ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jest

JH EH1 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jest-, *jest*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jest(n) การพูดตลก, See also: การล้อเล่น, การสัพยอก, คำพูดตลกคะนอง, Syn. joke, jape, prank
jest(vi) พูดตลก, See also: ล้อเล่น, สัพยอก, หยอกเย้า, Syn. joke, kid, quip
jester(n) ตัวตลก, See also: ตัวโจ๊ก, จำอวด, Syn. clown, fool, buffon
jest at(phrv) หัวเราะเยาะ, Syn. laugh at

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jest(เจสทฺ) { jested, jesting, jests } n. คำพูดล้อเล่น, คำพูดตลก, การล้อเล่น, เรื่องตลก, เรื่องขบขัน, สิ่งที่ขบขัน. v. พูดล้อเล่น, พูดตลก, พูดหยอกเล่น., See also: jestful adj.
jester(เจส'เทอะ) n. ตัวตลก, จำอวด, ผู้ที่พูดล้อเล่น, ผู้ที่พูดตลก -S.joker
jesting(เจส'ทิง) adj. ล้อเล่น, ขี้เล่น, เป็นการตลก, ไม่สำคัญ, ขี้ประติ๋ว., , See also: jestingly adv. ดูjesting
lese majesty(ลิซ แมจ'เจสทิ) n. ความผิดอาญาฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ, ความผิดฐานหมิ่นประมุขของรัฐ, การหักหาญจารีตประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติ., Syn. lesemajeste
majestic(มะเจส'ทิค) adj. สง่าผ่าเผย, สูงส่ง, ตระหง่าน, มีอำนาจ, น่าเกรงขามและน่าเคารพนับถือ, ใหญ่โต, See also: majestically adv., Syn. grand, splendid
majesty(แมจ'เจสที) n. ความสง่าผ่าเผย, ความมีอำนาจ, ความใหญ่โต, อำนาจสูงสุด, ความศักดิ์สิทธิ์, พระเจ้าแผ่นดิน, ในหลวง, คำยกย่องที่ใช้เรียกพระเจ้าแผ่นดิน, Syn. grandeur, sovereignty

English-Thai: Nontri Dictionary
jest(n) การพูดตลก, การพูดล้อ, การพูดหยอก
jest(vi) พูดตลก, พูดเล่น, พูดล้อ, พูดหยอก
jester(n ) จำอวด, ตัวตลก
majestic(adj) ใหญ่โต, ตระหง่าน, โอ่อ่า, สง่าผ่าเผย, สูงส่ง, น่าเกรงขาม
majestical(adj) ใหญ่โต, ตระหง่าน, โอ่อ่า, สง่าผ่าเผย, สูงส่ง, น่าเกรงขาม
majesty(n) ความโอ่อ่า, ความสง่าผ่าเผย, พระเจ้าแผ่นดิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jest bookหนังสือชวนหัว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jestนิทานตลกขบขัน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is it not all just a jest to her?มันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นของเธอนะ ? Episode #2.7 (2011)
I jests with thee.ข้าล้อเล่น Episode #2.7 (2011)
Which is to say, I jest not with thee.บางอย่างที่พูด ข้าไม่ได้ล้อเล่น Episode #2.7 (2011)
Ilithyia, I would not see my jest towards Crassus reach his ear.Ilithyia ผมจะ ไม่เห็นความตลกขบขันของฉัน ต่อ Crassus ถึงหูของเขา Empty Hands (2012)
half in jest took off Mr. Nozaki's secret shoes.คานาเอะผู้ซึ่งกำลังโกรธอยู่ ก็ถอดรองเท้าเขาออกเพื่อจะเยาะเย้ยเขา The After-Dinner Mysteries (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jestAre you in jest or in earnest?
jestHe said so in jest.
jestI said so purely in jest.
jestIt is impudent of you to jest at him.
jestMany a true word is spoken in jest. [ Proverb ]
jestThere's many a true word spoken in jest.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรื่องตลก(n) joke, See also: jest, gag, jape, prank, wisecrack, witticism, Syn. เรื่องขบขัน, เรื่องขำขัน, Ant. เรื่องเศร้าโศก, เรื่องโศกเศร้า, Example: ถ้ามีคนอื่นอยู่ด้วย เรามักจะเล่าเรื่องตลกให้คนอื่นฟัง, Count Unit: เรื่อง
กระซิกกระซี้(v) banter, See also: jest, tease, take liberties with each other, Example: เธอกระซิกกระซี้กับเขาตลอดวัน, Thai Definition: ซิกซี้ยียวน
โจ๊ก(n) joke, See also: jest, laughing-stock, Syn. เรื่องตลก, เรื่องขบขัน, Example: ผมจะเล่าโจ๊กเรื่องหนึ่งที่เคยได้ยินมาให้ฟัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรมบพิตร[børommabøphit] (pr) EN: Your Majesty
โจ๊ก[jōk] (n) EN: joke ; jest ; laughing-stock  FR: blague [ f ] ; plaisanterie [ f ]
การหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ[kān min Phraboromdēchānuphāp] (n, exp) EN: lèse majesté ; lese-majesty  FR: crime de lèse-majesté [ m ]
เกรงขาม[krēngkhām] (adj) EN: solemn ; dignified ; grave ; stately  FR: solennel ; digne ; majestueux
แล้วแต่จะโปรด[laēotāe ja prōt] (xp) EN: as it may please the court ; as it may please your Majesty  FR: comme il siéra à votre honneur (litt.)
เล่นตลก[len talok] (v, exp) EN: joke ; play a joke ; jest  FR: plaisanter ; faire l'idiot
ในหลวง[Nai Lūang] (n, prop) EN: the King ; His Majesty  FR: le Roi
โอ่อ่า[ō-ā] (adj) EN: luxurious ; magnificent ; imposing ; grand ; stately ; majestic ; dignified and pretty  FR: imposant ; grandiose ; majestueux
ผีเสื้อลายตลกขีดยุ่ง[phīseūa lāi talok khīt yung] (n, exp) EN: Intricate Jester
ผีเสื้อลายตลกลายจุด[phīseūa lāi talok lāi jut] (n, exp) EN: Spotted Jester

