ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

notice

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -notice-, *notice*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
on short noticeบอกล่วงหน้าอย่างฉุกละหุก, แจ้งล่วงหน้าในระยะใกล้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
notice(n) ข้อสังเกต, Syn. indication, sign
notice(n) การสังเกต, Syn. consideration, observation
notice(n) การแจ้งล่วงหน้า, See also: ใบแจ้งหนี้, Syn. notification
notice(vt) สังเกตเห็น, See also: พบ, เจอ, Syn. discover, examine, observe
notice(vt) ประกาศ, See also: ป้ายประกาศ
noticeable(adj) โดดเด่น, See also: สะดุดตา, ซี่งเห็นได้ชัด, Syn. eminent, manifest, prominent, Ant. unnoticeable, unclear
noticeably(adv) อย่างเห็นได้ชัด, See also: อย่างชัดเจน
noticeboard(adj) กระดานปิดประกาศ, Syn. bulletin กระดานข่าว board, board

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
notice(โน'ทิส) { noticed, noticing, notices } n. ข่าวสาร, ข้อความที่เตือน, หมายเหตุ, ข้อสังเกต, การเตือน, การสังเกต, ความสนใจ. vt. สังเกต, ระวัง, แจ้งความ, ประกาศ, แจ้งล่วงหน้า, ออกความเห็น, ให้ความสนใจ, Syn. remark, note, heed
noticeable(โน'ทิสซะเบิล) adj. น่าสังเกต, See also: noticeably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
notice(n) ข้อสังเกต, การเตือน, ข่าวสาร, หมายเหตุ, ความสนใจ
notice(vt) สังเกตเห็น, ประกาศ, ออกความเห็น, แจ้งล่วงหน้า, สนใจ
noticeable(adj) น่าสนใจ, น่าดึงดูดใจ
noticeably(adv) อย่างน่าสนใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
notice๑. หนังสือบอกกล่าว, คำบอกกล่าว๒. แจ้งความ, ประกาศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
noticeหนังสือบอกกล่าว, คำบอกกล่าว, แจ้งความ, ประกาศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
notice of abandonmentใบแจ้งการสละทิ้ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
notice of abandonmentใบแจ้งการสละทิ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
notice of discontinuanceคำบอกกล่าวขอยุติคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
notice of dishonourคำบอกกล่าวว่าตั๋วเงินขาดความเชื่อถือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
notice of intended prosecutionคำบอกกล่าวว่าจะฟ้องคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
notice of titleหนังสือบอกกล่าวว่าเอกสารสิทธิ์มีภาระติดพัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
notice of trialคำบอกกล่าวว่าจะเสนอคดีให้ศาลพิจารณาต่อไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
notice to admitคำบอกกล่าวให้ยอมรับความถูกต้องของเอกสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Notice (Law)หนังสือบอกกล่าว (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Notice Pendingตลาดหลักทรัพย์กำลังรอคำชี้แจงหรือรายงานข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์, Example: เครื่องหมายนี้ย่อมาจาก Notice Pending ตลาดหลักทรัพย์ติดเครื่องหมายนี้ที่หลักทรัพย์เพื่อแสดงให้ผู้ลงทุนทราบว่า ณ เวลาขณะนั้นตลาดหลักทรัพย์กำลังรอคำชี้แจงหรือรายงานข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าว หรือกำลังรอการเปิดเผยงบการเงินหรือรายงานอื่นใดที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวจะต้องรายงานตามเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด [ตลาดทุน]
Notice Receivedเครื่องหมายเอ็นอาร์, Example: เครื่องหมายนี้ย่อมาจาก notice received ตลาดหลักทรัพย์จะติด NR ไว้บนหลักทรัพย์ที่เพิ่งถูกถอนเครื่องหมาย NP เพื่อแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่าตลาดหลักทรัพย์ได้รับแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือรายงาน หรือคำชี้แจงจากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวอย่างพอเพียงและได้ทำการเผยแพร่เพื่อให้ทราบทั่วกันแล้ว [ตลาดทุน]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Notice that setdiff is not symmetric. Further, note that we can calculate the comp[ไทย] (n, vi, vt, aux, verb, adj, adv, conj, pron, phrase, abbrev, uniq) ภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Everything's fine. No one noticed.ทุกอย่างเรียบร้อย ไม่มีใครสน The Bodyguard (1992)
To show that I do take notice.เพื่อให้เห็นว่าฉันสนใจ Wuthering Heights (1992)
As if I took notice.อย่างกับว่าฉันสนใจกระนั้น Wuthering Heights (1992)
We've accounted for everybody else. -That's our hero. -l didn't even notice him.พี่ค๊าบ นี่มันไม่เกินไปเหรอค๊าบ Hero (1992)
You're too obsessed with your work to even notice.คุณน่ะ หมกหมุ่นกับงานมากเกินไป The Lawnmower Man (1992)
