ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

zone

Z OW1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zone-, *zone*
Possible hiragana form: ぞね
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
demilitarized zone(n) เขตปลอดทหาร
exclusive economic zone(n) เขตเศรษฐกิจจำเพาะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
zone(n) พื้นที่, See also: บริเวณ, เขต, โซน, แถบ, ภาค, Syn. region
zone(n) เขตเวลา
zone(n) ส่วนของพื้นที่เฉพาะ (เช่น บริเวณที่มีการขนส่งหรือสนามแข่งขัน)
zone(vt) ทำให้เป็นเขต แนว แถบ โซนหรือภาค
zone(vi) แบ่งเป็นเขต แนว แถบ โซนหรือภาค, See also: แบ่งเป็นบริเวณ แถบ ภาค โซนหรือแนว
zone for(phrv) อนุมัติ, See also: ให้อนุญาตอย่างเป็นทางการ
zone off(phrv) แบ่งแยกออกจากที่เหลือ (พื้นที่)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
zone(โซน) n., vt., vi. (ทำให้, กลายเป็น) เขต, เขตเวลา, เขตไปรษณีย์, แนว, แถบ, ริ้ว, วง, บริเวณ, ส่วนของบริเวณการแข่งขัน, Syn. region, belt, territory
zone bitบิตโซนเป็นกลุ่มของบิตที่ทำให้รหัสของการแทนตัวเลข ตัวอักษร และเครื่องหมายพิเศษ ต่าง ๆ ในภาษาคอมพิวเตอร์ สามารถแทนค่าต่าง ๆ ได้มากขึ้น เช่น รหัส เอ็บซีดิก (EBCDIC) ประกอบด้วย 8 บิต สี่บิตแรกเรียกบิตโซน สี่บิตหลังเรียกบิตเลข (digit bit) รหัสแอสกี (ASCII) ประกอบด้วย 7 บิต สามบิตแรกเรียกบิตโซน สี่บิตหลังเรียก บิตเลข รหัสบีซีดี (BCD) ประกอบด้วย 6 บิต สองบิตแรกเรียก บิตโซน สี่บิตหลังเรียกบิตเลขดู EBCDIC, ASCII, BCD ประกอบ
arctic zoneส่วนผิวหน้าของโลกที่อยู่ระหว่าง Arctic Circle กับขั้วโลกเหนือ
canzonet(แคนซะเนท) n. เพลงสั้น
free zonen. เขตปลอดภาษีศุลกากร
ozone(โอ'โซน, โอโซน') n. โอโซน
temperate zonen. บริเวณแถบอบอุ่นของโลกระหว่างเส้นรุ้งtropic of Cancer กับ Artic Circleในซีกโลกบนและระหว่างtropic of Capricorn กับAntartic Circleในซีกโลก
war zonen. บริเวณที่มีการทำสงคราม, เขตสงคราม

