Search result for

ภาค

(115 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ภาค-, *ภาค*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ภาครัฐได้เตรียมการบูรณาการในหลายด้านภาครัฐได้เตรียมการบูรณาการในหลายด้าน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาค[N] part, See also: section, Syn. ส่วน, ตอน, Example: เรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆ หรอกต้องมีภาคต่อไปอีกแน่นอน, Count unit: ภาค, Thai definition: สิ่งที่แบ่งจากสิ่งรวมหรือส่วนรวมทั้งหมด
ภาค[N] part, See also: region, area, district, quarter, Syn. ถิ่น, เขต, ท้องที่, Example: ตอนนี้ไม่ว่าภาคไหนๆ ก็ประสบกับสภาพดินฟ้าอากาศที่แปรปรวน, Count unit: ภาค, Thai definition: ท้องที่หรือถิ่นที่แบ่งออกเป็นส่วน
ภาค[N] member, See also: participant, party, adherent, Syn. กลุ่ม, พรรค, ฝ่าย, แนวร่วม, พวก, Example: ประเทศไทยมิได้เป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์, Thai definition: ผู้มีส่วน, ผู้เป็นฝ่าย
ภาค[ADJ] associate, Syn. กลุ่ม, พรรค, ฝ่าย, แนวร่วม, พวก, Example: องค์การสหประชาชาติได้จัดให้มีวันสิทธิมนุษยชนขึ้น และชักชวนประเทศภาคีสมาชิกให้เฉลิมฉลองวันนี้เป็นพิเศษ, Thai definition: ผู้มีส่วน, ผู้เป็นฝ่าย
ภาคย์[N] fortune, See also: luck, Syn. โชค, โชคดี
ภาคินี[N] partner, See also: female partner, woman partner, Count unit: คน, Thai definition: หญิงผู้มีส่วนในกิจการ, Notes: (บาลี - สันสกฤต)
ภาคใต้[N] the southern part, See also: the South, Ant. ภาคเหนือ, Example: ภาคใต้ตั้งอยู่ในระหว่างทะเลอันดามันในมหาสมุทรอินเดียกับทะเลจีนใต้ในมหาสมุทรแปซิฟิค, Thai definition: บริเวณที่อยู่ทางใต้ของประเทศ
ภาคผนวก[N] appendix, See also: supplement, addendum, annex, Example: ผู้อ่านจะรู้จักนักเขียนมากขึ้นหากพลิกไปอ่านภาคผนวกของเล่มแรก, Thai definition: ส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นท้ายเนื้อหาของหนังสือ เพื่อเสริมความเข้าใจของผู้อ่าน
ภาคพื้น[N] ground, See also: mainland, region, Syn. พื้นแผ่นดิน, พื้นทวีป, Example: เขาชอบดูฟุตบอลมาก โดยเฉพาะฟุตบอลจากภาคพื้นทวีปยุโรป
ภาคภูมิ[V] be proud of, See also: have a sense of pride in, have self-esteem, Syn. สง่า, ผึ่งผาย, องอาจ, องอาจภาคภูมิ, Example: คนไทยควรภาคภูมิด้วยรัก หวงแหน และช่วยกันธำรงคุณค่าภาษาไทยตามแนวทางที่พึงจะกระทำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ภาค, ภาค-(พาก, พากคะ-) น. ส่วน เช่น ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ, ฝ่าย เช่น ภาครัฐบาล ภาคเอกชน ภาคเหนือ ภาคใต้, บั้น, ตอน, เช่น หนังสือภูมิศาสตร์ภาคต้น หนังสือประวัติศาสตร์ภาคปลาย พงศาวดารภาค ๑, คราว เช่น การศึกษาภาคฤดูร้อน, ส่วนของประเทศที่แบ่งออกเป็นส่วนย่อยเพื่อสะดวกในด้านการปกครอง การศึกษา การทหาร เป็นต้น เช่น เจ้าคณะภาค แม่ทัพภาค.
ภาคตัดกรวยน. ระบบเส้นโค้งซึ่งกำหนดขึ้นโดยอัตราส่วนระหว่างระยะจากจุดบนเส้นโค้งไปยังจุดโฟกัสกับระยะตั้งฉากจากจุดนั้นไปยังเส้นไดเรกตริกซ์ อัตราส่วนดังกล่าวมีค่าคงตัวเสมอ.
