ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แนว

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แนว-, *แนว*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
นเ[네, NA] แนวทาง

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
แนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคลและสังคมแนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคลและสังคม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แนว(n) row, See also: column, line, range, Syn. แถว, Example: รอบๆ บริเวณบ้านของเขาจะมีพวกไม้เลื้อยขึ้นเป็นแถวเป็นแนวเหมือนขอบรั้ว, Thai Definition: สิ่งที่เป็นลักษณะเป็นแถวหรือเป็นเส้นทางยาวไป
แนว(n) style, See also: trend, fashion, craze, fad, vogue, Syn. แบบ, ลักษณะ, รูปแบบ, Example: เพลงแนวนี้กำลังเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่น
แนว(clas) method, See also: way, mode, process, procedure, Syn. แนวทาง, Example: ในคนเราการป้องกันโรคก็จะมีสองแนวคือ มีสุขอนามัย และสุขภาพที่ดี
แนว(n) guideline, See also: way, route, path, Syn. วิถีทาง, แนวทาง, Example: ผมขอสรุปว่าให้พวกเราดำเนินการตามแนวนี้แล้วกัน, Count Unit: แนว
แนวรบ(n) battle front, See also: front, battle line, fighting front, Example: แนวรบของพม่ากับชนกลุ่มน้อยอยู่ใกล้ชายแดนไทย, Thai Definition: เขตที่ประเทศคู่สงครามจะปะทะกัน
แนวคิด(n) idea, See also: concept, thought, notion, Syn. แนวความคิด, Example: รัฐมนตรีไม่เห็นด้วยกับแนวคิดที่จะให้ประเทศไทยเปิดบ่อนกาสิโนเพื่อดึงดูดความสนใจแก่นักท่องเที่ยว, Thai Definition: แนวทางความคิด
แนวตรง(n) straight line, Example: ครีบหลังและครีบทวารช่วยให้ปลาทรงตัวและเคลื่อนที่ไปได้ตามแนวตรง
แนวทาง(n) way, See also: path, course, method, trail, mean, channel, model, Syn. ครรลอง, หนทาง, วิถีทาง, ทาง, Example: การเลือกตั้งครั้งนี้ควรเป็นไปตามแนวทางของระบอบประชาธิปไตย
แนวนอน(n) horizon, Syn. แนวราบ, แนวระดับ, แนวขนาน, แนวยาว, Ant. แนวตั้ง, แนวดิ่ง, Example: จอคอมพิวเตอร์ขนาด 1024 x 1024 จุด คือ จอที่สามารถเขียนจุดในแนวนอนและแนวดิ่งได้ 1024 ตำแหน่ง, Thai Definition: แนวที่ขนานกับระดับพื้น
แนวราบ(adj) horizontal, See also: aligned, flat, parallel, straight, Syn. แนวนอน, แนวระดับ, แนวขนาน, แนวยาว, Ant. แนวตั้ง, แนวดิ่ง, Example: ในปี ค.ศ. 1976 ได้มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยพิสูจน์ปัญหาสี่สีของกราฟแนวราบได้เป็นผลสำเร็จ, Thai Definition: แนวที่ตั้งฉากกับพื้นราบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แนวน. สิ่งที่มีลักษณะเป็นแถว เช่น แนวสน แนวรั้ว หรือเป็นเส้นเป็นทางยาวไป เช่น ถูกเฆี่ยนเป็นแนว, โดยปริยายหมายถึงลักษณะเช่นนั้น เช่น แนวความคิด แนวนโยบาย.
แนวคิดน. ความคิดที่เป็นแนวที่จะดำเนินต่อไป เช่น แนวคิดในการปฏิรูปการศึกษา.
แนวทางน. ทางปฏิบัติที่วางไว้เป็นแนว.
แนวที่ห้าน. ผู้เอาใจฝักใฝ่และช่วยเหลือศัตรู.
แนวป่าน. ชายป่าที่เห็นเป็นทิวยาวไป.
แนวรบน. แนวที่มีการสู้รบกัน.
แนวร่วมน. ประชาชนที่มีความคิดคล้อยตามและให้การสนับสนุนแก่พวกที่มีความคิดเห็นในแนวเดียวกัน.