The Director wants to know... if you've noticed any significant changes... since the Project 5 formula was reinstated.ผู้อำนวยการต้องการจะรู้ว่า คุณได้พบความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง หลังจากที่ได้ทำการเปลี่ยนสารทดลอง The Lawnmower Man (1992)
Or then they probably don't take any notice.หรือไม่พวกเขาอาจไม่สังเกต The Cement Garden (1993)
But in case you haven't noticed, there's no one else here.เขาสะดุดฉันเหมือนกัน นายก็เห็น แต่นายคงไม่สังเกตว่า... ไม่มีใครแล้ว Cool Runnings (1993)
Now maybe you haven't noticed, but we aren't exactly winning any popularity contests here.บางทีพวกนายคงลืมไปนะ เรายังไม่ได้ชนะอะไรเลย Cool Runnings (1993)
- I've noticed sister Sarah isn't helping.- ฉันต้องสั่งสอนเธอซะหน่อยแล้ว ซาร่าไม่ได้ช่วยอะไรเลย. Hocus Pocus (1993)
Maybe they didn't notice.บางที... พวกเขาอาจจะสังเกตไม่เห็นก็ได้ The Joy Luck Club (1993)
And does he noticeเค้าจะสนใจไม๊ ใน The Nightmare Before Christmas (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
noticeA careful reader would have noticed the mistake.
noticeAncient astronomers noticed constellations and gave them names.
noticeA notice about the next meeting was posted on the door.
noticeAny goods can be supplied at a day's notice.
noticeAs a matter of fact, I take little notice of girls.
noticeAt the first glance I notice that he was in his best that morning.
noticeChris noticed Kate walking through the neighborhood with a strange boy.
noticeDidn't you notice that she was very excited?
noticeDidn't you notice us going out of the room?
noticeDid you notice any change?
noticeDid you notice her new dress?
noticeDid you notice him coming in?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สังเกตเห็น(v) notice, See also: see something happen, Syn. มองเห็น, Ant. ไม่ได้สังเกต, Example: คนบางคนพูดไปยักคิ้วไปโดยไม่รู้ตัว แต่ผู้อื่นนั้นสังเกตเห็น
สังเกต(v) observe, See also: notice, perceive, Syn. พินิจ, พิจารณา, ดู
ใบแจ้งความ(n) notice, See also: notification, Example: ตำรวจออกใบแจ้งความให้เพื่อไปทำบัตรประชาชนใบใหม่
สังเกต(v) observe, See also: notice, note, perceive, discern, spot, see, Example: ผมสะดุ้งเล็กน้อย และพยายามไม่ให้อาจารย์ท่านนั้นสังเกตได้, Thai Definition: คอยจับตาดู, หมายจดจำไว้, ฟังหรือดูอย่างละเอียดละออ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ข้อสังเกต(n) notice, See also: remark, observation, Syn. ข้อคิดเห็น, Example: คณะกรรมการมีข้อสังเกตว่าบริษัทจะต้องส่งเสริมกิจกรรมสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง, Count Unit: ข้อ, ประการ, Thai Definition: ข้อที่ตั้งเอาไว้หรือหมายเอาไว้
ความสังเกต(n) observation, See also: notice, Syn. การสังเกต, Example: พระแท้ซึ่งจะมีลักษณะหดเล็กและไม่คมชัดซึ่งหากใช้ความสังเกตแล้วสามารถพบเห็นได้โดยง่าย, Thai Definition: การคอยจับตาดูหรือฟังอย่างละเอียดลออ
ป้ายประกาศ(n) sign board, See also: notice board, Example: ผมจะเป็นคนแรกที่เขียนป้ายประกาศให้นักศึกษารู้ว่าอาจารย์คนไหนไม่ควรเข้าเรียน, Count Unit: ป้าย, แผ่น, Thai Definition: แผ่นหนังสือมีแจ้งความไว้ให้คนดู
ออกหน้าออกตา(adv) openly, See also: noticeably, Syn. เด่นชัด, Example: เขามิได้เลี้ยงดูเธออย่างออกหน้าออกตา, Thai Definition: แสดงให้ปรากฏเปิดเผย
หมายประกาศ(n) notice, See also: announcement, notification, Syn. ประกาศ, Example: พระองค์โปรดให้มีหมายประกาศ ห้ามมิให้ฆ่าสัตว์ในเวลาเฉลิมพระชนมพรรษา, Count Unit: ฉบับ
ประกาศ(n) notice, See also: notification, announcement, declaration, proclamation, Syn. ข้อมูล, ข่าวสาร, ข่าว, Example: รัฐบาลปิดประกาศให้ประชาชนไปเสียภาษี, Thai Definition: ข้อความที่แจ้งให้ทราบทั่วกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบแจ้ง[baijaēng] (n, exp) EN: warrant ; notice ; advice ; advice note  FR: bordereau [ m ]
ใบแจ้งความ[baijaēngkhwām] (n, exp) EN: notice ; report
ใบลาออก[bai lā-øk] (n, exp) EN: resignation ; notice  FR: lettre de démission [ m ]
ใบประกาศ[baiprakāt] (n) EN: poster ; handbill ; notice ; circular  FR: affiche [ f ]
บอกกล่าว[bøkklāo] (v) EN: let on ; give notice ; tell ; notify ; apprise ; inform ; announce to  FR: informer ; aviser
ได้รับซองขาว[dāirap søng khāo] (v, exp) EN: be given one's notice
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า[jaēng hai sāp lūang-nā] (v, exp) EN: give advance notice
ตาย[jaēng tāi] (v, exp) EN: give obituary notice ; announce sb.'s death  FR: annoncer un décès
แจ้งย้ายสำมะโนครัวออก[jaēng yāi sammanōkhrūa øk] (v, exp) EN: give notice of departure from present address
จับได้[jap dāi] (adj) EN: detected : noticed ; discovered

