ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

square measure

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -square measure-, *square measure*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flächenmaß { n } | Flächenmaße { pl }square measure | square measures [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
全面積[ぜんめんせき, zenmenseki] (n) total size (of land); square measure [Add to Longdo]
町段畝歩[ちょうたんせぶ, choutansebu] (n) units of square measure (for rice fields, forests, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Square \Square\ (skw[^a]r), a.
   1. (Geom.) Having four equal sides and four right angles; as,
    a square figure.
    [1913 Webster]
 
   2. Forming a right angle; as, a square corner.
    [1913 Webster]
 
   3. Having a shape broad for the height, with rectilineal and
    angular rather than curving outlines; as, a man of a
    square frame.
    [1913 Webster]
 
   4. Exactly suitable or correspondent; true; just.
    [1913 Webster]
 
       She's a most triumphant lady, if report be square to
       her.                 --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Rendering equal justice; exact; fair; honest; as, square
    dealing.
    [1913 Webster]
 
   6. Even; leaving no balance; as, to make or leave the
    accounts square.
    [1913 Webster]
 
   7. Leaving nothing; hearty; vigorous.
    [1913 Webster]
 
       By Heaven, square eaters.
       More meat, I say.           --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   8. (Naut.) At right angles with the mast or the keel, and
    parallel to the horizon; -- said of the yards of a
    square-rigged vessel when they are so braced.
    [1913 Webster]
 
   Note: Square is often used in self-explaining compounds or
      combinations, as in square-built, square-cornered,
      square-cut, square-nosed, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Square foot}, an area equal to that of a square the sides of
    which are twelve inches; 144 square inches.
 
   {Square knot}, a knot in which the terminal and standing
    parts are parallel to each other; a reef knot. See Illust.
    under {Knot}.
 
   {Square measure}, the measure of a superficies or surface
    which depends on the length and breadth taken conjointly.
    The units of square measure are squares whose sides are
    the linear measures; as, square inches, square feet,
    square meters, etc.
 
   {Square number}. See {Square}, n., 6.
 
   {Square root of a number} or {Square root of a quantity}
    (Math.), that number or quantity which, multiplied by
    itself, produces the given number or quantity.
 
   {Square sail} (Naut.), a four-sided sail extended upon a yard
    suspended by the middle; sometimes, the foresail of a
    schooner set upon a yard; also, a cutter's or sloop's sail
    boomed out. See Illust. of {Sail}.
 
   {Square stern} (Naut.), a stern having a transom and joining
    the counter timbers at an angle, as distinguished from a
    round stern, which has no transom.
 
   {Three-square}, {Five-square}, etc., having three, five,
    etc., equal sides; as, a three-square file.
 
   {To get square with}, to get even with; to pay off. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 measure \meas"ure\ (m[e^]zh"[-u]r; 135), n. [OE. mesure, F.
   mesure, L. mensura, fr. metiri, mensus, to measure; akin to
   metrum poetical measure, Gr. me`tron, E. meter. Cf.
   {Immense}, {Mensuration}, {Mete} to measure.]
   1. A standard of dimension; a fixed unit of quantity or
    extent; an extent or quantity in the fractions or
    multiples of which anything is estimated and stated;
    hence, a rule by which anything is adjusted or judged.
    [1913 Webster]
 
   2. An instrument by means of which size or quantity is
    measured, as a graduated line, rod, vessel, or the like.
    [1913 Webster]
 
       False ells and measures be brought all clean adown.
                          --R. of
                          Gloucester.
    [1913 Webster]
 
   3. The dimensions or capacity of anything, reckoned according
    to some standard; size or extent, determined and stated;
    estimated extent; as, to take one's measure for a coat.
    [1913 Webster]
 
       The measure thereof is longer than the earth, and
       broader than the sea.         --Job xi. 9.
    [1913 Webster]
 
   4. The contents of a vessel by which quantity is measured; a
    quantity determined by a standard; a stated or limited
    quantity or amount.
    [1913 Webster]
 
       It is like leaven which a woman took and hid in
       three measures of meal.        --Luke xiii.
                          21.
    [1913 Webster]
 
   5. Extent or degree not excessive or beyong bounds;
    moderation; due restraint; esp. in the phrases, in
    measure; with measure; without or beyond measure.
    [1913 Webster]
 
       Hell hath enlarged herself, and opened her mouth
       without measure.           --Is. v. 14.
    [1913 Webster]
 
   6. Determined extent, not to be exceeded; limit; allotted
    share, as of action, influence, ability, or the like; due
    proportion.
    [1913 Webster]
 
       Lord, make me to know mine end, and the measure of
       my days.               --Ps. xxxix.
                          4.
    [1913 Webster]
 
   7. The quantity determined by measuring, especially in buying
    and selling; as, to give good or full measure.
    [1913 Webster]
 
   8. Undefined quantity; extent; degree.
    [1913 Webster]
 
       There is a great measure of discretion to be used in
       the performance of confession.    --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   9. Regulated division of movement:
    (a) (Dancing) A regulated movement corresponding to the
      time in which the accompanying music is performed;
      but, especially, a slow and stately dance, like the
      minuet.
    (b) (Mus.) (1) The group or grouping of beats, caused by
      the regular recurrence of accented beats. (2) The
      space between two bars. See {Beat}, {Triple},
      {Quadruple}, {Sextuple}, {Compound time}, under
      {Compound}, a., and {Figure}.
    (c) (Poetry) The manner of ordering and combining the
      quantities, or long and short syllables; meter;
      rhythm; hence, a foot; as, a poem in iambic measure.
      [1913 Webster]
 
