Search result for

notice

(110 entries)
(0.0076 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -notice-, *notice*
English-Thai: Longdo Dictionary
on short noticeบอกล่วงหน้าอย่างฉุกละหุก, แจ้งล่วงหน้าในระยะใกล้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
notice[N] ข้อสังเกต, Syn. indication, sign
notice[N] การสังเกต, Syn. consideration, observation
notice[N] การแจ้งล่วงหน้า, See also: ใบแจ้งหนี้, Syn. notification
notice[VT] สังเกตเห็น, See also: พบ, เจอ, Syn. discover, examine, observe
notice[VT] ประกาศ, See also: ป้ายประกาศ
noticeable[ADJ] โดดเด่น, See also: สะดุดตา, ซี่งเห็นได้ชัด, Syn. eminent, manifest, prominent, Ant. unnoticeable, unclear
noticeably[ADV] อย่างเห็นได้ชัด, See also: อย่างชัดเจน
noticeboard[ADJ] กระดานปิดประกาศ, Syn. bulletin กระดานข่าว board, board

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
notice(โน'ทิส) {noticed,noticing,notices} n. ข่าวสาร,ข้อความที่เตือน,หมายเหตุ,ข้อสังเกต,การเตือน,การสังเกต,ความสนใจ. vt. สังเกต,ระวัง,แจ้งความ,ประกาศ,แจ้งล่วงหน้า,ออกความเห็น,ให้ความสนใจ, Syn. remark,note,heed
noticeable(โน'ทิสซะเบิล) adj. น่าสังเกต, See also: noticeably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
notice(n) ข้อสังเกต,การเตือน,ข่าวสาร,หมายเหตุ,ความสนใจ
notice(vt) สังเกตเห็น,ประกาศ,ออกความเห็น,แจ้งล่วงหน้า,สนใจ
noticeable(adj) น่าสนใจ,น่าดึงดูดใจ
noticeably(adv) อย่างน่าสนใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
notice๑. หนังสือบอกกล่าว, คำบอกกล่าว๒. แจ้งความ, ประกาศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
noticeหนังสือบอกกล่าว, คำบอกกล่าว, แจ้งความ, ประกาศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
notice of abandonmentใบแจ้งการสละทิ้ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
notice of abandonmentใบแจ้งการสละทิ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
notice of discontinuanceคำบอกกล่าวขอยุติคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
notice of dishonourคำบอกกล่าวว่าตั๋วเงินขาดความเชื่อถือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
notice of intended prosecutionคำบอกกล่าวว่าจะฟ้องคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
notice of titleหนังสือบอกกล่าวว่าเอกสารสิทธิ์มีภาระติดพัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
notice of trialคำบอกกล่าวว่าจะเสนอคดีให้ศาลพิจารณาต่อไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
notice to admitคำบอกกล่าวให้ยอมรับความถูกต้องของเอกสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Notice (Law)หนังสือบอกกล่าว (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Notice Pendingตลาดหลักทรัพย์กำลังรอคำชี้แจงหรือรายงานข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
เครื่องหมายนี้ย่อมาจาก Notice Pending ตลาดหลักทรัพย์ติดเครื่องหมายนี้ที่หลักทรัพย์เพื่อแสดงให้ผู้ลงทุนทราบว่า ณ เวลาขณะนั้นตลาดหลักทรัพย์กำลังรอคำชี้แจงหรือรายงานข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าว หรือกำลังรอการเปิดเผยงบการเงินหรือรายงานอื่นใดที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวจะต้องรายงานตามเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด [ตลาดทุน]
Notice Receivedเครื่องหมายเอ็นอาร์
เครื่องหมายนี้ย่อมาจาก notice received ตลาดหลักทรัพย์จะติด NR ไว้บนหลักทรัพย์ที่เพิ่งถูกถอนเครื่องหมาย NP เพื่อแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่าตลาดหลักทรัพย์ได้รับแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือรายงาน หรือคำชี้แจงจากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวอย่างพอเพียงและได้ทำการเผยแพร่เพื่อให้ทราบทั่วกันแล้ว [ตลาดทุน]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Notice that setdiff is not symmetric. Further, note that we can calculate the comp[ไทย] (n vi vt aux. verb adj adv conj pron. phrase abbrev uniq ) ภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If you haven't noticed,หากคุณยังไม่ทันสังเกต New Haven Can Wait (2008)
But I saw the notice. Wait, so you--so you broke into my home?แต่ฉันเห็นว่า เดี๋ยวนะ นายงัดเข้าบ้านฉันหรอ? Chuck in Real Life (2008)
We've noticed.เราเห็นแล้วล่ะ Dead Space: Downfall (2008)
And I notice that every one of them is either my father rank or higher.และผมคิดว่าพวกเขาทุกคนตำแหน่งเท่ากับพ่อผมหรือสูงกว่า Birthmarks (2008)
I just noticed that she had cash in her hand.ฉันแค่แสดงสัญญลักษณ์ แล้วก็ยัดเงินสดใส่มือเธอ Joy (2008)
