Search result for

บอกให้ทำ

(6 entries)
(0.1617 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บอกให้ทำ-, *บอกให้ทำ*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา บอกให้ทำ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *บอกให้ทำ*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไขลานก. สั่ง, บอกให้ทำ, เช่น ต้องไขลานกันอยู่เรื่อย ไม่อย่างนั้นไม่ทำ
บอก ๒แนะนำ เช่น บอกให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้, สอน เช่น อย่าบอกหนังสือสังฆราช
สอนสั่งก. ชี้แจงให้เข้าใจและบอกให้ทำ, สั่งสอน ก็ว่า.
สั่งสอนก. ชี้แจงให้เข้าใจและบอกให้ทำ เช่น แม่สั่งสอนลูกให้เป็นคนดี, สอนสั่ง ก็ว่า.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
get after    [PHRV] ดุด่า, See also: จับผิด, ขอให้ทำ, บอกให้ทำ, Syn. go on at
tell    [VT] สั่ง, See also: ขอร้องให้ทำ, บอกให้ทำ, Syn. direct

Are you satisfied with the result?

Go to Top