) #482 [Add to Longdo]
施設[しせつ, shisetsu] (n, vs) (1) institution; establishment; facility; (2) (army) engineer; (P) #484 [Add to Longdo]
店(P);見世[みせ, mise] (n) (orig. abbr. of 店棚;見世棚) store; shop; establishment; (P) #497 [Add to Longdo]
[せい, sei] (n, n-suf) system; organization; organisation; imperial command; laws; regulation; control; government; suppression; restraint; holding back; establishment; (P) #700 [Add to Longdo]
設定[せってい, settei] (n, vs) (1) establishment; creation; posing (a problem); setting (movie, novel, etc.); scene; (2) { comp } options or preference settings (in computer software); configuration; assignment; setup; (P) #765 [Add to Longdo]
研究所[けんきゅうしょ(P);けんきゅうじょ, kenkyuusho (P); kenkyuujo] (n) research establishment (institute, laboratory, etc.); (P) #770 [Add to Longdo]
建設[けんせつ, kensetsu] (n, vs) construction; establishment; (P) #782 [Add to Longdo]
成立[せいりつ, seiritsu] (n) (1) coming into existence; arrangements; establishment; conclusion; completion; (vs) (2) to come into existence; to be true; to hold (i.e. hold true); (P) #1,233 [Add to Longdo]
開設[かいせつ, kaisetsu] (n, vs) establishment; opening; (P) #1,558 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イスタブリッシュメント[いすたぶりっしゅめんと, isutaburisshumento] establishment [Add to Longdo]
ダイアログ確立指示未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] dialogue establishment indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ確立要求未完了[ダイアログかくりつようきゅうみかんりょう, daiarogu kakuritsuyoukyuumikanryou] dialogue establishment request outstanding [Add to Longdo]
局建[きょくげん, kyokugen] office setup, office establishment [Add to Longdo]
設定[せってい, settei] assignment, establishment, creation, setup [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top