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
notice
notice
noticed
notices
notices
noticeable
noticeably

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
notice
noticed
notices
noticeable
noticeably
notice-board
notice-boards

WordNet (3.0)
notice(n) an announcement containing information about an event; ; ; "a notice of sale
notice(n) the act of noticing or paying attention, Syn. observance, observation
notice(n) advance notification (usually written) of the intention to withdraw from an arrangement of contract
notice(n) polite or favorable attention
notice(n) a short critical review
notice(v) notice or perceive, Syn. mark, note, Ant. ignore
notice(v) express recognition of the presence or existence of, or acquaintance with, Syn. acknowledge
noticeable(adj) capable or worthy of being perceived, Ant. unnoticeable
noticeable(adj) readily noticed
noticer(n) someone who takes notice

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Notice

v. t. [ imp. & p. p. Noticed p. pr. & vb. n. Noticing ] 1. To observe; to see; to mark; to take note of; to heed; to pay attention to. [ 1913 Webster ]

2. To show that one has observed; to take public note of; remark upon; to make comments on; to refer to; as, to notice a book. [ 1913 Webster ]

This plant deserves to be noticed in this place. Tooke. [ 1913 Webster ]

Another circumstance was noticed in connection with the suggestion last discussed. Sir W. Hamilton. [ 1913 Webster ]

