Search result for

อาณาเขต

(58 entries)
(0.0101 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อาณาเขต-, *อาณาเขต*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
สิทธิสภาพนอกอาณาเขต (n ) extraterritorial rights

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาณาเขต[N] border, See also: territory, Syn. ขอบเขต, เขตแดน, Example: ในช่วงเวลาที่มีอำนาจยิ่งใหญ่นั้น นครศรีธรรมราชมีเมืองขึ้นถึง 12 เมือง โดยมีอาณาเขตตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจนถึงไทรบุรีในเขตประเทศมาเลเซีย, Thai definition: เขตแดนในอำนาจปกครอง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เงาอาณาเขตหลังวัตถุที่แสงเคลื่อนที่ไปกระทบวัตถุนั้นแล้วแสงเคลื่อนที่ไปไม่ถึงทั้งหมดหรือไปถึงได้บ้าง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
territoryอาณาเขต, ดินแดน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
territoryอาณาเขต, ดินแดน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
aerial domainอาณาเขตทางอากาศ, น่านฟ้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
domain, aerialอาณาเขตทางอากาศ, น่านฟ้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administered territoryอาณาเขตในปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mandate territoryอาณาเขตในอาณัติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mandated territoryอาณาเขตในอาณัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
territory, mandatedอาณาเขตในอาณัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
mandated territoriesอาณาเขตในอาณัติ [การทูต]
territoryอาณาเขต [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lock down the perimeter.ปิดกั้นอาณาเขตซะ Lair of Grievous (2008)
I couldn't safeguard the shining achievements and territory... the former king conquered.หากข้าไม่สามารถรักษาอาณาเขตได้สำเร็จ แบบกษัตริย์ผู้ก่อตั้ง The Kingdom of the Winds (2008)
On our territory, there's a welcome ceremony for Lee Ki Chul's son?ในอาณาเขตของเรา, มีการจัดงานฉลอง ตอนรับ สำหรับลูกชาย อีกีชอล? Episode #1.7 (2008)
How can this be your territory?ที่นี่ จะเป็นอาณาเขตของแก ได้ยังไง? Episode #1.7 (2008)
- Out of the realm of possibility? - Completely.-อยู่นอกเหนืออาณาเขตของความเป็นไปได้งั้นเหรอ? Marley & Me (2008)
Perimeters have been set up all along the East Coast from Maryland all the way to Massachusetts.อาณาเขตถูกสร้างขึ้น ตลอดชายฝั่งตะวันออก จากแมรี่แลนด์ จนถึงแมสซาชูเซตส์ The Happening (2008)
I'm holding steady over Nigerian compound area.ผมกำลังอยู่เหนือ อาณาเขต ไนจีเรียน District 9 (2009)
It's like you need to pee on everything.มันเหมือนกับต้องฉี่แสดงอาณาเขตของข้า Up in the Air (2009)
If a Cullen is back here, this is their territory.ถ้าคัลเลนกลับมา แถวนี้จะกลับไปอยู่ในอาณาเขตพวกเขา The Twilight Saga: New Moon (2009)
All the Mayan territory.อาณาเขตทั้งหมดของพวกมายัน The Culling (2009)
Christopher Garvin, on the 13th day of September, 2027, aboard U.S.S. Jimmy Carter, appeared at the Equator at latitude zero, longitude 180, entering into our royal domain, and having been inspected and found worthyคริสโตเฟอร์ การ์วิน วันที่ 13 กันยายน 2027 ลงเรือ ยูเอสเอส จิมมี่ คาร์เตอร์ ปรากฎขึ้น ณ เส้นศูนย์สูตร ที่เส้นรุ้งที่ 0 เส้นแวงที่ 180 เข้ามาสู่อาณาเขตหลักของเรา Today Is the Day: Part 1 (2009)
This is sovereign Pantora territory.แต่ข้าจะไปที่ที่ข้าได้เลือกไว้ ที่นี่เป็นอาณาเขตของประมุขแห่งแพนทอร่า Trespass (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาเขต[n.] (ānākhēt) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory   FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
อาณาเขตน่านน้ำ[n. exp.] (ānākhēt nānnām) EN: territorial sea ; territorial waters   FR: eaux territoriales [fpl]
อาณาเขตน่านฟ้า[n. exp.] (ānākhēt nānfā) EN: territorial air ; territorial sky   FR: espace aérien [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
territorial(adj ) แสดงความเป็นเจ้าของที่หรืออาณาเขต, แสดงอาการป้องกันอาณาเขตของตนจากผู้บุกรุก เช่น สุนัขเห่าคนแปลกหน้าที่เข้ามาในบริเวณ, S. territorial behavior, A. nonterritorial,
poacher(n ) 1. พรานเถื่อน, ผู้ลักลอบล่าสัตว์, ผู้บุกรุกป่าเข้าไปล่าสัตว์, ผู้รุกล้ำอาณาเขตเข้าไปจับสัตว์ 2. กระทะพิเศษสำหรับทำ poached egg (ไข่ปรุงกึ่งสุกในน้ำขลุกขลิก,ไข่ลวกฝรั่ง,ไข่ดาวน้ำ) 3. Goal poacher นักฟุตบอลที่รออยู่โกลฝั่งตรงข้ามเพื่อรอได้บอลแล้วยิง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
domain[N] อาณาเขต, See also: อาณาจักร, เขตแดน, Syn. estate, land, territory
imamate[N] อาณาเขตปกครองของอิหม่าม
perimeter[N] ขอบนอกสุด, See also: อาณาเขต, เขต, Syn. boundary, outer
province[N] อาณาเขต, See also: เขต, Syn. area, region, territory
reach[N] ขอบเขต, See also: อาณาเขต, Syn. compass, scope
Temperate Zone[N] อาณาเขตระหว่างซีกโลกร้อนกับขั้วโลก, See also: บริเวณระหว่างแถบร้อนกับแถบขั้วโลก
territory[N] อาณาเขต, See also: เขต, เขตแดน, Syn. area, region