   10. (Arith.) A number which is contained in a given number a
     number of times without a remainder; as in the phrases,
     the common measure, the greatest common measure, etc., of
     two or more numbers; a denominator. See {common
     denominator} under {denominator}.
     [1913 Webster +PJC]
 
   11. A step or definite part of a progressive course or
     policy; a means to an end; an act designed for the
     accomplishment of an object; as, political measures;
     prudent measures; an inefficient measure.
     [1913 Webster]
 
        His majesty found what wrong measures he had taken
        in the conferring that trust, and lamented his
        error.                --Clarendon.
     [1913 Webster]
 
   12. The act of measuring; measurement. --Shak.
     [1913 Webster]
 
   13. pl. (Geol.) Beds or strata; as, coal measures; lead
     measures.
     [1913 Webster]
 
   {linear measure}, {lineal measure}, or {long measure},
    measure of length; the measure of lines or distances.
 
   {Liquid measure}, the measure of liquids.
 
   {Square measure}, the measure of superficial area of surfaces
    in square units, as inches, feet, miles, etc.
 
   {To have hard measure}, to have harsh treatment meted out to
    one; to be harshly or oppressively dealt with.
 
   {To take measures}, to make preparations; to provide means.
    
 
   {To take one's measure}, to measure one, as for a garment;
    hence, to form an opinion of one's disposition, character,
    ability, etc.
 
   {To tread a measure}, to dance in the style so called. See 9
     (a) .
       [1913 Webster]
 
          Say to her, we have measured many miles
          To tread a measure with her on this grass.
                          --Shak.
       [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 square measure
   n 1: a system of units used to measure areas [syn: {area unit},
      {square measure}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ
ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

square ( S K W EH1 R) measure ( M EH1 ZH ER0)

 


  

 
square
 • สี่เหลี่ยมจัตุรัส: จัตุรัส [Lex2]
 • แผ่นกระดานเล่นเกมซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส[Lex2]
 • ลานกว้าง: ลานสี่เหลี่ยม [Lex2]
 • ตึกที่มีถนนสี่ด้าน[Lex2]
 • ผลที่ได้จากกำลังสอง: ผลคูณยกกำลังสอง [Lex2]
 • ไม้ฉากของช่างไม้[Lex2]
 • เป็นสี่เหลี่ยม: เป็นรูปสี่เหลี่ยม, มีสี่ด้าน [Lex2]
 • ทำให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม[Lex2]
 • ยกกำลังสอง[Lex2]
 • ปรับให้ตรง: ทำให้เสมอกัน, ทำให้ตรง [Lex2]
 • อย่างตั้งฉาก[Lex2]
 • อย่างตรงไปตรงมา (คำไม่เป็นทางการ): อย่างซื่อตรง [Lex2]
 • (สแควร์) n. สี่เหลี่ยมจัตุรัส,พื้นที่รูปสี่เหลี่ยม,ลานกว้าง,สนามกว้าง,สี่แยก,ไม้ฉาก,ตารางหมากรุก,จำนวนยกกำลังสอง,ผู้ที่ไม่สนใจไยดี vt. ทำให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม,ทำให้เป็นมุมฉาก,ยกกำลังสอง,คูณด้วยตัวเอง,ทำให้เสมอกัน,ปรับระดับ,ทำให้ตรง,ควบคุม,ให้สินบน,งบดุล,บัญชี,ทำตาราง [Hope]
 • (adj) เป็นตาราง,เป็นจัตุรัส,เสมอกัน,แบน,กว้าง,ตรงๆ,เป็นฉาก [Nontri]
 • (vt) ทำให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส,ยกกำลังสอง,แก้เผ็ด,จัดการกับ [Nontri]
 • /S K W EH1 R/ [CMU]
 • (v) /skw'ɛəʳr/ [OALD]
measure
 • ขนาด: ปริมาณ, จำนวน, น้ำหนัก [Lex2]
 • การวัด: การตวงวัด, ระบบการวัด [Lex2]
 • มาตรการ: วิธีการประเมิน, วิธีตัดสิน [Lex2]
 • หน่วยวัด[Lex2]
 • เครื่องวัด: เครื่องมือ [Lex2]
 • กฎหมาย: พระราชบัญญัติ, ร่างพระราชบัญญัติ [Lex2]
 • จังหวะ (ของคำประพันธ์)[Lex2]
 • วัดขนาด (ความยาว, ความสูง, ความเร็ว ฯลฯ): หาค่า, กะประมาณ [Lex2]
 • (เมช'เชฺอะ) n. มาตรการ,ปริมาณที่วัดได้,เครื่องมือ,หน่วยการวัด,ปริมาณที่แน่นอน,กฎหมาย,จังหวะ,หน่วยเมตริก,การเต้นรำที่สง่าและช้า v. วัด,หาค่า,ประมาณ,กะ,ประเมิน,เป็นวิธีการ,ปรับ,เดินทาง -Phr. (for good measure เป็นส่วนพิเศษ) ###S. extent [Hope]
 • (n) ขนาด,เครื่องวัด,มาตราวัด,เครื่องมือ,จังหวะดนตรี,การกระทำ [Nontri]
 • (vt) วัด,เก็ง,ประมาณ,หาค่า,กะ,ปรับ [Nontri]
 • /M EH1 ZH ER0/ [CMU]
 • (v) /m'ɛʒər/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top