Search result for

sacrifice

(88 entries)
(0.006 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sacrifice-, *sacrifice*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sacrifice[N] การบวงสรวง, See also: การบูชายัญ, การสังเวย, Syn. offering, reparation
sacrifice[N] สิ่งที่ใช้ในการบวงสรวง
sacrifice[VI] ขายลดราคา, See also: ตัดราคา, Syn. cut, reduce, sell out
sacrifice[VT] ขายลดราคา, See also: ตัดราคา, Syn. cut, reduce, sell out
sacrifice[VI] บวงสรวง, See also: สังเวย, บูชายัญ
sacrifice[VT] บวงสรวง, See also: สังเวย, บูชายัญ, Syn. consecrate, dedicate, worship
sacrificer[N] ผู้เสียสละ
sacrifice to[PHRV] สังเวย, See also: ถวาย, พลี
sacrifice to[PHRV] เสียสละตนเพื่อ, See also: อุทิศตัวให้กับ, สละเพื่อ
sacrificeable[ADJ] ซึ่งเสียสละ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sacrifice(แซค'ระไฟซฺ) vt.,vi.,n. (การ,สิ่ง) เสียสละ,บูชายัญ,สังเวย,พลี,บวงสรวง (กีฬาเบสบอล) ตีลูกเสียสละเพื่อให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีก, See also: sacrificeable adj. sacrificer n., Syn. offering,victim ###A. gain,keep

English-Thai: Nontri Dictionary
sacrifice(n) การบูชายัญ,เครื่องบวงสรวง,เครื่องสังเวย,การเสียสละ
sacrifice(vt) บูชายัญ,บวงสรวง,สังเวย,พลี,เสียสละ,
SELF-self-sacrifice(n) การเสียสละประโยชน์ส่วนตัว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sacrificeการสังเวย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're gonna sacrifice it every day for the rest of your life.เธอจะยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อให้ได้อยู่กับมัน The Dark Night (2008)
That you'd happily sacrifice for the rest?สิ่งซึ่งเธอยอมทุ่มเททุกอย่างให้เพื่อที่จะได้อยู่กับมัน The Dark Night (2008)
You Sacrificed Everything So We Would Be Happy.แม่เสียสละทุกสิ่ง เราถีึงได้มีความสุข The Manhattan Project (2008)
Not after all the sacrifices i made for you.ผมเสียสละมาเพื่อคุณเท่าไรแล้ว Mirror, Mirror (2008)
The secret sacrifices made by our wives...การเสียสละอย่างลับๆ ของภรรยาเรา A Vision's Just a Vision (2008)
that true freedom requires sacrifice and pain.เสรีภาพที่แท้จริงนั้น จำเป็นต้องเสียสละและความเจ็บปวด Patch Over (2008)
That's an incredible sacrifice to make for the case.นั่นเป็นการอุทิศตัว ที่เหลือเชื่อสำหรับคดีนี้ Resurrection (2008)
one of the five central religious duties or sacrifices of the Hindu householder?หนึ่งในห้าหน้าที่ทางศาสนา หรือ การเสียสละของเจ้าของบ้านฮินดู The Bad Fish Paradigm (2008)
Every scientific experiment requires sacrifice.ทุกการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ต้องมีการสูญเสีย Resurrection (2008)
That's why he wants the media to bare witness to your true final act of sacrifice.นั่นทำไมเขาถึงต้องการสื่อมาเป็นพยาน ให้เห็นกับตาถึงการสละชีวิตครั้งสุดท้าย Minimal Loss (2008)
That they'd sacrifice themselves for god.ว่าพวกเขาสละชีวิตเพื่อพระเจ้า Minimal Loss (2008)
To sacrifice his own brother.จะสละชีวิตของพี่ชายเขา Pilot (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sacrificeHe sacrificed his outstanding career to retain his dignity.
sacrificeHe sold his goods at a sacrifice to close down his business.
sacrificeI sacrificed the present moment for the future.
sacrificeI've steeled myself to face a certain amount of sacrifice, effort and hardship if that's what it takes to fulfill my dream.
sacrificeMaking a choice always means making a sacrifice, giving up one thing for another.
sacrificeParents often make sacrifices to give a good education to their children.
sacrificeProclaim the sacrifice.
sacrificeThey killed a goat as a sacrifice to God.
sacrificeThey made many sacrifices to get their own house.
sacrificeThousands of victims were sacrificed to this disease.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลีชีพ[V] sacrifice one's life, See also: give up one's life, Syn. สละชีพ, สละชีวิต, Example: ทหารชุดใหม่จะมาเข้าประจำการแทนทหารชุดเดิมที่พลีชีพไปแล้ว, Thai definition: ยอมตาย
อุทิศ[V] sacrifice, See also: dedicate, devote, offer, give, Syn. สละ, เสียสละ, Example: นักวิจัยอุทิศเวลาทั้งหมดให้กับงาน, Thai definition: ทำเพื่อ, สละให้โดยเจาะจง
สละ[V] sacrifice, See also: renounce, Syn. เสียสละ, Example: ไทยต้องสละดินแดนไปครั้งแล้วครั้งเล่า เพื่อแลกกับความอยู่รอดของประเทศ
ความเสียสละ[N] sacrifice, Example: ทหารต้องมีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติด้วยความสามารถ และด้วยความเสียสละ
อัจนา[N] worship, See also: sacrifice, Thai definition: การเซ่นสรวง, การถวาย, บูชานับถือ
สังเวย[V] sacrifice, See also: give, offer, Syn. บวงสรวง, เซ่นสรวง, Example: พวกมายานำหญิงสาวพรหมจารีไปสังเวยเทพเจ้าแห่งฝน เพื่อขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล, Thai definition: บูชาเทวดาด้วยเครื่องสังเวยและดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้น
บูชายัญ[V] sacrifice, Syn. บวงสรวง, สังเวย, เซ่นสังเวย, Example: มนุษย์สมัยหินใหม่บูชายัญเทพเจ้าด้วยหญิงสาว เพราะเชื่อว่าพึงพอใจมากกว่าจะบูชาด้วยสัตว์, Thai definition: เซ่นสรวงด้วยวิธีฆ่าคนหรือสัตว์เป็นเครื่องบูชา
ยัญ[N] sacrifice, See also: offering, tribute, expiation, reparation, penance, propitiation, libation, Syn. การเซ่น, การบูชา, การบวงสรวง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ยัญกรรม[N] sacrifice, See also: offering, tribute, expiation, reparation, penance, propitiation, libation, Syn. การเซ่นสรวงบูชา, Thai definition: การเซ่นสรวงบูชาของพราหมณ์
การพลี[N] sacrifice, See also: offering, oblation, Syn. การบูชา, การบวงสรวง, การเซ่น, การบูชายัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บูชายัญ[v.] (būchāyan) EN: offer as a sacrifice ; sacrifice   
การพลี[n.] (kān phalī) EN: sacrifice ; offering ; oblation ; devoting ; giving ; dedicating   
การเซ่น[n.] (kān sen) EN: sacrifice   
การเสียสละ[n.] (kān sīasala) FR: abnégation [f] ; sacrifice [m]
ความเสียสละ[n.] (khwām sīasala) EN: sacrifice   FR: sacrifice [m]
พลี[n.] (phlī) EN: sacrificial ceremony ; religious offering ; worship ; oblation   FR: sacrifice [m]
พลี[v.] (phaī) EN: sacrifice ; give up ; surrender   
ผู้เสียสละ[n. exp.] (phū sīasala) EN: person who sacrifices oneself ; martyr   
สักการะ[v.] (sakkāra) EN: worship ; pay homage to ; make a pilgrimage to ; offer sacrifices   FR: vénérer ; adorer
สละชีวิต[v. exp.] (sala chīwit) EN: sacrifice oneself ; lay down one's life ; give up one's life ; die a marthr's death   FR: donner sa vie ; se sacrifier ; mourir en martyr