English-Thai: Nontri Dictionary
zone(n) สายรัด, เขตร้อนหนาว, แนว, วง, บริเวณ, ขอบเขต, เขตเวลา
ozone(n) ก๊าซโอโซน, อากาศบริสุทธิ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
zoneเขต, โซน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
zoneแดน, เขต, เขตวงรอบ [ มีความหมายเหมือนกับ zona ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
zoneเขต, ภาค, ส่วนชั้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
zoneเขต, ภาค [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
zoneเขต, ภาค [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
zoneเขต, โซน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
zone๑. ส่วนชั้น๒. เขต, โซน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
zoneเขต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
zone damperชุดแผ่นปรับลมแบ่งเขต [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
zone franche (Fr.)เขตปลอดภาษี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Zone meltingเขตหลอมละลาย [TU Subject Heading]
Zone of Aerationเขตอิ่มตัวอากาศ, Example: เขตหรือส่วนชั้นใต้ดินที่มีน้ำบรรจุอยู่ แรงดันน้ำในเขตนี้จะน้อยกว่า แรงดันของบรรยากาศ เพราะน้ำมีส่วนดชั้นใต้ดินบรรจุอยู่ใน ช่องว่างเล็กๆ ซึ่งมีอากาศหรือก๊าซอยู่ด้วยภายใต้ความกดบรรยากาศ เขตอิ่มอากาศนี้จะอยู่ระหว่างเขตอิ่มน้ำผิวดินตอนบน [สิ่งแวดล้อม]
Zone of dischargeเขตของการระบายน้ำทิ้ง, Example: บริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของน้ำชะมูลฝอยลงสู่น้ำใต้ดิน [สิ่งแวดล้อม]
Zone of peaceเขตสันติภาพ [TU Subject Heading]
Zone of Peace Freedom and Neutralityเขตสันติภาพ เสรีภาพ และความเป็นกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ [การทูต]
zone of permanent saturationzone of permanent saturation, เขตอิ่มน้ำถาวร [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Zone of Saturationเขตอิ่มน้ำ, Example: เขตหรือส่วนชั้นใต้ดินที่มีน้ำบรรจุอยู่เต็ม ช่องว่างต่าง ๆ แม้ว่าช่องว่าง เหล่านี้จะมีอากาศหรือของเหลวชนิดอื่น ๆ แทรกอยู่ด้วยบ้างก็ตาม ถือว่า อิ่มตัว เขตนี้อยู่ใต้เขตอิ่มตัวอากาศ (zone of aeration) โดยอาศัย ระดับน้ำใต้ดินเป็นแนวแบ่ง [สิ่งแวดล้อม]
zone of saturationzone of saturation, เขตอิ่มน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
zonemanzoneman, พนักงานส่งน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The forbidden zone was once a paradise.เขตต้องห้ามครั้งนึงเคยเป็นสวรรค์ Beneath the Planet of the Apes (1970)
The forbidden zone has been closed for centuries, and rightly so.เขตต้องห้ามถูกปิดนานนับศตวรรษ Beneath the Planet of the Apes (1970)
The white zone is for loading and unloading of passengers only.เขตสีขาวสำหรับการขึ้นลง ของผู้โดยสารเท่านั้น Airplane! (1980)
The white zone is for loading and unloading of passengers only.เขตสีขาวสำหรับการขึ้นลง ของผู้โดยสารเท่านั้น Airplane! (1980)
The white zone is for loading and unloading of passengers only.เขตสีขาวสำหรับการขึ้นลง ของผู้โดยสารเท่านั้น Airplane! (1980)
The white zone is for loading and unloading of passengers only.เขตสีขาวสำหรับการขึ้นลง ของผู้โดยสารเท่านั้น Airplane! (1980)
The red zone is for loading and unloading of passengers only.เขตสีแดงสำหรับการขึ้นลง ของผู้โดยสารเท่านั้น Airplane! (1980)
No. The white zone is for loading and unloading.ไม่ค่ะ เขตสีขาวสำหรับการขึ้นและลง Airplane! (1980)
Don't tell me which zone is for stopping and which is for loading.ไม่ต้องบอกฉันว่าเขตไหนสำหรับหยุด และเขตไหนสำหรับขึ้นลง Airplane! (1980)
Listen, Betty, don't start up with your white zone shit again.ฟังนะ เบ็ทตี้ อย่าพล่ามเรื่อง เขตขาวของคุณอีกนะ Airplane! (1980)
Am I in the twilight zone or am I just nuts?นี่ผมกำลังอยู่ในดินแดนมหัศจรรย์ที่ไหนกันเนี่ย? Mannequin (1987)
The white zone is for immediate pizza-พื้นที่สีขาวจะไปถึงพิซซ่าทันที- Toy Story (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
zoneControlled Access Zone: No entry without permission.
zoneI hope you are willing to communicate under these conditions because e-mail is the most effective and convenient under different time zones!
zoneI was zoned out because I was tired.
zoneNowadays a safety zone is not always safe.
zoneOur combined fleet broke through the enemy's defense zone.
zonePlans for a new trade zone are still on the drawing board.
zoneThat is a danger zone; don't go there.
zoneThe town was zoned for factories and residences.
zoneWe are aiming for an integrated development zone that combines business and industrial quarters.
zoneYou must not park your car in a no parking zone.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แถบ(clas) area, See also: zone, region, side, sphere, district, belt, Syn. ซีก, ด้าน, Example: ตู้ใบนี้ถูกไฟไหม้ไปแถบหนึ่ง
แถบ(n) zone, See also: area, Syn. โซน, เขต, ถิ่น, แถว, Example: คนที่อยู่แถบนี้เขามีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์
โซน(n) zone, See also: area, Syn. แถบ, พื้นที่, ขอบเขต, เขตแดน, อาณาเขต, เนื้อที่, บริเวณ, เขต, ดินแดน, Example: กรุงเทพมหานครอยู่ในภูมิอากาศของโซนร้อนและชื้น, Count Unit: โซน, Thai Definition: เขตพื้นที่ที่แบ่งตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้, Notes: (อังกฤษ)
เนื้อที่(n) zone, See also: area, dimension, space, Syn. พื้นที่, Example: เขามีบ้านขนาดอลังการอยู่บนเนื้อที่หลายไร่บริเวณบางบอน, Count Unit: ไร่, Thai Definition: ขนาดของพื้นที่, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริเวณ[børiwēn] (n) EN: area ; zone ; secteur ; compound  FR: quartier [ m ] ; zone [ f ] ; secteur [ m ] ; partie [ f ]
ชายเลน[chāilēn] (n, exp) EN: muddy coast ; muddy bank ; wetlands ; bog ; marshland  FR: marécage [ m ] ; zone humide [ f ]
ชั้นของโอโซน[chan khøng ōsōn] (n, exp) EN: ozone layer  FR: couche d'ozone [ f ]
ฝั่งทะเล[fang thalē] (n, prop) EN: coastal ; seacoast ; seashore ; seaside  FR: littoral [ m ] ; rivage [ m ] ; zone côtière [ f ]
จุดผ่อนผัน[jut phǿnphan] (n, exp) EN: temporarily permitted area  FR: zone autorisée [ f ]
จุดผ่อนปรน[jut phǿnpron] (n, exp) EN: temporarily permitted area  FR: zone provisoirement autorisée [ f ]
จุดสิ้นสุด[jut sinsut] (n, exp) EN: final point  FR: fin de zone [ f ]
ก๊าชโอโซน[kāt ōsōn] (n, exp) EN: ozone ; O3  FR: ozone [ m ] ; O3
เขต[khēt] (n) EN: zone ; region ; area ; domain ; land ; turf (Am.)  FR: zone [ f ] ; région [ f ] ; espace [ m ] ; domaine [ m ] ; abords [ mpl ]
เขตชานเมือง[khēt chānmeūang] (n, exp) EN: suburban zone  FR: zone suburbaine [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ZONE Z OW1 N
ZONED Z OW1 N D
ZONES Z OW1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
zone (v) zˈoun (z ou1 n)
zoned (v) zˈound (z ou1 n d)
zones (v) zˈounz (z ou1 n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地带[dì dài, ㄉㄧˋ ㄉㄞˋ, / ] zone, #5,727 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einflusszone { f }zone of influence [Add to Longdo]
Raumdeckung { f } [ sport ]zone defence; zone defense [ Am. ] [Add to Longdo]
Streckenkarte { f }zone ticket [Add to Longdo]
Zone { f }; Bereich { m }; Gebiet { n }; Landstrich { m } | Zonen { pl } | aktiver Bereich; betroffenes Gebiet | Unterteilung { f } in Zonenzone | zones | active zone | zoning [Add to Longdo]
Zonen...zonal [Add to Longdo]
Zone { f } | Zonen { pl }area | areas [Add to Longdo]
Zone { f }belt [Add to Longdo]
Zonengrenze { f } | Zonengrenzen { pl }zonal border | zonal borders [Add to Longdo]
Zonentarif { m }zone tariff [Add to Longdo]
Zonenteil { m }zone position [Add to Longdo]
zonenförmig { adv }zonally [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
zone d'arrêt interdit(n) |f| เขตห้ามจอด

