หรือคุณหมายถึง dismiß?
Search result for

dismiss

(94 entries)
(0.0044 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dismiss-, *dismiss*, dismis
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dismiss[VT] ปลดจากตำแหน่ง, See also: ไล่ออก, Syn. banish, terminate, Ant. hire, employ
dismiss[VT] ไม่สนใจ, See also: เมินเฉย, มองข้าม, Syn. ignore, overlook, Ant. heed, regard
dismiss[VT] เลิก, See also: ยุบ
dismiss[VT] อนุญาตให้ออกไปได้, Syn. excuse, pardon, justify
dismissal[N] การไล่ออก, See also: การปลดออก, Syn. discharge
dismiss as[PHRV] ไม่สนใจ, See also: ไม่พิจารณา
dismiss for[PHRV] ไล่ออกจาก (งาน, สถานที่) เพราะ, See also: ขับออกเพราะ
dismiss from[PHRV] ไล่ออกจาก, See also: ขับออกจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dismiss(ดิสมิส') vt. ไล่ออก,เลิก,บอกให้เลิกแถว,ไม่พิจารณา,แย้งกลับ,ไม่รับฟ้อง,ยกฟ้อง., See also: dismissible adj. ดูdismiss dismissive adj. ดูdismiss
dismissal(ดิสมิส'เซิล) วn. การไล่ออก,การบอกให้เลิก,การไม่พิจารณา,การยกฟ้อง, Syn. dismission

