Search result for

artificial intelligence

(33 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -artificial intelligence-, *artificial intelligence*
English-Thai: Longdo Dictionary
artificial intelligence (AI)(n) ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ), สาขาหนึ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเน้นเรื่องที่จะทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ใกล้เคียงมนุษย์มากขึ้น แบ่งย่อยออกเป็นสาขาต่าง ๆ เช่น การแปลภาษาด้วยเครื่อง ระบบผู้เชี่ยวชาญ วิทยาการหุ่นยนต์ การรู้จำแบบ การรับรู้เยี่ยงมนุษย์ (human perception) ฯลฯ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
artificial intelligence[N] ปัญญาประดิษฐ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
artificial intelligenceปัญญาประดิษฐ์ใช้ตัวย่อว่า AI หมายถึง แขนงการศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์แขนงหนึ่งที่พยายามจะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผลได้ เรียนรู้ได้ ทำงานได้เหมือนสมองมนุษย์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
artificial intelligence (AI)ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
artificial intelligence (AI)ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Artificial Intelligenceปัญญาประดิษฐ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Artificial Intelligenceปัญญาประดิษฐ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Artificial intelligence ปัญญาประดิษฐ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Artificial intelligenceปัญญาประดิษฐ์
วิชาการที่เกี่ยวกับการทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานหรือคิดได้เหมือนมนุษย์ คำว่า ปัญญาประดิษฐ์ ไม่ตรงกับคำภาษาอังกฤษเสียทีเดียว คือ artificial นั้นแปลว่า เทียม ส่วน intelligence นั้นแปลว่า ฉลาด หรือ ปัญญา วิชาการปัญญาเทียม หรือปัญญาประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับงานวิจัยอีกหลายเรื่อง อาทิ Expert system (ระบบผู้เชี่ยวชาญ), Knowledge base (ฐานความรู้),Machine learning (การเรียนรู้ของเครื่องจักร), Natural language processing (การประมวลภาษาธรรมชาติ), Pattern recognition (การรู้จำรูปแบบ), Robotics (วิชาการหุ่นยนต์) [คอมพิวเตอร์]
Artificial intelligenceปัญญาประดิษฐ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You see, 20 years ago I was drummed out of the medical profession... for trying to implant human babies with artificial intelligence.เมื่อ20 ปีก่อนผมถูกขับไล่ออกจากวงการแพทย์ เพราะพยายามฝังจักรกลอัจฉริยะกับเด็กทารก Babylon A.D. (2008)
An artificial intelligence.ปัญญาประดิษฐ์น่ะ Summer Wars (2009)
I just developed the damn thing, I never told the artificial intelligence to do anything!ผมแค่พัฒนาไอ้ตัวบ้านั่น \ ผมไม่ได้สั่งให้มันทำอะไรสักหน่อยนะ! หุบปาก! Summer Wars (2009)
Suppose we have an enormous simulation and we're simulating artificial intelligence.และถ้าผมเชื่อว่ามนุษย์ ที่ยังมีสติและความรู้ ฉันยังต้องเชื่อว่าเครื่อง มีคุณภาพเดียวกัน Is There a Creator? (2010)
I can put some sort of an artificial intelligence into a computer right now that represents the kind of decisions I might make and has, in some sense, some of my consciousness in it.ฉันจะสามารถนำการเรียงลำดับของ ปัญญาประดิษฐ์บาง ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ในขณะนี้ ที่แสดงถึงชนิดของการตัดสินใจของ ฉันอาจจะทำให้ Is There Life After Death? (2011)
The computer that controlled the Hive was a state of the art artificial intelligence the Red Queen.คอมพิวเตอร์ที่ใช้ควบคุมเดอะไฮฟ์นั้นคือ ปัญญาประดิษฐ์ราชินีแดง Resident Evil: Retribution (2012)
- Yes the same artificial intelligence you encountered in the Hive.- ใช่ เป็นปัญญาประดิษฐ์เดียวกันที่คุณเจอในไฮฟ Resident Evil: Retribution (2012)
He works with artificial intelligence -- robotics.เขาทำงานด้านปัญญา ประดิษฐ์ - - วิทยาการหุ่นยนต์ Size Matters (2014)
Artificial intelligence.ปัญญาประดิษฐ์ Size Matters (2014)
Greyson claimed he'd developed an algorithm which could conceivably make artificial intelligence autonomous.เกรย์สันอ้างว่า เขาพัฒนาอัลกอริธึม ซึ่งที่เข้าใจคือ สามารถ ทำให้ปัญญาประดิษฐ์ ทำงานได้อย่างอิสระ Size Matters (2014)
He has a spiritual issue with artificial intelligence.เขามีปัญหาทางจิตวิญญาณ ด้วยปัญญาประดิษฐ์. วันที่ 31 00: 02: Chappie (2015)
Are you working on your artificial intelligence program tonight?คุณกำลังทำงานในการประดิษฐ์ของคุณ โปรแกรมปัญญาคืนนี้? Chappie (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
artificial intelligenceAI stands for artificial intelligence.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปัญญาประดิษฐ์[N] artificial intelligence, Example: การพัฒนาทางซอฟท์แวร์ของระบบผู้ชำนาญการและเทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์ใหม่ๆ ล้วนเป็นสิ่งช่วยเสริมให้เกิดการพัฒนางานใหม่ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น, Thai definition: การแสดงเชาวน์ของมนุษย์ที่กระทำต่อเครื่องคอมพิวเตอร์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปัญญาประดิษฐ์[n. exp.] (panyā pradit) EN: artificial intelligence   FR: intelligence artificielle [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
AI[エーアイ, e-ai] (n) (See 人工知能) artificial intelligence; AI [Add to Longdo]
アーティフィシャルインテリジェンス[, a-teifisharuinterijiensu] (n) artificial intelligence [Add to Longdo]
人工知能[じんこうちのう, jinkouchinou] (n) {comp} AI; artificial intelligence [Add to Longdo]
中国語の部屋[ちゅうごくごのへや, chuugokugonoheya] (n) Chinese room (artificial intelligence thought experiment) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人工智能[rén gōng zhì néng, ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄓˋ ㄋㄥˊ, ] artificial intelligence (AI), #33,894 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
人間の思考[にんげんのしこう, ningennoshikou] artificial intelligence (AI) [Add to Longdo]
人工知能[じんこうちのう, jinkouchinou] AI, artificial intelligence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 artificial intelligence
   n 1: the branch of computer science that deal with writing
      computer programs that can solve problems creatively;
      "workers in AI hope to imitate or duplicate intelligence in
      computers and robots" [syn: {artificial intelligence},
      {AI}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top