ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mention

M EH1 N SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mention-, *mention*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mention(vi) กล่าวถึง, See also: อ้างถึง, เอ่ยถึง, พูดถึง, Syn. refer, comment, Ant. overlook, disregard
mention(vt) กล่าวถึง, See also: อ้างถึง, เอ่ยถึง, พูดถึง, Syn. refer, comment, Ant. overlook, disregard
mention(n) การกล่าวถึง, See also: การเอ่ยถึง, การพูดถึง, Syn. notice, specifying
mentioned(adj) ซึ่งถูกอ้างถึง, Syn. cited, named, quoted
mention in(phrv) เอ่ยถึง, See also: พูดถึง
mention to(phrv) เอ่ยถึง, See also: พูดเกี่ยวกับ
mentionable(adj) ซึ่งกล่าวถึงได้
mention something in passing(idm) เอ่ยถึงบางสิ่งอย่างน่าเป็นไปได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mention(เมน'เชิน) vt. กล่าวถึง, เอ่ยถึง, อ้างอิง, พูดพาดพิง. n. การกล่าวถึง, คำอ้าง -Phr. (not to mention นอกเหนือจาก), See also: mentioner n., Syn. refer, name, cite
aforementioned(อะฟอร์' เมนเชินดฺ) adj. ดังที่กล่าวมาก่อนแล้ว, Syn. mentioned
unmentionable(อันเมน'เชินนะเบิล) adj. เอ่ยถึงไม่ได้, ไม่อาจจะกล่าวถึงได้, พูดไม่ออก, น้ำท่วมปาก n. สิ่งที่ไม่ควรกล่าวถึง. unmentionables กางเกง, เสื้อผ้าชั้นใน
unmentioned(อันเมน'เชินดฺ) adj. ไม่ได้กล่าวถึง

