ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

holy

HH OW1 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -holy-, *holy*, ho
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
holy basil(n) กะเพรา, Syn. sacred basil
Holy Father(jargon) สมเด็จคุณพ่อ เป็นคำทางเลือกที่ใช้กล่าวถึงหรือใช้เรียกพระสันตะปาปา
The Holy See(n) นครรัฐวาติกัน (Vatican City State)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
holy(adj) ซึ่งศักดิ์สิทธิ์, Syn. sacred, sacrosanct
holy(adj) ที่เคร่งศาสนา
holy Joe(sl) พระ, See also: ผู้สอนศาสนา, อนุศาสนาจารย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
holy(โฮ'ลี) adj. ศักดิ์สิทธิ์,เป็นที่เคารพบูชา,เคร่งศาสนา,ใจบุญอย่างยิ่ง,อย่ายิ่ง,เหลือเกิน,น่ากลัว. n. สถานที่ศักดิ์สิทธิ์,สิ่งศักดิ์สิทธิ์,สิ่งศักดิ์สิทธิ์, Syn. pious, consecrated
holy basilต้นกระเพรา
holy cityนครศักดิ์สิทธิ์ของศาสนา,สวรรค์,กรุงเยรูซาเลม
holy communionพิธีศีลมหาสนิทของศาสนาคริสต์, Syn. Eucharist
holy dayวันพิธีในศาสนา,วันสำคัญทางศาสนา,วันพระ,วันเทศกาล
holy landปาเลสไตน์, Syn. Palestine
holy scriptureพระคัมภีร์ไบเบิล
holy spiritพระจิต,วิญญาณของพระเจ้า,บุคคลที่3ของ trinity
holy writพระคัมภีร์ไบเบิล
holytiden. เวลาแห่งพิธีทางศาสนา

