Search result for

tellingly

(165 entries)
(2.0058 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tellingly-, *tellingly*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tellingly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tellingly*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
telling    [ADJ] ที่สื่อข้อมูล
telling    [ADJ] ที่เกิดผล, See also: มีผล, ได้ผล, Syn. effective, important, crucial
fortunetelling    [N] การพยากรณ์, See also: การทำนายโชคชะตา
fortunetelling    [ADJ] ซึ่งเกี่ยวกับการทำนายโชคชะตา, See also: เกี่ยวกับการพยากรณ์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Story tellingการเล่าเรื่อง
การเล่าเรื่อง หรือ Storytelling เป็นวิธีการหรือเครื่องมือประเภทหนึ่งของการจัดการความรู้ ในการดึงเอาประสบการณ์ หรือความรู้ที่อยู่ภายในของผู้เล่าออกมาเล่าให้บุคคลอื่นฟัง ผู้ฟังสามารถนำเอาประสบการณ์ หรือความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตนเองได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาเริ่มต้นในการศึกษาเรื่องนั้นๆ ใหม่

การเล่าเรื่อง ควรมีขั้นตอน ดังนี้

1. ตั้งหัวข้อหรือความรู้ที่ต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือแบ่งปันให้กับผู้ฟังในองค์กร

2. หาบุคคลที่เหมาะสมกับหังข้อนั้นๆ ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากและสามารถร้องขอให้มาเล่าเรื่องได้ ความกระตือรือร้นและความสามารถในการพูดดี คล่องแคล่วจะเป็นสิ่งที่ส่งผลให้ผู้เล่าเรื่องประสบผลสำเร็จในการเล่าเรื่อง ดังนั้น หัวข้อและผู้พูดจะต้องสัมพันธ์กัน

3. กลุ่มเป้าหมายในการเล่าเรื่องเพื่อจะได้เชิญชวนผู้ที่มาร่วมฟัง

4. ดำเนินการเล่าเรื่อง บรรยากาศไม่ต้องมีพิธีการมาก อาจมีการเปลี่ยนฉาก บริการของว่าง เป็นต้น ผู้เล่าเรื่องต้องจับกลุ่มผู้ฟังกลุ่มเล็กๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากจบการเล่าเรื่องแล้วเพื่อก่อให้เกิดเป็นสังคมเครือข่าย ระหว่างผู้เล่าเรื่องและผู้เข้าฟัง

5. ผลลัพธ์ของการเล่าเรื่อง อาจมีการนำการเล่าเรื่องออกเผยแพร่ทางวิดีโอหรือโพสต์ขึ้นเผยแพร่ทางอินทรา เน็ตเพื่อแบ่งปันให้กับพนักงานทั้งหมด จัดกลุ่มผู้ฟังที่มีความสนใจในหัวข้อนั้นเป็นพิเศษ โดยมีผู้เล่าเรื่องเป็นผู้นำกลุ่ม

การเล่าเรื่องนั้น อาจจะกระตุ้นและเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเล่าเรื่องหรือในการ สนทนาด้วย การตั้งคำถามที่ดีจะช่วยเป็นการดึงประสบการณ์ของผู้เล่าออกมาได้มาก และได้ดีตรงกับประสบการณ์ของผู้เล่าอย่างแท้จริง ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นประธาน อาจจะสรุปเป็นระยะๆ และผู้ฟังสามารถช่วยกันกรั่นกรองเรื่องเล่าที่เป็น tacit ให้เป็น explicit บันทึก และสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ต่อไป [การจัดการความรู้]

