ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jest

JH EH1 S T   
69 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jest-, *jest*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jest[N] การพูดตลก, See also: การล้อเล่น, การสัพยอก, คำพูดตลกคะนอง, Syn. joke, jape, prank
jest[VI] พูดตลก, See also: ล้อเล่น, สัพยอก, หยอกเย้า, Syn. joke, kid, quip
jester[N] ตัวตลก, See also: ตัวโจ๊ก, จำอวด, Syn. clown, fool, buffon
jest at[PHRV] หัวเราะเยาะ, Syn. laugh at

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jest(เจสทฺ) {jested,jesting,jests} n. คำพูดล้อเล่น,คำพูดตลก,การล้อเล่น,เรื่องตลก,เรื่องขบขัน,สิ่งที่ขบขัน. v. พูดล้อเล่น,พูดตลก,พูดหยอกเล่น., See also: jestful adj.
jester(เจส'เทอะ) n. ตัวตลก,จำอวด,ผู้ที่พูดล้อเล่น,ผู้ที่พูดตลก -S.joker
jesting(เจส'ทิง) adj. ล้อเล่น,ขี้เล่น,เป็นการตลก,ไม่สำคัญ,ขี้ประติ๋ว.,, See also: jestingly adv. ดูjesting
lese majesty(ลิซ แมจ'เจสทิ) n. ความผิดอาญาฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ,ความผิดฐานหมิ่นประมุขของรัฐ,การหักหาญจารีตประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติ., Syn. lesemajeste
majestic(มะเจส'ทิค) adj. สง่าผ่าเผย,สูงส่ง,ตระหง่าน,มีอำนาจ,น่าเกรงขามและน่าเคารพนับถือ,ใหญ่โต, Syn. majestical., See also: majestically adv., Syn. grand,splendid
majesty(แมจ'เจสที) n. ความสง่าผ่าเผย,ความมีอำนาจ,ความใหญ่โต,อำนาจสูงสุด,ความศักดิ์สิทธิ์,พระเจ้าแผ่นดิน,ในหลวง,คำยกย่องที่ใช้เรียกพระเจ้าแผ่นดิน, Syn. grandeur,sovereignty

English-Thai: Nontri Dictionary
jest(n) การพูดตลก,การพูดล้อ,การพูดหยอก
jest(vi) พูดตลก,พูดเล่น,พูดล้อ,พูดหยอก
jester(n) จำอวด,ตัวตลก
majestic(adj) ใหญ่โต,ตระหง่าน,โอ่อ่า,สง่าผ่าเผย,สูงส่ง,น่าเกรงขาม
majestical(adj) ใหญ่โต,ตระหง่าน,โอ่อ่า,สง่าผ่าเผย,สูงส่ง,น่าเกรงขาม
majesty(n) ความโอ่อ่า,ความสง่าผ่าเผย,พระเจ้าแผ่นดิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jest bookหนังสือชวนหัว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jestนิทานตลกขบขัน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is it not all just a jest to her?มันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นของเธอนะ ? Episode #2.7 (2011)
I jests with thee.ข้าล้อเล่น Episode #2.7 (2011)
Which is to say, I jest not with thee.บางอย่างที่พูด ข้าไม่ได้ล้อเล่น Episode #2.7 (2011)
Ilithyia, I would not see my jest towards Crassus reach his ear.Ilithyia ผมจะ ไม่เห็นความตลกขบขันของฉัน ต่อ Crassus ถึงหูของเขา Empty Hands (2012)
half in jest took off Mr. Nozaki's secret shoes.คานาเอะผู้ซึ่งกำลังโกรธอยู่ ก็ถอดรองเท้าเขาออกเพื่อจะเยาะเย้ยเขา The After-Dinner Mysteries (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jestAre you in jest or in earnest?
jestHe said so in jest.
jestI said so purely in jest.
jestIt is impudent of you to jest at him.
jestMany a true word is spoken in jest. [Proverb]
jestThere's many a true word spoken in jest.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรื่องตลก[N] joke, See also: jest, gag, jape, prank, wisecrack, witticism, Syn. เรื่องขบขัน, เรื่องขำขัน, Ant. เรื่องเศร้าโศก, เรื่องโศกเศร้า, Example: ถ้ามีคนอื่นอยู่ด้วย เรามักจะเล่าเรื่องตลกให้คนอื่นฟัง, Count unit: เรื่อง
กระซิกกระซี้[V] banter, See also: jest, tease, take liberties with each other, Example: เธอกระซิกกระซี้กับเขาตลอดวัน, Thai definition: ซิกซี้ยียวน
โจ๊ก[N] joke, See also: jest, laughing-stock, Syn. เรื่องตลก, เรื่องขบขัน, Example: ผมจะเล่าโจ๊กเรื่องหนึ่งที่เคยได้ยินมาให้ฟัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรมบพิตร[pr.] (børommabøphit) EN: Your Majesty   
โจ๊ก[n.] (jōk) EN: joke ; jest ; laughing-stock   FR: blague [f] ; plaisanterie [f]
การหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ[n. exp.] (kān min Phraboromdēchānuphāp) EN: lèse majesté ; lese-majesty   FR: crime de lèse-majesté [m]
เกรงขาม[adj.] (krēngkhām) EN: solemn ; dignified ; grave ; stately   FR: solennel ; digne ; majestueux
แล้วแต่จะโปรด[xp] (laēotāe ja prōt) EN: as it may please the court ; as it may please your Majesty   FR: comme il siéra à votre honneur (litt.)
เล่นตลก[v. exp.] (len talok) EN: joke ; play a joke ; jest   FR: plaisanter ; faire l'idiot
ในหลวง[n. prop.] (Nai Lūang) EN: the King ; His Majesty   FR: le Roi
โอ่อ่า[adj.] (ō-ā) EN: luxurious ; magnificent ; imposing ; grand ; stately ; majestic ; dignified and pretty   FR: imposant ; grandiose ; majestueux
ผีเสื้อลายตลกขีดยุ่ง[n. exp.] (phīseūa lāi talok khīt yung) EN: Intricate Jester   
ผีเสื้อลายตลกลายจุด[n. exp.] (phīseūa lāi talok lāi jut) EN: Spotted Jester   

