ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

divine

D IH0 V AY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -divine-, *divine*
Possible hiragana form: ぢう゛ぃね
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
divine(adj) เกี่ยวกับสวรรค์, See also: เกี่ยวกับพระเจ้า, เกี่ยวกับวิญญาณ, Syn. godly, holy, godlike, almighty, Ant. mortal
divine(vt) คาดการณ์, See also: ทำนาย, พยากรณ์, Syn. predict, prophesy, conjecture
divine(n) ผู้รับใช้ศาสนา, See also: สาวก, ผู้เลื่อมใส, นักบวช, Syn. priest, clergyman, theologian
divine(n) พระผู้เป็นเจ้า, See also: พระเจ้า
divine(adj) เยี่ยมยอด, See also: เป็นเลิศ, ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม, Syn. supreme, superb, sublime
divine(adj) ศักดิ์สิทธิ์, See also: ลึกลับ, Syn. sacred, blessed, godly, holy, Ant. defiled, desecrated
diviner(n) ผู้รู้แจ้ง, See also: ผู้หยั่งรู้, หมอดู
divinely(adv) อย่างเป็นพระเจ้า, See also: อย่างเป็นผู้วิเศษ
divinely(adv) อย่างยอดเยี่ยม, See also: อย่างดีเลิศ, อย่างประเสริฐ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
divine(ดิไววนฺ') adj. เกี่ยวกับพระเจ้า, ศักดิ์สิทธิ์, เคร่งศาสนา, เกี่ยวกับเทววิทยาดีเลิศ, ยอดเยี่ยม, เหนือมนุษย์, เป็นพรสวรรค์n. นักศาสนศาสตร์, ผู้ศึกษาเกี่ยวกับศาสนา, พระ, See also: the Divine พระเจ้า, เทพเจ้า, จิตวิญญาณ vi., vt. ทำนาย, คาดการณ์, พยากรณ์. divin
divine liturgyn. พิธีศีลมหาสนิทของศาสนาคริสต์
diviner(ดิไว'เนอะ) n. ผู้พยากรณ์, ผู้ทำนาย, ผู้คาดการณ์, หมอเวทมนตร์, Syn. soothsayer

