Search result for

-tell-

(42 entries)
(0.0652 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: tell,-tell-, *tell*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tell    [VT] บอก, See also: พูด, แจ้ง, Syn. explain, inform, state
tell    [VI] บอก, See also: พูด, แจ้ง, Syn. explain, inform, state
tell    [VT] เล่า, See also: เล่าเรื่อง, บรรยาย, สาธยาย, Syn. narrate, recount, relate
tell    [VT] เปิดเผย, Syn. disclose, reveal
tell    [VI] เปิดเผยความลับ, Syn. reveal secrets
tell    [VT] จำแนกความแตกต่าง, See also: แยกแยะ, บอกความแตกต่าง, Syn. distinguish, separate
tell    [VT] รู้, Syn. know
tell    [VT] สั่ง, See also: ขอร้องให้ทำ, บอกให้ทำ, Syn. direct
tell    [VT] รับประกันว่าเป็นจริง (ตามที่กล่าวไว้), See also: รับรอง, ทำให้มั่นใจ, Syn. assure
tell    [VI] มีผลกระทบ, See also: กระทบกระเทือน, Syn. be effective

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tell"To tell you the truth I am scared of heights." "You are a coward!"
tellThere is no telling how far science may have progressed by the end of the twentieth century.
tellNever tell me a lie again.
tellMy seven-year-old niece said to her brother, I'll tell on you.
tellCould you tell me where I can find the baggage for flight JL 123?
tellDon't tell him. He's got a loose tongue.
tellThat fellow can't tell right from wrong.
tellHe's likely to be late so you'd better tell him again that the meeting time is seven to make double sure.
tellI can tell by his accent that he is German.
tellThere is no telling what will happen tomorrow.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tell(เทล) vt.,vi. บอก,แจ้ง,เล่า,พูด,บรรยาย,เปิดเผย,จำแนกความแตกต่าง,แสดงผล. นับคะแนน,ทำนาย,ทำให้เกิดผลชัดเจนหรือรุนแรง,tell off กล่าวหาอย่างรุนแรง ประณาม ด่า,-Phr. (tell on พูดมาก พูดไม่เป็นสาระ), See also: tellable adj. -S...

English-Thai: Nontri Dictionary
tell(vt) บอก,แจ้ง,เล่า,นับ,เปิดเผย,บรรยาย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เล่า [V] tell, See also: relate, recount, narrate, describe, recite, Syn. เล่าเรื่อง, Example: ท่านนายพลเคยเล่าว่าบ้านเดิมอยู่ในวัดสะตือ จึงมีความผูกพันกับวัดนี้เป็นพิเศษ, Thai definition: พูดหรือบอกเรื่องราวให้ผู้อื่นฟัง
กราบทูล    [V] inform (a prince), See also: tell, Syn. บอก, กล่าว, Example: กระผมได้กราบทูลเสด็จในกรมแล้วถึงเรื่องราชการด่วน
ทำนูล    [V] tell, See also: inform, report, Syn. ทูล, บอก, กล่าว, Example: หม่อมฉันทำนูลพระองค์แล้ว, Notes: (เขมร), (ราชา)
บอกเล่า    [V] tell, See also: inform, notify, announce to, apprise, Syn. ชี้แจง, บรรยาย, บอก, เล่า, สาธยาย, Example: ระหว่างการประชุม ตัวแทนเพื่อนชาวเขมรได้บอกเล่าถึงสภาพความเป็นอยู่ และปัญหาของชาวเขมรในค่ายอพยพ
ประภาษ    [V] tell, See also: speak, explain, say, utter, Syn. พูด, ตรัส, รับสั่ง, บอก, Example: เจ้าหญิงทรงประภาษกับข้าราชบริพารที่รอรับเสด็จ, Notes: (ราชา)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกเล่า[v.] (bøklāo) EN: tell   FR: dire

CMU English Pronouncing Dictionary
TELL    T EH1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tell    (v) (t e1 l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sage ihm, er soll gehen!Tell him to go! [Add to Longdo]
Das kannst du mir nicht weismachen.Tell that to the marines. [Add to Longdo]
Er soll mal eben ans Telefon kommen.Tell him he's wanted on the phone. [Add to Longdo]
Das können Sie uns nicht erzählen!Tell us another! [Add to Longdo]
Sagen Sie ihm, er möchte uns abholen.Tell him to pick us up. [Add to Longdo]
Sagen Sie ihr durch die Blume, dass ...Tell her in a roundabout way that ... [Add to Longdo]
Das kannst du deiner Großmutter erzählen!Tell it to the marines! [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tell \Tell\, v. i.
   1. To give an account; to make report.
    [1913 Webster]
 
       That I may publish with the voice of thankgiving,
       and tell of all thy wondrous works.  --Ps. xxvi. 7.
    [1913 Webster]
 
   2. To take effect; to produce a marked effect; as, every shot
    tells; every expression tells.
    [1913 Webster]
 
   {To tell of}.
    (a) To speak of; to mention; to narrate or describe.
    (b) To inform against; to disclose some fault of.
 