English-Thai: Nontri Dictionary
mention(n) การกล่าวถึง, การพาดพิงถึง, การอ้างถึง, คำอ้าง, คำชมเชย
mention(vt) กล่าวถึง, พาดพิงถึง, อ้างถึง, เอ่ยถึง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, he never mentions it.ก็ไม่เห็นเขาว่าอะไรนี่คะ Rebecca (1940)
Oh, and by the way, it would be very decent of you if you didn't mention this little visit to your revered husband.อ้อ อีกอย่าง... คงจะเป็นการดีถ้าคุณจะไม่เอ่ยถึง การพบกันครั้งนี้ให้สามีคุณฟัง Rebecca (1940)
Didn't Old Fred mention something about the Sea of Holesพูดไม่ได้พูดถึง เฟร็ดเก่า บางสิ่ง บางอย่าง เกี่ยวกับทะเลหลุม Yellow Submarine (1968)
Mention it.Mention it. The Godfather (1972)
Of course, you'll have the good taste not to mention that I spoke to you.- คุณคงไม่บอกใครนะ ว่าฉันพูดกับคุณ - แน่นอน Blazing Saddles (1974)
-...not to mention the British Empire.และสหราชอาณาจักร Gandhi (1982)
When others in Jiang Hu mention our sect, they will unanimously say 'Good'.เมื่อมีผู้ใดพูดถึงสำนักเรา พวกเขาจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ดี. Return of the Condor Heroes (1983)
You're not gonna mention the coincidence that you also live in Washington, D. C?คุณจะไม่บอกหน่อยเหรอ ว่าคุณบังเอิญอยู่ในวอชิงตันดีซีด้วย? Clue (1985)
in fact, I hesitate to mention my problem.จริงๆแล้ว ฉันไม่รู้จะรบกวนคุณดีรึเปล่า Spies Like Us (1985)
go ahead. mention it. there's nothing I wouldn't do for you.ไม่เป็นไร ว่ามาเลย ผมทำทุกอย่างเพื่อคุณได้ Spies Like Us (1985)
Not to mention that, uh, pirates are not known to be men of their words.นี่ยังไม่รวมภาษิตที่ว่า ไม่มีสัจจะในหมู่โจรนะ The Princess Bride (1987)
Mention to the money boys that we want to build up a Russian list and they throw money at us.พูดถึงเด็กผู้ชายเงินที่เราต้องการที่จะสร้างรายการของรัสเซีย และพวกเขาโยนเงินที่เรา The Russia House (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mentionA few people mentioned they would like to attend some sessions later in the day on the Technical Session Agenda.
mentionAs was mentioned before, this is my basic idea.
mentionCan you mention anyone that we know who is as talented as he is?
mentionChanging the system is difficult, not to mention the interpersonal relationships.
mentionDid he mention the accident?
mentionDid she mention the results of the exam?
mentionDid you mention my book?
mentionDistrust of people, not to mention hate, is the root of human suffering.
mentionDo not mention the accident before the children.
mentionDon't mention it.
mentionDon't mention our plan to anybody.
mentionDon't mention that she's put on weight.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำกล่าวขวัญ(n) mention, See also: acknowledgment, citation, recognition, Syn. คำกล่าวขาน, Example: คุณคงเคยได้ยินคำกล่าวขวัญถึงเขาในแง่ที่ไม่ค่อยดีมาเท่าไหร่, Thai Definition: คำพูดถึงหรือพูดออกชื่อและการกระทำของคนอื่น
ระบุชื่อ(v) mention by name, See also: specify, name, Syn. เจาะจงชื่อ, ออกชื่อ, Example: คุณต้องระบุชื่อคนนั้นในตอนต้นของจดหมายด้วย
พูดถึง(v) mention, See also: talk about, speak of, refer to, Syn. เอ่ยถึง, กล่าวถึง, Example: ในส่วนที่เหลือเราจะพูดถึงโรงงานสำหรับอนาคต
เอ่ยถึง(v) mention, See also: talk about, speak of, refer to, Syn. พูดถึง, กล่าวถึง, Example: ผมรู้ว่าเธอเกลียดผู้ชายคนนี้แค่ไหน ผมจึงไม่เอ่ยถึงให้เธอได้ยินเลย
พูด(v) mention, See also: speak of, speak about, refer to, Syn. พูดถึง, Example: เขาเรียกประชุมบรรดาบรรณาธิการทั้งหลาย เพื่อพูดถึงปัญหาต่างๆ, Thai Definition: เปล่งเสียงออกเป็นถ้อยคำเพื่ออ้างถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
บ่ง(v) refer, See also: mention, Syn. ชี้, ระบุ, บอก, Example: การที่จะบ่งความถูกผิดของสองฝ่ายจะต้องดูความเหมาะสมของเหตุผลด้วย
ปรารภ(v) mention, See also: remark, state, begin, start, Syn. เอ่ย, เปรย, กล่าวถึง, เอ่ยถึง, Example: เขาปรารภถึงความสุรุ่ยสุร่ายของบุตรชายของเขา
การเอ่ยถึง(n) mention, See also: allusion, reference, Syn. การอ้างถึง, การพูดถึง, การกล่าวถึง, Example: ในที่ประชุมได้มีการเอ่ยถึงเรื่องส่วนตัวของเขา, Thai Definition: การพูดพาดพิงถึง
กล่าวขวัญ(v) mention, See also: talk about, speak of, refer to, Syn. เอ่ยถึง, พูดถึง, กล่าวถึง, Example: พนักงานหลายคนกล่าวขวัญถึงคนที่จะมาทำงานแทนตำแหน่งข้าพเจ้า, Thai Definition: พูดออกชื่อและการกระทำของคนอื่น
กล่าวถึง(v) mention, See also: talk about, speak of, refer to, Syn. กล่าวขวัญ, พูดถึง, เอ่ยถึง, Example: นักการเมืองกล่าวถึงการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอยู่เสมอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่ง[bong] (v) EN: refer ; mention ; specify ; stipulate ; indicate ; point out ; show ; point to ; provide  FR: annoncer ; indiquer ; présager ; manifester ; montrer ; marquer ; mentionner ; stipuler
ดังกล่าว[dang klāo] (x) EN: aforementioned ; as above ; as stated ; as mentioned above ; aforesaid  FR: comme mentionné ci-dessus ; supra
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว[dangthī dāi klāo mā laēo] (xp) EN: as above-mentioned  FR: comme mentionné précédemment
การอ้างถึง[kān āng theung] (n, exp) EN: mention
การจด[kān jot] (n) EN: writing ; entry  FR: écriture [ f ] ; mention [ f ]
การพูดถึง[kān phūttheung] (n) EN: mention
คำกล่าวขวัญ[kham klāokhwan] (n) EN: mention ; acknowledgment ; citation ; recognition
คะแนน[khanaēn] (n) EN: mark ; score ; grade ; points ; vote ; tally  FR: point [ m ] ; note [ f ] ; voix [ f ] ; mention [ f ]
ข้างต้น[khāngton] (x) EN: above ; above mentioned  FR: ci-dessus ; ci-avant ; plus haut
ความกล่าว[khwām klāo] (n) FR: mention [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MENTION M EH1 N SH AH0 N
MENTIONS M EH1 N SH AH0 N Z
MENTIONED M EH1 N SH AH0 N D
MENTIONING M EH1 N SH AH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mention (v) mˈɛnʃən (m e1 n sh @ n)
mentions (v) mˈɛnʃənz (m e1 n sh @ n z)
mentioned (v) mˈɛnʃənd (m e1 n sh @ n d)
mentioning (v) mˈɛnʃənɪŋ (m e1 n sh @ n i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erwähnung { f }; Nennung { f } | Erwähnungen { pl }; Nennungen { pl }mention | mentions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
以上(P);已上[いじょう, ijou] (n-adv, n-t) (1) (See 余・1) not less than; ... and more; ... and upwards; (2) beyond ... (e.g. one's means); further (e.g. nothing further to say); more than ... (e.g. cannot pay more than that); (3) above-mentioned; foregoing; (4) since ...; seeing that ...; (5) this is all; that is the end; the end; (P) #312 [Add to Longdo]
以下(P);已下[いか(P);いげ, ika (P); ige] (n) (1) not exceeding; and downward; ... and below; (2) below (e.g. standard); under (e.g. a level); (3) the below-mentioned; the following; the rest; (P) #313 [Add to Longdo]
記載[きさい, kisai] (n, vs) (See 記録) record; statement; description; mention; listing; registration; booking; entry; (P) #450 [Add to Longdo]
[かれ, kare] (n) (1) (uk) (See 何れ・1, 此れ・1, 其れ・1) that (indicating something distant from both speaker and listener (in space, time or psychologically), or something understood without naming it directly); (2) that person (used to refer to one's equals or inferiors); (3) (arch) over there; (4) (あれ only) (col) down there (i.e. one's genitals); (5) (あれ only) (col) period; menses; (int) (6) hey (expression of surprise or suspicion); eh?; (n) (7) that (something mentioned before which is distant psychologically or in terms of time); (P) #451 [Add to Longdo]
[れい(P);ためし, rei (P); tameshi] (n, pref, adj-no) (1) custom; practice; habit; usual; (2) (れい only) said; aforementioned; (3) instance; example; case; illustration; usage; (4) precedent; (5) (れい only) annual; (P) #638 [Add to Longdo]
[みぎ, migi] (n) (1) right; right hand side; (2) (See 右に同じ) afore-mentioned (esp. in vertical Japanese writing); foregoing; forgoing; above; (P) #729 [Add to Longdo]
特筆[とくひつ, tokuhitsu] (n, vs) special mention; (P) #777 [Add to Longdo]
[けん, ken] (adj-no) (1) (uk) the above-mentioned; the said; (man, incident, etc.) in question; (2) the usual #806 [Add to Longdo]
始め(P);初め(P)[はじめ, hajime] (n-t, n-adv) (1) beginning; start; outset; opening; (n) (2) (esp. 初め) first (in line, etc.); (3) (esp. 始め) origin; (4) (uk) (esp. 始め; as 〜を始め, 〜を始めとして, etc.) such as ...; not to mention ...; (P) #1,166 [Add to Longdo]
特記[とっき, tokki] (n, vs) special mention #1,625 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mention \Men"tion\, n. [OE. mencioun, F. mention, L. mentio,
   from the root of meminisse to remember. See {Mind}.]
   A speaking or notice of anything, -- usually in a brief or
   cursory manner. Used especially in the phrase to make mention
   of.
   [1913 Webster]
 
