Search result for

zur folge haben

(56 entries)
(1.9474 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zur folge haben-, *zur folge haben*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา zur folge haben มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *zur folge haben*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Such talk and your extravagant expenses will be the cause that some day thieves will come and cut my throat in the belief that I am made of gold.Solche Ausgaben können zur Folge haben, dass man mir den Hals abschneidet, weil man denkt ich schwimme in Gold. The Miser (1980)
"Records lost in the move to London, or when the War Office joined the Ministry of Defence, and the withdrawal of papers that could give grounds for an action for libel or breach of confidence or cause embarrassment to friendly governments. "...oder abhanden gekommen sind, als das Kriegsministerium in das Verteidigungsministerium integriert wurde. Und entnommen wurden auch Papiere, die publiziert Klagen zur Folge haben könnten, wegen Verleumdung oder Parteiverrat oder befreundete Nationen kompromittieren. The Skeleton in the Cupboard (1982)
Listen, if we don't find out fast who wants us dead, that's what we'll end up being, dead.Du weißt ja, wie das ist... - Ja, das kenn' ich. Wenn wir nicht bald wissen, wer uns um die Ecke bringen will, könnte das bald unseren Tod zur Folge habenGo for It (1983)
If any equipment from the hospital or from the laboratories of Miskatonic University were involved in any of this unauthorized activity, criminal charges may be pressed.Sollten Sie irgendwelche Instrumente aus dem Krankenhaus, oder dem Labor der Miskatonic Universität für diese nicht genehmigten Aktivitäten eingesetzt haben, könnte das eine Strafanzeige zur Folge habenRe-Animator (1985)
Transportation will be brought to a standstill, creating massive gridlock to all of your major thoroughfares.Im Transportwesen wird es zu einem Stillstand kommen, was einen gewaltigen Verkehrsinfarkt zur Folge haben wird. Easy Target (1989)
It's one sure way into the record books, eh?Das würde allerdings Unannehmlichkeiten zur Folge habenEvolution (1989)
The threat of global Communist domination is a reality that can be ignored only at the risk of our own annihilation.Wenn wir die Gefahr der globalen kommunistischen Dominanz ignorieren, kann das unsere Vernichtung zur Folge habenTravelers (1998)
A further incursion could result in a formal complaint to the embassy.Ein weiteres Eindringen könnte eine offizielle Klage zur Folge habenFortress 2 (2000)
Long-term exposure to low gravity can have an adverse impact on the brain.Zu geringe Schwerkraft kann Hirnschäden zur Folge habenMission to Mars (2000)
Intervention would have meant the destruction of the Earth.Eine Einmischung würde die Zerstörung der Erde zur Folge habenMen in Black II (2002)
Using your reasoning, any infidelity on her part... would have to be held against her in a monetary accounting.Würde ich argumentieren wie Sie, dann müsste ein Seitensprung Ihrer Mandantin auch Einbußen zur Folge habenTwo Weeks Notice (2002)
The combo of the action with the environment... in addition to the hormonal imbalance can only lead to one thing:Die Kombination aus Interaktion mit der Umgebung und dem hormonellen Ungleichgewicht kann nur eins zur Folge habenBack in the Saddle Again (2002)
If what you're suggesting is right, that to learn what happened to Sydney the past two years, Robert Lindsey intends on having surgery performed on her which will render her brain-dead, why would he have me write the White House brief?Wenn du Recht hast und Lindsey, um an Informationen zu kommen, eine OP durchführen will, die Sydneys Hirntod zur Folge haben könnte, warum soll dann ich den Bericht schreiben? Breaking Point (2003)
They cause a disruption... of neuroelectric impulses in the midbrain... which can lead to the early stages of the syndrome.Sie kann zur Störung der neuroelektrischen Impulse im mittleren Gehirnbereich führen und die 1. Krankheitsstadien zur Folge habenStigma (2003)
