ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disclose

D IH0 S K L OW1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disclose-, *disclose*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disclose(vt) เปิดเผย, See also: เปิดโปง, Syn. uncover, unveil, reveal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disclose(ดิส'โคลส) vt. เปิดเผย n. การเปิดเผย., See also: discloser n. ดูdisclose

English-Thai: Nontri Dictionary
disclose(vt) เผย, เปิดโปง, ทำให้ปรากฏ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Did you disclose that you met giannaคุณบอกเธอรึเปล่าล่ะว่าคุณเจอจิแอนนา Do You Take Dexter Morgan? (2008)
To disclose every project that mark youngพวกเราต้องการให้ แมสซิฟ ไดนามิค เปิดเผย โครงการทั้งหมดที่ มาร์ค ยัง The Dreamscape (2008)
US Attorney won't disclose the name of the witnessอัยการสหรัฐอเมริกา ไม่เปิดเผยชื่อพยาน Capybara (2008)
It's perfectly clear. You have a moral obligation to disclose it to the court.เธอมีหน้าที่ทางศีลธรรม ที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลต่อศาล The Reader (2008)
And consider that B% R has yet to disclose their financial statements showing the acquisition.เชื่อได้ว่า BR จัดการเคลียร์หนี้สิน ให้กับฟอร์มาเวลเรียบร้อย Duplicity (2009)
Without your permission, I can't disclose anything you tell me to anyone.โดยที่ไม่ได้รับการยินยอมของคุณ ผมไม่สามารถเปิดเผยทุกสิ่งที่คุณบอกกับคนอื่นได้ Bit by a Dead Bee (2009)
A patient asked me to disclose the risks of a surgical procedure, and I am required by law and my oath to do so.และฉันทำตามกฎหมาย และตามคำสาบานว่าจะทำอย่างนั้น Good Mourning (2009)
You were Northmoor's attorney, yet failed to disclose it.ไม่เป็นไร สบายใจได้ เธอมีนามบัตรหรืออะไรไหม ? Edge of Darkness (2010)
You know that we have a policy not to disclose that.คุณก็รู้ว่าเรามีนโยบายที่จะเก็บเป็นความลับ How About a Friendly Shrink? (2010)
Um, I need to disclose something.ฉันมีเรื่องบางอย่างจะเปิดเผย June Wedding (2010)
Can't disclose what the M stands for. Security. You understand.ห้ามเข้าใกล้นี่ เพื่อ ความปลอดภัย เข้าใจนะ Chuck Versus the Honeymooners (2010)
You have to disclose that, don't you?คุณต้องเปิดเผยเรื่องนั้น ไม่ใช่เหรอ Everything Is Illumenated (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
discloseHe disclosed my secret.
discloseHe disclosed to me that he had been in prison.
discloseHis secret will be disclosed soon.
discloseIn the "Mafia" tradition of organized crime, any member who discloses its operation is sure to be rubbed out.
discloseShe will have the courage to disclose their secret.
discloseShe would not disclose the secret.
discloseThe magazine disclosed his family jewels.
discloseThe man was obsessed with fear that the secret might be disclosed.
discloseYou ought not to have disclosed the secret.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แย้ม(v) reveal, See also: disclose, divulge, Syn. บอก, เปรย, เผย
แสดงเจตนา(v) disclose one's intention, See also: show one's hand / cards, tip one's hand, declare one's intention, Syn. แสดงความประสงค์, แสดงเจตจำนง, Example: เขามิได้แสดงเจตนาร้ายต่อข้าพเจ้า, Thai Definition: แสดงให้ทราบถึงความต้องการ หรือความประสงค์