I didn't notice her holding-- there she is.เธออยู่ที่นั่น อ้อ.. Joy (2008)
You might have noticed the lack of nurses.คุณอาจต้องประกาศ ขาดแคลนพยาบาล The Itch (2008)
The brother would have noticed, said something.พี่ชายเขาก็เหมือนกัน พูดบางอย่าง Emancipation (2008)
They don't have time to notice us.ไม่มีเวลามาสังเกตพวกเราหรอก Destroy Malevolence (2008)
Yeah, we noticed.ช่าย สังเกตุเห็นเหมือนกัน Destroy Malevolence (2008)
They'll take notice when the all-clear signal stops.พวกเขาจะเอะใจเอง ถ้าสัญญาณปกติถูกระงับ Rookies (2008)
You guys didn't even notice that I wasn't at home.พวกคุณไม่เคยสังเกตุเห็นเลย ว่าฉันไม่อยู่บ้านหน่ะ Beethoven Virus (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
noticeA careful reader would have noticed the mistake.
noticeAncient astronomers noticed constellations and gave them names.
noticeA notice about the next meeting was posted on the door.
noticeAny goods can be supplied at a day's notice.
noticeAs a matter of fact, I take little notice of girls.
noticeAt the first glance I notice that he was in his best that morning.
noticeChris noticed Kate walking through the neighborhood with a strange boy.
noticeDidn't you notice that she was very excited?
noticeDidn't you notice us going out of the room?
noticeDid you notice any change?
noticeDid you notice her new dress?
noticeDid you notice him coming in?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สังเกตเห็น[V] notice, See also: see something happen, Syn. มองเห็น, Ant. ไม่ได้สังเกต, Example: คนบางคนพูดไปยักคิ้วไปโดยไม่รู้ตัว แต่ผู้อื่นนั้นสังเกตเห็น
สังเกต[V] observe, See also: notice, perceive, Syn. พินิจ, พิจารณา, ดู
ใบแจ้งความ[N] notice, See also: notification, Example: ตำรวจออกใบแจ้งความให้เพื่อไปทำบัตรประชาชนใบใหม่
สังเกต[V] observe, See also: notice, note, perceive, discern, spot, see, Example: ผมสะดุ้งเล็กน้อย และพยายามไม่ให้อาจารย์ท่านนั้นสังเกตได้, Thai definition: คอยจับตาดู, หมายจดจำไว้, ฟังหรือดูอย่างละเอียดละออ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ข้อสังเกต[N] notice, See also: remark, observation, Syn. ข้อคิดเห็น, Example: คณะกรรมการมีข้อสังเกตว่าบริษัทจะต้องส่งเสริมกิจกรรมสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง, Count unit: ข้อ, ประการ, Thai definition: ข้อที่ตั้งเอาไว้หรือหมายเอาไว้
ความสังเกต[N] observation, See also: notice, Syn. การสังเกต, Example: พระแท้ซึ่งจะมีลักษณะหดเล็กและไม่คมชัดซึ่งหากใช้ความสังเกตแล้วสามารถพบเห็นได้โดยง่าย, Thai definition: การคอยจับตาดูหรือฟังอย่างละเอียดลออ
ป้ายประกาศ[N] sign board, See also: notice board, Example: ผมจะเป็นคนแรกที่เขียนป้ายประกาศให้นักศึกษารู้ว่าอาจารย์คนไหนไม่ควรเข้าเรียน, Count unit: ป้าย, แผ่น, Thai definition: แผ่นหนังสือมีแจ้งความไว้ให้คนดู
ออกหน้าออกตา[ADV] openly, See also: noticeably, Syn. เด่นชัด, Example: เขามิได้เลี้ยงดูเธออย่างออกหน้าออกตา, Thai definition: แสดงให้ปรากฏเปิดเผย
หมายประกาศ[N] notice, See also: announcement, notification, Syn. ประกาศ, Example: พระองค์โปรดให้มีหมายประกาศ ห้ามมิให้ฆ่าสัตว์ในเวลาเฉลิมพระชนมพรรษา, Count unit: ฉบับ
ประกาศ[N] notice, See also: notification, announcement, declaration, proclamation, Syn. ข้อมูล, ข่าวสาร, ข่าว, Example: รัฐบาลปิดประกาศให้ประชาชนไปเสียภาษี, Thai definition: ข้อความที่แจ้งให้ทราบทั่วกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบแจ้ง[n. exp.] (baijaēng) EN: warrant ; notice ; advice ; advice note   FR: bordereau [m]
ใบแจ้งความ[n. exp.] (baijaēngkhwām) EN: notice ; report   
ใบลาออก[n. exp.] (bai lā-øk) EN: resignation ; notice   FR: lettre de démission [m]
ใบประกาศ[n.] (baiprakāt) EN: poster ; handbill ; notice ; circular   FR: affiche [f]
บอกกล่าว[v.] (bøkklāo) EN: let on ; give notice ; tell ; notify ; apprise ; inform ; announce to   FR: informer ; aviser
ได้รับซองขาว[v. exp.] (dāirap søng khāo) EN: be given one's notice   
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า[v. exp.] (jaēng hai sāp lūang-nā) EN: give advance notice   
ตาย[v. exp.] (jaēng tāi) EN: give obituary notice ; announce sb.'s death   FR: annoncer un décès
แจ้งย้ายสำมะโนครัวออก[v. exp.] (jaēng yāi sammanōkhrūa øk) EN: give notice of departure from present address   
จับได้[adj.] (jap dāi) EN: detected : noticed ; discovered   