แนวหน้าน. แนวหรือเขตแบ่งกำลังทัพทางบกส่วนหน้าซึ่งพร้อมที่จะปะทะกับฝ่ายศัตรู, ผู้ที่ไปรบได้แก่ทหาร.
แนวหลังน. ผู้ที่ไม่ได้ไปรบด้วย ได้แก่พลเรือนผู้สนับสนุนอยู่ข้างหลัง.
แนวเรือน. รอยต่อของกระดานเรือที่เห็นเป็นทางยาวไป.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
median line; midlineแนวกลาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
midline; median lineแนวกลาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dorsomedianแนวกลางหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gingival lineแนวขอบเหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
wave pathแนวคลื่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cervical lineแนวคอฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
conceptแนวคิด, แนวความคิด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Church's thesisแนวคิดหลักของเชิร์ช [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
post-modernismแนวคิดหลังยุคนวนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
post-materialismแนวคิดหลังยุควัตถุนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tracingแนวสืบค้น, Example: หมายถึง คำ หรือกลุ่มคำ ฯลฯ ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบว่า ทรัพยากรสารสนเทศนั้นๆ สามารถเข้าถึงได้ด้วยรายการใดบ้าง นอกเหนือจากรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นตัวแทนหรือข้อมูลทางกายภาพของสารสนเทศนั้นๆ แนวสืบค้น จะเป็นข้อมูลที่บ่งบอกได้ว่ารายการนั้นมีบัตรครบชุดหรือรายการเพิ่มใดบ้าง แนวสืบค้น มักจะประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ <p>1.หัวเรื่อง หัวเรื่องเป็นคำ หรือกลุ่มคำ หรือรหัส ที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของเนื้อหาของสารสนเทศนั้น จะมีมากกว่า 1 หัวเรื่องก็ได้ แล้วแต่เนื้อหา <p>2.รายการเพิ่มบุคคล นิติบุคคล/หน่วยงาน เป็นการกำหนดรายการชื่อบุคคล นิติบุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศนั้นๆ เช่น เป็นผู้แต่งร่วม เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการผลิตผลงานนั้น <p>3.รายการเพิ่มชื่อเรื่อง เป็นการกำหนดชื่อเรื่องที่นอกเหนือจากชื่อเรื่องจริงที่ปรากฏหรือเป็นชื่อเรื่องอีกภาษาหนึ่ง ที่พิจารณาแล้วเห็นว่าน่าจะเป็นช่องทางในการเข้าถึงสารสนเทศนี้ได้ แต่ต้องเป็นชื่อเรื่องที่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของชื่อเรื่องจริง ชื่อเรื่องอีกภาษาหนึ่ง หรือชื่อเรื่องที่ปกนอก (ซึ่งแตกต่างจากที่ปรากฏในหน้าปกใน) <p>4.รายการเพิ่มชื่อชุด เป็นการกำหนดให้ชื่อชุดเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถเข้าถึงได้ ใช้ในกรณีที่มีการผลิตหนังสือออกมาเป็นชุดหรือต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสืบค้นหนังสือที่รวมอยู่เป็นชุดเดียวกันได้ <p>5.รายการโยง เป็นการกำหนดรายการโยงที่เกี่ยวข้องกับชื่อบุคคล นิติบุคคล/หน่วยงาน ชื่อเรื่องที่แตกต่างกันแต่มีเนื้อหาเดียวกันหรือสัมพันธ์กัน <p><img src="http://www.thaiglossary.org/sites/default/files/20120507-Tracing.jpg" alt="Tracing" width="500px"> [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Coral reefs and islandแนวปะการัง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Economic trendแนวโน้มทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Artificial reefsแนวหินเทียม [TU Subject Heading]