เป็นที่เปิดเผย(v) disclose, See also: reveal, give away, impart, make known, divulge, proclaim, Ant. เป็นความลับ, Example: มีการประชุมกันภายในแต่ไม่เป็นที่เปิดเผยสู่สาธารณะซึ่งได้ประเมินสถานการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะดีขึ้น
คาย(v) reveal, See also: disclose, tell, inform, uncover, Syn. เปิดเผย, แสดงออก, Example: เขาถูกทรมานอย่างสาหัสเพื่อให้คายความลับของทางรัฐบาล
เปิดเผย(v) disclose, See also: reveal, divulge, expose, open up, unmask, Syn. บอกกล่าว, แสดงตัว, แสดงตน, เผย, Ant. ปกปิด, หลบๆ ซ่อนๆ, ลับ, ซ่อนเร้น, เก็บตัว, ซ่อน, ปิดบัง, Example: แหล่งข่าวเปิดเผยว่าผู้จัดการจะตั้งบริษัทใหม่เร็วๆ นี้
ปูด(v) reveal a secret, See also: disclose, divulge, ooze up, let the cat out of the bag, spill the beans, Syn. เผย, เปิดเผย, Example: การฉ้อฉลที่ทำมานานปีเกิดปูดขึ้นมาเสียก่อน ทำให้แผนการต่างๆ พังทลายลงหมด, Notes: (ปาก)
เผย(v) reveal a secret, See also: disclose, divulge, ooze up, let the cat out of the bag, spill the beans, Syn. เปิดเผย, Example: เขาเผยแผนการที่จะแก้แค้นให้ฉันฟังหมดแล้ว, Thai Definition: ค่อยๆ ขยายออก, ค่อยๆ แย้มออก
เปิดเผย(v) disclose, See also: reveal, leak, divulge, expose, open up, Syn. เผย, Ant. ปกปิด, ลับ, ซ่อน, Example: แหล่งข่าวเปิดเผยว่าผู้จัดการจะตั้งบริษัทใหม่เร็วๆ นี้, Thai Definition: ไม่ปิดบัง
สาวไส้(v) expose somebody's evil, See also: disclose somebody's evil, Syn. เปิดโปง, แฉ, Example: พนักงานสาวไส้ความลับของบริษัทให้ฝ่ายตรงข้ามเพราะเห็นแก่เงินก้อนโต, Thai Definition: นำความลับที่ไม่ควรเปิดเผยไปบอกให้คนอื่นรู้ (มักใช้ในทางไม่ดี)
แฉ(v) reveal, See also: disclose, show, Syn. เปิดโปง, ตีแผ่, เปิดเผย, Ant. ปกปิด, Example: ขณะนี้คณะกรรมการบริษัทรออยู่ว่า จะมีใครแฉเงื่อนงำในบริษัทออกมาอีกหรือไม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบิก[boēk] (v) EN: open ; disclose ; uncover ; expose ; reveal  FR: ouvrir ; découvrir
แฉ[chaē] (v) EN: reveal ; disclose ; show  FR: révéler ; divulguer
แดง[daēng] (v) EN: be revealed ; come to light ; be disclosed ; be exposed ; be uncovered ; be unmask
เผย[phoēi] (v) EN: uncover ; disclose ; reveal ; give away ; leak out ; let out ; divulge ; betray ; reveal a secret ; ooze up ; let the cat out of the bag ; spill the beans  FR: dévoiler ; révéler ; divulguer
เปิด[poēt] (v) EN: disclose ; reveal ; give away  FR: révéler ; dévoiler
เปิดเผย[poētphoēi] (v) EN: disclose ; reveal ; divulge ; expose ; open up ; unmask ; explain ; declare  FR: divulguer ; dévoiler ; révéler ; exposer ; déclarer
เปิดเผยทรัพย์สินส่วนตัว[poētphoēi sapsin suantūa] (v, exp) EN: disclose personal assets
แสดงเจตนา[sadaēng jettanā] (v, exp) EN: disclose one's intention ; show one's hand / cards ; tip one's hand ; declare one's intention  FR: déclarer ses intentions ; manifester son intention ; jouer cartes sur table
สารภาพผิด[sāraphāp phit] (v, exp) EN: confess ; disclose ; concede ; admit
ถ่ายความหมาย[thāi khwāmmāi] (v, exp) EN: convey ; communicate ; disclose ; tell ; reveal