ภาคทฤษฎีน. ภาคที่เกี่ยวกับความคิดเห็นอันเนื่องด้วยหลักวิชา, คู่กับ ภาคปฏิบัติ.
ภาคทัณฑ์(พากทัน) ก. ตำหนิโทษ, คาดโทษ, ลงโทษเพียงว่ากล่าว, ลงโทษข้าราชการพลเรือนโดยตำหนิโทษเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นการลงโทษขั้นเบาที่สุด.
ภาคนิพนธ์(พากคะ-, พาก-) น. รายงานการค้นคว้าประจำภาคเรียน.
ภาคปฏิบัติน. ภาคลงมือทดลองทำจริง ๆ, คู่กับ ภาคทฤษฎี.
ภาคพื้นน. พื้นแผ่นดิน, แผ่นดินใหญ่ เช่น ภาคพื้นยุโรป ภาคพื้นเอเชีย.
ภาคภูมิ(พากพูม) ว. มีสง่า, ผึ่งผาย, เช่น เขาแต่งตัวภาคภูมิ ท่าทางเขาภาคภูมิ.
ภาคภูมิใจก. กระหยิ่มใจ, รู้สึกว่ามีเกียรติยศ, เช่น เขาภาคภูมิใจในความสำเร็จ.
ภาคยานุวัติ(พากคะยานุวัด) น. การเข้าเป็นภาคีในสัญญาหลายฝ่ายหรือพหุภาคี หรือในสนธิสัญญาระหว่างชาติ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
transcendental extensionภาคขยายเชิงอดิศัย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
simple extensionภาคขยายเชิงเดียว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
integral part; integer partภาคจำนวนเต็ม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
integer part; integral partภาคจำนวนเต็ม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
traditional sectorภาคดั้งเดิม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sectionภาคตัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
conic; conic sectionภาคตัดกรวย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
conic section; conicภาคตัดกรวย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
regular conic; non-degenerate conicภาคตัดกรวยปรกติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
non-degenerate conic; regular conicภาคตัดกรวยปรกติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appendixภาคผนวก [เทคโนโลยีการศึกษา]
Term paperภาคนิพนธ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Appendixภาคผวก, ภาคผนวก

Appendix หมายถึง ภาคผนวก เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือหรืองานเขียนที่นำมาจัดไว้ตอนท้ายเนื้อเรื่องของหนังสือหรือหรือสิ่งพิมพ์ ส่วนที่นำมาจัดไว้ในภาคผนวกนี้ ได้แก่ ตารางสถิติ แผนที่ รายชื่อ หรือคำอธิบายที่ยาวเกินกว่าจะรวมไว้ในเนื้อหาหรือในรายการเชิงอรรถของหนังสือ รายการในภาคผนวกนี้เป็นส่วนที่นำมาเสริมเนื้อหาของหนังสือให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยทั่วไปภาคผนวกจะปรากฏอยู่ตอนท้ายของเนื้อเรื่อง ตามด้วยหมายเหตุ อภิธานศัพท์ บรรณานุกรม และดัชนี ถ้ารายการในภาคผนวกนี้มีความสำคัญพอ บรรณารักษ์ผู้ทำบัตรรายการจะระบุไว้ในบัตรรายการด้วย [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Term paperภาคนิพนธ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Agricultural sectorภาคเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Primary sectorภาคปฐม [เศรษฐศาสตร์]
Public sectorภาครัฐ [เศรษฐศาสตร์]
Non-Market Sector ภาคเศรษฐกิจที่ไม่มีการค้าขาย
ส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจที่สินค้า และบริการที่ผลิตได้จะไม่มีการซื้อขายหรือผ่านระบบตลาด กล่าวคือจะมีการผลิตสินค้าและบริการเพื่อบริโภคเองในครอบครัว หรือแลกเปลี่ยนกันเองในระหว่างหมู่บ้าน ซึ่งมักเป็นครัวเรือน ในภาคเกษตรกรรมที่ห่างไกลความเจริญ ภาคเศรษฐกิจที่ไม่มีการค้าขายมักจะมีมูลค่าเป็นสัดส่วนที่มากในประเทศที่ พัฒนาน้อยที่สุด ภาคเศรษฐกิจนี้จะมีน้อยมากในประเทศพัฒนาแล้ว [สิ่งแวดล้อม]
