ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

apparel

AH0 P AE1 R AH0 L   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apparel-, *apparel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apparel[N] เครื่องนุ่งห่ม, See also: เสื้อผ้า, Syn. clothing, garment
apparel[VT] แต่งกาย, Syn. dress, clothe

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apparel(อะพาร์'เรล) n. เครื่องนุ่งห่ม,เสื้อผ้า,เครื่องประดับ,เครื่องแต่งตัว (clothing, dress)
wearing appareln. เสื้อผ้า,เครื่องนุ่งห่ม

English-Thai: Nontri Dictionary
apparel(n) เสื้อผ้า,เครื่องนุ่งห่ม
apparel(vt) แต่งตัว,ประดับ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In various apparel Flora reignsในพืชของเขตหนึ่งโดยเฉพาะเครื่องนุ่งห่มต่างๆมีการปกครองโดยกษัตริย์ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
And it wouldn't be a bad idea to get the wedding gifts and apparel ready.ถ้าเราเตรียมของขวัญและชุดแต่งงานไว้ก่อนก็ดีเหมือนกัน Bread, Love and Dreams (2010)
I started as a paperboy, handing out pamphlets, worked as a delivery boy for a Chinese restaurant, a dishwasher... an hourly worker for an apparel packaging store, buying materials and sewing dolls, pushing carts, selling walnut cakes, buying and selling accessories...ผมเริ่มตั้งแต่เด็กส่งหนังสือพิมพ์ แจกแผ่นพับ ทำงานเป็นเด็กส่งของที่ร้านอาหารจีน ล้างจาน... .. ทำงานเป็นชั่วโมงที่ร้านบรรจุภัณฑ์ ซื้อวัสดุและเย็บตุ๊กตา Me Too, Flower! (2011)
Mr. Nozaki had exclusive interviews with apparel makers and chemical companies.คุณโนซากิมีนัดสัมภาษณ์สำคัญกับบริษัทของเสื้อผ้าและเคมีภัณฑ์ The After-Dinner Mysteries (2013)
but Oneida Apparel asked that you be in the media buy meeting.แต่โอไนด้า แอพพาเรล ขอให้เธอเข้าประชุมซื้อสื่อ Collateral Beauty (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
apparelThe queen was richly appareled.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องแต่งกาย[n.] (khreūangtaengkāi) EN: clothes ; clothing ; apparel ; attire ; dress ; garment ; garb ; costume   FR: costume [m] ; vêtement [m]
เสื้อผ้า [n.] (seūaphā) EN: clothing ; clothes ; household linen ; wearing apparel ; garments ; outfit   FR: habillement [m] ; vêtement [m] ; linge [m] ; fringues [fpl] (fam.)
ทรงเครื่อง[v.] (songkhreūang) EN: be decorated ; be adorned ; be appareled ; be attired   

CMU English Pronouncing Dictionary
APPAREL AH0 P AE1 R AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
apparel (v) ˈəpˈærəl (@1 p a1 r @ l)
apparels (v) ˈəpˈærəlz (@1 p a1 r @ l z)
apparelled (v) ˈəpˈærəld (@1 p a1 r @ l d)
apparelling (v) ˈəpˈærəlɪŋ (@1 p a1 r @ l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bekleidungsindustrie {f}apparel industry [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アパレル[, apareru] (n) apparel (clothing) [Add to Longdo]
アパレルメーカー[, aparerume-ka-] (n) apparel (clothing) maker [Add to Longdo]
アパレル産業[アパレルさんぎょう, apareru sangyou] (n) apparel business [Add to Longdo]
洋品[ようひん, youhin] (n) Western-style apparel and accessories; haberdashery [Add to Longdo]
洋品店[ようひんてん, youhinten] (n) shop which handles Western-style apparel and accessories [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apparel \Ap*par"el\, v. t. [imp. & p. p. {Appareled}, or
   {Apparelled}; p. pr. & vb. n. {Appareling}, or
   {Apparelling}.] [OF. apareiller.]
   1. To make or get (something) ready; to prepare. [Obs.]
    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To furnish with apparatus; to equip; to fit out.
    [1913 Webster]
 
       Ships . . . appareled to fight.    --Hayward.
    [1913 Webster]
 
   3. To dress or clothe; to attire.
    [1913 Webster]
 
       They which are gorgeously appareled, and live
       delicately, are in kings' courts.   --Luke vii.
                          25.
    [1913 Webster]
 
   4. To dress with external ornaments; to cover with something
    ornamental; to deck; to embellish; as, trees appareled
    with flowers, or a garden with verdure.
    [1913 Webster]
 
       Appareled in celestial light.     --Wordsworth.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apparel \Ap*par"el\, n. [OE. apparel, apareil, OF. apareil,
   appareil, preparation, provision, furniture, OF. apareiller
   to match, prepare, F. appareiller; OF. a (L. ad) + pareil
   like, similar, fr. LL. pariculus, dim. of L. par equal. See
   {Pair}.]
   1. External clothing; vesture; garments; dress; garb;
    external habiliments or array.
    [1913 Webster]
 
       Fresh in his new apparel, proud and young. --Denham.
    [1913 Webster]
 
       At public devotion his resigned carriage made
       religion appear in the natural apparel of
       simplicity.              --Tatler.
    [1913 Webster]
 
   2. A small ornamental piece of embroidery worn on albs and
    some other ecclesiastical vestments.
    [1913 Webster]
 
   3. (Naut.) The furniture of a ship, as masts, sails, rigging,
    anchors, guns, etc.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Dress; clothing; vesture; garments; raiment; garb;
     costume; attire; habiliments.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 apparel
   n 1: clothing in general; "she was refined in her choice of
      apparel"; "he always bought his clothes at the same store";
      "fastidious about his dress" [syn: {apparel}, {wearing
      apparel}, {dress}, {clothes}]
   v 1: provide with clothes or put clothes on; "Parents must feed
      and dress their child" [syn: {dress}, {clothe}, {enclothe},
      {garb}, {raiment}, {tog}, {garment}, {habilitate}, {fit
      out}, {apparel}] [ant: {discase}, {disrobe}, {peel},
      {strip}, {strip down}, {uncase}, {unclothe}, {undress}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top