Search result for

อาณาจักร

(58 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อาณาจักร-, *อาณาจักร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาณาจักร[N] territory, See also: regime, area, Example: ความนิยมของธุรกิจบันเทิงที่เติบโตยุคเศรษฐกิจฟองสบู่ได้ก่อร่างสร้างอาณาจักรบันเทิงขึ้นย่านถนนรัชดาภิเษก-พระราม9, Thai definition: ใช้เปรียบกับความยิ่งใหญ่ของการดำเนินธุรกิจ
อาณาจักร[N] territory, Example: ฝรั่งเศสได้ผนวกเอาเมืองพระตะบองและเสียมราฐเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอินโดจีน, Thai definition: เขตแดนที่อยู่ในอำนาจปกครองของประเทศหนึ่งๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อาณาจักรน. เขตแดนที่อยู่ในอำนาจปกครองของประเทศหนึ่ง ๆ
อาณาจักรอำนาจปกครองทางบ้านเมือง, คู่กับ ศาสนจักร ซึ่งหมายความว่า อำนาจปกครองทางศาสนา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
kingdomอาณาจักร [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
plant kingdomอาณาจักรพืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Byzantine Empireอาณาจักรไบแซนทีน [TU Subject Heading]
Animal Kingdomอาณาจักรสัตว์ [การแพทย์]
kingdomอาณาจักร, หมวดหมู่ใหญ่ที่สุดของสิ่งมีชีวิต  เช่น อาณาจักรพืช อาณาจักรสัตว์ อาณาจักรโพรทิสตา เป็นต้น แต่อาณาจักรจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ย่อยตามลำดับดังนี้คือ ไฟลัม(ในกรณีที่เป็นสัตว์) หรือ ดิวิชัน(ในกรณีที่เป็นพืช) คลาส ออร์เดอร์ แฟมิลี จีนัส สปีชีส์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Kingdom Plantaeอาณาจักรพืช, หมวดหมู่ที่รวมพืชทุกชนิดเข้าไว้ด้วยกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Kingdom Protistaอาณาจักรโพรทิสตา, หมวดหมู่ที่รวมโพรทิสต์ทั้งหมดไว้ด้วยกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Kingdom Animaliaอาณาจักรสัตว์, หมวดหมู่ที่รวมสัตว์ทั้งหมดไว้ด้วยกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, whenever I lose some shut-eye, I pound my legs, clawing at imaginary ant colonies.อืม เมื่อไรก็ตามที่ฉันมองไม่เห็น ฉันจะตบขาตัวเอง คอยปัดอาณาจักรมดในจินตนาการ Dying Changes Everything (2008)
In a land of mith and a time of magic the destiny of a great kingdom rests on the shoulders of a young boy.ในดินแดนแห่งตำนานและในช่วงเวลาแห่งมนตรา ชะตากรรมของอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ อยู่บนบ่าของเด็กหนุ่มคนนึง The Labyrinth of Gedref (2008)
Nonsense. We will be the envy of every kingdom.เหลวไหลน่า ทุกอาณาจักรจะพากันอิจฉาเรา The Labyrinth of Gedref (2008)
We've received reports that it is the same throughout the entire kingdom.เราได้รับรายงานเหมือนกัน จากทางที่มาอาณาจักร The Labyrinth of Gedref (2008)
No disease I've heard of could spread through the kingdom in a single night.มันไม่ใช่โรค ข้าได้ยินว่า มันเเพร่กระจายไปทั่วอาณาจักรในคืนเดียว The Labyrinth of Gedref (2008)
It's the same throughout the kingdom.มันเป็นเหมือนทกับนอกอาณาจักร The Labyrinth of Gedref (2008)
The kingdom is under attack.อาณาจักรอยู่ภายใต้การโจมตี The Labyrinth of Gedref (2008)
They will not rest until our kingdom is destroyed.พวกมันจะไม่หยุดจนกว่าอาณาจักรของเราจะถูกทำลาย The Labyrinth of Gedref (2008)
We must defend the kingdom at all cost.ต้องนึกถึงการป้องกันอาณาจักรเป็นหลัก The Labyrinth of Gedref (2008)
In a land of myth and a time of magic, the destiny of a great kingdom rests of the shoulders of a young boy.ในดินแดนแห่งตำนานและในช่วงเวลาแห่งมนตรา ชะตากรรมของอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ อยู่บนบ่าของเด็กหนุ่มคนนึง Valiant (2008)
UTHER:เหล่าอัศวินแห่งอาณาจักร Valiant (2008)