CMU English Pronouncing Dictionary
JEST JH EH1 S T
JESTS JH EH1 S T S
JESTER JH EH1 S T ER0
JESTERS JH EH1 S T ER0 Z
JESTER'S JH EH1 S T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jest (v) ʤˈɛst (jh e1 s t)
jests (v) ʤˈɛsts (jh e1 s t s)
jested (v) ʤˈɛstɪd (jh e1 s t i d)
jester (n) ʤˈɛstər (jh e1 s t @ r)
jesters (n) ʤˈɛstəz (jh e1 s t @ z)
jesting (v) ʤˈɛstɪŋ (jh e1 s t i ng)
jestingly (a) ʤˈɛstɪŋliː (jh e1 s t i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hùn, ㄏㄨㄣˋ, / ] jest; nickname, #27,358 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spaß {m}; Scherz {m}; Witz {m} | im Spaßjest | in jest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イナズマヤッコ;マジェスティックエンジェル[, inazumayakko ; majiesuteikkuenjieru] (n) bluegirdled angelfish (Pomacanthus navarchus); majestic angelfish [Add to Longdo]
偉容;威容[いよう, iyou] (n) dignity; majestic appearance [Add to Longdo]
[い, i] (n) power; authority; might; influence; dignity; majesty [Add to Longdo]
威儀[いぎ, igi] (n) dignity; majesty; dignified manner [Add to Longdo]
威厳[いげん, igen] (n) dignity; majesty; solemnity; gravity; (P) [Add to Longdo]
威風[いふう, ifuu] (n) majesty; dignity [Add to Longdo]
威風堂堂;威風堂々[いふうどうどう, ifuudoudou] (adj-no,adj-t,adv-to) being majestic; with great pomp and circumstance; with an imposing air [Add to Longdo]
威風凛々;威風凛凛[いふうりんりん, ifuurinrin] (adj-t,adv-to) (arch) awe-inspiring; majestic; commanding; stately; with an imposing air; in a stately (dignified) manner [Add to Longdo]
栄華[えいが, eiga] (n) glory; splendour; splendor; majesty; luxury [Add to Longdo]
王后陛下[おうこうへいか, oukouheika] (n) Her Majesty the Queen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jest \Jest\ (j[e^]st), n. [OE. jeste, geste, deed, action,
   story, tale, OF. geste, LL. gesta, orig., exploits, neut. pl.
   from L. gestus, p. p. of gerere to bear, carry, accomplish,
   perform; perh. orig., to make to come, bring, and perh. akin
   to E. come. Cf. {Gest} a deed, {Register}, n.]
   [1913 Webster]
   1. A deed; an action; a gest. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The jests or actions of princes.   --Sir T.
                          Elyot.
    [1913 Webster]
 
   2. A mask; a pageant; an interlude. [Obs.] --Nares.
    [1913 Webster]
 
       He promised us, in honor of our guest,
       To grace our banquet with some pompous jest. --Kyd.
    [1913 Webster]
 
   3. Something done or said in order to amuse; a joke; a
    witticism; a jocose or sportive remark or phrase. See
    Synonyms under {Jest}, v. i.
    [1913 Webster]
 
       I must be sad . . . smile at no man's jests. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The Right Honorable gentleman is indebted to his
       memory for his jests, and to his imagination for his
       facts.                --Sheridan.
    [1913 Webster]
 
   4. The object of laughter or sport; a laughingstock.
    [1913 Webster]
 
       Then let me be your jest; I deserve it. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {In jest}, for mere sport or diversion; not in truth and
    reality; not in earnest.
    [1913 Webster]
 
       And given in earnest what I begged in jest. --Shak.
 
   {Jest book}, a book containing a collection of jests, jokes,
    and amusing anecdotes; a Joe Miller.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jest \Jest\, v. i. [imp. & p. p. {Jested}; p. pr. & vb. n.
   {Jesting}.]
   [1913 Webster]
   1. To take part in a merrymaking; -- especially, to act in a
    mask or interlude. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To make merriment by words or actions; to joke; to make
    light of anything.
    [1913 Webster]
 
       He jests at scars that never felt a wound. --Shak.
 
   Syn: To joke; sport; rally.
 
   Usage: To {Jest}, {Joke}. One jests in order to make others
      laugh; one jokes to please himself. A jest is usually
      at the expense of another, and is often ill-natured; a
      joke is a sportive sally designed to promote good
      humor without wounding the feelings of its object.
      "Jests are, therefore, seldom harmless; jokes
      frequently allowable. The most serious subject may be
      degraded by being turned into a jest." --Crabb.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jest
   n 1: a humorous anecdote or remark intended to provoke laughter;
      "he told a very funny joke"; "he knows a million gags";
      "thanks for the laugh"; "he laughed unpleasantly at his own
      jest"; "even a schoolboy's jape is supposed to have some
      ascertainable point" [syn: {joke}, {gag}, {laugh}, {jest},
      {jape}]
   2: activity characterized by good humor [syn: {jest}, {joke},
     {jocularity}]
   v 1: tell a joke; speak humorously; "He often jokes even when he
      appears serious" [syn: {joke}, {jest}]
   2: act in a funny or teasing way [syn: {joke}, {jest}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top