English-Thai: Nontri Dictionary
dismiss(vt) ปล่อยไป,ไล่ออก,เลิก(แถว),ยกฟ้อง,ยกเลิก
dismissal(n) การปล่อยไป,การไล่ออก,การยกฟ้อง,การยกเลิก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dismiss๑. ยก, เลิก (ก. วิ.)๒. ไล่ออก, เลิกจ้าง (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dismissal from officeการไล่ออกจากตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dismissal of actionการยกฟ้องคดีแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dismissal with prejudiceการยกฟ้องโดยห้ามฟ้องใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dismissal without prejudiceการยกฟ้องโดยไม่ห้ามฟ้องใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dismissal and nonsuitการยกฟ้อง [TU Subject Heading]
Dismissal ofการเลิกจ้าง [TU Subject Heading]
Dismissalsการเลิกจ้าง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dismissive[dɪsˈmɪs·ɪv] (adj ) บางสิ่งบางอย่างหรือบุคคลที่คุณคิดนั้นไม่ได้มีความสำคัญหรือมีค่าพอให้พิจารณา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dismissed.ไปได้ The Labyrinth of Gedref (2008)
We don't have time to dismiss things we've already dismissed.เราไม่มีเวลาจะทำพลาด เรามักจะไม่พลาด Not Cancer (2008)
Sex can be dismissed as hormonal or emotional.เซ็กซ์ทำให้การทำงานของ\ อารมณ์กับฮอร์โมนผิดพลาด Adverse Events (2008)
I beg you, Sire - do not dismiss this. The beast is an omen.ข้าขอวิงวอน, ขอให้ท่านอย่าลืมว่า เจ้าสัตว์นี้เป็นลางแห่งหายนะ Le Morte d'Arthur (2008)
Class dismissed.เกิดอะไรขึ้นน่ะ Jumper (2008)
Orders from the top... dismiss this illegal gathering immediately.คำสั่งจากเบื้องสูง... สลายการชุมนุม ที่ผิดกฎหมายนี้ในทันที. Episode #1.7 (2008)
You should know that I have the right, duty, and power to dismiss illegal gatherings here.แกน่าจะรู้นะ ว่าฉันมีสิทธิ์, หน้าที่, และอำนาจ ในการสลายการชุมนุมที่ผิดกฎหมาย, ที่นี่ Episode #1.7 (2008)
Class dismissed.เลิกชั้นได้ Pilot (2008)
Class dismissed!เลิกชั้นได้! Cyborg Girl (2008)
I spoke with the head of schools. He said we should dismiss the students.ผมคุยกับผู้บริหารโรงเรียนแล้ว เขาบอกว่าให้ปล่อยเด็กกลับบ้าน The Happening (2008)
All charges were dismissed.ถูกปล่อยตัวทุกข้อกล่าวหา New York Sucks (2009)
You saw her record. You know both counts were dismissed.คุณเห็นประวัติเธอแล้ว ทั้งสองครั้งถูกปล่อยตัว New York Sucks (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dismissBankruptcy is to the employer what dismissal is to the employee.
dismissBetween ourselves, he was dismissed for bribery.
dismissBetween you and me, he was dismissed for bribery.
dismissDismiss him from that post.
dismissDismiss the trouble from one's mind.
dismissFirst of all we must dismiss him.
dismissFirst of all we must dismiss the cook.
dismissHe dismissed his secretary, who was very idle.
dismissHe dismissed most of his men.
dismissHe dismissed the employee.
dismissHenry was dismissed by reason of his old age.
dismissHe was dismissed by the company for a misconduct.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยื่นซองขาว[V] dismiss, See also: fire, expel, axe, discharge, sack, Syn. ไล่ออก, ให้ออก, Example: นายจ้างยื่นซองขาวให้พนักงานที่ทำผิดกฎของบริษัท, Thai definition: ให้เงินเดือนเดือนสุดท้ายเพื่อแสดงความจำนงว่าให้ออกไปเสีย
โยกย้าย[V] remove, See also: dismiss, send away, Syn. อพยพ, ย้ายถิ่น, เคลื่อนย้าย, ย้าย, Ant. ปักหลัก
ยกฟ้อง[V] dismiss, See also: acquit, Example: ศาลยกฟ้องเธอเพราะหลักฐานไม่เพียงพอ, Thai definition: พิพากษาให้คดีตกไป โดยไม่บังคับให้เป็นไปตามคำฟ้องของโจทก์
ปลด[V] discharge, See also: dismiss, fire, remove, detach, Syn. ปลอดออก, ขับไล่, ถอดออกจากตำแหน่ง, ให้ออก, ไล่, เลิกจ้าง, Example: นายกรัฐมนตรีปลดรัฐมนตรีหลายคนออกจากตำแหน่งแล้ว, Thai definition: ทำให้พ้นจากข้อผูกพันหรือพ้นจากตำแหน่งหน้าที่
ปลดออก[V] dismiss, See also: discharge, fire, remove, Syn. ให้ออก, ให้พ้นตำแหน่ง, ไล่ออก, ขับออก, Example: เขาถูกปลดออกเพราะคดีฉ้อโกง, Thai definition: โทษทางวินัยสถานหนึ่ง ที่ใช้ลงแก่ข้าราชการผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงโดยสั่งให้ออกจากราชการ ผู้ถูกลงโทษปลดออกมีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จบำนาญเสมือนว่าผู้นั้นลาออก, Notes: (กฎหมาย)
การขับ[N] dismissal, See also: expulsion, Example: การขับเขาออกจากตำแหน่งเป็นความจำเป็นของทางบริษัทที่จะต้องทำ
การขับไล่[N] expulsion, See also: dismissal, Example: การขับไล่ผู้ชุมนุมประท้วงก่อให้เกิดความจราจลบนท้องถนน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: graduation certificate ; school-leaving certificate ; diploma ; testimonial ; certificate of honourable dismissal   FR: attestation [f] ; certificat [m]
เฉด[v.] (chēt) EN: drive away ; expel ; dismiss   FR: renvoyer ; chasser
เฉดหัว[v. exp.] (chēt hūa) EN: expel ; drive out ; sack ; kick out ; oust ; dismiss   
เด้ง[v.] (deng) EN: be dismissed ; be discharged ; be fired   
ให้ออกไป[v.] (hai-øk pai) EN: dismiss   FR: renvoyer ; licencier ; révoquer ; congédier
การไล่ออก[n.] (kān lai-øk) EN: expulsion ; dismissal ; discharge   FR: expulsion [f] ; renvoi [m]
การเลิกจ้าง[n.] (kān loēk jāng) EN: dismissal   FR: licenciement [m] ; renvoi [m]
การเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม[n. exp.] (kān loēk jāng dōi mai pen tham) EN: unfair dismissal   FR: licenciement abusif [m]
การยกฟ้อง[n.] (kān yokføng) EN: acquittal ; dismissal of action   
การยกฟ้องคดีแพ่ง[n. exp.] (kān yokføng khadī phaeng) EN: dismissal of a civil action   