accessionภาคยานุวัติ หมายถึง การให้ความยินยอมที่จะผูกพันตามสนธิสัญญาภายหลังจากที่มีการลงนามในสนธิ สัญญาไปแล้ว [การทูต]
azimuthazimuth, ภาคของทิศ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Keeping your pride and getting nothing or taking a riskเก็บความภาคภูมิใจ และเหมือนไม่ได้รับอะไร หรือ จะเสี่ยง Pret-a-Poor-J (2008)
Advance toward the anastomosis.กายวิภาคชั้นสูง Dying Changes Everything (2008)
Mei.เลยให้ผมเรียนโรงเรียนภาคค่ำแทน, เมอิ Akai ito (2008)
Mei 3 Taka-chan we met during summer in first year of Junior High.เมอิ 3 ทากะจัง เธอกับฉันแล้วก็เมอิ เราเจอกันในปีแรกของภาคฤดูร้อน Akai ito (2008)
so there's no club activities.ฉันเรียนภาคค่ำ เพราะงั้นเลยไม่มีชมรมให้เข้า Akai ito (2008)
huh.ภาคค่ำหรอ Akai ito (2008)
So she sees ex-cons and probationers?ถ้าอย่างนั้น เธอก็มีคนไข้เป็นอดีตนักโทษ กับพวกติดภาคทัณฑ์ด้วย And How Does That Make You Kill? (2008)
Now if you would like me to call your probation officer,I can have you sent back to prison.ถ้าคุณอยากให้ผมโทรไปหาเจ้าหน้าที่ภาคทัณฑ์ล่ะก็ ผมให้คุณกลับไปอยู่ในคุกได้ And How Does That Make You Kill? (2008)
- I only wish to serve with honour.ผมต้องการแค่ได้รับใช้ด้วยความภาคภูมิ Lancelot (2008)
You can thank her, and tell her I shall wear it with pride,ฝากขอบคุณนาง และบอกนางว่าข้าจะสวมมันไว้ด้วยความภาคภูมิ Excalibur (2008)
You can't let yourselves grow a heart with no pride.พวกคุณไม่สามารถพัฒนาตัวเองไปได้หรอก ถ้ายังไม่มีความภาคภูมิใจในตัวเอง Beethoven Virus (2008)
If it's such a proud thing to do, then why do it in secrecy?ถ้าทำในสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ แล้วทำไมต้องปิดเป็นความลับด้วย? Beethoven Virus (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาค[n.] (phāk) EN: part ; section ; sector ; portion ; region ; division ; side ; quarter ; district   FR: part [f] ; partie [f] ; secteur [m] ; section [f] ; segment [m] ; région [f] ; division [f]
ภาค[n.] (phāk) EN: time ; session ; term ; period   FR: terme [m] ; période [f] ; semestre [m]
ภาคกลาง[n. prop.] (Phāk Klāng) EN: Central region (of Thailand)   FR: région du Centre (de la Thaïlande) [f]
ภาคต้น[n. exp.] (phāk ton) FR: premier semestre [m]
ภาคตะวันตก[n. prop.] (Phāk Tawan Tok) EN: Western Thailand ; Western Region (of Thailand)   FR: Ouest (de la Thaïlande) [m] ; Thaïlande de l'Ouest [f]
ภาคตะวันออก[n. prop.] (Phāk Tawan Øk) EN: Eastern Thailand   FR: Est (de la Thaïlande) [m] ; Thaïlande de l'Est [f]
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[n. prop.] (Phāk Tawan Øk Chīeng Neūa) EN: Northeast Thailand ; Northeast Region (of Thailand)   FR: Nord-Est (de la Thaïlande) [m]
ภาคทัณฑ์[v.] (phākthan) EN: put on probation ; remit punishment ; bind over on probation ; award probation ; place on probation   FR: mettre à l'épreuve
