ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sacked

S AE1 K T   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sacked-, *sacked*, sack, sacke
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Langlois had been sacked by the government... and it seemed like every film buff in Paris had turned out in protest.ลองกัวส์ ถูกบีบให้ออก โดยรัฐบาล... และมันทำให้ แฟนหนังพันธุ์แท้ ทั้งปารีสออกมาประท้วง The Dreamers (2003)
-No, I'm not sacked.- ไม่ได้ไล่ชั้นออกร็อก Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
-You've been sacked.คุณถูกไล่ออกหรอ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Sacked your ass.อัดตูดซะนี่ The Longest Yard (2005)
And Crewe will be sacked for a big loss.ครูว์ถูกแซ็คกระเด็นไปหลายหลา The Longest Yard (2005)
Though, I tell you, that photographer should be sacked.แต่ว่าก็ว่าเถอะ ตาช่างภาพนั่นควรโดนเล่นงาน Imagine Me & You (2005)
Miranda sacked the last two girls after a few weeks.มิแรนด้าตะเพิดออกไปสอง The Devil Wears Prada (2006)
I'll be getting sacked any day nowฉันก็คงจะถูกไล่ออกวันใดวันหนึ่ง Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
You can't call Glen, you sacked him.คุณไม่โทรหาเกลน, คุณไล่เขาออก Goal II: Living the Dream (2007)
Shut your ugly gob. You bloody near got me sacked, you wee ingrate.หุบปากเหม็นๆของแกซะ แกเกือบทำฉันแย่ ไอ้ตัวเน่า The Water Horse (2007)
Burned and sacked cities.เผาและทำลายเมือง The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
You might at least pretend to stay sacked for more than five minutes.รับรองคุณไม่รอดแน่ ภายในห้านาทีด้วยซ้ำ Episode #2.4 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sackedThose good-for-nothing layabouts were sacked.

CMU English Pronouncing Dictionary
SACKED    S AE1 K T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sacked    (v) sˈækt (s a1 k t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
首が飛ぶ[くびがとぶ, kubigatobu] (exp,v5b) to be sacked; to be dismissed [Add to Longdo]
首になる[くびになる, kubininaru] (exp,v5r) (1) to be sacked; to be fired; to be dismissed; (2) to be beheaded [Add to Longdo]
袋入り[ふくろいり, fukuroiri] (n) sacked; pouched [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sack \Sack\, v. t. [imp. & p. p. {Sacked}; p. pr. & vb. n.
   {Sacking}.] [See {Sack} pillage.]
   To plunder or pillage, as a town or city; to devastate; to
   ravage.
   [1913 Webster]
 
      The Romans lay under the apprehensions of seeing their
      city sacked by a barbarous enemy.    --Addison.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sacked
   adj 1: having been robbed and destroyed by force and violence;
       "the raped countryside" [syn: {despoiled}, {pillaged},
       {raped}, {ravaged}, {sacked}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top