CMU English Pronouncing Dictionary
NOTICE    N OW1 T AH0 S
NOTICED    N OW1 T AH0 S T
NOTICES    N OW1 T AH0 S AH0 Z
NOTICEABLE    N OW1 T AH0 S AH0 B AH0 L
NOTICEABLY    N OW1 T AH0 S AH0 B L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
notice    (v) (n ou1 t i s)
noticed    (v) (n ou1 t i s t)
notices    (v) (n ou1 t i s i z)
noticeable    (j) (n ou1 t i s @ b l)
noticeably    (a) (n ou1 t i s @ b l ii)
notice-board    (n) - (n ou1 t i s - b oo d)
notice-boards    (n) - (n ou1 t i s - b oo d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abmeldung {f}notice of departure [Add to Longdo]
Anschlagbrett {n}notice board [Add to Longdo]
Bewilligungsbescheid {m}notice of granting [Add to Longdo]
Kündigung {f}; Bemerkung {f}; Anzeige {f}; Notiz {f} | mit monatlicher Kündigungnotice | subject to a month's notice [Add to Longdo]
Notiz {f}; Bekanntmachung {f}; Anschlag {m} | Notizen {pl}notice | notices [Add to Longdo]
Notizpapier {n}notice paper [Add to Longdo]
Rentenbescheid {m}notice of the amount of one's pension [Add to Longdo]
Verlustanzeige {f} | Verlustanzeigen {pl}notice of loss | notices of loss [Add to Longdo]
polizeiliche Abmeldung {f}notice of departure [Add to Longdo]
Hiermit wird bekanntgegeben, dassi ...Notice is hereby given that ... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いつの間にか(P);何時の間にか(P)[いつのまにか, itsunomanika] (adv) before one knows; before one becomes aware of; unnoticed; unawares; (P) [Add to Longdo]
いつの間にやら;何時の間にやら[いつのまにやら, itsunomaniyara] (n) unawares; unnoticed; before you know it [Add to Longdo]
おいそれと[, oisoreto] (adv) at a moment's notice; readily [Add to Longdo]
お知らせ;御知らせ;お報せ;御報せ[おしらせ, oshirase] (n,vs) (See 知らせ) notice; notification [Add to Longdo]
お目にかかる;お目に掛かる;御目にかかる;御目に掛かる[おめにかかる, omenikakaru] (exp,v5r) (1) (hum) (See 会う,目にかかる) to meet (someone of higher status); (2) (arch) to be recognized (esp. by someone of higher status); to be visible; to be seen; to be noticed [Add to Longdo]
お目に留まる;お目にとまる;御目に留まる[おめにとまる, omenitomaru] (exp,v5r) to be recognized (by someone of higher status); to be noticed; to get attention [Add to Longdo]
ぐんと[, gunto] (adv) (on-mim) remarkably; noticeably [Add to Longdo]
はり札;貼り札;張り札;張札[はりふだ, harifuda] (n,vs) poster; notice [Add to Longdo]
ドロン;どろん[, doron ; doron] (n,vs) absconding; taking oneself off; slipping out (home) unnoticed early (e.g. from work, out of parties, etc.) [Add to Longdo]
ノータム[, no-tamu] (n) notice to airmen; NOTAM [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuō, ㄓㄨㄛ, ] noticeable; large; clear; distinct [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
掲示板[けいじばん, keijiban] bulletin board, notice board [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Notice \No"tice\, v. t. [imp. & p. p. {Noticed}; p. pr. & vb. n.
   {Noticing}.]
   1. To observe; to see; to mark; to take note of; to heed; to
    pay attention to.
    [1913 Webster]
 