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compass(คัม'พัส) {compassed,compassing,compasses} n. เข็มทิศ,เส้นรอบวง,เส้นล้อม,พื้นที่,เนื้อที่,ขอบเขต,อาณาเขต,อาณาจักร,ระยะ,ขอบเขตที่เหมาะสม, See also: compasses n.,pl. วงเวียน adj. โค้ง. vt. เคลื่อนรอบ,โอบล้อม,ล้อม,เดินอ้อมรอบ,วางแผน,เข้าใจ. คำที่
domain(โดเมน') n. อาณาเขตการปกครอง,อาณาจักร, ที่ดินขอบเขต,กลุ่มของคำ (ในทางคณิตศาสตร์) ของตัวแปรอิสระของ function, See also: domainal,domainial adj., Syn. discipline
imamate(อิมา'เมท) n. ที่ทำการของimam,อาณาเขตการปกครองของ imam
precinct(พรี'ซิงทฺ) n. ขอบเขต,บริเวณ,เขตแบ่ง,เขตปกครอง,เขตควบคุม,อาณาเขต,สิ่งแวดล้อม
principality(พรินซิแพล'ลิที) n. รัฐหรืออาณาเขตที่ปกครองโดยเจ้าชายดยุค-เอิร์ลหรือขุนนางสำคัญอื่น ๆ ,รัฐนคร,ตำแหน่งหรืออำนาจของprince (ดู) ,ลำดับทูตสวรรค์หรือเทพยดา
proconsul(โพรคอน'เซิล) n. ข้าหลวงหรือผู้บัญชาการทหารของมณฑลหรือจังหวัด,ผู้ปกครองอาณาเขตที่ถูกยึดครอง., See also: proconsular adj.
sphere(สเฟียร์) n. รูปทรงกลม,รูปกลม,สิ่งที่เป็นรูปวงกลม,ดาวนพเคราะห์,ดาวฤกษ์,ระบบจักรวาล,ปริมณฑล,อาณาเขต,อาณาจักร,สิ่งแวดล้อม,บริเวณ,ขอบเขตความรู้,วง,วงอิทธิพล. vt. ล้อมรอบ,เป็นรูปวงกลม., Syn. ball,globe,scope,position
territorial(เทริทอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับอาณาเขตหรือดินแดน,เกี่ยวกับบริเวณหนึ่งเฉพาะ,เกี่ยวกับภาคพื้นดิน. n. ทหารภาคพื้นดิน.
territory(เท'ริทอ'รี) n. อาณาเขต,ดินแดน,เขต,ดินแดนในแผนที่,ดินแดนในอาณัติ,แนวการปฎิบัติ,แนวความคิด,ขอบข่าย,อาณาจักร

English-Thai: Nontri Dictionary
border(n) ริม,ขอบ,เขตแดน,ชายแดน,พรมแดน,อาณาเขต
borderline(n) เส้นเขตแดน,เส้นพรมแดน,เส้นแบ่งเขต,เส้นกั้นอาณาเขต
bound(n) ขอบเขต,บริเวณ,เขตแดน,อาณาเขต,ขอบข่าย
boundary(n) ขอบเขต,เขตแดน,บริเวณ,อาณาเขต
extent(n) อาณาเขต,ขอบเขต,ขนาด,การประเมินค่า
precinct(n) ขอบเขต,อาณาเขต,เขตปกครอง
principality(n) รัฐที่มีเจ้าครอง,อาณาเขต
range(vt) เที่ยวไป,จัดแถว,แผ่อาณาเขต,จัดระเบียบ,แบ่งประเภท,ตั้งระยะ
territory(n) ดินแดน,ขอบข่าย,อาณาเขต,แนวความคิด,แนวทางปฎิบัติ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
地域[ちいき, chiiki] Thai: อาณาเขต English: region
領土[りょうど, ryoudo] Thai: อาณาเขต English: territory

German-Thai: Longdo Dictionary
Zaun|der, pl.Zäune| รั้ว อาจจะทำจากโลหะ หรือแผ่นไม้ใช้กั้นบอกอาณาเขตที่ดิน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top