Search result for

sacrament

(41 entries)
(0.0334 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sacrament-, *sacrament*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sacrament[N] พิธีรับเข้าเป็นคริสต์ศาสนิกชน, Syn. holy observance, ceremonial
sacrament[N] ขนมปังและเหล้าองุ่นที่เป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้า, Syn. the elements
sacramental[ADJ] ซึ่งใช้ในพิธีทางศาสนาคริสต์เพื่อรับเป็นคริสต์ศาสนิกชน, Syn. religious
sacramental[ADJ] ศักดิ์สิทธิ์, See also: น่าเลื่อมใส, น่าเคารพ, Syn. pure, sacred, solemn

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sacrament(แซค'ระเมินทฺ) n. พิธีศาสนาคริสต์เพื่อรับเป็นคริสตศาสนิกชนโดยเฉพาะหมายถึงeucharist (ดู) และbaptism (ดู) ,สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ของพระผู้เป็นเจ้า (เหล้าองุ่นและขนมปัง) ,คำสาบาน,สัตย์สาบาน,สัตยาธิษฐาน, Syn. covenant,pledge
sacramental(แซคระเมน'เทิล) adj. เกี่ยวกับ sacrament (ดู) ,ศักดิ์สิทธิ์,มีอำนาจรวมตัวสูง

English-Thai: Nontri Dictionary
sacrament(n) สัตยาธิษฐาน,การให้ศีล,คำสัตย์,คำสาบาน
sacramental(adj) ศักดิ์สิทธิ์,เกี่ยวกับศีล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sacramentum (L.)คำสาบาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sacramentalsพิธีการรับเข้าเป็นคริสตศาสนิกชน [TU Subject Heading]
Sacramentsการรับเข้าเป็นคริสตศาสนิกชน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nobody in Sacramento gives a crap about the extinction rate of the Brazilian slug worm.จะปรบมือให้กับอัตราการสูญพันธ์ ของหนอนบราซิลหรอก The Ugly Truth (2009)
Morning, everyone, I'm Larry Freeman. Another beautiful day in Sacramento.อรุณสวัสดิ์ทุกท่าน ผมแลรี่ ฟรีแมน เป็นอีกวันอันงดงามในซาคราเมนโต The Ugly Truth (2009)
I mean, sure, you could dump his ass but, honey, have you seen the eligible men in Sacramento?และแน่นอน คุณเขี่ยเขาทิ้งได้ ..แต่ คุณครับ คุณเห็นผู้ชายที่แสนดี เพียบพร้อมที่สุดในซาคราเมนโตไหม พระเจ้า The Ugly Truth (2009)
Good morning, Sacramento. I'm Larry Freeman.สวัสดียามเช้า ชาวซาคราเมนโต ผมลอรี่ ฟรีแมน The Ugly Truth (2009)
Watch Mike Chadway on Sacramento A.M giving us The Ugly Truth each and every day...พบกับไมค์ แชดเวย์ ในซาคราเมนโตช่วงเช้า ..ในรายการ'ความจริงที่น่าเกลียด' ได้ทุกวัน.. The Ugly Truth (2009)
Oh, I much prefer Sacramento to New York.ฉันชอบเมืองซาคราเมนโต มากกว่านิวนอร์คน่ะ The Ugly Truth (2009)
And Sacramento isn't really a pond, it's more of a lake, or even an estuary.และซาคราเมนโตไม่ใช่แค่สระ แต่เป็นทะเลสาปหรืออ่าวต่างหาก The Ugly Truth (2009)
And to our right here, you'll see the lovely Sacramento River winding its way through the dichromatic landscape.และทางด้านขวามือ คุณจะเห็นแม่น้ำซาคราเมนโต ..ไหลตัดผ่านภูมิทัศน์ ที่ตัดกันเป็นสองสี The Ugly Truth (2009)
I will charter a jet out of Sacramento.พ่อจะเช่าเครื่องบินเหมาลำไปยังซาคราเมนโต Na Triobloidi (2009)
And attack the sacrament of holy matrimony?แล้วโจมตี พิธีกรรม ศักสิทธิ์นี้ Hello, Dexter Morgan (2009)
they put him 3,000 miles away from pittsburgh in '89 and sacramento in '92.แล้วโบรดี้ ก็โดนข้อหา ฆ่าโสเภณี เท่านั้น ไม่มีอะไรเกินกว่านั้น ฉันบอกแมทธิวแล้ว The Getaway (2009)
Sacramento p.D.'S handing the case over to us.ตำรวจซาคราเมนโต้ส่งเคสนี้มาให้เรา The Scarlet Letter (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ศีล[n.] (sīn) EN: commandement ; religious precept ; moral precept ; sacrament   FR: règle de conduite [f] ; précepte religieux [m] ; précepte moral [m] ; sacrement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SACRAMENT    S AE1 K R AH0 M AH0 N T
SACRAMENTO    S AE2 K R AH0 M EH1 N T OW0
SACRAMENTS    S AE1 K R AH0 M AH0 N T S
SACRAMENTO'S    S AE2 K R AH0 M EH1 N T OW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sacrament    (n) (s a1 k r @ m @ n t)
Sacramento    (n) (s a2 k r @ m e1 n t ou)
sacraments    (n) (s a1 k r @ m @ n t s)
sacramental    (j) (s a2 k r @ m e1 n t l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sakrament {n} | Sakramente {pl}sacrament | sacraments [Add to Longdo]
Sacramento (Stadt in USA)Sacramento (city in USA) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サクラメント[, sakuramento] (n) sacrament [Add to Longdo]
堅信礼[けんしんれい, kenshinrei] (n) (the Christian sacrament of) confirmation [Add to Longdo]
秘跡;秘蹟[ひせき, hiseki] (n) (See サクラメント) sacrament [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sacrament \Sac"ra*ment\, n. [L. sacramentum an oath, a sacred
   thing, a mystery, a sacrament, fr. sacrare to declare as
   sacred, sacer sacred: cf. F. sacrement. See {Sacred}.]
   1. The oath of allegiance taken by Roman soldiers; hence, a
    sacred ceremony used to impress an obligation; a solemn
    oath-taking; an oath. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I'll take the sacrament on't.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The pledge or token of an oath or solemn covenant; a
    sacred thing; a mystery. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       God sometimes sent a light of fire, and pillar of a
       cloud . . . and the sacrament of a rainbow, to guide
       his people through their portion of sorrows. --Jer.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   3. (Theol.) One of the solemn religious ordinances enjoined
    by Christ, the head of the Christian church, to be
    observed by his followers; hence, specifically, the
    eucharist; the Lord's Supper.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {Sacrament}, {Eucharist}.
 