English-Thai: Nontri Dictionary
divine(adj) เกี่ยวกับพระเจ้า, เกี่ยวกับเทพเจ้า, ศักดิ์สิทธิ์
divine(vt) ทำนาย, หยั่งรู้, เดา, พยากรณ์, คาดการณ์
diviner(n) ผู้ทำนาย, โหร, หมอดู, นักพยากรณ์, ผู้คาดการณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
divine lawกฎสวรรค์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
divine rightเทวสิทธิ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
divine rightเทวสิทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
divine right of kings theoryทฤษฎีเทวสิทธิราชย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
divine theory of the stateทฤษฎีเทวรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Divine right of kingsเทวสิทธิราช [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But our great Lawgiver tells us that never, never will the human have the ape's divine faculty for being able to distinguish between evil and good.พึงระวัง... อย่าได้ปล่อยให้มนุษย์ มีความสามารถทัดเทียมวานร Beneath the Planet of the Apes (1970)
And grant, in the name of Your prophet, our great Lawgiver, that we, Your chosen servants, created and born in Your divine image, may aspire the more perfectly to that spiritual godliness and bodily beautyเเละประกาศชัยในพระนามท่าน เทพเจ้าผู้ยิ่งยง เราคือสาวกผู้ซึ่งท่านเลือกสรรมาเกิด Beneath the Planet of the Apes (1970)
-We are the Keepers of the Divine Bomb.เราเป็นผู้รักษามหาระเบิดนั่น Beneath the Planet of the Apes (1970)
Our guide restored the divine character of monstrosity thanks to reiterated actions, that is to say: ritesไกด์ของเราที่ตั้งอยู่อีกครั้ง divine character ของความเป็นอสูรกาย... ...การขอบคุณที่จะการกระทำที่กล่าวซ้ำ, \ Nthat จะพูด: พิธีศาสนา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
"Which of the world's religions is the closest to the divine truth?"ศาสนาใดที่ใกล้เคียง กับความจริงเกี่ยวกับพระเจ้าที่สุด Oh, God! (1977)
The divine truth is not in a building or a book or a story.ความจริงเกี่ยวกับพระเจ้า ไม่ได้เป็นตึก ไม่ได้เป็นหนังสือ หรือเป็นเรื่องเล่า Oh, God! (1977)
And for that reason, your remarks to the Rev. Williams could be regarded as a divine assignment.พระเจ้า และด้วยสาเหตุนั้น คำพูดของคุณที่พาดพิงถึง บาทหลวงวิลเลี่ยมส์ คงจะเป็นคำสั่งจากพระองค์ท่านจริง Oh, God! (1977)
Those lost, anguished souls roaming unseen over the earth... seeking a divine light... they'll not find because it's too late!วิญญาณฉิบหายกลัดกลุ้มโคจรเหนือโลกที่ไม่มีใครเห็น มองหาดวงไฟอันศักดิ์สิทธิ์ พวกเขาจะไม่พบเพราะว่ามันสายเกินไปแล้ว The Blues Brothers (1980)
To be able to disarm my whisk with the Divine Finger Flick... besides the lord of Peach Blossom Island... there can be no one else!มีเพียงท่านที่สามารถปลดแส้ข้าได้โดยใช้วิชาดรรชนีอันเยี่ยมยอด... ท่านประมุขเกาะดอกท้อ... ไม่มีทางเป็นใครอื่น! Return of the Condor Heroes (1983)
All I have to do is divine from what I know of you.สิ่งที่ฉันต้องทำก็แค่เดาจากสิ่งที่ฉันรู้เกี่ยวกับนาย... The Princess Bride (1987)
The search for the Cup of Christ is the search for the divine in all of us.การคันหาจอกศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู หรือว่าการคันหาศักดิ์สิทธิ์ มีอยู่ในตัวเราทุกคน Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Have you a sales force, or are you still relying on divine intervention?คุณมีแรงขายหรือคุณยังคงอาศัยการแทรกแซงของพระเจ้า? The Russia House (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
divineHe worked under divine guidance.
divineThe cake tastes divine!
divineThe king of this country isn't a person, but a divine beast with three pairs of wings said to be in far away in the sky.
divineTo err is human, to forgive divine.
divineWhat divine weather.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระมหากรุณาธิคุณ(n) royal grace, See also: divine grace, Syn. บุญคุณ, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นแก่บรรดาไพร่ฟ้าประชาราษฎร์, Notes: (ราชา)
วิมาน(n) divine vehicle, Syn. ยานทิพย์, Thai Definition: รถหรือยานบนสวรรค์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทิพย์(adj) divine, See also: supernatural, celestial, Example: มนุษย์เราใฝ่ฝันที่จะมีตาทิพย์ หูทิพย์ เหาะได้ หายตัวได้ และมีเครื่องทำงานแทนในบางโอกาส, Thai Definition: เป็นของเทวดา, ดีวิเศษอย่างเทวดา, ดีวิเศษเหนือปกติธรรมดา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทิพยจักษุญาณ(n) divine insight, Syn. จุตูปปาตญาณ, Thai Definition: ความรู้ในจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ตาม(adv) fatefully, See also: divinely, devoutly, Example: บนโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามบุญตามกรรม, Thai Definition: แล้วแต่, สุดแต่
เทพพยากรณ์(n) oracle, See also: divine prophesy, fortune teller, commandment, edict, Syn. คำทำนาย, คำพยากรณ์, Thai Definition: คำทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้าที่มนุษย์ได้รับจากพระเจ้าหรือเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่ง มักมีนักบวชหรือคนทรงเป็นสื่อกลาง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปาฎิหาริย์[pātihān] (n) EN: miracle ; demonstration of divine might  FR: miracle [ m ] ; mystère [ m ]
พยากรณ์[phayākøn] (v) EN: forecast ; predict ; forecast ; foretell ; prophesy ; divine  FR: prédire ; prévoir ; pronostiquer ; deviner ; prophétiser
พร[phøn] (n) EN: blessing ; benediction ; divine favour ; good wishes ; favour  FR: bénédiction [ f ] ; don [ m ] ; faveur divine [ f ]
พรสวรรค์[phønsawan] (n) EN: gift ; special capacity ; divine gift ; special talent  FR: talent [ m ] ; don [ m ] ; don de Dieu [ m ]
พระมหากรุณาธิคุณ[phramahākarunāthikhun] (n) EN: royal grace; divine grace  FR: grâce royale [ f ]
ทาย[thāi] (v) EN: predict ; prophesy ; divine ; guess ; conjecture  FR: prédire ; deviner
ทำนาย[thamnāi] (v) EN: forecast ; foretell ; prophesy ; predict ; divine ; practise divination  FR: prédire ; présager ; prévoir ; prophétiser
ทำนายฝัน[thamnāi fan] (v, exp) EN: divine by interpreting dreams
เทพ[thēp] (n) EN: god ; deity ; divinity ; divine being ; goddess ; deva ; angel ; miracle worker  FR: dieu [ m ] ; divinité [ f ] ; élément céleste [ m ]
เทพ[thēp] (adj) EN: divine  FR: divin