Fortune-tellingการทำนายโชคชะตา [TU Subject Heading]
Fortune-telling by birthdaysการทำนายโชคชะตาจากวันเกิด [TU Subject Heading]
Fortune-telling by cardsการทำนายโชคชะตาจากไพ่ [TU Subject Heading]
Fortune-telling by dreamsการทำนายโชคชะตาจากฝัน [TU Subject Heading]
Fortune-telling by molesการทำนายโชคชะตาจากไฝ [TU Subject Heading]
Fortune-telling by namesการทำนายโชคชะตาจากชื่อ [TU Subject Heading]
Fortune-telling by numbersการทำนายโชคชะตาจากตัวเลข [TU Subject Heading]
Fortune-telling by precious stonesการทำนายโชคชะตาจากหินมีค่า [TU Subject Heading]
Storytellingการเล่านิทาน [TU Subject Heading]
Storytellingการเล่านิทาน
การเล่านิทาน (Storytelling) มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้แก่ผู้ฟัง ฝึกผู้ฟังให้มีจินตนาการไปตามเรื่องที่ฟัง การสอดแทรกข้อคิด คติธรรม หรือเรื่องราวใด ๆ แฝงเข้าไปในเรื่อง จะทำให้ผู้ฟังซึมซับไปโดยไม่รู้ตัว การเล่านิทานจึงเป็นกิจกรรมที่เด็ก ๆ ชื่นชอบมาก จึงเป็นการกระตุ้นเร้าให้เด็กรักการอ่าน และเป็นการปลูกฝังความรัก ความซาบซึ้งในวรรณกรรมและวรรณคดีต่าง ๆ การเล่านิทานบางครั้งจะใช้การเชิดหุ่น ประกอบกับการเล่านิทานด้วย องค์ประกอบสำคัญของนิทานและการเล่านิทานประกอบด้วยโครงเรื่อง ตัวละคร และแง่คิดที่ได้จากการเล่าเรื่อง กิจกรรมการเล่านิทานในห้องสมุดจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในห้องสมุดประชาชนฮาร์ตฟอร์ดที่รัฐคอนเน็คติกัต สหรัฐอเมริกา โดยแคโรไลน์ เฮวินส์ (Caroline Hewins) เมื่อปี 2425 ในปัจจุบันการเล่านิทานเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างหนึ่งที่ห้องสมุดจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กสนใจในหนังสือและการอ่านหนังสือ และเกิดการอ่านอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งกลายเป็นนิสัยรักการอ่าน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tellingThere is no telling how far science may have progressed by the end of the twentieth century.
tellingThere is no telling what will happen tomorrow.
tellingI have no intention of telling you the result.
tellingThere is no telling when an earthquake will occur.
tellingThere is no telling when they will arrive.
tellingAs he was drinking he got very merry and kept telling everybody just how much he hated hospitals.
tellingHis hard life is telling on his health.
tellingJane affirmed that she was telling the truth.
tellingBut you know, there's no telling about that other world.
tellingJohn is above telling a lie.
tellingI remember his telling something about it.
tellingShe was sure the man was telling a lie.
tellingYou are telling it second hand, aren't you?
tellingDon't degrade yourself by telling such a lie.
tellingIf you say so, you are telling a lie.
tellingStop telling those filthy stories.
tellingThere is no telling who will be sent in his place.
tellingThe following day, however, the doctor consoled him by telling him that his chances of being able to leave hospital in time for New Year celebrations were good.
tellingFred is always telling lies.
tellingI don't believe you. You're always telling lies.
tellingSuspecting him of telling her secret to some of her friends, Mary was angry with Jim.
tellingThere is no telling what would happen if she doesn't show up.
tellingThere is no telling when the rainy season will be over.
tellingHe's above telling a lie.
tellingPlease forgive me for telling a lie.
tellingThere is no telling what will happen.
tellingHave no hesitation in telling the truth.
tellingHow about telling me what you have in mind?
tellingThere's no telling what kind of trouble this proposal might stir up. The result is certainly going to be something to see.
tellingThere is no telling what will happen in the near future.
tellingYou omitted telling me to buy bread.
tellingI'm telling you, I'm not going.
tellingThe widespread application of administrative guidance is considered to be a uniquely Japanese practice in which bureaucrats exert authority, without any legal backing, telling the private sector what to do and what not to do.
tellingThis time it seems as if he is telling the truth.
tellingAt first he had difficulty telling one student from another.
tellingThe children were all ears when I was telling them the story.
tellingAre you suggesting that I am not telling the truth?
tellingNone of us is so foolish as to believe that he was telling the truth.
tellingWe suspect him of telling a lie.
tellingWe took turns telling tales of strange happenings.
tellingIt's no use telling me anything.
tellingI cannot stand you telling me all the time what my faults are.
tellingAre you suggesting that I am not telling the truth?
tellingI don't know whether you are telling the truth or not.
tellingThere is no telling when I can see her again.
tellingI'm above telling lies.
tellingI decided on telling her of my love.
tellingI want a book telling about Japanese customs.
tellingI suspected that he was telling a lie, but that didn't surprise me.
tellingI delayed telling him about his uncle's death as long as I could.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
storytelling(สทอรีเทล'ลิง) n. การเล่า (หรือเขียน) นิยายหรือนิทาน,การโกหก
telling(เทล'ลิง) adj. มีแรง,มีผล,ได้ผล,ชะงัด,เล่าเรื่อง,บอกเล่า.