   Usage: Protestants apply the term sacrament to baptism and
      the Lord's Supper, especially the latter. The R. Cath.
      and Greek churches have five other sacraments, viz.,
      confirmation, penance, holy orders, matrimony, and
      extreme unction. As sacrament denotes an oath or vow,
      the word has been applied by way of emphasis to the
      Lord's Supper, where the most sacred vows are renewed
      by the Christian in commemorating the death of his
      Redeemer. Eucharist denotes the giving of thanks; and
      this term also has been applied to the same ordinance,
      as expressing the grateful remembrance of Christ's
      sufferings and death. "Some receive the sacrament as a
      means to procure great graces and blessings; others as
      an eucharist and an office of thanksgiving for what
      they have received." --Jer. Taylor.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sacrament \Sac"ra*ment\, v. t.
   To bind by an oath. [Obs.] --Laud.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sacrament
   n 1: a formal religious ceremony conferring a specific grace on
      those who receive it; the two Protestant ceremonies are
      baptism and the Lord's Supper; in the Roman Catholic Church
      and the Eastern Orthodox Church there are seven traditional
      rites accepted as instituted by Jesus: baptism and
      confirmation and Holy Eucharist and penance and holy orders
      and matrimony and extreme unction

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 sacrament [sɑkramɛnt]
   sacrament
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top