   {To tell on}, to inform against. [Archaic & Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       Lest they should tell on us, saying, So did David.
                          --1 Sam.
                          xxvii. 11.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tell \Tell\ (t[e^]l), v. t. [imp. & p. p. {Told} (t[=o]ld); p.
   pr. & vb. n. {Telling}.] [AS. tellan, from talu tale, number,
   speech; akin to D. tellen to count, G. z[aum]hlen, OHG.
   zellen to count, tell, say, Icel. telja, Dan. tale to speak,
   t[ae]lle to count. See {Tale} that which is told.]
   1. To mention one by one, or piece by piece; to recount; to
    enumerate; to reckon; to number; to count; as, to tell
    money. "An heap of coin he told." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       He telleth the number of the stars.  --Ps. cxlvii.
                          4.
    [1913 Webster]
 
       Tell the joints of the body.     --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. To utter or recite in detail; to give an account of; to
    narrate.
    [1913 Webster]
 
       Of which I shall tell all the array. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       And not a man appears to tell their fate. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To make known; to publish; to disclose; to divulge.
    [1913 Webster]
 
       Why didst thou not tell me that she was thy wife?
                          --Gen. xii.
                          18.
    [1913 Webster]
 
   4. To give instruction to; to make report to; to acquaint; to
    teach; to inform.
    [1913 Webster]
 
       A secret pilgrimage,
       That you to-day promised to tell me of? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To order; to request; to command.
    [1913 Webster]
 
       He told her not to be frightened.   --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   6. To discern so as to report; to ascertain by observing; to
    find out; to discover; as, I can not tell where one color
    ends and the other begins.
    [1913 Webster]
 
   7. To make account of; to regard; to reckon; to value; to
    estimate. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I ne told no dainity of her love.   --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   Note: Tell, though equivalent in some respect to speak and
      say, has not always the same application. We say, to
      tell truth or falsehood, to tell a number, to tell the
      reasons, to tell something or nothing; but we never
      say, to tell a speech, discourse, or oration, or to
      tell an argument or a lesson. It is much used in
      commands; as, tell me the whole story; tell me all you
      know.
      [1913 Webster]
 
   {To tell off}, to count; to divide. --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To communicate; impart; reveal; disclose; inform;
     acquaint; report; repeat; rehearse; recite.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tell \Tell\, n.
   That which is told; tale; account. [R.]
   [1913 Webster]
 
      I am at the end of my tell.       --Walpole.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tell \Tell\, n. [Ar.]
   A hill or mound. --W. M. Thomson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Tell
   n 1: a Swiss patriot who lived in the early 14th century and who
      was renowned for his skill as an archer; according to
      legend an Austrian governor compelled him to shoot an apple
      from his son's head with his crossbow (which he did
      successfully without mishap) [syn: {Tell}, {William Tell}]
   v 1: express in words; "He said that he wanted to marry her";
      "tell me what is bothering you"; "state your opinion";
      "state your name" [syn: {state}, {say}, {tell}]
   2: let something be known; "Tell them that you will be late"
   3: narrate or give a detailed account of; "Tell what happened";
     "The father told a story to his child" [syn: {tell},
     {narrate}, {recount}, {recite}]
   4: give instructions to or direct somebody to do something with
     authority; "I said to him to go home"; "She ordered him to do
     the shopping"; "The mother told the child to get dressed"
     [syn: {order}, {tell}, {enjoin}, {say}]
   5: discern or comprehend; "He could tell that she was unhappy"
   6: inform positively and with certainty and confidence; "I tell
     you that man is a crook!" [syn: {assure}, {tell}]
   7: give evidence; "he was telling on all his former colleague"
     [syn: {tell}, {evidence}]
   8: mark as different; "We distinguish several kinds of maple"
     [syn: {distinguish}, {separate}, {differentiate}, {secern},
     {secernate}, {severalize}, {severalise}, {tell}, {tell
     apart}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top