So the same amount of drug or internal juice... will elicit a much smaller response.Also dieselbe Menge an Drogen oder internen Körpersäften... werden eine viel kleinere Reaktion zur Folge habenWhat the #$*! Do We (K)now!? (2004)
- M. I., and blindness.- zur Folge habenCane and Able (2006)
There are ways DNA can become mutated.Es gibt andere Möglichkeiten, die eine Mutation der DNA zur Folge haben können. Cane and Able (2006)
A glandular problem would cause his temperature to be low, not high.Ein Drüsenproblem würde aber eine niedrige Temperatur zur Folge haben und keine hohe. Que Será Será (2006)
It carries with it the ultimate prize.Sie wird den ultimativen Preis zur Folge habenA Good Day to Die (2007)
A couple blows to the head could cause hypothalamic lesions.Ein paar Schläge auf den Kopf könnten Verletzungen am Hypothalamus zur Folge habenThe Jerk (2007)
"Chemical modifications of the Culcitate product, "the addition of a detector molecule, such as an odorant or colorant, "would require a top-down redesign of the Culcitate manufacturing process."Chemische Modifikation von Culcitate... durch Beimischung eines Duft- oder Farbstoffes als Detektormolekül... würde eine grundlegende Änderung des Produktionsablaufs zur Folge habenMichael Clayton (2007)
There's other target out there that will result in large amount of casualties without the additional risk.Es gibt noch andere Ziele die große Verluste zur Folge haben ohne das zusätzliche Risiko. Day 6: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2007)
Oh, what exactly does that entail, Doctor?Und was genau wird das zur Folge haben, Doktor? Tonsil Trouble (2008)
Dr. Graiman,diverting even the smallest amount of power at this time will cause a substantial increase in internal temperature.Dr. Graiman, auch nur die geringste Menge Energie umzuleiten... würde zur Zeit eine erhebliche Temperaturzunahme zur Folge habenA Knight in Shining Armor (2008)
You did do the math on this, right?Du weißt aber schon, was das zur Folge haben wird, oder? Let Them Eat Cake (2008)
That's why acupuncturists avoid placing needles anywhere near them because opening up the nerve endings in the fingertip-- even a little pinprick-- can result in quite a painful hot flash.Das ist der Grund warum die Accupunktur es vermeidet Nadeln irgendwo in der Nähe von dort zu platzieren, weil der Nerv endet in der Fingerkuppe. Sogar ein kleiner Nadelstich... kann schmerzvollen Hitzewallungen zur Folge habenGreatness Achieved (2008)
In 60 seconds, exposure to vacuum will result in Commander Pike's death.In 60 Sekunden wird der Kontakt mit dem Vakuum den Tod von Commander Pike zur Folge haben. Die verbleibende Zeit wird angezeigt. Virtuality (2009)
The following will result in instant expulsion:Folgendes wird einen sofortigen Rauswurf zur Folge haben: auf dem Gelände rauchen, auf dem Gelände Feuer zu legen, Everyone (2009)
I know things that mean I could never have confidence in him.Ich weiß von Dingen, die zur Folge haben, dass ich ihm nie mehr vertrauen kann. The Young Victoria (2009)
If the sleep apnea that you probably have from the weight continues, you're at risk of heart failure, which means then you're on pills to get rid of the extra fluid.Die Schlafapnoe, die durch das Gewicht verursacht wurde, kann auch Herzversagen zur Folge haben. Sie bräuchten Tabletten, um die Flüssigkeit abzuleiten. Fat, Sick & Nearly Dead (2010)
But you don´t want to have people going off and doing things that involve large radiative forcings or go on for extended periods or for that matter provide lots of reactive surfaces, that could result in significant ozone destruction.Aber wir wollen nicht, dass irgendwelche Leute losgehen und Dinge tun, die einen großen Strahlungsantrieb haben oder über einen längeren Zeitraum große Mengen an reaktionsfreudigem Material einbringen, was einen erheblichen Schaden an der Ozonschicht zur Folge haben könnte. What in the World Are They Spraying? (2010)
because if you don't, we're gonna have bloodshed on our hands.Wenn sie das nicht tun würde es ein Blutbad zur Folge habenPride, Pomp and Circumstance (2011)
And what would that entail, exactly?Und was würde das zur Folge habenThe Way of the Fist (2012)