Coral reefs and islandsแนวปะการังและเกาะ [TU Subject Heading]
Cyclone tracksแนวทางเคลื่อนที่ของไซโคลน [TU Subject Heading]
Guidelines on the treatment of foreign direct investmentแนวทางการคุ้มครองการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Melodramaแนวประโลมโลกย์ [TU Subject Heading]
Melodrama on televisionแนวประโลมโลกย์ทางโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Modernism (Christian theology)แนวคิดสมัยใหม่ (เทววิทยาคริสเตียน) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Big Bertha, able to fire 100 miles, was to make its appearance on the Western Front, and strike terror into the enemy.เป็นปืนใหญ่วิถี 100 ไมล์ ปฏิบัติการ ในแนวรบด้านตะวันตก และ กำลังโจมตีศัตรู The Great Dictator (1940)
Sir, the enemy have broken through. Every man to the front.ท่านครับ เราโดนโจมตีแล้วครับ มันตีฝ่าถึงแนวหน้าแล้ว The Great Dictator (1940)
Napaloni's army is on the Osterlich front.กองทัพ เนโพโลนี อยู่แนวหน้า ออสตินลิค The Great Dictator (1940)
Promising these things, brutes have risen.มีแนวโน้มว่า อาชญากรรม จะเพิ่มขึ้น The Great Dictator (1940)
- Scout around, and any good prospects you find, bring 'em to me. - Yes, Chief.แนวโน้มที่ดีที่คุณพบให้นำพวก เขากับฉัน Pinocchio (1940)
Leaving the production aspects to his technicians, เขาได้ทิ้งแนวคิดเอาไว้ เพื่อให้ช่างเทคนิคทำตาม Night and Fog (1956)
That's not a very promising situation for a young lawyer.ที่ไม่ได้เป็นสถานการณ์ที่มีแนวโน้มมากสำหรับทนายหนุ่ม 12 Angry Men (1957)
He lived along that coast now every night, and in his dreams... ... he heard the surf roar, and saw the native boats come riding through it.เขาอาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งที่ ทุกคืนตอนนี้ และในความฝันของเขาที่เขาได้ ยินเสียงคำรามของคลื่น และเห็นเรือพื้นเมือง The Old Man and the Sea (1958)
Then he dreamed of the whales that passed along this coast in the fall.จากนั้นเขาก็ฝันของปลาวาฬ ที่ผ่านตามแนวชายฝั่งนี้ในฤดู ใบไม้ร่วง The Old Man and the Sea (1958)
That's my theory.นั่นคือทฤษฎีแนวทางของฉัน ฮึ Help! (1965)
We're gonna hang out the washing on the Siegfried Lineพวกเราจะออกไปเที่ยวซักผ้า ในแนวซิกฟรีด How I Won the War (1967)
What do you think?ในฐานะที่เป็นประตูที่มี แนวโน้มที่จะระบายความอาฆาตแค้น How I Won the War (1967)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แนว[naēo] (n) EN: line ; row ; range ; column ; file ; rang ; trail ; alignment  FR: ligne [ f ] ; rangée [ f ] ; colonne [ f ] ; file [ f ]
แนว[naēo] (n) EN: zone ; area ; region  FR: zone [ f ] ; région [ f ] ; aire [ f ]
แนว[naēo] (n) EN: trend ; tendency ; style
แนวการรบ[naēo kān rop] (n, exp) EN: battle plan
แนวขนาน[naēo khanān] (n, exp) EN: horizon  FR: ligne d'horizon [ f ] ; horizon [ m ]
แนวความคิด[naēo khwāmkhit] (n, exp) EN: thinking ; idea ; philosophy ; line of tought ; way of thinking ; concept  FR: concept [ m ]
แนวคิด[naēokhit] (n) EN: idea ; concept ; thought ; notion ; line of thought  FR: concept [ m ] ; démarche [ f ] (abst.)