CMU English Pronouncing Dictionary
DISMISS    D IH2 S M IH1 S
DISMISSAL    D IH2 S M IH1 S AH0 L
DISMISSED    D IH2 S M IH1 S T
DISMISSES    D IH2 S M IH1 S AH0 Z
DISMISSALS    D IH2 S M IH1 S AH0 L Z
DISMISSING    D IH2 S M IH1 S IH0 NG
DISMISSIVE    D IH2 S M IH1 S IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dismiss    (v) (d i1 z m i1 s)
dismissal    (n) (d i1 z m i1 s l)
dismissed    (v) (d i1 z m i1 s t)
dismisses    (v) (d i1 z m i1 s i z)
dismissals    (n) (d i1 z m i1 s l z)
dismissing    (v) (d i1 z m i1 s i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
罢官[bà guān, ㄅㄚˋ ㄍㄨㄢ, / ] dismiss from office, #55,827 [Add to Longdo]
[chù, ㄔㄨˋ, ] dismiss; expel, #56,621 [Add to Longdo]
独尊儒术[dú zūn rú shù, ㄉㄨˊ ㄗㄨㄣ ㄖㄨˊ ㄕㄨˋ, / ] Dismiss the hundred schools, revere only the Confucians (slogan of former Han dynasty), #87,717 [Add to Longdo]
罢黜[bà chù, ㄅㄚˋ ㄔㄨˋ, / ] dismiss from office; ban; reject, #89,750 [Add to Longdo]
罢黜百家,独尊儒术[bà chù bǎi jiā, ㄅㄚˋ ㄔㄨˋ ㄅㄞˇ ㄐㄧㄚ, du2 zun1 ru2 shu4, / ] Dismiss the hundred schools, revere only the Confucians (slogan of former Han dynasty) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
が聞いてあきれる;が聞いて呆れる[がきいてあきれる, gakiiteakireru] (exp,v1) who do you think you're kidding by saying (used to indicate incredulous dismissal of some claim); What a laugh! [Add to Longdo]
ダイアログボックスを閉じる[ダイアログボックスをとじる, daiarogubokkusu wotojiru] (exp,v1) {comp} to dismiss a dialog box [Add to Longdo]
引導[いんどう, indou] (n) requiem; prayer for dead; dismissal [Add to Longdo]
永のお暇になる[ながのおいとまになる, naganooitomaninaru] (exp,v5r) to be dismissed [Add to Longdo]
下げる[さげる, sageru] (v1,vt) to hang; to lower; to move back; to wear; to dismiss; to grant; (P) [Add to Longdo]
解雇[かいこ, kaiko] (n,vs) discharge; dismissal; (P) [Add to Longdo]
解雇通知[かいこつうち, kaikotsuuchi] (n,adj-no) dismissal notice; pink slip (US) [Add to Longdo]
解職[かいしょく, kaishoku] (n,vs) discharge; dismissal [Add to Longdo]
解任[かいにん, kainin] (n,vs) dismissal; (P) [Add to Longdo]
棄却[ききゃく, kikyaku] (n,vs) rejection; dismissal; abandoning; renunciation; waiver; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ダイアログボックスを閉じる[ダイアログボックスをとじる, daiarogubokkusu wotojiru] to dismiss a dialog box [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dismiss \Dis*miss"\, n.
   Dismission. [Obs.] --Sir T. Herbert.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dismiss \Dis*miss"\, v. t. [imp. & p. p. {Dismissed}; p. pr. &
   vb. n. {Dismissing}.] [L. dis- + missus, p. p. of mittere to
   send: cf. dimittere, OF. desmetre, F. d['e]mettre. See
   {Demise}, and cf. {Dimit}.]
   1. To send away; to give leave of departure; to cause or
    permit to go; to put away.
    [1913 Webster]
 
       He dismissed the assembly.      --Acts xix.
                          41.
    [1913 Webster]
 
       Dismiss their cares when they dismiss their flock.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       Though he soon dismissed himself from state affairs.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To discard; to remove or discharge from office, service,
    or employment; as, the king dismisses his ministers; the
    matter dismisses his servant.
    [1913 Webster]
 
   3. To lay aside or reject as unworthy of attentions or
    regard, as a petition or motion in court.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dismiss
   v 1: bar from attention or consideration; "She dismissed his
      advances" [syn: {dismiss}, {disregard}, {brush aside},
      {brush off}, {discount}, {push aside}, {ignore}]
   2: cease to consider; put out of judicial consideration; "This
     case is dismissed!" [syn: {dismiss}, {throw out}]
   3: stop associating with; "They dropped her after she had a
     child out of wedlock" [syn: {dismiss}, {send packing}, {send
     away}, {drop}]
   4: terminate the employment of; discharge from an office or
     position; "The boss fired his secretary today"; "The company
     terminated 25% of its workers" [syn: {displace}, {fire},
     {give notice}, {can}, {dismiss}, {give the axe}, {send away},
     {sack}, {force out}, {give the sack}, {terminate}] [ant:
     {employ}, {engage}, {hire}]
   5: end one's encounter with somebody by causing or permitting
     the person to leave; "I was dismissed after I gave my report"
     [syn: {dismiss}, {usher out}]
   6: declare void; "The President dissolved the parliament and
     called for new elections" [syn: {dissolve}, {dismiss}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top