Japanese-English: EDICT Dictionary
アマゾネス;アマゾニス[amazonesu ; amazonisu] (n) Amazons [Add to Longdo]
イエローゾーン[iero-zo-n] (n) yellow zone [Add to Longdo]
エロジナスゾーン[erojinasuzo-n] (n) erogenous zone [Add to Longdo]
エンドゾーン[endozo-n] (n) end zone [Add to Longdo]
オーバーゾーン[o-ba-zo-n] (n) overzone [Add to Longdo]
オゾン[ozon] (n) ozone; (P) [Add to Longdo]
オゾンホール[ozonho-ru] (n) ozone hole; (P) [Add to Longdo]
オゾン層[オゾンそう, ozon sou] (n) ozone layer [Add to Longdo]
オゾン層保護法[オゾンそうほごほう, ozon souhogohou] (n) Ozone Layer Protection Law [Add to Longdo]
カタログレゾネ[katarogurezone] (n) catalogue with the entire works of one artist (used to check authenticity) (fre [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シッピングゾーン[しっぴんぐぞーん, shippinguzo-n] shipping zone [Add to Longdo]
ゾーンパンチ[ぞーんぱんち, zo-npanchi] zone punch [Add to Longdo]
ゾーン形式[ゾーンけいしき, zo-n keishiki] zoned format [Add to Longdo]
ヘッドローディング域[ヘッドローディングいき, heddoro-deingu iki] head loading zone [Add to Longdo]
ローカルタイムゾーン[ろーかるたいむぞーん, ro-karutaimuzo-n] local time zone [Add to Longdo]
印字欄[いんじらん, injiran] print zone [Add to Longdo]
不感帯要素[ふかんたいようそ, fukantaiyouso] dead-zone unit [Add to Longdo]
ティーゾーン[ていーぞーん, tei-zo-n] T-ZONE [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
地域[ちいき, chiiki] Zone, Gebiet, Bezirk [Add to Longdo]
地帯[ちたい, chitai] Zone, Gebiet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Zone \Zone\ (z[=o]n), n. [F. zone, L. zona, Gr. zw`nh; akin to
   zwnny`nai to gird, Lith. j[*u]sta a girdle, j[*u]sti to gird,
   Zend y[=a]h.]
   1. A girdle; a cincture. [Poetic]
    [1913 Webster]
 