In a land of myth and a time of magic, the destiny of a great kingdom rests on the shoulders of a young boy.ในดินแดนแห่งตำนานและในช่วงเวลาแห่งมนตรา ชะตากรรมของอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ อยู่บนบ่าของเด็กหนุ่มคนนึง The Mark of Nimueh (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาจักร[n.] (ānājak) EN: realm ; domain ; dominion ; empire ; kingdom   FR: royaume [m] ; empire [m]
อาณาจักร[n.] (ānājak) EN: territory ; area ; sphere ; region ; field ; domain ; region ; world   FR: domaine [m] ; sphère [f] ; champ [m] ; monde [m]
อาณาจักรทวาราวดี[n. prop.] (Ānājak Thawārāwadī) EN: Dhavaravati Kingdom   
อาณาจักรพุกาม[n. prop.] (Ānājak Phukām) EN: Pagan Kingdom   
อาณาจักรวิทยาศาสตร์[n. exp.] (ānājak witthayāsāt) EN: domain of science ; field of science   FR: domaine de la science [m]
อาณาจักรศิลป[n. exp.] (ānājak sinlapa) EN: world of art   FR: monde des arts [m]
อาณาจักรอยุธยา [n. prop.] (Ānājak Ayutthayā) EN: Ayutthaya Kingdom   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
animal kingdom[N] อาณาจักรสัตว์
Babylonia[N] อาณาจักรแบบิโลเนีย
domain[N] อาณาเขต, See also: อาณาจักร, เขตแดน, Syn. estate, land, territory
dominion[N] อาณาจักรปกครอง, See also: ดินแดนที่ครอบครอง, Syn. possession, empire, kingdom
empire[N] อาณาจักร, See also: พระราชอาณาจักร, จักรวรรดิ, Syn. kingdom, realm
imperium[N] อาณาจักร (คำทางการ) (ทางวรรณคดี), Syn. empire
kingdom[N] ราชอาณาจักร, See also: อาณาจักร, ดินแดน, ประเทศที่ปกครองโดยพระราชาหรือพระราชินี, Syn. realm
land[N] อาณาจักร, See also: ขอบเขตปกครอง, ดินแดน, เขต, Syn. realm, domain
Ottoman Empire[N] อาณาจักรตุรกี
Persia[N] อาณาจักรเปอร์เซีย (คือประเทศอิหร่านในปัจจุบัน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amhara(อามฮา' รา) n. ราชอาณาจักรโบราณในอาฟริกาตะวันออกเดี๋ยวนี้เป็นจังหวัดหนึ่งในเอธิโอเปีย
ancient historyประวัติศาสตร์ก่อนยุคสมัยอาณาจักรโรมัน (ก่อนปี A.D.476)
animal kingdomอาณาจักรสัตว์, โลกของสัตว์
animality(แอนนิแมล' ลิที) n. ความเป็นสัตว์, ลักษณะสัตว์, อาณาจักรของสัตว์ (being an animal)
assyria(อะเซอ'เรีย) n. อาณาจักรโบราณในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ (in SW Asia)
britannia(บริแทน'เนีย) n. เกาะอังกฤษที่รวมทั้งเวลล์และสก๊อตแลนด์,อาณาจักรอังกฤษ/Great-Britain/และเกาะไอร์แลนด์
byzantine empiren. อาณาจักรโรมันตะวันออก
celestial(ชะเลส'เ'ชิล) adj. (เกี่ยวกับ) สวรรค์,ท้องฟ้า,อาณาจักรจีนโบราณ,คนจีน, Syn. divine ###A. earthly
circle {circledn. วงกลม,วงเวียน,วงแหวน,วัฎจักร,วงการ,ขอบเขต,บริเวณ,ปริมณฑล,อาณาจักร,ที่นั่งเป็นรูปวงกลม,โรงละครสัตว์,เส้นรอบวงที่แบ่งโลกออกเป็น2ส่วน,เส้นรุ้ง. vt. ล้อมรอบ,โคจรรอบ,หมุนรอบ vi. เคลื่อนเป็นรูปวงกลม, Syn. ring,cycle
circles}n. วงกลม,วงเวียน,วงแหวน,วัฎจักร,วงการ,ขอบเขต,บริเวณ,ปริมณฑล,อาณาจักร,ที่นั่งเป็นรูปวงกลม,โรงละครสัตว์,เส้นรอบวงที่แบ่งโลกออกเป็น2ส่วน,เส้นรุ้ง. vt. ล้อมรอบ,โคจรรอบ,หมุนรอบ vi. เคลื่อนเป็นรูปวงกลม, Syn. ring,cycle

English-Thai: Nontri Dictionary
domain(n) ขอบเขต,คฤหาสน์,ที่ดิน,อาณาจักร
dominion(n) อาณานิคม,ประเทศราช,เมืองขึ้น,แว่นแคว้น,อาณาจักร
empire(n) จักรวรรดิ,อาณาจักร
kingdom(n) อาณาจักร,ขอบเขต,วงการ,ปริมณฑล
realm(n) แผ่นดิน,อาณาจักร,ขอบเขต,ปริมณฑล,ดินแดน,บริเวณ
Roman(adj) เกี่ยวกับอาณาจักรโรมัน

German-Thai: Longdo Dictionary
Untergang(n) |der, nur Sg.| การล่มสลาย เช่น der Untergang des deutschen Reichs การล่มสลายของอาณาจักรเยอรมนี, der Untergang des Schiffs การล่มของเรือ, See also: S. das Zugrundegehen,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top