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DISCLOSE D IH0 S K L OW1 Z
DISCLOSED D IH0 S K L OW1 Z D
DISCLOSES D IH0 S K L OW1 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disclose (v) dˈɪsklˈouz (d i1 s k l ou1 z)
disclosed (v) dˈɪsklˈouzd (d i1 s k l ou1 z d)
discloses (v) dˈɪsklˈouzɪz (d i1 s k l ou1 z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
揭发[jiē fā, ㄐㄧㄝ ㄈㄚ,   /  ] disclose; revelation #14,198 [Add to Longdo]
声张[shēng zhāng, ㄕㄥ ㄓㄤ,   /  ] disclose; make public #41,931 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さらけ出す;曝け出す;曝けだす[さらけだす, sarakedasu] (v5s, vt) to expose; to disclose; to lay bare; to confess [Add to Longdo]
口を割る[くちをわる, kuchiwowaru] (exp, v5r) to confess; to speak out; to disclose; to tell [Add to Longdo]
穿り返す[ほじくりかえす, hojikurikaesu] (v5s, vt) to dig up; to expose; to disclose [Add to Longdo]
素っ破抜く;素破抜く;すっぱ抜く[すっぱぬく, suppanuku] (v5k, vt) to expose; to disclose; to unmask [Add to Longdo]
打ち割る[うちわる;ぶちわる, uchiwaru ; buchiwaru] (v5r, vt) (1) to split (by striking); (2) to disclose [Add to Longdo]
内幕[うちまく(P);ないまく(P), uchimaku (P); naimaku (P)] (n) lowdown; inside curtain; inside information; hidden circumstances; inside facts; inner workings; undisclosed circumstances; (P) [Add to Longdo]
秘密を明かす[ひみつをあかす, himitsuwoakasu] (exp, v5s) (See 秘密を暴露する) to disclose a secret [Add to Longdo]
暴く[あばく, abaku] (v5k, vt) to disclose; to divulge; to expose [Add to Longdo]
明らかにする[あきらかにする, akirakanisuru] (exp, vs-i) to make clear; to clarify; to disclose; to make public [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disclose \Dis*close"\, v. t. [imp. & p. p. {Disclosed}; p. pr. &
   vb. n. {Disclosing}.] [OE. desclosen, disclosen, fr. disclos,
   desclos, not shut in, open, OF. desclos, p. p. of desclore to
   open, F. d['e]clore; pref. des- (L. dis-) + clore to shut,
   fr. L. claudere to shut. See {Close}, and cf. {Disclusion}.]
   1. To unclose; to open; -- applied esp. to eggs in the sense
    of to hatch.
    [1913 Webster]
 
       The ostrich layeth her eggs under sand, where the
       heat of the discloseth them.     --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. To remove a cover or envelope from;; to set free from
    inclosure; to uncover.
    [1913 Webster]
 
       The shells being broken, . . . the stone included in
       them is thereby disclosed and set at liberty.
                          --Woodward.
    [1913 Webster]
 
   3. To lay open or expose to view; to cause to appear; to
    bring to light; to reveal.
    [1913 Webster]
 
       How softly on the Spanish shore she plays,
       Disclosing rock, and slope, and forest brown!
                          --Byron.
    [1913 Webster]
 
       Her lively looks a sprightly mind disclose. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. To make known, as that which has been kept secret or
    hidden; to reveal; to expose; as, events have disclosed
    his designs.
    [1913 Webster]
 
       If I disclose my passion,
       Our friendship 's an end.       --Addison.
 
   Syn: To uncover; open; unveil; discover; reveal; divulge;
     tell; utter.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disclose \Dis*close"\, n.
   Disclosure. [Obs.] --Shak. Young.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disclose
   v 1: make known to the public information that was previously
      known only to a few people or that was meant to be kept a
      secret; "The auction house would not disclose the price at
      which the van Gogh had sold"; "The actress won't reveal how
      old she is"; "bring out the truth"; "he broke the news to
      her"; "unwrap the evidence in the murder case" [syn:
      {unwrap}, {disclose}, {let on}, {bring out}, {reveal},
      {discover}, {expose}, {divulge}, {break}, {give away}, {let
      out}]
   2: disclose to view as by removing a cover; "The curtain rose to
     disclose a stunning set" [syn: {disclose}, {expose}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top