แนวคิดพื้นฐาน[naēokhit pheūnthān] (n, exp) EN: basic concepts  FR: concept fondamental [ m ]
แนวชายแดน[naēo chāidaēn] (n, exp) EN: border  FR: ligne de frontière [ f ]
แนวดิ่ง[naēoding] (n) EN: vertical  FR: verticale [ f ]

English-Thai: Longdo Dictionary
longdo(n) ชื่อของบริการนี้ มาจากภาษาไทยว่า ลองดู มาจากแนวคิดที่ว่า แนวคิดนี้อาจจะดีหรือไม่ดี ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว ก็ไม่แน่ ลองดูเลยดีกว่า
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), See also: hood
shoreline(n) แนวชายฝั่ง
front-line(n, adj) แนวหน้า, ที่เป็นแนวหน้า เช่น front-line soldier, front-line editor, Syn. front line
homoeopathy[โฮมีโอพาธี] (n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย
data analytics(n) วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล, ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนำข้อมูลมาประมวลผลด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การจำแนกกลุ่ม การดำเนินการทางสถิติ การวิเคราะห์แนวโน้ม การค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประจำของข้อมูล ซึ่งอาจจะไม่ปรากฏชัดเจนนัก [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abatis(n) แนวต้นไม้ที่ถูกโค่นสำหรับเป็นแนวป้องกัน
alignment(n) แนวร่วม, See also: ผู้สนับสนุน
alliance(n) สมาชิก, See also: แนวร่วม, ผู้สนับสนุน
aptitude(n) แนวโน้ม, Syn. inclination, tendency
battlefield(n) สนามรบ, See also: แนวรบ, สมรภูมิ, Syn. battleground
battleground(n) สนามรบ, See also: แนวรบ, สมรภูมิ, Syn. battlefield
bed(n) ชั้นหิน, See also: แนวหิน
bench(n) แนวหินที่นูนขึ้น
caprice(n) แนวโน้มที่จะเปลี่ยนใจ
coastline(n) แนวชายฝั่งทะเล, Syn. shoreline

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abeam(อะบีม') adv., adj. ซึ่งเป็นมุมฉากกับแนวหน้าและหลัง, ตามขวางและข้างเรือ
abreast(อะเบรสทฺ') adj., adv. เคียงข้าง, พร้อมกัน, เป็นแนวเดียวกัน, เสมอกัน, ทัน, Syn. beside
abscissa(แอบซิส' ซะ) n. (pl. -scissas, -scissae) จุบนแนวนอน (x-axis) ที่ขนานกับแกน y
across-the-boardadj. ทั่วทั้งหมด, ทั่วไปตลอดแนว, ทั่วทุกส่วน, Syn. blanket
actinomorphic(แอคทิโนมอร์' ฟิค) fadj. ซึ่งเกี่ยวกับรัศมีสมมาตรหรือสัดส่วน, แบ่งออกได้ในแนวตั้งตรงเป็นครึ่งเล็ก ๆ ที่เหมือนกัน. -actinomorpous adj. actinomorphy n.
adit(แอด' ดิท) n. ทางตามแนวนอนเช้าสู่เหมือง, การเข้าหา, ทางเข้า
advection(แอดเวค' เชิน) n. การนำตามแนวนอน, การเคลื่อนตามแนวนอนของอากาศ. -advective adj. (movement of air)
air cavalryหน่วยทหารราบหรือลาดตระเวนที่ถูกขนไปทางอากาศสู่แนวรบ
aliphatic(แอลลิแฟท' ทิค) adj., chem. เกี่ยวกับอินทรีสารประกอบที่มีอะตอมของคาร์บินติดกันเป็นแนว (paraffins, olefins)
anchor(แอง' เคอะ) n., vt. สมอเรือ, สมอ, หลัก, ที่ยึดเหนี่ยว, ตำแหน่งสำคัญของแนวป้องกันในทางทหาร, ทอดสมอ, ปล่อยหลัก -anchorable adj., Syn. support, prop, security

English-Thai: Nontri Dictionary
align(vi) เป็นแนวตรง, เป็นเส้นตรง
alignment(n) การจัดแถว, การวางแนว, การจัดขบวน
aline(vt) จัดแถว, วางแนว, ทำให้เป็นเส้นตรง
alinement(n) การจัดแถว, การวางแนว, การจัดขบวน
axis(n) เพลา, แกน, อักษะ, แนวหลัก
banner(adj) เด่น, ชั้นนำ, ชั้นแนวหน้า
barrage(n) เครื่องป้องกันแนวรบ, ทำนบ, เขื่อน, เครื่องกั้น
belt(n) เข็มขัด, สายคาดเอว, แนว, ทิว, เขต, สายพาน
