Search result for

notification

(59 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -notification-, *notification*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
notification[N] การแจ้ง (แจ้งความ, แจ้งการเกิด, อัตราเกิดของโรคฯลฯ), See also: การแจ้งความ, การประกาศ, Syn. manifesto

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
notification(โนทิฟิเค'เชิน) n. การแจ้งความ,การแจ้งล่วงหน้า,การเตือนล่วงหน้า,การประกาศ, Syn. notice

English-Thai: Nontri Dictionary
notification(n) การประกาศ,การเตือนล่วงหน้า,การแจ้งความ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
notificationประกาศ, แจ้งความ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
notification of claimการแจ้งเกิดวินาศภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
notification; notice, publicประกาศ, แจ้งความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There was no notification. Has it been demarcated already?ไม่มี ไม่มีการแจ้งให้รู้ด้วยซ้ำ มันถูกปักเขตแน่นอนแล้วหรือครับ? Episode #1.7 (2008)
...will not release the names of the dead until notification of next of kin.จะไม่เปิดเผยรายชื่อผู้เสียชีวิต ยกเว้นเฉพาะญาติๆ เท่านั้น Body of Lies (2008)
We require your scrawl on this eviction notification.พวกเราต้องการลายเซ็นต์ในการยินยอม เคลื่อนย้ายรังของพวกแก District 9 (2009)
I gotta Go make notification.- ผมต้องไปแถลงข่าว - อยากได้เพื่อนมั้ย? Omnivore (2009)
- to a next-of-kin notification?ไปแจ้งข่าวน่ะหรอ Hungry Man (2009)
You should make the notification first. We will.คุณควรแจ้่ง/Nให้พวกเขาทราบก่อน Remembrance of Things Past (2010)
I get notifications on body discoveries of 18- to 24-year-olds.ฉันได้รับแจ้งเมื่อตอนที่พบศพ อายุระหว่าง 18-24 ปี Supply and Demand (2011)
Listen, Lori, I can make the notification if you want.ลอรี่ ผมไปแจ้งแทนคุณได้น่ะ Mea Makamae (2011)
Terra Nova lottery notification.ขอเลือด B+ ถุงนึง และฉันอยากได้มีดผ่าตัด Bylaw (2011)
♫ For no reason, I unconsciously become careful to gather advance notification. ♫ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่รู้สึกห่วงใยต่อกัน เราจะก้าวไปพร้อมกัน Episode #1.8 (2011)
You know, like only the unsub understands it notification kind of thing?รู้ไหม เหมือนว่ามีแต่อันซับที่เข้าใจ เป็นการแจ้งเตือนอะไรซักอย่าง Broken (2013)
Not about the notifications. The times don't add up.ไม่ใช่เรื่องการแจ้งเตือน เวลาไม่ได้ถูกเพิ่มขึ้น Broken (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบแจ้งความ[N] notice, See also: notification, Example: ตำรวจออกใบแจ้งความให้เพื่อไปทำบัตรประชาชนใบใหม่
ใบแดง[N] notification of wedding ceremony, Example: เธอได้ใบแดงจากเพื่อนสนิทที่เมืองไทยติดต่อกัน 3 ราย, Count unit: ใบ, Thai definition: ใบแจ้งกำหนดการมงคลสมรส
ใบดำ[N] notification of funeral, Example: เขาส่งใบดำไปให้ญาติๆ ดูกำหนดการ, Count unit: ใบ, Thai definition: ใบแจ้งกำหนดการฌาปนกิจศพ
ประกาศ[N] notice, See also: notification, announcement, declaration, proclamation, Syn. ข้อมูล, ข่าวสาร, ข่าว, Example: รัฐบาลปิดประกาศให้ประชาชนไปเสียภาษี, Thai definition: ข้อความที่แจ้งให้ทราบทั่วกัน
การบอกกล่าว[N] giving information, See also: notification, telling, advising, informing, Syn. การบอก, การแจ้ง, การแจ้งให้ทราบ, Ant. การรับฟัง, การฟัง, การสดับ, การสดับรับฟัง, Example: โปรแกรมควรที่จะมีการบอกกล่าวให้กับผู้ใช้ได้ทราบด้วยว่ามันได้ทำอะไรให้กับผู้ใช้ไปบ้าง, Thai definition: การร้องบอกให้ผู้อื่นเป็นพยานรับรู้ไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบดำ[n.] (baidam) EN: notification of funeral   FR: faire-part de décès [m]
ใบมรณบัตร[n. exp.] (bai møranabat) EN: notification of death   FR: certificat de décès [m] ; attestation de décès [f]
แจ้งเกิด[n. exp.] (jaēng koēt) EN: notification of birth   FR: déclaration de naissance [f]
การบอกกล่าว[n.] (kān bøkklāo) EN: giving information ; notification ; telling ; advising ; informing   FR: information [f] ; allégation [f] ; énonciation [f]
คำเตือน[n.] (khamteūoen) EN: warning ; caution ; notification ; notice ; caveat   FR: avertissement
ประกาศ[n.] (prakāt) EN: announcement ; declaration ; proclamation ; notice ; notification   FR: annonce [f] ; déclaration [f] ; proclamation [f] ; notification [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
NOTIFICATION    N OW2 T AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N
NOTIFICATIONS    N OW2 T AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
notification    (n) (n ou2 t i f i k ei1 sh @ n)
notifications    (n) (n ou2 t i f i k ei1 sh @ n z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
お知らせ[おしらせ, oshirase] Thai: หมายประกาศ English: Notification