ภาคปลาย[n. exp.] (phāk plāi) FR: dernier semestre [m]
ภาคผนวก[n. exp.] (phāk phanūak) EN: appendix ; supplement ; addendum ; annex   FR: appendice [m] ; addenda [m inv.] ; annexe [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
plate(n) แผ่นธรณีภาค,แผ่นเปลือกโลก
final examination(n) สอบไล่ (การสอบปลายภาคการศึกษา)
Provincial Electricity Authority; PEA(abbrev) กฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
public sector(n) ภาครัฐบาล
burning timeช่วงเวลาสำหรับเหล่าแม่มดที่โชคร้ายที่ถูกกดขี่ข่มเหงในยุคกลาง ซึ่งเหล่าแม่มดถูกใส่ร้าย ป้ายคำโป้ปดต่างๆ, เหล่าแม่มดถูกจับเผาทั้งเป็นในสก็อตแลนด์และภาคพื้นทวีปยุโรป ส่วนในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา พวกเธอถูกจับแขวนคอ(ทั้งเป็น)
flocculant(n) สารที่ช่วยจับกลุ่มอนุภาคสารที่ทำให้เกิด floc (ตะกอนเบาซึ่งเกิดขึ้นช้า ๆ เมื่อเติมสารนี้ลงในสารแขวนลอยหรือของเหลวแขวนตะกอน จะทำให้อนุภาคต่าง ๆ ที่แขวนลอยอยู่มารวมตัวกันเป็นตะกอนมีน้ำหนักแล้วจมลงนอนก้น สารที่มีสมบัติดังกล่าว ได้แก่ potash alum ซึ่งมีสูตร K2SO4.Al.(SO4)3.24H2O และสารส้ม (alum) ซึ่งมีสูตร Al2(SO4)3.14H2O
multilateral(adj) พหุภาคี เช่น The Multilateral Initiative on Malaria (MIM) is an international collaboration and co-operation in scientific research against malaria.
clipping(n) กฤตภาค, ข่าวในหนังสือพิมพ์ที่ตัดเป็นชิ้นๆ เช่น The company is a public relations supplier of media directories, media software, press clippings, Internet clipping, media lists and news.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
addendum[N] ใบแทรก (โดยเฉพาะสำหรับหนังสือ), See also: ภาคผนวก, คำเพิ่มเติม
annex[N] ภาคผนวก
appendix[N] ภาคผนวก, See also: ส่วนเพิ่ม, Syn. addendum, supplement, attachment
department[N] แผนก, See also: ภาค, คณะ, กรม, Syn. agency, branch, division, group
industry[N] อุตสาหกรรม, See also: ภาคอุตสาหกรรม, Syn. manufactures, capital
Middle West[N] ภาคตะวันตกของอเมริกา, Syn. Midwest
Midwest[N] ภาคตะวันตกของอเมริกา
northland[N] เมืองเหนือ, See also: ภาคเหนือ, บริเวณทางเหนือ
occident[N] ภาคตะวันตก, See also: แถบตะวันตก, Syn. the west
predicate[N] ภาคแสดง, Syn. verb, verbal phrase

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
addendum(อะเดน' เดิม) n. (pl. -da) สิ่งที่เพิ่มเข้า, การเพิ่มหรือบวกเข้า, ภาคผนวก
adhere(แอดเฮียร์') vi. ติด, เกาะติด, ยึดมั่น, ถือทิฐิ,ร่วมเป็นภาค ี, Syn. cling, stick, join, unite ###A. separate, split)
adhesion(แอดฮี' เชิน) n. ภาวะการเกาะติด, ความศรัทธา, การติดตาม,การร่วมเป็นภาคี (assent, coherence ###A. separation)
alpha decayขบวนการแผ่กัมมันตภาพรังสีที่อนุภาคแอลฟ่าถูกขับออกจากนิวเคลียสของอะตอม ทำให้ atomic number ลดลงไปสอง
alpha particleอนุภาคที่มีประจุบวกที่ประกอบด้วยสองโปรตอนและสองนิวตรอน, นิวเคลียสของอะตอมของธาตุฮีเลียม (nucleus of a helium atom)
alpha rayลำของกลุ่มอนุภาคแอลฟ่า, รังสีแอลฟ่า
alsace-lorraine(แอล' เซสลอรเรน') n. บริเวณหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส. -Alsace Lorrainer n.
amazon(แอม' มะซอน) n. แม่น้ำอะเมซอนในภาคเหนือของอเมริกาใต้, หญิงที่ดุร้ายและตัวสูงใหญ่. -Amazonian adj.