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
JEST JH EH1 S T
JESTS JH EH1 S T S
JESTER JH EH1 S T ER0
JESTERS JH EH1 S T ER0 Z
JESTER'S JH EH1 S T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jest (v) ʤˈɛst (jh e1 s t)
jests (v) ʤˈɛsts (jh e1 s t s)
jested (v) ʤˈɛstɪd (jh e1 s t i d)
jester (n) ʤˈɛstər (jh e1 s t @ r)
jesters (n) ʤˈɛstəz (jh e1 s t @ z)
jesting (v) ʤˈɛstɪŋ (jh e1 s t i ng)
jestingly (a) ʤˈɛstɪŋliː (jh e1 s t i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hùn, ㄏㄨㄣˋ, / ] jest; nickname #27,358 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spaß { m }; Scherz { m }; Witz { m } | im Spaßjest | in jest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
厳しい(P);酷しい;厳めしい[きびしい(厳しい;酷しい)(P);いかめしい(厳しい;厳めしい), kibishii ( kibishi i ; koku shii )(P); ikameshii ( kibishi i ; gen meshii )] (adj-i) (1) severe; strict; rigid; unsparing; relentless; (2) stern; austere; grave; solemn; majestic; (3) intense (cold); (P) #5,173 [Add to Longdo]
[い, i] (n) power; authority; might; influence; dignity; majesty #8,067 [Add to Longdo]
冗談(P);戯談;串戯;串戲[じょうだん(P);ぎだん(戯談)(ok);げだん(戯談)(ok), joudan (P); gidan ( gi dan )(ok); gedan ( gi dan )(ok)] (n, adj-no) (じょうだん is sometimes written 笑談) (See 笑談・しょうだん・2) jest; joke; funny story; (P) #13,356 [Add to Longdo]
陛下[へいか, heika] (n, n-suf) (hon) your Majesty; his (or her) Majesty; (P) #13,735 [Add to Longdo]
堂々(P);堂堂[どうどう, doudou] (adj-t, adv-to) (1) magnificent; grand; impressive; dignified; majestic; imposing; stately; (2) fair; square; open; (adv-to) (3) grandly; boldly; confidently; (4) fairly; squarely; (5) unreservedly; without apology; without hesitation; (P) #14,371 [Add to Longdo]
イナズマヤッコ;マジェスティックエンジェル[inazumayakko ; majiesuteikkuenjieru] (n) bluegirdled angelfish (Pomacanthus navarchus); majestic angelfish [Add to Longdo]
偉容;威容[いよう, iyou] (n) dignity; majestic appearance [Add to Longdo]
威儀[いぎ, igi] (n) dignity; majesty; dignified manner [Add to Longdo]
威厳[いげん, igen] (n) dignity; majesty; solemnity; gravity; (P) [Add to Longdo]
威風[いふう, ifuu] (n) majesty; dignity [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top