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anzeige {f} | Anzeigen {pl}notification | notifications [Add to Longdo]
Anzeigeverfahren {n}notification procedure [Add to Longdo]
Benachrichtigungskette {f}notification chain [Add to Longdo]
Schadensmeldung {f}notification of loss; notification of claim [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お知らせ;御知らせ;お報せ;御報せ[おしらせ, oshirase] (n,vs) (See 知らせ) notice; notification [Add to Longdo]
ガン告知;癌告知[ガンこくち(ガン告知);がんこくち(癌告知), gan kokuchi ( gan kokuchi ); gankokuchi ( gan kokuchi )] (n) cancer notification [Add to Longdo]
移牒[いちょう, ichou] (n,vs) notification to authorities [Add to Longdo]
御達し;お達し[おたっし, otasshi] (n) notice or order handed down from above; announcement; notification [Add to Longdo]
告達[こくたつ, kokutatsu] (n,vs) notification [Add to Longdo]
催告[さいこく, saikoku] (n,vs) notification [Add to Longdo]
再告[さいこく, saikoku] (n) renotification [Add to Longdo]
採用通知[さいようつうち, saiyoutsuuchi] (n) job offer; letter of appointment; appointment letter; notification of appointment [Add to Longdo]
死亡広告[しぼうこうこく, shiboukoukoku] (n) obituary; notification of death [Add to Longdo]
事前通知[じぜんつうち, jizentsuuchi] (n) advance notification [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
受信通知要求表示[じゅしんつうちようきゅうひょうじ, jushintsuuchiyoukyuuhyouji] receipt notification request indication [Add to Longdo]
受信不能通知要求表示[じゅしんふのうつうちようきゅうひょうじ, jushinfunoutsuuchiyoukyuuhyouji] non-receipt notification request indication [Add to Longdo]
通知[つうち, tsuuchi] report (vs), notification, posting [Add to Longdo]
通知型[つうちがた, tsuuchigata] notification type [Add to Longdo]
配信通知[はいしんつうち, haishintsuuchi] delivery notification [Add to Longdo]
配信不能通知[はいしんふのうつうち, haishinfunoutsuuchi] non-delivery notification [Add to Longdo]
配信不能通知の抑止[はいしんふのうつうちのよくし, haishinfunoutsuuchinoyokushi] prevention of non-delivery notification [Add to Longdo]
明示輻輳通知[めいじふくそうつうち, meijifukusoutsuuchi] explicit congestion notification [Add to Longdo]
隣接局通知[りんせつきょくつうち, rinsetsukyokutsuuchi] neighbor notification [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Notification \No`ti*fi*ca"tion\, n. [Cf. F. notification. See
   {Notify}.]
   1. The act of notifying, or giving notice; the act of making
    known; especially, the act of giving official notice or
    information to the public or to individuals, corporations,
    companies, or societies, by words, by writing, or by other
    means.
    [1913 Webster]
 
   2. Notice given in words or writing, or by signs.
    [1913 Webster]
 
   3. The writing which communicates information; an
    advertisement, or citation, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 notification
   n 1: an accusation of crime made by a grand jury on its own
      initiative [syn: {presentment}, {notification}]
   2: informing by words [syn: {telling}, {apprisal},
     {notification}]
   3: a request for payment; "the notification stated the grace
     period and the penalties for defaulting" [syn:
     {notification}, {notice}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top