   2. To show that one has observed; to take public note of;
    remark upon; to make comments on; to refer to; as, to
    notice a book.
    [1913 Webster]
 
       This plant deserves to be noticed in this place.
                          --Tooke.
    [1913 Webster]
 
       Another circumstance was noticed in connection with
       the suggestion last discussed.    --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   3. To treat with attention and civility; as, to notice
    strangers.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To remark; observe; perceive; see; mark; note; mind;
     regard; heed; mention. See {Remark}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Notice \No"tice\, n. [F., fr. L. notitia a being known,
   knowledge, fr. noscere, notum, to know. See {Know}.]
   1. The act of noting, remarking, or observing; observation by
    the senses or intellect; cognizance; note.
    [1913 Webster]
 
       How ready is envy to mingle with the notices we take
       of other persons!           --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   2. Intelligence, by whatever means communicated; knowledge
    given or received; means of knowledge; express
    notification; announcement; warning.
    [1913 Webster]
 
       I . . . have given him notice that the Duke of
       Cornwall and Regan his duchess will be here. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. An announcement, often accompanied by comments or remarks;
    as, book notices; theatrical notices.
    [1913 Webster]
 
   4. A writing communicating information or warning.
    [1913 Webster]
 
   5. Attention; respectful treatment; civility.
    [1913 Webster]
 
   {To take notice of}, to perceive especially; to observe or
    treat with particular attention.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Attention; regard; remark; note; heed; consideration;
     respect; civility; intelligence; advice; news.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 notice
   n 1: an announcement containing information about an event; "you
      didn't give me enough notice"; "an obituary notice"; "a
      notice of sale
   2: the act of noticing or paying attention; "he escaped the
     notice of the police" [syn: {notice}, {observation},
     {observance}]
   3: a request for payment; "the notification stated the grace
     period and the penalties for defaulting" [syn:
     {notification}, {notice}]
   4: advance notification (usually written) of the intention to
     withdraw from an arrangement of contract; "we received a
     notice to vacate the premises"; "he gave notice two months
     before he moved"
   5: a sign posted in a public place as an advertisement; "a
     poster advertised the coming attractions" [syn: {poster},
     {posting}, {placard}, {notice}, {bill}, {card}]
   6: polite or favorable attention; "his hard work soon attracted
     the teacher's notice"
   7: a short critical review; "the play received good notices"
   v 1: discover or determine the existence, presence, or fact of;
      "She detected high levels of lead in her drinking water";
      "We found traces of lead in the paint" [syn: {detect},
      {observe}, {find}, {discover}, {notice}]
   2: notice or perceive; "She noted that someone was following
     her"; "mark my words" [syn: {notice}, {mark}, {note}] [ant:
     {ignore}]
   3: make or write a comment on; "he commented the paper of his
     colleague" [syn: {comment}, {notice}, {remark}, {point out}]
   4: express recognition of the presence or existence of, or
     acquaintance with; "He never acknowledges his colleagues when
     they run into him in the hallway"; "She acknowledged his
     complement with a smile"; "it is important to acknowledge the
     work of others in one's own writing" [syn: {notice},
     {acknowledge}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top