ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

establishment

IH0 S T AE1 B L IH0 SH M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -establishment-, *establishment*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
establishment(n) การสถาปนา, See also: การก่อตั้ง, การจัดตั้ง, การสร้าง, Syn. founding, institution

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
establishment(อีสแทบ'ลิ?เมินทฺ) n. การสร้าง, การสถาปนา, การก่อตั้ง, การตั้งมั่น, สิ่งก่อสร้าง, สถาบัน, บ้านเรือน, องค์การ, ที่ทำการ, Syn. foundation, firm

English-Thai: Nontri Dictionary
establishment(n) การตั้ง, การสถาปนา, สิ่งก่อสร้าง, สถาบัน, องค์การ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
establishment๑. สถานที่ทำการ, สถานที่ประกอบการ๒. การก่อตั้ง, การสถาปนา๓. สถาบัน, กลุ่มผู้ทรงอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
establishment๑. ที่ตั้งทำการ, สถานที่ทำการ, สถานประกอบการ๒. การก่อตั้ง, การสถาปนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
establishment๑. ที่ตั้งทำการ, สถานที่ทำการ, สถานประกอบการ๒. การก่อตั้ง, การสถาปนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
establishment, independentสถาบันอิสระ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
establishment, religiousสถาบันศาสนา (ที่ได้รับการรับรอง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Establishment of Diplomatic Relations and Missionsการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและคณะผู้แทนถาวร ทางการทูต ข้อนี้มีบทบัญญัติไว้ในมาตรา 2 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตว่าการสถาปนาความ สัมพันธ์ทางการทูตระหว่างรัฐ และคณะผู้แทนถาวรทางการทูตมีขึ้นได้ด้วยความยินยอมของกันและกันในเรื่องนี้ รัฐที่มีอธิปไตยโดยสมบูรณ์ทุกรัฐ มีสิทธที่จะส่งตัวแทนทางการทูตไปทำหน้าที่พิทักษ์ดูแลผลประโยชน์ของตนยังรัฐ อื่นๆ ซึ่งถือกันว่ามี Active right of legation แต่การใช้สิทธิดังกล่าว เป็นเรื่องดุลยพินิจของแต่ละรัฐ เพราะจะบังคับให้รัฐหนึ่งส่งคณะผู้แทนทางทูตประจำ ณ ที่ใดหาได้ไม่ ถ้าหากรัฐนั้นไม่ปรารถนาจะปฏิบัติเช่นนั้น ในทำนองเดียวกันจะมีการบังคับให้รัฐผู้รับต้องรับคณะผู้แทนทางการทูตจากรัฐ ใดหาได้ไม่ ทั้งนี้เพราะเป็นเรื่องดุลยพินิจของรัฐผู้รับเช่นกัน [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm going to straighten back these "humane" teaching fed students and take this establishment to the top in the country and in doing soสำหรับฉัน นี้ คือ"น้ำใจ" ครูจะต้องสอนนักเรียน และใช้สถานประกอบการนี้ไปสู่จุดสุงสุดของประเทศ และในการทำเช่นนั้น GTO (1999)