analyse(แอน' นะไลซ) vt. วิเคราะห์, แยกธาตุจำแนกแยกแยะ, วิภาค, วิเคราะห์
analysis(อะแนล' ลิซิส) n. การวิเคราะห์, การแยกธาตุ, การจำแนกแยกแยะ, การวิเคราะห์, การวิภาค, Syn. anatomization, dissection)

English-Thai: Nontri Dictionary
addendum(n) ภาคผนวก,บทเสริม,บทต่อท้าย
adherent(n) ผู้ติดตาม,พรรคพวก,ภาคี,สาวก,ผู้สนับสนุน
affix(n) สิ่งเพิ่มเติม,ภาคผนวก,คำต่อท้าย
analyse(vt) วิเคราะห์,จำแนก,วิภาค,แยกแยะ
analysis(n) วิภาค,การแยกแยะ,การวิเคราะห์
analyze(vt) วิเคราะห์,จำแนก,วิภาค,แยกแยะ
anatomical(adj) เกี่ยวกับกายวิภาค,เกี่ยวกับร่างกาย
anatomist(n) นักกายวิภาคศาสตร์
anatomy(n) กายวิภาคศาสตร์,กายวิภาควิทยา
annex(n) ภาคผนวก,สิ่งที่เพิ่มเข้ามา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
工学科[こうがくか, kougakuka] (n) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์
付則[ふそく, fusoku] ภาคผนวก
新学期[しんがっき, shingakki] (n ) ภาคการศึกษาใหม่, เทอมใหม่

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
前期[ぜんき, zenki] Thai: ภาคแรก
追加[ついか, tsuika] Thai: ภาคผนวก English: appendix

German-Thai: Longdo Dictionary
Mai(n) |der| เดือนพฤษภาค
beginnen(vi) |begann, hat begonnen| เริ่ม เช่น Das Wintersemester hat im Oktober begonnen. ภาคเรียนฤดูหนาวเริ่มเดือนตุลาคม, See also: anfangen
Klinikum(n) |das, pl. Kliniken| การศึกษาภาคปฏิบัติในโรงพยาบาลของนักศึกษาแพทย์
Studienbescheinigung(n) |die, pl. Studienbescheinigungen| ใบรับรองสถานภาพการศึกษา (ในนี้ จะบอกถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาของนักศึกษา เช่น สถาบัน, คณะ, ภาคการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ปัจจุบัน และรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับเจ้าตัวเองด้วย, โดยส่วนมากแล้ว ทางสถาบันจะออกใบรับรองนี้เป็นรายเทอม)
teilnehmen(vi) |nimmt teil, nahm teil, hat teilgenommen, + an D| เข้าร่วม(งานประชุม สัมมนา), ลงเรียน, เข้าเรียน เช่น Nimmst du an einem Spanischkurs in diesem Semester teil? เธอลงเรียนคอร์สภาษาสเปนในภาคการเรียนนี้หรือเปล่า
zu(prep) |+ D| ตอน, ถึงช่วง, สำหรับช่วง (ใช้บ่งช่วงเวลา) เช่น Gedichte zu Weihnachten บทกลอนสำหรับช่วงคริสต์มาส, Bitte melden Sie sich bis zum 31. Mai an. กรุณาลงทะเบียนภายในวันที่ 31 พฤษภาคม, zu Beginn

French-Thai: Longdo Dictionary
fin,-s(n) la, = ตอนจบ, ตอนสุดท้าย , (but)จุดมุ่งหมาย, ความตั้งใจ, เป้าหมาย เช่น à la fin mai = ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม , sans fin = ไม่มีที่สิ้นสุด, ไม่จบสิ้น, See also: A. début, commencement
accélérer(vt) เร่งความเร็ว, ไปได้เร็วมากขึ้น accélérateur(n) = เครื่องเร่งความเร็ว ex: accélérateur de particule (Chim, Phys) = เครื่องเร่งอนุภาค
particule(n) อนุภาคเล็กๆ , ส่วนเล็กๆของเนื้อสารหรือของร่าง ex: Particule élémentaire : ส่วนประกอบพื้นฐานของสสาร เช่น อิเล็คตรอน, quark, See also: S. petit part,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top