CMU English Pronouncing Dictionary
SACRIFICE    S AE1 K R AH0 F AY2 S
SACRIFICED    S AE1 K R AH0 F AY2 S T
SACRIFICES    S AE1 K R AH0 F AY2 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sacrifice    (v) (s a1 k r i f ai s)
sacrificed    (v) (s a1 k r i f ai s t)
sacrifices    (v) (s a1 k r i f ai s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牺牲[xī shēng, ㄒㄧ ㄕㄥ, / ] sacrifice (one's life etc), #4,373 [Add to Longdo]
忠烈[zhōng liè, ㄓㄨㄥ ㄌㄧㄝˋ, ] sacrifice oneself for one's country; martyr, #61,041 [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, / ] sacrifice, #76,091 [Add to Longdo]
[ráng, ㄖㄤˊ, ] sacrifice for avoiding calamity, #93,539 [Add to Longdo]
[yǒng, ㄩㄥˇ, ] sacrifice, #447,785 [Add to Longdo]
[tǎn, ㄊㄢˇ, ] sacrifice at the end of mourning, #525,057 [Add to Longdo]
[yīn, , ] sacrifice, #547,443 [Add to Longdo]
[zhào, ㄓㄠˋ, ] sacrifice [Add to Longdo]
祭物[jì wù, ㄐㄧˋ ˋ, ] sacrifices [Add to Longdo]
[bá, ㄅㄚˊ, ] sacrifice [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Opfer {n}; Opferung {f}; Aufopferung {f} | Opfer {pl}; Opferungen {pl}; Aufopferungen {pl}sacrifice | sacrifices [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サクリファイス[, sakurifaisu] (n) sacrifice [Add to Longdo]
サクリファイスバント[, sakurifaisubanto] (n) sacrifice bunt [Add to Longdo]
サクリファイスヒット[, sakurifaisuhitto] (n) sacrifice hit [Add to Longdo]
サクリファイスフライ[, sakurifaisufurai] (n) sacrifice fly [Add to Longdo]
角を捨てる[かくをすてる, kakuwosuteru] (exp,v1) to sacrifice a bishop [Add to Longdo]
犠牲[ぎせい, gisei] (n) victim; sacrifice; scapegoat; (P) [Add to Longdo]
犠牲になる[ぎせいになる, giseininaru] (exp,v5r) to be sacrificed; to fall victim to; to fall prey to [Add to Longdo]
犠牲バント[ぎせいバント, gisei banto] (n) (See セーフティーバント) sacrifice bunt [Add to Longdo]
犠牲フライ[ぎせいフライ, gisei furai] (n) sacrifice fly [Add to Longdo]
犠牲打[ぎせいだ, giseida] (n) (See 犠打) sacrifice hit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sacrifice \Sac"ri*fice\ (?; 277), v. t. [imp. & p. p.
   {Sacrificed}; p. pr. & vb. n. {Sacrificing}.] [From
   {Sacrifice}, n.: cf. F. sacrifier, L. sacrificare; sacer
   sacred, holy + -ficare (only in comp.) to make. See {-fy}.]
   1. To make an offering of; to consecrate or present to a
    divinity by way of expiation or propitiation, or as a
    token acknowledgment or thanksgiving; to immolate on the
    altar of God, in order to atone for sin, to procure favor,
    or to express thankfulness; as, to sacrifice an ox or a
    sheep.
    [1913 Webster]
 
