ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

foretell

F AO0 R T EH1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foretell-, *foretell*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foretell(vt) ทำนาย (ทางวรรณคดี), See also: คาดการณ์, เห็นล่วงหน้า, คาดการณ์ล่วงหน้า, Syn. forebode, prophesy, vaticinate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
foretell(ฟอร์เทล') { foretold, foretold, foretelling, foretells } v. ทำนาย, คาดคะเน, คาดการณ์, เป็นลางบอก., See also: foreteller n., Syn. foresee

English-Thai: Nontri Dictionary
foretell(vt) ทาย, พยากรณ์, ทำนาย, คาดการณ์, บอกล่วงหน้า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With the predictions of a sorcerer, who could foretell the outcome of every battle Memnon slaughtered all who resisted him until only a brave few remained.จากคําพยากรณ์ของผู้พยากรณ์... ผู้สามารถทํานายผล ของการรบได้ทุกครั้ง เมมนอนสังหารทุกคนที่ต่อต้านเขา The Scorpion King (2002)
Prophecies foretell of an evil wizard laying his seed inside a virgin under the eclipse of the two moons.คำพยากรณ์บอกถึงพ่อมดชั่วร้าย มีสัมพันธ์สวาทกับสาวพรหมจรรย์ ภายใต้คราสของพระจันทร์สองดวง Your Highness (2011)
She's said to be able to levitate objects and foretell one's death.เธอบอกว่าสามารถทำให้ของลอยได้ และสามารถเห็นภาพความตายล่วงหน้า The Mentalists (2011)
The Book of Revelation foretells of two witnesses, I know.หนังสือวิวรณ์ที่ทำนายถึงเหตุการณ์ล่วงหน้า ของพยานทั้งสองคน ฉันรู้ For the Triumph of Evil (2013)
They foretell that our realm is in danger, and the apocalypse may be upon us.พวกเขาทำนายว่าดินแดนของเราอยู่ในอันตราย และวันสิ้นโลกอาจจะมาเยือนพวกเรา The Sin Eater (2013)
Science makes it possible for us to foretell certain astronomical events in the unimaginably distant future-- the death of the Sun, for example.วิทยาศาสตร์ทำให้มันเป็นไปได้ สำหรับเราที่จะทำนาย เหตุการณ์ทางดาราศาสตร์บางอย่าง ในอนาคตไกลเหลือล้น The Immortals (2014)
Lieutenant, the Bible foretells that the two Witnesses must endure seven tribulations.ผู้หมวด พระคัมภีร์ทำนายว่า พยานทั้งสองคนจะต้อง ทนทุกข์ 7 ประการ I, Witness (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
foretellIt is not mine to foretell the future.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดูดวง(v) foretell, See also: prophesy, Syn. ดูชะตา, Example: หมอดูที่นี่ดูดวงแม่นมากเหมือนตาเห็น, Thai Definition: ทำนายหรือบอกเหตุการณ์ความเป็นไปที่จะเกิดในเบื้องหน้า
ทำนายทายทัก(v) foretell, See also: predict, prophesy, Syn. ทาย, บอกล่วงหน้า, คาดการณ์ล่วงหน้า, พยากรณ์, คาดการณ์, Example: นักพยากรณ์นิยมที่จะทำนายทายทักดวงชะตาของบ้านเมือง ตามหน้าหนังสือพิมพ์
ทำนาย(v) foretell, See also: predict, Syn. ทาย, บอกล่วงหน้า, คาดการณ์ล่วงหน้า, พยากรณ์, คาดการณ์, Example: การที่เรารู้ทัศนคติของใครคนหนึ่ง มิได้หมายความว่าเราจะทำนายพฤติกรรมของเขาได้, Thai Definition: บอกเหตุการณ์หรือความเป็นไปที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดูดวง[dū dūang] (v, exp) EN: foretell
คาดการณ์[khātkān] (v) EN: anticipate ; predict ; foretell ; foresee ; forecast ; guess ; speculate  FR: prévoir ; anticiper ; prédire ; spéculer
คาดการณ์ล่วงหน้า[khātkān lūangnā] (v, exp) EN: predict ; foresee ; forecast ; foretell  FR: prédire ; prévoir
พยากรณ์[phayākøn] (v) EN: forecast ; predict ; forecast ; foretell ; prophesy ; divine  FR: prédire ; prévoir ; pronostiquer ; deviner ; prophétiser
ตั้งเค้า[tangkhao] (v) EN: forecast ; brew ; predict ; foretell ; foresee  FR: annoncer ; présager
ทำนาย[thamnāi] (v) EN: forecast ; foretell ; prophesy ; predict ; divine ; practise divination  FR: prédire ; présager ; prévoir ; prophétiser
ทำนายทายทัก[thamnāi thāi thak] (v, exp) EN: foretell
หยั่งทราบ[yangsāp] (v) EN: foresee ; anticipate ; foretell

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FORETELL F AO0 R T EH1 L
FORETELLING F AO0 R T EH1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
foretell (v) fˈɔːtˈɛl (f oo1 t e1 l)
foretells (v) fˈɔːtˈɛlz (f oo1 t e1 l z)
foretelling (v) fˈɔːtˈɛlɪŋ (f oo1 t e1 l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
预卜[yù bǔ, ㄩˋ ㄅㄨˇ, / ] foretell; predict #144,937 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しん, shin] (n) (obsc) foretelling; prophecy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foretell \Fore*tell"\, v. i.
   To utter predictions. --Acts iii. 24.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foretell \Fore*tell"\, v. t. [imp. & p. p. {Foretold}; p. pr. &
   vb. n. {Foretelling}.]
   To predict; to tell before occurence; to prophesy; to
   foreshow.
   [1913 Webster]
 
      Deeds then undone my faithful tongue foretold. --Pope.
   [1913 Webster]
 
      Prodigies, foretelling the future eminence and luster
      of his character.            --C.
                          Middleton.
 
   Syn: To predict; prophesy; prognosticate; augur.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 foretell
   v 1: foreshadow or presage [syn: {announce}, {annunciate},
      {harbinger}, {foretell}, {herald}]
   2: make a prediction about; tell in advance; "Call the outcome
     of an election" [syn: {predict}, {foretell}, {prognosticate},
     {call}, {forebode}, {anticipate}, {promise}]
   3: indicate by signs; "These signs bode bad news" [syn: {bode},
     {portend}, {auspicate}, {prognosticate}, {omen}, {presage},
     {betoken}, {foreshadow}, {augur}, {foretell}, {prefigure},
     {forecast}, {predict}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top