Search result for

-sac-

(56 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sac, *sac*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sac[N] ส่วนที่เหมือนถุงในสัตว์หรือพืช, Syn. pouch

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sac(แซค) n. ถุง,ส่วนที่คล้ายถุง, Syn. pouch

English-Thai: Nontri Dictionary
sac(n) ถุง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sac๑. ถุง [มีความหมายเหมือนกับ sacculation ๑]๒. อวัยวะรูปถุง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There's so much saccharine in this, it's giving me cancer.นี่มันมีแต่สารให้ความหวานจนแทบทำให้ฉันเป็นมะเร็งแล้วล่ะ The Serena Also Rises (2008)
You're gonna sacrifice it every day for the rest of your life.เธอจะยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อให้ได้อยู่กับมัน The Dark Night (2008)
That you'd happily sacrifice for the rest?สิ่งซึ่งเธอยอมทุ่มเททุกอย่างให้เพื่อที่จะได้อยู่กับมัน The Dark Night (2008)
Blisterman didn't put himself in a burlap sackบลิสเทอร์แมนไม่ได้หย่อนร่างตัวเอง ไว้ในกระสอบป่าน Art Imitates Life (2008)
Afraid Your Bones Will Crack In The Sack?"กลัวว่ากระดูกของคุณจะหักบนเตียง The Manhattan Project (2008)
You Sacrificed Everything So We Would Be Happy.แม่เสียสละทุกสิ่ง เราถีึงได้มีความสุข The Manhattan Project (2008)
Not after all the sacrifices i made for you.ผมเสียสละมาเพื่อคุณเท่าไรแล้ว Mirror, Mirror (2008)
See ya around, hacky sack.แล้วเจอกัน แฮ็กกี้ แซ็ค (ถุงใส่ของแบบนักกีฬา) We're So Happy You're So Happy (2008)
The secret sacrifices made by our wives...การเสียสละอย่างลับๆ ของภรรยาเรา A Vision's Just a Vision (2008)
Sacramento says cell phones aren't enough.ซาคราเมนโต้บอกว่า มือถือก็เป็นหลักฐานพอแล้ว AK-51 (2008)
that true freedom requires sacrifice and pain.เสรีภาพที่แท้จริงนั้น จำเป็นต้องเสียสละและความเจ็บปวด Patch Over (2008)
- Don't screw this up, Sack.- อย่าทำมันพังล่ะ ไข่ใบเดียว Fun Town (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sacI like Sachiko better.
sacMaking a choice always means making a sacrifice, giving up one thing for another.
sacThe sacred ritual took place after being postponed twice.
sacThey made many sacrifices to get their own house.
sacDoes Toshio like Sachiko?
sacWho likes Sachiko?
sacThey got the sack for being careless and tardy.
sacSachiko is more popular than Judy.
sacIt is hard for an empty sack to stand straight. [Proverb]
sacI got the sack but I've a little saved up so for the time being I won't be troubled for living expenses.
sacThose good-for-nothing layabouts were sacked.
sacIn British English, "to get the sack" means to be fired from your job.

CMU English Pronouncing Dictionary
SAC    S AE1 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sac    (n) (s a1 k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beutel {m} | Beutel {pl}sac | sacs [Add to Longdo]
Sachdividende {f}property dividend [Add to Longdo]
Sacharin {m}saccharine [Add to Longdo]
Sachanlagen {pl}tangible asset [Add to Longdo]
Sachbearbeiter {m}; Sachbearbeiterin {f} (für)person responsible (for) [Add to Longdo]
Sachbearbeiter {m}official in charge [Add to Longdo]
Sachvertändigenausschuss {m}committee of experts [Add to Longdo]
Sachbearbeiter {m}; Sachbearbeiterin {f}; Referent {m}; Referentin {f}advisor; consultant [Add to Longdo]
Sachbearbeiter {m}; Sachbearbeiterin {f}; Sachverständige {m,f}; Sachverständigerreferee [Add to Longdo]
Sachbereich {m}area field [Add to Longdo]
Sachbeschädigung {f}willful damage to property [Add to Longdo]
Sachbuch {n}fact book; non-fiction book; book of non-fiction [Add to Longdo]
Sachbuch {n}specialized book [Add to Longdo]
Sachliteratur {f}non-fiction literature [Add to Longdo]
Sache {f} | Sachen {pl}thing; object | things [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
sac(n) |m| กระเป๋า, ถุง

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sacs \Sacs\ (s[add]ks), n. pl.; sing. {Sac}. (Ethnol.)
   A tribe of Indians, which, together with the Foxes, formerly
   occupied the region about Green Bay, Wisconsin. [Written also
   {Sauks}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sac \Sac\ (s[add]k), n. (Ethnol.)
   See {Sacs}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sac \Sac\, n. [See {Sake}, {Soc}.] (O.Eng. Law)
   The privilege formerly enjoyed by the lord of a manor, of
   holding courts, trying causes, and imposing fines. --Cowell.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sac \Sac\ (s[a^]k), n. [F., fr. L. saccus a sack. See {Sack} a
   bag.]
   1. See 2d {Sack}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Biol.) A cavity, bag, or receptacle, usually containing
    fluid, and either closed, or opening into another cavity
    to the exterior; a sack.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sac
   n 1: an enclosed space; "the trapped miners found a pocket of
      air" [syn: {pouch}, {sac}, {sack}, {pocket}]
   2: a case or sheath especially a pollen sac or moss capsule
     [syn: {theca}, {sac}]
   3: a member of the Algonquian people formerly living in
     Wisconsin in the Fox River valley and on the shores of Green
     Bay [syn: {Sauk}, {Sac}]
   4: a structure resembling a bag in an animal

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SAC
     Service / Special Area Code
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SAC
     Single Attachment Concentrator (FDDI)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SAC
     Spatial Audio Coding
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SAC
     Strict Avalanche Criterion (cryptography)
     

From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]:

 sac
 sac	(n) |m| กระเป๋า, ถุง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top