       Oft sacrificing bullock, lamb, or kid. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to destroy, surrender, or suffer to be lost, for
    the sake of obtaining something; to give up in favor of a
    higher or more imperative object or duty; to devote, with
    loss or suffering.
    [1913 Webster]
 
       Condemned to sacrifice his childish years
       To babbling ignorance, and to empty fears. --Prior.
    [1913 Webster]
 
       The Baronet had sacrificed a large sum . . . for the
       sake of . . . making this boy his heir. --G. Eliot.
    [1913 Webster]
 
   3. To destroy; to kill. --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   4. To sell at a price less than the cost or the actual value.
    [Tradesmen's Cant]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sacrifice \Sac"ri*fice\ (?; 277), n. [OE. sacrifise, sacrifice,
   F. sacrifice, fr. L. sacrificium; sacer sacred + facere to
   make. See {Sacred}, and {Fact}.]
   1. The offering of anything to God, or to a god; consecratory
    rite.
    [1913 Webster]
 
       Great pomp, and sacrifice, and praises loud,
       To Dagon.               --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything consecrated and offered to God, or to a divinity;
    an immolated victim, or an offering of any kind, laid upon
    an altar, or otherwise presented in the way of religious
    thanksgiving, atonement, or conciliation.
    [1913 Webster]
 
       Moloch, horrid king, besmeared with blood
       Of human sacrifice.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       My life, if thou preserv'st my life,
       Thy sacrifice shall be.        --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. Destruction or surrender of anything for the sake of
    something else; devotion of some desirable object in
    behalf of a higher object, or to a claim deemed more
    pressing; hence, also, the thing so devoted or given up;
    as, the sacrifice of interest to pleasure, or of pleasure
    to interest.
    [1913 Webster]
 
   4. A sale at a price less than the cost or the actual value.
    [Tradesmen's Cant]
    [1913 Webster]
 
   {Burnt sacrifice}. See {Burnt offering}, under {Burnt}.
 
   {Sacrifice hit} (Baseball), in batting, a hit of such a kind
    that the batter loses his chance of tallying, but enables
    one or more who are on bases to get home or gain a base.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sacrifice \Sac"ri*fice\, v. i.
   To make offerings to God, or to a deity, of things consumed
   on the altar; to offer sacrifice.
   [1913 Webster]
 
      O teacher, some great mischief hath befallen
      To that meek man, who well had sacrificed. --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sacrifice
   n 1: the act of losing or surrendering something as a penalty
      for a mistake or fault or failure to perform etc. [syn:
      {forfeit}, {forfeiture}, {sacrifice}]
   2: personnel that are sacrificed (e.g., surrendered or lost in
     order to gain an objective)
   3: a loss entailed by giving up or selling something at less
     than its value; "he had to sell his car at a considerable
     sacrifice"
   4: the act of killing (an animal or person) in order to
     propitiate a deity [syn: {sacrifice}, {ritual killing}]
   5: (baseball) an out that advances the base runners
   v 1: endure the loss of; "He gave his life for his children"; "I
      gave two sons to the war" [syn: {sacrifice}, {give}]
   2: kill or destroy; "The animals were sacrificed after the
     experiment"; "The general had to sacrifice several soldiers
     to save the regiment"
   3: sell at a loss
   4: make a sacrifice of; in religious rituals

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top