English-Thai: Nontri Dictionary
telling(adj) อย่างแรง,ชะงัด,ได้ผล
telling(n) การเล่า,การบอก,การบรรยาย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำทำนาย    [N] prediction, See also: prophecy, augury, divination, forecast, foretelling, Syn. คำพยากรณ์, Example: เขาเขียนคำทำนายของเขาลงเป็นลายลักษณ์อักษร, Count unit: ข้อ, Thai definition: ข้อความที่แสดงเหตุการณ์ในอนาคต, ข้อความแสดงความคาดหมาย
คำพยากรณ์    [N] forecast, See also: prediction, prophecy, augury, divination, foretelling, Syn. คำทำนาย, Example: โหรในสมัยโบราณนั้นเป็นผู้ที่มีหน้าที่ถวายคำพยากรณ์แด่องค์พระมหากษัตริย์เท่านั้น
ศุภนิมิต    [N] good omen, See also: good dream, auspicious time, propitious sign, auspice, dream foretelling fortune, good luc, Syn. นิมิตดี, ลางดี, Example: วันนี้ถือว่าเป็นศุภนิมิตที่ดีที่ทั้งรัฐบาลและเอกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย
กลองเพล    [N] big drum in a Buddhist temple used for telling midday meal, Example: พระตีกลองเพลเป็นสัญญาณบอกเวลา 11 นาฬิกา, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: กลองขนาดใหญ่ ใช้ตีเป็นสัญญาณบอกเวลา 11 นาฬิกา เพื่อภิกษุสามเณรจะได้ฉันเพล
ซ้อมค้าง    [V] bluff somebody into telling the truth, See also: coax a secret out of somebody, Thai definition: พูดทึกทักเอาราวกับเป็นจริง
ญาณศาสตร์    [N] the science of fortune-telling, See also: a treatise on prophecy, prognostication and prediction, Thai definition: ตำราพยากรณ์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
การบอกกล่าว    [N] giving information, See also: notification, telling, advising, informing, Syn. การบอก, การแจ้ง, การแจ้งให้ทราบ, Ant. การรับฟัง, การฟัง, การสดับ, การสดับรับฟัง, Example: โปรแกรมควรที่จะมีการบอกกล่าวให้กับผู้ใช้ได้ทราบด้วยว่ามันได้ทำอะไรให้กับผู้ใช้ไปบ้าง, Thai definition: การร้องบอกให้ผู้อื่นเป็นพยานรับรู้ไว้
พยากรณ์    [N] fortune-telling, See also: prediction, prophecy, forecast, Syn. คัมภีร์พยากรณ์, Example: เขาซื้อหนังสือคัมภีร์พยากรณ์มาอ่านเพื่อศึกษาด้วยตนเอง, Count unit: คัมภีร์, Thai definition: ชื่อคัมภีร์โหราศาสตร์ว่าด้วยการทำนาย, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การบอกกล่าว[n.] (kān bøkklāo) EN: giving information ; notification ; telling ; advising ; informing   FR: information [f] ; allégation [f] ; énonciation [f]
การเล่าเรื่อง[n.] (kān lao reūang) EN: storytelling   
ญาณศาสตร์[n.] (yānnasāt) EN: science of fortune-telling ; treatise on prophecy ; prognostication and prediction   

