Search result for

กระทบกระเทือน

(31 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระทบกระเทือน-, *กระทบกระเทือน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระทบกระเทือน[V] affect, See also: impact, influence, effect, have an impact on, have a repercussion, Syn. กระเทือน, กระทบ, Example: การที่อังกฤษจะเข้ามีส่วนในตลาดร่วมยุโรปย่อมกระทบกระเทือนถึงประเทศอื่นด้วย, Thai definition: มีผลไปถึง
กระทบกระเทือนใจ[V] hurt one's feelings, See also: be mentally moved, be touched, be stirred, stir up one's feeling, be hurt, Syn. สะเทือนใจ, Example: ปัญหาครอบครัวแตกแยกส่งผลกระทบกระเทือนใจต่อเด็ก, Thai definition: พาดพิงไปถึงให้รู้สึกสะเทือนใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระทบกระเทือนก. กระเทือนไปถึง, พาดพิงไปถึงให้รู้สึกสะเทือนใจ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Affectกระทบกระเทือน, อารมณ์, ผลกระทบ, สภาพอารมณ์, ลักษณะอารมณ์ [การแพทย์]
Emotional Disturbedกระทบกระเทือนทางอารมณ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My doc says I got a bum ticker, have to take it easy from now on.หมอของฉันบอกว่า หัวใจฉันถูกกระทบกระเทือน จากนี้ไปต้องเลิกทำงานหนัก The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
Clearly there's been some brain damage.เห็นได้อย่างชัดเจนสมอง ได้รับการกระทบกระเทือน Balm (2009)
My accident... it just shook me up somehow.อุบัติเหตุของฉัน... มันเเค่กระทบกระเทือนทางใจฉันอย่างรุนแรง ฉันไม่รู้สิ ฉัน... Fix (2009)
Bad news is that you sustained a concussion.ข่าวร้ายเลยนะนั่น คุณได้รับความกระทบกระเทือน Blinded by the Light (2009)
Why didn't you tell me you had a concussion?-ทำไมคุณไม่บอกฉัน ว่าคุณได้รับการกระทบกระเทือน Blinded by the Light (2009)
It's common with head trauma.มันเป็นปกติกับคนที่ศรีษะ ถูกกระทบกระเทือน Fracture (2009)
In case of cerebral contusion, even if she does regain consciousness, she might suffer from brain damage.เนื่องจากการกระทบกระเทือนทางสมอง ถึงแม้ว่าเธอจะรู้สึกตัว เธออาจได้รับความผิดปกติทางสมอง Orutorosu no inu (2009)
Uh, I just confirmed, uh, brain death on an 18-year-old female involved in a head-On M.V.C. earlier this evening.เอ่อ ฉันเพิ่งคอนเฟิรมเคสสมองตาย เพศหญิง อายุ 18 ปี กระทบกระเทือนสมองจากอุบัติเหตุ ตอนช่วงเย็นๆวันนี้ Holidaze (2009)
Stroke in the wo matriz!มดลูกถูกกระทบกระเทือน Invest in Love (2009)
no, but mind control could cause brain damage.แต่การควบคุมจิตใจอาจทำให้สมอง ได้รับความกระทบกระเทือน Of Human Action (2009)
What is he, brain damaged or something?สมองกระทบกระเทือน หรือว่าอะไรรึเนี้ยะ? Scary Monsters and Super Creeps (2009)
Would that item be impervious to sabotage?คุณว่าสิ่งของเหล่านั้นเคยจะรู้สึกว่าถูกกระทบกระเทือนบ้างรึเปล่า? Advanced Criminal Law (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระทบกระเทือน[v.] (krathopkratheūoen) EN: affect ; impact ; influence ; have an impact on ; have a repercussion   FR: affecter ; toucher
กระทบกระเทือนใจ[v.] (krathopkratheūoenjai) EN: hurt one's feelings ; be mentally moved ; be touched ; be stirred ; stir up one's feeling ; be hurt   FR: être affecté ; être touché

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tell[VI] มีผลกระทบ, See also: กระทบกระเทือน, Syn. be effective

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affect(vi.,vt. อะเฟคทฺ'; -n. เอฟ' แฟคทฺ, อะเฟคท'ฺ) -vt.,vi. มีผลต่อ, ส่งผลต่อ, กระทบกระเทือน, ทำให้เสียใจ, ทำให้สงสาร, เป็น (โรค) , เสแสร้ง, ชอบ, โน้มเอียงไปทาง-n. ความรู้สึก, อารมณ์
affected(อะเฟค' ทิด) adj. ได้รับผล, ได้รับอิทธิพล, กระทบกระเทือน (จิตใจ) , เสียใจ, สงสาร, แกล้ง, เสแสร้ง, โน้มเอียงไปทาง, Syn. supurious, artificial ###A. spontaneous, real, moved)
affecting(อะเฟค' ทิง) adj. กระทบกระเทือนใจ, เร้าอารมณ์. -affectation n. - affectional adj., Syn. friendship, love, goodwill)
catalysis(คะแทล'ลิซิส) n. การเร่งปฏิกิริยาทางเคมีโดยการเติมสารกระตุ้น,ปฏิกิริยาระหว่างบุคคลหรือแรงโดยมีตัวกระตุ้นที่ไม่ถูกกระทบกระเทือน, See also: catalytic adj. ดูcatalysis pl. catalyses, Syn. katalysis,stimulation
impactedadj. อัด,ยัดเยียด,ซึ่งถูกกระทบกระเทือน,อุดตัน
impervious(อิมเพอ' เวียส) adj. เข้าไม่ได้, ผ่านไม่ได้, ไม่อนุญาตให้เข้า, ไม่ถูกรบกวน, ไม่ถูกกระทบกระเทือน, ไม่สะดุ้งสะเทือน., Syn. See also: imperviable. imperviously adv. imperviousness n., Syn. im
injure(อิน'เจอะ) vt. ทำอันตราย,ทำให้ได้รับบาดเจ็บ,ทำให้เสียหาย,ทำผิด,ทำร้าย,ประทุษร้าย,กระทบกระเทือน,ร้าวราน., See also: injurable adj. injurer n., Syn. hurt
insusceptible(อินซะเซพ'ทิเบิล) adj. ดื้อ,ไม่รับ,ไม่ถูกกระทบกระเทือนได้., See also: insusceptibility n. insusceptibly adv.
intact(อินแทคทฺ') adj. ไม่เปลี่ยนแปลง,ไม่เสื่อมเสีย,ไม่ถูกกระทบกระเทือน,เหมือนเดิม., See also: intactness n., Syn. untorched
quick(ควิค) adj. รวดเร็ว,เร็ว,ไว,ฉับไว,คล่องแคล่ว,ใจร้อน,ไม่อดทน,หลักแหลม,เข้าใจได้เร็ว n. บุคคลที่มีชีวิตทั้งหลาย,แก่นแท้,จุดสำคัญ. -Phr. (cut to the quick ทำให้ได้รับบาดเจ็บลึก,กระทบกระเทือนความรู้สึก) adv. รวดเร็ว,เร็ว, See also: quickness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
friction(n) การขัดถู,การกระทบกระเทือน,ความฝืด,การเสียดสี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top