"By order of the governor of the Warsaw district, Dr. Fischer concerning the establishment of the Jewish district in Warsaw."โดยคำสั่งของผู้ว่าราชการ เขตวอร์ซอว์ ด็อกเตอร์ฟิชเชอร์ เกี่ยวกับการกำหนด เขตเฉพาะของชาวยิวในวอร์ซอว์" The Pianist (2002)
My establishment allows me the chance to observe childrenกิจการนี้ทำให้ผมได้ใกล้ชิดเด็กๆ มากขึ้น เหรอ Always - Sunset on Third Street (2005)
This establishment is now a wholly-owned subsidiary of the Capital Bank and Trust of New York.ที่นี่ได้กลายเป็นสขาย่อยของ... ..ธนาคารเงินทุนและความมั่นคงของนิวยอร์กแล้ว Bandidas (2006)
"of the corrupt and debased political establishment of the United States... ""เพื่อก่อตั้งระบอบการเมืองที่ต่ำทรามของสหรัฐ..." Rescue Dawn (2006)
But, you know, the teacher was actually reflecting the conclusion of the scientific establishment of that time.แต่คุณรู้มั้ย ครูคนที่ว่านี้ ได้สะท้อนภาพ ข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์ที่ก่อตัวขึ้นในเวลานั้น An Inconvenient Truth (2006)
Is there a nicer establishment where beautiful people can shop?มีร้านที่เหมาะให้คนสวยซื้อของมั้ยเนี่ย Chuck Versus the Wookiee (2007)
Your establishment is in Fleet Street, you say?ร้านของคุณ อยู่ตรงฟรีทสตรีท งั้นสินะ Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Do you realize that every person in this establishment is staring at us right now?คุณรู้มั้ยเนี่ยว่าทุกคนในนี้ กำลังจ้องมาที่เรา Strange Love (2008)
I imagine she'd stand out in a fine establishment like this one.ถูกสร้างขึ้นมาอย่างสวยงาม Just Business (2008)
We are a designated four star educational establishment under the National We're All In It Together Initiative leading to Ultimate Improvement status.เราเป็นวิทยาลัยใหม่ 4 ดาว ระดับประเทศ เราทุกคนมาปฐมนิเทศพร้อมกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ Everyone (2009)
But this... the only still open for business establishment in a lonely strip mall.แต่นี่... ที่เดียว ที่ยังเปิดสำหรับ การตั้งธุรกิจ ในพื้นที่ห้างโดดเดี่ยวหรอ Living the Dream (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
establishmentThe reformers were subject to every attack from the Establishment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานศึกษา(n) school, See also: establishment for education, Syn. โรงเรียน
สถานประกอบการ(n) establishment, See also: organization, company, corporation, business, firm, institution, enterprise, Example: มีคณะทำงานของทางกระทรวงมาเยี่ยมสถานประกอบการของเรา
การตั้งตัว(n) establishment, See also: formation, setting up, Syn. การสร้างฐานะ, การตั้งฐานะ, การตั้งหลักฐาน
สถานที่ทำการ(n) establishment, See also: office, firm, company
สถานที่ทำการ(n) establishment, See also: office, firm, company