CMU English Pronouncing Dictionary
TELLING    T EH1 L IH0 NG
STELLING    S T EH1 L IH0 NG
RETELLING    R IY0 T EH1 L IH0 NG
TELLINGLY    T EH1 L IH0 NG L IY0
FORETELLING    F AO0 R T EH1 L IH0 NG
STORYTELLING    S T AO1 R IY0 T EH2 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
telling    (v) (t e1 l i ng)
retelling    (v) (r ii2 t e1 l i ng)
tellingly    (a) (t e1 l i ng l ii)
foretelling    (v) (f oo1 t e1 l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wahrsagen {n}fortunetelling [Add to Longdo]
Wahrsagerei {f}fortune telling [Add to Longdo]
eindrucksvoll {adv}tellingly [Add to Longdo]
heimleuchten | heimleuchtendto tell off | telling off [Add to Longdo]
lügen; anschwindeln | lügend; anschwindelnd | gelogen; angeschwindeltto tell a lie | telling a lie | told a lie [Add to Longdo]
sagend; erzählendtelling [Add to Longdo]
vorhersagen | vorhersagendto foretell | foretelling [Add to Longdo]
weissagendforetelling [Add to Longdo]
wiedererzählendretelling [Add to Longdo]
Führst du mich an der Nase herum?Are you telling me porkies? [fig.] [Add to Longdo]
Wem erzählen Sie das!You are telling me! [Add to Longdo]
Jugendherbergsausweis {m}youth hostelling card; YHA card [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
チクリ[, chikuri] (adv) type of prickling pain; tale telling; (P) [Add to Longdo]
パチこく[, pachi koku] (n) (sl) (See 嘘っぱち) telling a lie [Add to Longdo]
[えき, eki] (n) divination; fortune-telling [Add to Longdo]
易断[えきだん, ekidan] (n) divination; fortunetelling [Add to Longdo]
運勢判断[うんせいはんだん, unseihandan] (n) fortune-telling [Add to Longdo]
縁は異なもの[えんはいなもの, enhainamono] (exp) (See 縁は異なもの味なもの) inscrutable are the ways people are brought together; there is no telling how people are brought together [Add to Longdo]
花信風[かしんふう, kashinfuu] (n) spring wind telling the tidings of flowers [Add to Longdo]
滑る(P);辷る[すべる, suberu] (v5r,vi) (1) to glide; to slide (e.g. on skis); to slip; (2) to fail (an examination); to bomb (when telling a joke); (3) to drop; to go down; to come down; to fall (e.g. in status); (P) [Add to Longdo]
閑話休題[かんわきゅうだい, kanwakyuudai] (exp,n) Now let's return to the main subject; To return from the digression,.. (in a conversation, speech, or story-telling) [Add to Longdo]
気学[きがく, kigaku] (n) fortune telling based on Chinese twelve year cycle [Add to Longdo]
[きち;きつ, kichi ; kitsu] (n,adj-no) (See 御神籤・おみくじ) good fortune (esp. omikuji fortune-telling result); good luck; auspiciousness [Add to Longdo]
凶相[きょうそう, kyousou] (n) (1) (See 人相占い) bad luck (result from fortune telling); (2) evil countenance [Add to Longdo]
遣り逃げ;やり逃げ[やりにげ, yarinige] (n) (sl) (vulg) having sex with a woman and then breaking off contact with her (esp. after telling her that you love her); wham-bam-thank-you-ma'am; hit it and quit it; fuck and chuck [Add to Longdo]
言っとくけど[いっとくけど, ittokukedo] (exp) for your information; I'm telling you [Add to Longdo]
言上[ごんじょう, gonjou] (n,vs) telling; stating [Add to Longdo]
語らしめる[かたらしめる, katarashimeru] (v1) to finish telling [Add to Longdo]
語り口[かたりくち, katarikuchi] (n) way of reciting; way of telling a story; (P) [Add to Longdo]
講談[こうだん, koudan] (n) story-telling; (P) [Add to Longdo]
四柱推命[しちゅうすいめい, shichuusuimei] (n) Four Pillar astrology; originally Chinese method of fortune-telling based on the time, date, month and year of a person's birth [Add to Longdo]
受け売り;受売り;請け売り;請売り[うけうり, ukeuri] (n,vs) (1) retailing; (2) second-hand opinion or knowledge; telling at second hand; second-hand telling [Add to Longdo]
小吉[しょうきち, shoukichi] (n) slightly good luck (as a fortune telling result) [Add to Longdo]
姓名判断[せいめいはんだん, seimeihandan] (n) fortunetelling based on writing or pronunciation of one's name [Add to Longdo]
占い(P);卜[うらない, uranai] (n) fortune-telling; divination; (P) [Add to Longdo]
占術[せんじゅつ, senjutsu] (n) divination; fortune-telling; mantic [Add to Longdo]
占卜[せんぼく, senboku] (n) divination; fortunetelling; soothsaying [Add to Longdo]