cleavage(n) แนวกะเทาะ, ความแตกแยก, ความบาดหมาง
colonnade(n) เสาระเบียงใหญ่, แนวต้นไม้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Marketing development guidelines of Wang Suan Sunandha Hoteแนวทางการพัฒนาการตลาดของโรงแรมวังสวนสุนันทา
Marketing development guidelines of Wang Suan Sunandha Hoteแนวทางการพัฒนาการตลาดของโรงแรมวังสวนสุนันทา
Marketing development guidelines of Wang Suan Sunandha Hoteแนวทางการพัฒนาการตลาดของโรงแรมวังสวนสุนันทา
-(n, vi, vt, modal, ver) แนวภาพยนตร์มักถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ, See also: A. ฟหก, 3, Syn. ดหก
acatalepsy(n) แนวคิดทางปรัชญาที่ว่าความรู้ของมนุษย์ไม่เคยมีความแน่นอน
devide[ดี ไวด.] (vi) แนวทาง
downturn(n) แนวโน้มที่ตกต่ำลง เช่นในกิจกรรมทางธุรกิจ
mindsetแนวความคิด
road map[โร๊ด แมป] (n) แนวทางการดำเนินการ eg. "the president said he had a road map for normalizing relations with Vietnam" "ท่านประธานธิบดี บอกว่า เขามีแนวทางดำเนินการเพื่อให้ความสัมพันธ์กับ ประเทศเวียตนาม กลับมาเหมือนเดิม", See also: วิธีการ, วิธี, Syn. แนวปฏิบัติ
story lineแนวเรื่อง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ロー付け[ろうつけ, routsuke] แนวเชื่อม
概念[がいねん, gainen] แนวคิดทั่วๆไป
溶け込み[とけこみ, tokekomi] แนวซึมลึก
指針[ししん, shishin] แนวทาง
珊瑚礁[さんごしょう, sangoshou] (n) แนวปะการัง, โขดหินปะการัง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
境界線[きょうかいせん, kyoukaisen] TH: แนวหรือเส้นแบ่งเขต  EN: boundary line
林道[りんどう, rindou] TH: แนวป่า  EN: woodland path
基準[きじゅん, kijun] TH: แนวทางปฏิบัติ  EN: norm

German-Thai: Longdo Dictionary
senkrecht(adj) อยู่ในแนวตั้ง, ตั้งฉาก, ทำมุม 90 องศา, See also: vertikal
waagerecht(adj) อยู่ในแนวนอน, See also: horizontal
hoch(adj) สูง (ใช้บอกระยะแนวขึ้นข้างบน) ถ้าบอกความสูงของคนใช้ groß ไม่ใช้ hoch
legen|legte etw., hat etw. gelegt| จัดวางสิ่งใดสิ่งหนึ่ง(ให้อยู่ในแนวนอน)
liegen(n) |etw. lag irgendwo/irgendwie, etw. hat irgendwo/irgendwie gelegen| สิ่งใดสิ่งหนึ่งตั้งวางอยู่(ในแนวนอน) เช่น Chiangmai liegt nördlich von Bangkok. เชียงใหม่ตั้งอยู่ทางเหนือของกรุงเทพฯ
waagrecht(adj) ที่อยู่ในแนวนอน , ที่ขนานพื้น, See also: A. senkrecht, Syn. horizontal
vertikal(adj) ตั้งฉาก, ที่อยู่ในแนวเหนือ-ใต้, See also: normal, A. horizontal, waagrecht, Syn. senkrecht
stellen(vt) |stellte, hat gestellt| ตั้ง, วาง(ซึ่งมักหมายถึง วางในลักษณะแนวตั้ง) เช่น einen Topf auf den Tisch stellen วางหม้อบนโต๊ะ, See also: Related: legen, stehen
Trennfläche(n) |die, pl. Trennflächen| พื้นผิวสองผิวที่ต่อกัน รอยต่อระหว่างผิวสองผิวที่อาจเป็นคนละชนิดก็ได้ เช่น An der Trennfläche zwischen der Alu-Platte und der Stahlplatte wird zusammengeschweißt. ตรงแนวต่อระหว่างแผ่นอะลูมิเนียมกับแผ่นเหล็กจะถูกเชื่อมเข้าด้วยกัน

French-Thai: Longdo Dictionary
film, -s(n) le, = ภาพยนต์ เช่น film en couleurs = ภาพยนต์สี , film documentaire = ภาพยนต์แนวสารคดี , film muet = ภาพยนต์ใบ้ , film publicitaire = ภาพยนต์โฆษณา , film d'aventures = ภายนต์แนวผจญภัย , film d'horreur = ภาพยนต์แนวสยองขวัญ, film policier = ภาพยนต์แนวสืบสวนสอบสวน, film d'animation = ภาพยนต์คอมพิวเตอร์กราฟฟิก

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top