      I will make mention of thy righteousness. --Ps. lxxi.
                          16.
   [1913 Webster]
 
      And sleep in dull, cold marble, where no mention
      Of me more must be heard of.       --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mention \Men"tion\ (m[e^]n"sh[u^]n), v. t. [imp. & p. p.
   {Mentioned} (m[e^]n"sh[u^]nd); p. pr. & vb. n. {Mentioning}.]
   [Cf. F. mentionner.]
   To make mention of; to speak briefly of; to name.
   [1913 Webster]
 
      I will mention the loving-kindnesses of the Lord. --Is.
                          lxiii. 7.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mention
   n 1: a remark that calls attention to something or someone; "she
      made frequent mention of her promotion"; "there was no
      mention of it"; "the speaker made several references to his
      wife" [syn: {mention}, {reference}]
   2: a short note recognizing a source of information or of a
     quoted passage; "the student's essay failed to list several
     important citations"; "the acknowledgments are usually
     printed at the front of a book"; "the article includes
     mention of similar clinical cases" [syn: {citation}, {cite},
     {acknowledgment}, {credit}, {reference}, {mention},
     {quotation}]
   3: an official recognition of merit; "although he didn't win the
     prize he did get special mention" [syn: {mention}, {honorable
     mention}]
   v 1: make reference to; "His name was mentioned in connection
      with the invention" [syn: {mention}, {advert}, {bring up},
      {cite}, {name}, {refer}]
   2: make mention of; "She observed that his presentation took up
     too much time"; "They noted that it was a fine day to go
     sailing" [syn: {note}, {observe}, {mention}, {remark}]
   3: commend; "he was cited for his outstanding achievements"
     [syn: {mention}, {cite}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top