A subtle shift in magnetic output from, say, firing one or more of six dozen torpedoes with an unknown payload could set off a chain reaction which would kill every living thing on this ship.Eine kleine Schwankung der Magnetausstoßung vom Abfeuern einer oder mehrerer von sechs Dutzend Torpedos mit unbekannter Sprengladung könnte eine Kettenreaktion zur Folge haben, die alles Leben auf diesem Schiff auslöscht. Star Trek Into Darkness (2013)
And there's a good chance by doing that, you're gonna cause the very same suspicion you're looking to ferret out.Es könnte aber zur Folge haben, dass wir erst verursachen, was du herausfinden willst. III. (2014)
Hanna, is this the sort of thing that's eventually going to involve a police line-up?Hanna, wird diese Aktion zur Folge haben, dass die Polizei vor der Tür steht? Unbridled (2014)
And this little game of chicken you're playing right now will only cause millions more to die.Und dieses kleine Spielchen, das Sie momentan spielen, wird nur Millionen mehr Tote zur Folge habenDead Reckoning (2014)
which will also result in this and thisWas weiterhin das hier zur Folge haben wird. Und das. Breakfast, Lunch and Dinner (2014)
If the power core is on the moon, wouldn't it follow the Espheni have some kind of base up there?Wenn dieser Energiekern auf dem Mond ist, würde das nicht zur Folge haben, dass die Espheni eine Art Basis da oben haben? Aller Wahrscheinlichkeit nach, ja. Till Death Do Us Part (2014)
TheE.Dcan affectthequalityof life in general and associated withdepression,anxiety and a weak self-esteem.E.D kann die gesamte Lebensqualität beeinflussen und kann Depressionen, Angstzustände und ein schwaches Selbstwertgefühl zur Folge habenSwung (2015)
However, comma, previous experiments have resulted in spontaneous neural de-compensation, comma, possibly resulting in death, which would be... highly desirable and cause for celebration.Jedoch endeten vorherige Experimente in spontaner neuraler Dekompensation, Komma, die ein Ableben zur Folge haben könnte, was... was wünschenswert und Grund zum Feiern wäre. Dire Night on the Worm Moon (2015)
The slightest activity could cause a shift...Schon der kleinste Eingriff kann den Einsturz zur Folge habenDel II (2015)
I have to speak for all the chiefs. That can cause me to adopt a... A slightly different tone.Das kann zur Folge haben, dass ich einen etwas anderen Tonfall anschlage. Chains of Command (2015)
It is possible this will bring bloodshed.Das könnte ein Blutvergießen zur Folge habenLive by Night (2016)
Any defamation will result in severe punishment to those responsible.Jeder Widerstand wird ernsthafte persönlichen Bestrafung zur Folge habenThe King's Choice (2016)
So, if Taiwan gets the Seal it could mean a major propaganda coup.Wenn Taiwan also das Siegel bekommt, könnte das einen riesigen Propagandacoup zur Folge habenWorth Several Cities (2016)
I'm particularly focused on internal conflicts where strategising round a largely intuitive moral code appears to create a counter-intuitive result.Mich interessieren besonders interne Konflikte, bei denen Strategien um einen intuitiven Moralkodex herum offenbar kontra-intuitive Ergebnisse zur Folge habenThe Final Problem (2017)
Any whisper at all might have resulted in enormous damage in shaking public confidence in the treasury.Auch nur das kleinste Gerücht könnte einen enormen Schaden zur Folge haben, das Vertrauen der Bevölkerung in die Staatskasse erschüttern. Dressed to Kill (1946)
She'll have a relapse.Die Enttäuschung könnte einen neuen Rückfall zur Folge habenHeidi and Peter (1955)
Rejections could easily lead to political disgruntlement.Ablehnungen könnten politische Verstimmungen zur Folge habenSissi (1955)

German-Thai: Longdo Dictionary
zur Folge haben(vt) เป็นผลให้, ก่อให้เกิด เช่น Der Krieg hat 10,000 tote Menschen zur Folge., See also: verursachen, hervorrufen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zur Folge habento implicate [Add to Longdo]
nach sich ziehen; zur Folge haben; mit sich bringen; verbunden sein mit | zur Folge habendto involve | involving [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  zur Folge haben [tsurfɔlgəhaːbən]
     implicate; involving
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top