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DIVINE D IH0 V AY1 N
DIVINEY D IH1 V IH0 N IY0
DIVINELY D IH0 V AY1 N L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
divine (v) dˈɪvˈaɪn (d i1 v ai1 n)
divined (v) dˈɪvˈaɪnd (d i1 v ai1 n d)
diviner (n) dˈɪvˈaɪnər (d i1 v ai1 n @ r)
divines (v) dˈɪvˈaɪnz (d i1 v ai1 n z)
divinely (a) dˈɪvˈaɪnliː (d i1 v ai1 n l ii)
diviners (n) dˈɪvˈaɪnəz (d i1 v ai1 n @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
神圣[shén shèng, ㄕㄣˊ ㄕㄥˋ, / ] divine; hallow; holy; sacred #9,181 [Add to Longdo]
灵光[líng guāng, ㄌㄧㄥˊ ㄍㄨㄤ, / ] divine light (around the Buddha); a halo; a miraculous column of light; (slang) jolly good! #21,346 [Add to Longdo]
圣手[shèng shǒu, ㄕㄥˋ ㄕㄡˇ, / ] divine physician; sage doctor; highly skilled practitioner #49,141 [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, ] divine by stalk #62,941 [Add to Longdo]
神权[shén quán, ㄕㄣˊ ㄑㄩㄢˊ, / ] divine right (of kings) #68,336 [Add to Longdo]
[zhōu, ㄓㄡ, ] divine horse #807,251 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[てん(P);あめ;あま, ten (P); ame ; ama] (n) (1) sky; (2) (てん only) heaven; (3) (てん only) { Buddh } svarga (heaven-like realm visited as a stage of death and rebirth); (4) (てん only) { Buddh } deva (divine being of Buddhism); (P) #1,066 [Add to Longdo]
竜(P);龍(oK)[りゅう(P);たつ;りょう, ryuu (P); tatsu ; ryou] (n) (1) (See ドラゴン) dragon (esp. a Chinese dragon); (2) naga (semidivine human-cobra chimera in Indian mythology); (3) (りゅう, りょう only) promoted rook (shogi); (P) #1,686 [Add to Longdo]
礼拝[れいはい(P);らいはい, reihai (P); raihai] (n, vs, adj-no) (1) (れいはい only) worship (esp. Christian); adoration; divine service; (n, vs) (2) (らいはい only) worship (esp. Buddhist and Shinto); (P) #8,393 [Add to Longdo]
[ばつ, batsu] (n) (divine) punishment; curse; retribution; (P) #8,741 [Add to Longdo]
神風[かみかぜ(P);しんぷう;かむかぜ, kamikaze (P); shinpuu ; kamukaze] (n) (1) divine wind (esp. a typhoon thought to have protected Japan from a Mongolian invasion in the 13th century); (2) (かみかぜ only) kamikaze; (P) #14,908 [Add to Longdo]
御影[みかげ, mikage] (n) divine spirit; spirit of the dead #18,888 [Add to Longdo]
占い師;占師[うらないし, uranaishi] (n) diviner; fortuneteller; soothsayer; palmist #19,851 [Add to Longdo]
啓示[けいじ, keiji] (n, vs) revelation (i.e. divine revelation); (P) #19,916 [Add to Longdo]
お告げ[おつげ, otsuge] (n) oracle; revelation; divine message [Add to Longdo]
ミドリハゼ[midorihaze] (n) divine dwarf goby (Eviota epiphanes) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Divine \Di*vine"\, n. [L. divinus a soothsayer, LL., a
   theologian. See {Divine}, a.]
   1. One skilled in divinity; a theologian. "Poets were the
    first divines." --Denham.
    [1913 Webster]
 
   2. A minister of the gospel; a priest; a clergyman.
    [1913 Webster]
 
       The first divines of New England were surpassed by
       none in extensive erudition.     --J.
                          Woodbridge.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Divine \Di*vine"\, v. t. [imp. & p. p. {Divined}; p. pr. & vb.
   n. {Divining}.] [L. divinare: cf. F. deviner. See
   {Divination}.]
   1. To foresee or foreknow; to detect; to anticipate; to
    conjecture.
    [1913 Webster]
 
       A sagacity which divined the evil designs.
                          --Bancroft.
    [1913 Webster]
 
   2. To foretell; to predict; to presage.
    [1913 Webster]
 
       Darest thou . . . divine his downfall? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To render divine; to deify. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Living on earth like angel new divined. --Spenser.
 