他言[たげん;たごん, tagen ; tagon] (n,vs) telling others; revealing to others; letting out a secret [Add to Longdo]
辻占[つじうら, tsujiura] (n) slip of paper with a fortune-telling message; street fortune-teller [Add to Longdo]
売卜[ばいぼく, baiboku] (n) fortunetelling (as an occupation) [Add to Longdo]
物も言い様;物も言いよう;ものも言いよう[ものもいいよう, monomoiiyou] (exp) (id) To make or mar depends on the telling [Add to Longdo]
[ぼく, boku] (n) (1) (arch) (See 卜する) divining; telling a fortune; predicting; (2) choosing; settling; fixing [Add to Longdo]
卜;占[うら, ura] (n) (arch) (See 占い) fortune-telling; divination [Add to Longdo]
卜骨[ぼっこつ, bokkotsu] (n) fortune-telling using animal bones [Add to Longdo]
卜占[ぼくせん, bokusen] (n) augury; fortune-telling; divination [Add to Longdo]
卜筮[ぼくぜい, bokuzei] (n) fortunetelling; divination [Add to Longdo]
末吉[すえきち, suekichi] (n) (See 御神籤・おみくじ) good luck to come (omikuji fortune-telling result); future good luck [Add to Longdo]
夢占い[ゆめうらない, yumeuranai] (n) oneiromancy; dream fortune-telling [Add to Longdo]
有効打[ゆうこうだ, yuukouda] (n) telling blow [Add to Longdo]
落語[らくご, rakugo] (n) rakugo story; (telling) a comic story; (P) [Add to Longdo]
恋占い[こいうらない, koiuranai] (n) love fortune-telling [Add to Longdo]
連画[れんが, renga] (n) (abbr) sequential art or pictures (type of printed, graphic storytelling, differentiated from manga by its liberal use of page space, often only one panel per page, and sparing use of dialogue) [Add to Longdo]
連続画像[れんぞくがぞう, renzokugazou] (n) sequential art or pictures (type of printed, graphic storytelling, differentiated from manga by its liberal use of page space, often only one panel per page, and sparing use of dialogue) [Add to Longdo]
話芸[わげい, wagei] (n) (the art of) storytelling [Add to Longdo]
[めど, medo] (n) (1) (arch) (See 蓍萩) Chinese lespedeza (species of bush clover, Lespedeza cuneata); (2) fortune-telling (using divination sticks) [Add to Longdo]
[しん, shin] (n) (obsc) foretelling; prophecy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卜卦[bǔ guà, ㄅㄨˇ ㄍㄨㄚˋ, ] to divine using the trigrams; fortune telling [Add to Longdo]
卜课[bǔ kè, ㄅㄨˇ ㄎㄜˋ, / ] divination; fortune telling [Add to Longdo]
平话[píng huà, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] storytelling dramatic art dating back to Song and Yuan periods, single narrator without music, often historical topics with commentary [Add to Longdo]
拆字[chāi zì, ㄔㄞ ㄗˋ, ] fortune telling by unpicking Chinese characters [Add to Longdo]
叙述[xù shù, ㄒㄩˋ ㄕㄨˋ, / ] to relate (a story or information); to tell or talk about; to recount; narration; telling; narrative; account [Add to Longdo]
琴书[qín shū, ㄑㄧㄣˊ ㄕㄨ, / ] traditional art form, consisting of sung story telling with musical accompaniment [Add to Longdo]
相面[xiàng miàn, ㄒㄧㄤˋ ㄇㄧㄢˋ, ] fortune telling based on the subject's face [Add to Longdo]
看相[kàn xiàng, ㄎㄢˋ ㄒㄧㄤˋ, ] fortune telling [Add to Longdo]
算卦[suàn guà, ㄙㄨㄢˋ ㄍㄨㄚˋ, ] fortune telling [Add to Longdo]
算命[suàn mìng, ㄙㄨㄢˋ ㄇㄧㄥˋ, ] fortune-telling [Add to Longdo]
听书[tīng shū, ㄊㄧㄥ ㄕㄨ, / ] to listen to stories; to listen to performance of 說書|说书 storytelling [Add to Longdo]
评话[píng huà, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] storytelling dramatic art dating back to Song and Yuan periods, single narrator without music, often historical topics with commentary [Add to Longdo]
说书[shuō shū, ㄕㄨㄛ ㄕㄨ, / ] folk art consisting of story-telling to music [Add to Longdo]
谈星[tán xīng, ㄊㄢˊ ㄒㄧㄥ, / ] astrology; fortune-telling [Add to Longdo]
[dùn, ㄉㄨㄣˋ, / ] stop; pause; to arrange; to lay out; to kowtow; to stamp; at once; classifier for meals, beating, tellings off etc: time, bout, spell, meal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Telling \Tell"ing\, a.
   Operating with great effect; effective; as, a telling speech.
   -- {Tell"ing*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tellingly
   adv 1: in a telling manner; "the plain manner of its style all
       the more tellingly points up the horror of the case"

Are you satisfied with the result?

Go to Top