Search result for

สาธยาย

(35 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สาธยาย-, *สาธยาย*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สาธยาย(สาทะยาย, สาดทะยาย) น. การท่อง, การสวด, การทบทวน, เช่น สาธยายมนต์, (ปาก) การชี้แจงแสดงเรื่อง เช่น สาธยายอยู่นั่นแหละ ไม่รู้จักจบเสียที.
เจริญสาธยาย, สวด, (ในงานมงคล) เช่น เจริญพระพุทธมนต์.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I mean, you just described the perfect woman.คุณเพิ่งสาธยายเกี่ยวกับ หญิงสาวที่เลิศเลอคนนึง The Ugly Truth (2009)
Let me tell you about how goodให้หนูสาธยายให้ฟังไหมว่า ดียังไง Pleasure Is My Business (2009)
Would discuss his patients with you either. Oh, he'll talk to us.จะสาธยายเกี่ยวกับคนไข้กับคุณหรอกค่ะ โอ้ เขาอยากคุยกับเราแน่ Home Is the Place (2009)
Rabbits and squirrels, not people.พวกกระต่าย กระรอก ไม่ใช่มนุษย์ สาธยายได้เห็นภาพ Evil Is Going On (2010)
There's no way that a girl like you could ever get a woman like you're describing here, it seems...ไม่มีทางที่คนอย่างนาย จะได้ผู้หญิง อย่างที่นายสาธยายมาหรอก, มันฟังดู... Chuck Versus the Three Words (2010)
Today, not so good, although he has been quoting Shakespeare.วันนี้ไม่ค่อยแย่เท่าไหร่! เอาแต่สาธยายเแต่เรื่อง เช็คสเปียร์ อย่างเดียว Rise of the Planet of the Apes (2011)
I don't want to walk through this world with fear in my heart.ชั้นไม่อยากสาธยายคำพูดเกี่ยวกับความกลัวภายในใจชั้น The Grey (2011)
I didn't come here to lecture you.ผมไม่ได้มาเพื่อสาธยายให้คุณฟัง And When I Die (2011)
You'll have to explain them to me sometime.ไว้มีโอกาส คุณจะต้อง สาธยายให้ผมฟังบ้าง Bound (2011)
There's probably all kinds of things we didn't tell each other.ก็มันไม่ใช่เรื่อง ที่จะสาธยายกัน The Slice Girls (2012)
Will you please remove that enormous sombrero so I can break it down for you.คุณจะช่วยเอาหมวกนั่นออกก่อนได้ไหม ผมจะได้สาธยายให้คุณฟัง The Spanish Teacher (2012)
Buckle your seat belts, kids, buckle your seat belts 'cause I'm about to pour you a tall glass ofคาดเข็มขัดที่นั่งให้ดีนะเด็กๆ ขาดเข็มขัดที่นั่งให้ดีๆ เพราะฉันกำลังจะสาธยายให้พวกเธอฟังว่าด้วยเรื่อง Big Brother (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dilate on[PHRV] สาธยายเกี่ยวกับ, See also: บรรยายเกี่ยวกับ
dilate upon[PHRV] สาธยายเกี่ยวกับ, See also: บรรยายเกี่ยวกับ
elaborate on[PHRV] สาธยาย (พูดหรือเขียน), See also: พูดหรือเขียนอย่างละเอียด, Syn. enlarge on
enlarge on[PHRV] ขยายความ (ด้วยการพูดหรือเขียน), See also: สาธยาย, อธิบายให้ละเอียดมากขึ้น, Syn. elaborate on
enlarge upon[PHRV] ขยายความ (ด้วยการพูดหรือเขียน), See also: สาธยาย, อธิบายให้ละเอียดมากขึ้น, Syn. elaborate on
recite[VT] บรรยาย, See also: สาธยาย, Syn. describe, narrate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discuss(ดิสคัส') {discussed,discussing,discusses} vt. อภิปราย,โต้ตอบ,สาธยาย., See also: discusser n. ดูdiscuss, Syn. debate,argue
enunciate(อินัน'ซิเอท) vt. อ่านออกเสียง,ออกเสียง,กล่าวอย่างชัดแจ้ง,ประกาศ,แถลง,สาธยาย., See also: enunciation n. ดูenunciate enunciative adj. ดูenunciate enunciatory adj. ดูenunciate enunciator n. ดูenunciate
recite(รีไซทฺ') v. ท่อง,ท่องจำ,ท่องให้ครูฟัง,ว่าปากเปล่า,อาขยาน,อ่านออกเสียง,สาธยาย, Syn. retell,narrate
recount(รีเคานทฺ') vt.,n. (การ) นับอีก,นับใหม่,คำนวณใหม่,คิดใหม่,บรรยาย,สาธยาย,เล่า,ระบุ
speechmaker(สพีช'เมคเคอะ) n. ผู้กล่าวคำปราศรัย,ผู้สาธยาย, See also: speechmaking n.
spin(สพิน) {spun,spun,spinning,spins} vt.,vi.,n. (การ) ปั่น,กรอ,ฟั่น,ทอ (ไหม) ,พ่น (ไหม) ,ม้วน,ทำให้หมุน,ควง,แทง (บิลเลียด) ,เรียบเรียง,เล่า,สาธยาย,เหวี่ยงออก,ขว้างออก,ยืดเยื้อ,หมุน,เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็ว,วิงเวียนศรีษะ,พลิก, Syn. rotate,whi
state(สเทท) n. สภาพ,สถานการณ์,ฐานะ,ลักษณะ,อาการ,สภาพทางอารมณ์,อารมณ์,มลรัฐ,รัฐ,ประเทศ,กิจการของรัฐ,กิจการปกครอง vt. กล่าว,แถลง,แจ้ง,กำหนด,สาธยาย,สาธก, (คณิตศาสตร์) ใช้เครื่องหมายแสดงถึง. adj. เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่,เกี่ยวกับราชการ,เกี่ยวกับพิธี,เกี่ยวกับรัฐ

English-Thai: Nontri Dictionary
discuss(vt) อภิปราย,สาธยาย,พิจารณา,โต้เถียง,โต้ตอบ,สนทนา
enunciate(vi) เปล่งเสียง,แถลง,สาธยาย,ประกาศ
enunciation(n) การออกเสียง,การอ่านออกเสียง,การแถลง,การประกาศ,การสาธยาย
peroration(n) การสรุปความ,การสาธยาย,บทสรุป
recital(n) การบอกเล่า,การท่องอาขยาน,การบรรยาย,การสาธยาย
recite(vt) อ่านออกเสียง,สวด,เล่า,ท่องจำ,สาธยาย
recount(vt) นับอีกครั้ง,เล่าเรื่อง,บรรยาย,ท่อง,สาธยาย,คิดใหม่
state(vt) แจ้ง,เล่า,แถลง,กล่าว,สาธยาย,กำหนด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top