   Syn: To foretell; predict; presage; prophesy; prognosticate;
     forebode; guess; conjecture; surmise.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Divine \Di*vine"\, a. [Compar. {Diviner}; superl. {Divinest}.]
   [F. divin, L. divinus divine, divinely inspired, fr. divus,
   dius, belonging to a deity; akin to Gr. ?, and L. deus, God.
   See {Deity}.]
   1. Of or belonging to God; as, divine perfections; the divine
    will. "The immensity of the divine nature." --Paley.
    [1913 Webster]
 
   2. Proceeding from God; as, divine judgments. "Divine
    protection." --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. Appropriated to God, or celebrating his praise; religious;
    pious; holy; as, divine service; divine songs; divine
    worship.
    [1913 Webster]
 
   4. Pertaining to, or proceeding from, a deity; partaking of
    the nature of a god or the gods. "The divine Apollo said."
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Godlike; heavenly; excellent in the highest degree;
    supremely admirable; apparently above what is human. In
    this application, the word admits of comparison; as, the
    divinest mind. --Sir J. Davies. "The divine Desdemona."
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A divine sentence is in the lips of the king.
                          --Prov. xvi.
                          10.
    [1913 Webster]
 
       But not to one in this benighted age
       Is that diviner inspiration given.  --Gray.
    [1913 Webster]
 
   6. Presageful; foreboding; prescient. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Yet oft his heart, divine of something ill,
       Misgave him.             --Milton.
    [1913 Webster]
 
   7. Relating to divinity or theology.
    [1913 Webster]
 
       Church history and other divine learning. --South.
 
   Syn: Supernatural; superhuman; godlike; heavenly; celestial;
     pious; holy; sacred; pre["e]minent.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Divine \Di*vine"\, v. i.
   1. To use or practice divination; to foretell by divination;
    to utter prognostications.
    [1913 Webster]
 
       The prophets thereof divine for money. --Micah iii.
                          11.
    [1913 Webster]
 
   2. To have or feel a presage or foreboding.
    [1913 Webster]
 
       Suggest but truth to my divining thoughts. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To conjecture or guess; as, to divine rightly.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 divine
   adj 1: emanating from God; "divine judgment"; "divine guidance";
       "everything is black or white...satanic or
       godly"-Saturday Review [syn: {divine}, {godly}]
   2: resulting from divine providence; "providential care"; "a
     providential visitation" [syn: {providential}, {divine}]
   3: being or having the nature of a god; "the custom of killing
     the divine king upon any serious failure of
     his...powers"-J.G.Frazier; "the divine will"; "the divine
     capacity for love"; "'Tis wise to learn; 'tis God-like to
     create"-J.G.Saxe [syn: {divine}, {godlike}]
   4: devoted to or in the service or worship of a deity; "divine
     worship"; "divine liturgy"
   5: appropriate to or befitting a god; "the divine strength of
     Achilles"; "a man of godlike sagacity"; "man must play God
     for he has acquired certain godlike powers"-R.H.Roveref [syn:
     {divine}, {godlike}]
   6: being of such surpassing excellence as to suggest inspiration
     by the gods; "her pies were simply divine"; "the divine
     Shakespeare"; "an elysian meal"; "an inspired performance"
     [syn: {divine}, {elysian}, {inspired}]
   n 1: terms referring to the Judeo-Christian God [syn: {Godhead},
      {Lord}, {Creator}, {Maker}, {Divine}, {God Almighty},
      {Almighty}, {Jehovah}]
   2: a clergyman or other person in religious orders [syn:
     {cleric}, {churchman}, {divine}, {ecclesiastic}]
   v 1: perceive intuitively or through some inexplicable
      perceptive powers
   2: search by divining, as if with a rod; "He claimed he could
     divine underground water"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top