Search result for

sachverhalt

(59 entries)
(0.0518 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sachverhalt-, *sachverhalt*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sachverhalt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sachverhalt*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If he had the teakettle with the spider figure that Sen-no-Soeki presented to Matsunaga Danjo...Wenn er im Besitz der Spinnenteekanne ist, die Danjo von Soelki erhalten hat, ist der Sachverhalt in dieser Angelegenheit offensichtlich. The Ninja Wars (1982)
Ka Kui, you'll be our speakerChan, Sie erklären den SachverhaltPolice Story (1985)
The seasonal workers' claims will be held back this year and entrusted to a committee led by him, to be developed.Über die Forderungen der Fischereiarbeiter soll später, wenn der Sachverhalt genauer untersucht worden ist, entschieden werden. Ingaló (1992)
We'll call Chicago and notify them of the situation.Wir rufen Chicago an und informieren die über den SachverhaltHome Alone 2: Lost in New York (1992)
But yet, I say, if imputation and strong circumstances which lead directly to the door of truth will give you satisfaction you might have it.Dennoch sag ich, wenn dich ein Schuldverdacht und ein Sachverhalt, die geradlinig zum Tor der Wahrheit führen, überzeugen würden, so kannst du sie haben. Othello (1995)
Things don't turn on merits. This is a court.Die Dinge richten sich hier nicht nach Sachverhalten... Alone Again (1998)
- The merits of the case...- Nun zum SachverhaltAlone Again (1998)
Discovery pleadings, hot pink.Sachverhalte rot, Ansprüche pink. Forbidden Fruits (1998)
We believe this disqualifies you from hearing this case, and we, therefore, move for a temporary suspension until it's investigated.Das disqualifiziert Sie für das vorliegende Verfahren. Daher beantragen wir Aussetzung bis zur Klärung des Sachverhalts. Traffic (2000)
I just got an update from the union, and as your shop steward,Also, als Vertrauensmann der Gewerkschaft ist es meine Aufgabe, euch folgenden Sachverhalt mitzuteilen: Strike One (2000)
especially getting people familiarized with the issues also just acting as a kind of supporting network for people who, who do not, for example, have the ability to pay for commercial support networkSie machen die Leute mit Sachverhalten vertraut oder betätigen sich in der Rolle als technische Hilfe für Leute, die nicht in der Lage sind, für kommerziellen Support zu bezahlen. Revolution OS (2001)
you can very clearly see that people just took Microsoft for granted and maybe they're still buying Microsoft but at least they're kind of more aware of the issue these daysMicrosoft einfach als gegeben gesehen haben und vielleicht kaufen sie immer noch Microsoft, aber wenigstens sind sie sich heutzutage des Sachverhalts bewusster. Revolution OS (2001)
Well, I would mind abored you with ... the technical jugg on, Miss Carson, because it's very,very complicated stuff.Ich möchte Sie mit unserem Fachkauderwelsch... nicht unnötig langweilen, Miss Carson, denn es geht dabei um komplizierte Sachverhalte. Repli-Kate (2002)
Perhaps my younger associate can help clear things up.Vielleicht kann mein jüngerer Mitarbeiter Ihnen den Sachverhalt verdeutlichen. Half Past Dead (2002)
I don't doubt it, Mr. Lubanski, but it doesn't change the facts.Das bezweifle ich nicht, doch ändert das nichts am SachverhaltThe Miracle of Bern (2003)
The legal implications are already clearly set out here.Tja, die rein juristischen Sachverhalte sind ja bereits klar und deutlich vorgetragen worden. Evil (2003)
That's the only issue you hesitate to bring up to meEs ist der einzige Sachverhalt, bei dem du zögern würdest, mit mir zu reden. Acacia (2003)
With all due respect, let's get through the discovery phase.Zunächst mal sollten wir die Sachverhalte klären. My Heart Belongs to Daddy (2005)
Please follow us. We have some questions.Bitte folgen Sie mir zur Klärung eines Sachverhalts. The Lives of Others (2006)
That's not the whole truth.Sie verkürzen den SachverhaltFour Minutes (2006)
Does that make things clearer?Ich hoffe, das klärt den SachverhaltMiss Potter (2006)
I was talking about you folks.Der Sachverhalt liegt wohl etwas anders. Three Fellas (2006)
Ockham's razor... all things being equal,?Ockhams Rasiermesser... bei Theorien mit gleichem Sachverhalt, ist die einfachste zu bevorzugen. Pigeon (2007)
Mead, subject, issues, what the determination was and what it means to us today.Sachverhalt, Streitpunkte, Ziel des Verfahrens und die Beurteilung aus heutiger Sicht. American Gangster (2007)
It is my job as president of this great country to make rational decisions when I am given facts.Es ist meine Aufgabe als Präsidentin dieses großen Landes, rationale Entscheidungen zu treffen, wenn sich ein Sachverhalt verändert. Sweet Caroline (2007)
Because the public will make assumptions that don't exist.Weil die Öffentlichkeit Sachverhalte annehmen wird, die ganz einfach nicht stimmen. Day 6: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2007)
