ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -液-, *液*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[液, yè, ㄧㄝˋ] fluid, liquid; juice, sap
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  夜 (yè ㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] water,  Rank: 1,451

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄧㄝˋ, ] liquid; fluid, #2,060 [Add to Longdo]
[xuè yè, ㄒㄩㄝˋ ㄧㄝˋ, ] blood, #3,349 [Add to Longdo]
[yè jīng, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ, ] liquid crystal, #3,506 [Add to Longdo]
[róng yè, ㄖㄨㄥˊ ㄧㄝˋ, ] (chem.) solution, #6,919 [Add to Longdo]
[yè tǐ, ㄧㄝˋ ㄊㄧˇ, / ] liquid, #7,474 [Add to Longdo]
[yè huà, ㄧㄝˋ ㄏㄨㄚˋ, ] liquefy, #15,404 [Add to Longdo]
化气[yè huà qì, ㄧㄝˋ ㄏㄨㄚˋ ㄑㄧˋ, / ] liquid gas; bottled gas (fuel), #15,643 [Add to Longdo]
[yè yā, ㄧㄝˋ ㄧㄚ, / ] hydraulic pressure, #16,718 [Add to Longdo]
[jīng yè, ㄐㄧㄥ ㄧㄝˋ, ] semen, #18,081 [Add to Longdo]
[yè tài, ㄧㄝˋ ㄊㄞˋ, / ] liquid (state), #20,721 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[えき, eki] (n,n-suf) liquid; fluid; (P) [Add to Longdo]
を絞る[えきをしぼる, ekiwoshiboru] (exp,v5r) to squeeze the juice (from) [Add to Longdo]
圧プレス[えきあつプレス, ekiatsu puresu] (n) hydraulic press [Add to Longdo]
[えきあん, ekian] (n) liquid ammonia [Add to Longdo]
[えきか, ekika] (n,vs) liquefaction; (P) [Add to Longdo]
化ガス[えきかガス, ekika gasu] (n) liquefied gas; liquid gas [Add to Longdo]
化天然ガス[えきかてんねんガス, ekikatennen gasu] (n) liquefied natural gas; LNG [Add to Longdo]
[えきか, ekika] (n) (See 乾果) moist, fleshy fruit (i.e. tomato, grape); berry [Add to Longdo]
[えきざい, ekizai] (n) liquid medicine [Add to Longdo]
[えきじゅう, ekijuu] (n) juice; sap [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
What's your blood group?あなたの血型は何ですか。
Ammonia is a colorless liquid or gas with a very strong smell.アンモニアは、非常に強い匂いをもった体または気体である。
A tight belt will interfere with circulation of the blood.きついバンドは血の循環を妨げる。
This liquid can be resolved into three elements.この体は3つの要素に分解できる。
This transparent liquid contains poison.この透明な体には毒が含まれている。
This transparent liquid contains a sort of poison.この透明な体は毒のようなものを含んでいる。
A sponge absorbs liquids.スポンジは体を吸い取る。
The liquor gave off a sickly odor.そのはいやな臭いを発した。
The liquid does not strain well.その体はうまくこせない。
The liquid gave off a strong smell.その体は強烈な匂いを発した。
In any case why was it only mine that had a line in the LCD?そもそも何故私の物だけ晶に線が入っていたのか。
You can't see too well with these LCD displays.晶画面は、見にくいなぁ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We have got to start taking blood samples, and we've got to start flying them out to Dietrich so they can at least have a sample of the active virus.[JA] 血の採取を始めたい サンプルをディートリッヒに送り ウイルスのサンプルが手に入る それはダメだ The Crazies (1973)
Please give me some lotion[CN] 没有乳 Episode #1.7 (2004)
All right, I will. Right after we get the blood tests.[JA] いいよ 血検査のあとにね The Graduate (1967)
You don't have lotion?[CN] 你从来没有擦过乳 Episode #1.7 (2004)
Tomorrow then. Can we get our blood tests tomorrow morning?[JA] 明日の朝 血検査に行かない? The Graduate (1967)
It takes your initials, the blood belongs to the girl.[JA] お前のイニシャルがあり 血は女の物 Scarlet Street (1945)
BEN: We can go down and get our blood tests tomorrow.[JA] 明日は血検査に行こう The Graduate (1967)
The blood's returning to my head.[CN] 血又回到我脑子里了 The Great Dictator (1940)
Dip the apple in the brew.[CN] 把苹果浸在毒 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
They're waiting for verifying blood tests.[JA] 血検査の結果を 待っています The Crazies (1973)
-Her blood congeal. -Oh.[CN] 血凝固 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I didn't think so. I was wondering why my skin was stinging.[CN] 乳给我一下 Episode #1.7 (2004)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
晶ディスプレイ[えきしょうディスプレイ, ekishou deisupurei] liquid-crystal display, LCD [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[えき, eki] FLUESSIGKEIT [Add to Longdo]
[えきたい, ekitai] Fluessigkeit [Add to Longdo]
[えきか, ekika] Verfluessigung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top