Search result for

ares

(53 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ares-, *ares*, are
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caress(คะเรส') vt.,n. (การ) สัมผัส,ลูบ,กอดจูบ,ประเล้าประโลม, See also: caressingly adv. ดูcaress caressive adj. ดูcaress caressing adj. ดูcaress, Syn. pamper,embrace
daresay(แดร์'เซ) {daresaid,daresaying,daresays} vi.,vt. ดูdare say
pararescuen. การช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ทิ้งหรือโดดร่มชูชีพ
paresis(พะรี'ซิส) n. ภาวะอัมพาตบางส่วนหรือไม่สมบูรณ์
paresthesia(แพริสธี'เซีย) n. ความรู้สึกผิดปกติที่ไร้วัตถุเหตุ เช่น อาการคัน อาการชา, See also: paresthetic adj.
unawares(อันอะแวรฺซ') adv. อย่างไม่รู้ตัว,อย่างไม่คาดคิดมาก่อน,อย่างไม่รู้,อย่างฉับพลัน,อย่างไม่ได้เตือนมาก่อน, Syn. by surprise
votaress(โว'ทะริส) n. หญิงผู้อุทิศตัว,ศาสนิกชนที่เป็นหญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
caress(vt) จูบ,ประเล้าประโลม,กอดรัด,โอ้โลม
unawares(adv) โดยไม่ทันรู้ตัว,โดยมิได้คาดไว้
votaress(n) นางชี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sons of Ares. Watch out!บุตรแห่งอารีส ระวัง! Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
Aresto Momentumอาร์เรสโต โมเม็นตัม! Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
Ares.แอริส Wrath of the Titans (2012)
ARES: Tartarus. The great prison of the underworld.ทาร์ทารัสเป็นคุกแน่นหนาที่สุดในยมโลก Wrath of the Titans (2012)
Hades and Ares have joined Kronos against humanity.เฮเดสกับเอริส ร่วมกับโครนอส ...โจมตีมนุษย์ Wrath of the Titans (2012)
ARES: Don't waste words on him.อย่าเสียเวลาพูดกับเขา. Wrath of the Titans (2012)
You're in the underworld, Ares, where it's wise to obey me.ตอนนี้เจ้าอยู่ในยมโลกแอรีส หากฉลาดจงเชื่อฟังข้า Wrath of the Titans (2012)
You'd pray to Ares, perhaps?เจ้าขอพรกับเอริส, บางที? Wrath of the Titans (2012)
What if I was to tell you that Ares is your enemy now?ถ้าข้าบอกว่าแอรีสเป็นศัตรูกับเจ้าแล้วล่ะ Wrath of the Titans (2012)
I know it is your custom, but no matter what we're about to face you do not pray to Ares.ข้ารู้ว่ามันคือสิ่งที่เจ้าทำกัน แต่ไม่ว่าเราจะเจอกับอะไร อย่าอธิฐานต่อเทพแอริสเด็ดขาด Wrath of the Titans (2012)
[WHISPERS] I pray to you, great god Ares. I pray to you--ข้าขออธิฐานต่อท่าน เทพแห่งสงคราม แอรีส Wrath of the Titans (2012)
Poor Ares, always following orders.. ทำตามคำสั่ง Wrath of the Titans (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะไหล่[n.] (alai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièce détachée [f] ; pièce de rechange [f]
อาหลั่ย[n.] (ālai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièces détachées [fpl] ; pièce de rechange [f]
เชย[v.] (choēi) EN: caress ; drizzle ; shower ; blow gently ; fondle ; chuck   FR: caresser ; cajoler
ดวงใจ[n.] (dūangjai) EN: dearest ; sweetheart ; beloved one ; darling ; heart   FR: petit coeur [m] ; amour [m]
ดวงสมร[n.] (dūangsamøn) EN: sweetheart ; dearest woman ; beloved girl ; dearest   FR: chérie [f]
หุ้นบุริมสิทธิ[n. exp.] (hunburimmasit) EN: preference shares ; preferred stock   
หุ้นสามัญ[n. exp.] (hun sāman) EN: common stock ; ordinary shares ; common shares ; equity shares   
จัดฟัน[n. exp.] (jat fan) EN: dental cares   FR: soins dentaires [mpl]
การรักษาพยาบาล[n. exp.] (kān raksā phayābān) EN: medical treatment ; medical cares   FR: traitement médical [m] ; soins médicaux [mpl] ; prestations médicales [fpl]
ขี้คร้าน[adj.] (khīkhrān) EN: lazy ; indolent ; slothfull (lit.)   FR: indolent ; paresseux

CMU English Pronouncing Dictionary
ARES    AA1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ares    (n) (aa1 z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いつの間にか(P);何時の間にか(P)[いつのまにか, itsunomanika] (adv) before one knows; before one becomes aware of; unnoticed; unawares; (P) [Add to Longdo]
いつの間にやら;何時の間にやら[いつのまにやら, itsunomaniyara] (n) unawares; unnoticed; before you know it [Add to Longdo]
お疲れ様(P);お疲れさま(P);御疲れ様[おつかれさま, otsukaresama] (exp) (1) thank you; many thanks; much appreciated; (2) that's enough for today; (P) [Add to Longdo]
ふにふに[, funifuni] (vs) (1) stroke; caress; (n) (2) soft (object); dreamlike (object); tender (object) [Add to Longdo]
アレス[, aresu] (n) Ares (Greek god) [Add to Longdo]
アンタレス[, antaresu] (n) Antares [Add to Longdo]
イケア[, ikea] (n) Ikea (housewares store) [Add to Longdo]
インタレスト[, intaresuto] (n) interest [Add to Longdo]
インタレストグループ[, intaresutoguru-pu] (n) {comp} interest group [Add to Longdo]
エアレション[, eareshon] (n,vs) aeration [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿瑞斯[Ā ruì sī, ㄚ ㄖㄨㄟˋ ㄙ, ] Ares, Greek god of war; Mars, #159,963 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インタレストグループ[いんたれすとぐるーぷ, intaresutoguru-pu] interest group [Add to Longdo]
最小二乗法[さいしょうにじょうほう, saishounijouhou] least-squares method [Add to Longdo]
流れ制御[ながれせいぎょ, nagareseigyo] flow control [Add to Longdo]
流れ線[ながれせん, nagaresen] flowline [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Ares
   n 1: (Greek mythology) Greek god of war; son of Zeus and Hera;
      identified with Roman Mars

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 Ares
   Ares
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Ares [arɛs]
   Ares
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 Ares
   Ares
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top