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้าง[hāng] (n) EN: store ; shop ; mall ; firm ; concern ; business house ; commercial establishment  FR: magasin [ m ] ; établissement commercial [ m ]
การตั้งถิ่นฐาน[kān tang thinthān] (n, exp) EN: habitation ; domicile ; establishment ; settlement ; residence
การตั้งตัว[kān tangtūa] (n) EN: establishment ; formation ; setting up
สถาน[sathān] (n) EN: establishment ; institute  FR: institution [ f ] ; institut [ m ] ; établissement [ m ]
สถานที่ทำการ[sathānthī thamkān] (n, exp) EN: establishment

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ESTABLISHMENT IH0 S T AE1 B L IH0 SH M AH0 N T
ESTABLISHMENTS EH0 S T AE1 B L IH0 SH M AH0 N T S
ESTABLISHMENT'S EH0 S T AE1 B L IH0 SH M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
establishment (n) ˈɪstˈæblɪʃmənt (i1 s t a1 b l i sh m @ n t)
establishments (n) ˈɪstˈæblɪʃmənts (i1 s t a1 b l i sh m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Befriedung { f }establishment of peace [Add to Longdo]
Begründung { f } von Miteigentumestablishment of joint ownership [Add to Longdo]
Einrichtung { f }; Schaffung { f }; Bildung { f } | Einrichtungen { pl }establishment | establishments [Add to Longdo]
Establishment { n } | Angehöriger des Establishmentsthe establishment [ Br. ] | establishment figure [Add to Longdo]
Konservative { m, f }; Konservativer; Erzkonservative { m, f }; Erzkonservativerestablishment person [Add to Longdo]
Wahrheitsfindung { f }establishment of the truth [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
設立[せつりつ, setsuritsu] (n, vs) establishment; founding; incorporation (of a business); (P) #453 [Add to Longdo]
設置[せっち, secchi] (n, vs) (1) establishment; institution; (2) installation (of a machine or equipment); (P) #482 [Add to Longdo]
施設[しせつ, shisetsu] (n, vs) (1) institution; establishment; facility; (2) (army) engineer; (P) #484 [Add to Longdo]
店(P);見世[みせ, mise] (n) (orig. abbr. of 店棚;見世棚) store; shop; establishment; (P) #497 [Add to Longdo]
[せい, sei] (n, n-suf) system; organization; organisation; imperial command; laws; regulation; control; government; suppression; restraint; holding back; establishment; (P) #700 [Add to Longdo]
設定[せってい, settei] (n, vs) (1) establishment; creation; posing (a problem); setting (movie, novel, etc.); scene; (2) { comp } options or preference settings (in computer software); configuration; assignment; setup; (P) #765 [Add to Longdo]
研究所[けんきゅうしょ(P);けんきゅうじょ, kenkyuusho (P); kenkyuujo] (n) research establishment (institute, laboratory, etc.); (P) #770 [Add to Longdo]
建設[けんせつ, kensetsu] (n, vs) construction; establishment; (P) #782 [Add to Longdo]
成立[せいりつ, seiritsu] (n) (1) coming into existence; arrangements; establishment; conclusion; completion; (vs) (2) to come into existence; to be true; to hold (i.e. hold true); (P) #1,233 [Add to Longdo]
開設[かいせつ, kaisetsu] (n, vs) establishment; opening; (P) #1,558 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イスタブリッシュメント[いすたぶりっしゅめんと, isutaburisshumento] establishment [Add to Longdo]
ダイアログ確立指示未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] dialogue establishment indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ確立要求未完了[ダイアログかくりつようきゅうみかんりょう, daiarogu kakuritsuyoukyuumikanryou] dialogue establishment request outstanding [Add to Longdo]
局建[きょくげん, kyokugen] office setup, office establishment [Add to Longdo]
設定[せってい, settei] assignment, establishment, creation, setup [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Establishment \Es*tab"lish*ment\, n. [Cf. OF. establissement, F.
   ['e]tablissement.]
   1. The act of establishing; a ratifying or ordaining;
    settlement; confirmation.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being established, founded, and the like;
    fixed state.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is established; as:
    (a) A form of government, civil or ecclesiastical;
      especially, a system of religion maintained by the
      civil power; as, the Episcopal establishment of
      England.
    (b) A permanent civil, military, or commercial, force or
      organization.
    (c) The place in which one is permanently fixed for
      residence or business; residence, including grounds,
      furniture, equipage, etc.; with which one is fitted
      out; also, any office or place of business, with its
      fixtures; that which serves for the carrying on of a
      business; as, to keep up a large establishment; a
      manufacturing establishment.
      [1913 Webster]
 
         Exposing the shabby parts of the establishment.
                          --W. Irving.
      [1913 Webster]
 
   {Establishment of the port} (Hydrography), a datum on which
    the tides are computed at the given port, obtained by
    observation, viz., the interval between the moon's passage
    over the meridian and the time of high water at the port,
    on the days of new and full moon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 establishment
   n 1: the act of forming or establishing something; "the
      constitution of a PTA group last year"; "it was the
      establishment of his reputation"; "he still remembers the
      organization of the club" [syn: {constitution},
      {establishment}, {formation}, {organization},
      {organisation}]
   2: an organization founded and united for a specific purpose
     [syn: {institution}, {establishment}]
   3: the persons (or committees or departments etc.) who make up a
     body for the purpose of administering something; "he claims
     that the present administration is corrupt"; "the governance
     of an association is responsible to its members"; "he quickly
     became recognized as a member of the establishment" [syn:
     {administration}, {governance}, {governing body},
     {establishment}, {brass}, {organization}, {organisation}]
   4: a public or private structure (business or governmental or
     educational) including buildings and equipment for business
     or residence
   5: any large organization
   6: (ecology) the process by which a plant or animal becomes
     established in a new habitat [syn: {establishment}, {ecesis}]
   7: the cognitive process of establishing a valid proof [syn:
     {establishment}, {validation}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top