3. To treat with attention and civility; as, to notice strangers. [ 1913 Webster ]

Syn. -- To remark; observe; perceive; see; mark; note; mind; regard; heed; mention. See Remark. [ 1913 Webster ]

Notice

n. [ F., fr. L. notitia a being known, knowledge, fr. noscere, notum, to know. See Know. ] 1. The act of noting, remarking, or observing; observation by the senses or intellect; cognizance; note. [ 1913 Webster ]

How ready is envy to mingle with the notices we take of other persons! I. Watts. [ 1913 Webster ]

2. Intelligence, by whatever means communicated; knowledge given or received; means of knowledge; express notification; announcement; warning. [ 1913 Webster ]

I . . . have given him notice that the Duke of Cornwall and Regan his duchess will be here. Shak. [ 1913 Webster ]

3. An announcement, often accompanied by comments or remarks; as, book notices; theatrical notices. [ 1913 Webster ]

4. A writing communicating information or warning. [ 1913 Webster ]

5. Attention; respectful treatment; civility. [ 1913 Webster ]


To take notice of, to perceive especially; to observe or treat with particular attention.
[ 1913 Webster ]

Syn. -- Attention; regard; remark; note; heed; consideration; respect; civility; intelligence; advice; news. [ 1913 Webster ]

Noticeable

a. Capable of being observed; worthy of notice; likely to attract observation; conspicuous. [ 1913 Webster ]

A noticeable man, with large gray eyes. Wordsworth. [ 1913 Webster ]

Noticeably

adv. In a noticeable manner. [ 1913 Webster ]

Noticer

n. One who notices. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuō, ㄓㄨㄛ, ] noticeable; large; clear; distinct #46,704 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abmeldung { f }notice of departure [Add to Longdo]
Anschlagbrett { n }notice board [Add to Longdo]
Bewilligungsbescheid { m }notice of granting [Add to Longdo]
Kündigung { f }; Bemerkung { f }; Anzeige { f }; Notiz { f } | mit monatlicher Kündigungnotice | subject to a month's notice [Add to Longdo]
Notiz { f }; Bekanntmachung { f }; Anschlag { m } | Notizen { pl }notice | notices [Add to Longdo]
Notizpapier { n }notice paper [Add to Longdo]
Rentenbescheid { m }notice of the amount of one's pension [Add to Longdo]
Verlustanzeige { f } | Verlustanzeigen { pl }notice of loss | notices of loss [Add to Longdo]
polizeiliche Abmeldung { f }notice of departure [Add to Longdo]
Hiermit wird bekanntgegeben, dassi ...Notice is hereby given that ... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お知らせ;御知らせ;お報せ;御報せ[おしらせ, oshirase] (n, vs) (See 知らせ) notice; notification #741 [Add to Longdo]
通知[つうち, tsuuchi] (n, vs) notice; notification; report; posting; (P) #2,518 [Add to Longdo]
注目[ちゅうもく, chuumoku] (n, vs) notice; attention; observation; (P) #2,614 [Add to Longdo]
告知[こくち, kokuchi] (n, vs) notice; announcement; (P) #3,037 [Add to Longdo]
告示[こくじ, kokuji] (n, vs) notice; bulletin; (P) #3,493 [Add to Longdo]
転記[てんき, tenki] (n, vs) posting (of notes, notices, etc.); transcription #3,713 [Add to Longdo]
触れ[ふれ, fure] (n) (1) proclamation; official notice; (2) touch; contact #3,749 [Add to Longdo]
認める[みとめる, mitomeru] (v1, vt) (1) to recognize; to recognise; to appreciate; (2) to observe; to notice; (3) to admit; to approve; (P) #4,039 [Add to Longdo]
達し[たっし, tasshi] (n) official notice; notification #4,263 [Add to Longdo]
予告[よこく, yokoku] (n, vs) advance notice; previous note; preliminary announcement; (P) #5,166 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
掲示板[けいじばん, keijiban] bulletin board, notice board [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top