       An embroidered zone surrounds her waist. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Loose were her tresses seen, her zone unbound.
                          --Collins.
    [1913 Webster]
 
   2. (Geog.) One of the five great divisions of the earth, with
    respect to latitude and temperature.
    [1913 Webster]
 
   Note: The zones are five: the torrid zone, extending from
      tropic to tropic 46[deg] 56[min], or 23[deg] 28[min] on
      each side of the equator; two temperate or variable
      zones, situated between the tropics and the polar
      circles; and two frigid zones, situated between the
      polar circles and the poles.
      [1913 Webster]
 
         Commerce . . . defies every wind, outrides every
         tempest, and invades.       --Bancroft.
      [1913 Webster]
 
   3. (Math.) The portion of the surface of a sphere included
    between two parallel planes; the portion of a surface of
    revolution included between two planes perpendicular to
    the axis. --Davies & Peck (Math. Dict.)
    [1913 Webster]
 
   4. (Nat. Hist.)
    (a) A band or stripe extending around a body.
    (b) A band or area of growth encircling anything; as, a
      zone of evergreens on a mountain; the zone of animal
      or vegetable life in the ocean around an island or a
      continent; the Alpine zone, that part of mountains
      which is above the limit of tree growth.
      [1913 Webster]
 
   5. (Crystallog.) A series of planes having mutually parallel
    intersections.
    [1913 Webster]
 
   6. Circuit; circumference. [R.] --Milton.
    [1913 Webster]
 
   7. (Biogeography) An area or part of a region characterized
    by uniform or similar animal and plant life; a life zone;
    as, Littoral zone, Austral zone, etc.
 
   Note: The zones, or life zones, commonly recognized for North
      America are Arctic, Hudsonian, Canadian, Transition,
      Upper Austral, Lower Austral, and Tropical.
      [Webster 1913 Suppl.]
 
   8. (Cryst.) A series of faces whose intersection lines with
    each other are parallel.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   9. (Railroad Econ.)
    (a) The aggregate of stations, in whatsoever direction or
      on whatsoever line of railroad, situated between
      certain maximum and minimum limits from a point at
      which a shipment of traffic originates.
    (b) Any circular or ring-shaped area within which the
      street-car companies make no differences of fare.
      [Webster 1913 Suppl.]
 
   10. any area to or within which a shipment or transportation
     cost is constant; specifically, in the United States
     parcel-post system, any of the areas about any point of
     shipment for which but one rate of postage is charged for
     a parcel post shipment from that point. The rate
     increases from within outwards. The first zone includes
     the unit of area "(a quadrangle 30 minutes square)" in
     which the place of shipment is situated and the 8
     contiguous units; the outer limits of the second to the
     seventh zones, respectively, are approximately 150, 300,
     600, 1000, 1400, and 1800 miles from the point of
     shipment; the eighth zone includes all units of area
     outside the seventh zone.
     [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   {Abyssal zone}. (Phys. Geog.) See under {Abyssal}.
 
   {Zone axis} (Crystallog.), a straight line passing through
    the center of a crystal, to which all the planes of a
    given zone are parallel.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Zone \Zone\, v. t.
   To girdle; to encircle. [R.] --Keats.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 zone
   n 1: a locally circumscribed place characterized by some
      distinctive features
   2: any of the regions of the surface of the Earth loosely
     divided according to latitude or longitude [syn: {zone},
     {geographical zone}]
   3: an area or region distinguished from adjacent parts by a
     distinctive feature or characteristic
   4: (anatomy) any encircling or beltlike structure [syn: {zone},
     {zona}]
   v 1: regulate housing in; of certain areas of towns [syn:
      {zone}, {district}]
   2: separate or apportion into sections; "partition a room off"
     [syn: {partition}, {zone}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 zone /zon/ 
  zone

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Zone /tsoːnə/ 
  area; belt; zone

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 zone /zɔəʏə/
  1. zone
  2. zone

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 zone
  zone

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top