I think this shit through, every issue.Ich durchdenke die ganze Scheiße, jeden SachverhaltCoke Dick & First Kick (2008)
Then how can I find out the true facts?Wie kann ich dann den wahren Sachverhalt herausfinden? Episode #1.2 (2008)
It's going to take us at least 24 hours to find and notify them in Russia.Es wird uns mindestens 24 Stunden kosten um sie in Russland zu finden und denen den Sachverhalt mitzuteilen. Any Given Friday Night at 10PM, 9PM Central (2009)
But this is a serious matter!- Wir müssen den Sachverhalt klären. Bodyguards and Assassins (2009)
We've come to clear up a particular matter.(sächselt) Wir kommen zwecks Klärung eines Sachverhalts. Beloved Berlin Wall (2009)
And those expectations are expressed this way.Und dieser Sachverhalt stellt sich so dar. The Social Network (2010)
There are only two situations in the law when a divorce cannot be permitted.Es gibt bei uns nur zwei Sachverhalte, in denen eine Scheidung unzulässig ist. Three Act Tragedy (2010)
I am certain we all agree Duchess Satine and General Kenobi have proven there are two sides to every dilemma.Es stimmen sicher alle darin überein, dass Herzogin Satine und General Kenobi bewiesen haben, dass jeder Sachverhalt seine 2 Seiten hat. Voyage of Temptation (2010)
"I explained things very politely, "as tactfully as possible.Ich erklärte ihr den Sachverhalt, so manierlich und feinfühlig es nur ging. Monsieur l'abbé (2010)
This is outrageous. You can't decide things differently based on geography.Sie können den Sachverhalt nicht aufgrund der geografischen Lage bewerten. Poisoned Pill (2010)
No, I just want the facts, and I want them from you, in case it's reported.Die wollen nichts von uns wissen. Ich will den genauen Sachverhalt. Und zwar von euch! Wo wir sind, ist vorne (2010)
Our colleague said she'd write it up.Den Sachverhalt wollte die Kollegin schreiben. Wo wir sind, ist vorne (2010)
The situation is this.Der Sachverhalt ist der: Episode #1.2 (2010)
Follow me to clarify a situation.Folgen sie mir zur Klärung eines Sachverhalts. Operation Juninacht (2010)
And assess each medical emergency as it comes in.Es ist unser Job den Sachverhalt zu verstehen... und uns jedem Notfall anzunehmen, der reinkommt. These Arms of Mine (2010)
Abuse or neglect of a child covers all forms of physical or emotional maltreatment, exploitation by commercial or any other means, which may result in actual or potential damage to the child's health, development or dignity,Der Missbrauch eines Kindes umfasst sämtliche Formen der physischen oder seelischen Misshandlung. Sowie die kommerzielle Ausbeutung und andere Sachverhalte in einer Beziehung, die auf Verantwortung oder Macht basiert, die der Gesundheit oder der Würde des Kindes schaden könnten oder sie gefährden. Bibliothèque Pascal (2010)
Child Welfare deemed that regulations had indeed been violated and ordered that the child be placed in state care.Die Vormundschaftsbehörde stellte fest, dass der erwähnte Sachverhalt gegeben war und gegen das Gesetz verstoßen wurde. Sie ordnete an, dass das Kind in staatliche Fürsorge übergeben werden musste. Bibliothèque Pascal (2010)
Terry, it was. Look, we both realise that this is wrong. Oh, you think?Du hast mir gesagt, dass dieser Sachverhalt mit meiner Tochter beendet sei. The Oranges (2011)
Regarding the property in the 3 J.M.Fisher Street Talbichl, the following facts are;"Bezüglich des Anwesens in der J. - M. - Fischer-Straße 3, Talbichl, ist folgender Sachverhalt festzustellen: My Life in Orange (2011)
He could denounce the situation, put it on YouTube, send it to every tinderbox in the Middle East.Er könnte den Sachverhalt verurteilen, auf YouTube stellen und an jedes Pulverfass im Mittleren Osten schicken. Overwatch (2011)
If this is about that situation, maybe you'd better speak to the school.Wenn es um diesen Sachverhalt geht, sprechen Sie besser mit der Schule. Danse Macabre (2011)
Mr. Childs, let's hold the editorializing, please.Mr. Childs, bleiben Sie bitte beim SachverhaltExecutive Order 13224 (2011)
The situations seems to contradict each other.Das bedeutet, der Sachverhalt ist jetzt anders! Ace Attorney (2012)
The situation has already changed.Der Sachverhalt hat sich verändert! Ace Attorney (2012)

German-Thai: Longdo Dictionary
Sachverhalt(n) |der, pl. Sachverhalte| รูปการณ์จริง, สถานการณ์, See also: S. Tatbestand,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kernpunkt {m}; Fall {m}; Sachverhalt {m}issue [Add to Longdo]
Sachverhalt {m}the facts (of the case) [Add to Longdo]
einen Sachverhalt anschneidento raise an issue [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
実情[じつじょう, jitsujou] wirkliche_Sachlage, wahrer_Sachverhalt [Add to Longdo]
真相[しんそう, shinsou] Wahrheit, wahrer_Sachverhalt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Sachverhalt [zaxfɛrhalt] (n) , s.(m )
     the facts (of the case)
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top