English-Thai: Nontri Dictionary
holy(adj) ศักดิ์สิทธิ์,ใจบุญ,เป็นที่เคารพบูชา,เป็นที่สักการะบูชา
HOLY Holy Land(n) ประเทศปาเลสไตน์
HOLY Holy See(n) บัญญัติของสันตะปาปา,ทำเนียบของสันตะปาปา
HOLY holy water(n) น้ำมนตร์
melancholy(adj) เศร้าโศก,หดหู่ใจ
melancholy(n) ความเศร้าโศก,ความหดหู่ใจ
unholy(adj) ไม่บริสุทธิ์,ชั่วร้าย,เลวทราม,ไม่ศักดิ์สิทธิ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
holyศักดิ์สิทธิ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Holy Allianceพันธไมตรีอันศักดิ์สิทธิ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Holy Seeตำแหน่งสันตะปาปา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Holy waterน้ำศักดิ์สิทธิ์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Holy see(org) สันตะสำนัก เป็นสถาบันด้านการปกครองของนครรัฐวาติกัน มีเขตอำนาจทั่วนครรัฐวาติกันและในบางอาสนวิหารนอกวาติกัน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Holy cow!- What More Do I Need? (2008)
Holy shit.Holy shit. Super 8 (2011)
Holy fuck!เเย่แล้ว! Go Go Bear (2013)
Holy smoke!Holy smoke! 12 Angry Men (1957)
Look. Holy pizzicato, Young Fred.ศักดิ์สิทธิ์โน้ตเพลง หนุ่มเฟร็ด Yellow Submarine (1968)
It is therefore our holy duty to put our feet upon it, to enter it, to put the marks of our guns and our wheels and our flags upon it!เพราะฉะนั้นจึงเป็นภาระอันศักดิ์สิทธิ์ ที่เราจะขจัดความกลัว ที่มีมานาน Beneath the Planet of the Apes (1970)
O God, bless, we pray You, our great army and its supreme commander on the eve of a holy war, undertaken for Your sake.ข้าแต่เทพเจ้า ได้โปรดอํานวยพรเเก่ทัพยิ่งใหญ่ของเรา เเละผู้บัญชาการสูงสุด Beneath the Planet of the Apes (1970)
The Bomb is a holy weapon of peace.หัวรบเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์เเห่งสันติภาพ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Holy weapon of peace!อาวุธศักดิ์สิทธิ์เเห่งสันติรึ อาวุธศักดิ์สิทธิ์เเห่งสันติภาพ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Glory be to the Bomb and to the Holy Fallout, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end, amen.สาธุการต่อหัวรบ เเละวาระสุดท้ายอันศักดิ์สิทธิ์ เพี่อการเริ่มต้นใหม Beneath the Planet of the Apes (1970)
May the blessing of the Bomb Almighty and the fellowship of the Holy Fallout descend on us all this day, and forevermore.ขอหัวรบศักดิ์สิทธิ์ให้พรเรา เเละวาระสุดท้ายอันศักดิ์สิทธิ์ ปกป้องเรา Beneath the Planet of the Apes (1970)
Do you believe in the Holy Ghost, the Holy Catholic Church?Do you believe in the Holy Ghost, the Holy Catholic Church? The Godfather (1972)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
holyHoly cow!
holyShe always carries the Holy Bible about.
holyThe holy man tiptoed his way across the Ganges.
holyThe Holy Roman Empire came to an end in the year 1806.
holyThe man on whom you see the Spirit come down and remain is he who will baptize with the Holy Spirit. [Bible]
holyThis is holy ground.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์(n) holy place, See also: sacred place
ศักดิ์สิทธิ์(adj) holy, Syn. น่าศรัทธา, น่าเลื่อมใส, น่านับถือ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์(n) holy thing
ศักดิ์สิทธิ์(adj) sacred, See also: holy, consecrated, Syn. ขลัง, Example: สุเหร่านั้นเป็นสุเหร่าศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมในอินเดีย สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 16
สายสิญจน์(n) holy thread, Syn. ด้ายสายสิญจน์, Example: โต๊ะหมู่บูชาถูกพันโอบรอบด้วยสายสิญจน์, Count Unit: เส้น, Thai Definition: เส้นด้ายยาวๆ ที่พระถือ เมื่อเวลาสวดมนต์หรือที่เอามาวนรอบบ้านเพื่อให้เป็นมงคล
น้ำพระพุทธมนต์(n) holy water, Syn. น้ำมนต์, Example: พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์บ่าวสาวจะเริ่ม ณ บัดนี้, Thai Definition: น้ำที่เสกเพื่ออาบ กิน หรือ ประพรม เป็นต้น ถือกันว่าเป็นมงคล
ปูชนียวัตถุ(n) sacred object, See also: holy object, Syn. วัตถุมงคล, วัตถุบูชา, รูปบูชา, Example: การเคารพบูชาปูชนียวัตถุของศาสนาอื่นถือว่าเป็นบาป, Count Unit: ชิ้น
วัตถุมงคล(n) sacred object, See also: holy object, Syn. วัตถุบูชา, รูปบูชา, Example: ชาวบ้านพากันไปรับวัตถุมงคลที่ปลุกเสกใหม่ที่วัด, Count Unit: ชิ้น, Thai Definition: วัตถุที่นำมาซึ่งความเจริญแก่ผู้กราบไหว้บูชา
วัตถุบูชา(n) sacred object, See also: holy object, Syn. วัตถุมงคล, รูปบูชา, Example: พระพุทธรูปองค์นี้เป็นวัตถุบูชาที่อยู่คู่วัดนี้มาช้านาน, Count Unit: ชิ้น, Thai Definition: วัตถุที่เป็นที่เคารพนับถือของผู้คน, วัตถุที่ผู้คนกราบไหว้ด้วยความศรัทธา
รูปบูชา(n) sacred object, See also: holy object, Syn. วัตถุบูชา, Example: คนเคร่งศาสนา มักจะมีตัวแทนพระเจ้าเป็นรูปบูชาอยู่ที่บ้าน, Count Unit: ชิ้น, Thai Definition: รูปหรือวัตถุที่เป็นที่เคารพนับถือของผู้คน, วัตถุที่ผู้คนกราบไหว้ด้วยความศรัทธา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะเพรา[kaphrao] (n) EN: Holy Basil ; basil  FR: basilic [m]
ขุ่น[khun] (v) EN: be clouded by anger/melancholy ; be angry ; resent
ขุ่นมัว[khunmūa] (v) EN: depress ; be melancholy ; be gloomy  FR: déprimer
ความหดหู่[khwām hothū] (n) EN: depression ; melancholy
ความคิดล่องลอย[khwāmkhit lǿngløi] (n, exp) EN: autism ; imagination ; melancholy ; conjecture
ความเศร้าโศก[khwām saosōk] (n) EN: distress ; melancholy
ละห้อย[lahøi] (adj) EN: melancholy ; woeful ; woebegone ; wistful  FR: mélancolique ; triste ; malheureux
ละห้อย[lahøi] (adv) EN: woefully ; wistfully ; mournfully ; with a melancholy ; with a sad look
หม่น[mon] (v) EN: be melancholy ; be pensive ; be sorrowful ; be gloomy
มุนี[munī] (n) EN: wise man ; sage ; priest ; hermit ; ascetic ; holy man   FR: sage [m] ; philosophe [m] ; ascète [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HOLY HH OW1 L IY0
HOLYOAK HH OW1 L IY0 OW2 K
HOLYOKE HH OW1 L IY0 OW2 K
HOLYCROSS HH OW1 L IY0 K R AO2 S
HOLYFIELD HH OW1 L IY0 F IY2 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
holy (n) hˈouliː (h ou1 l ii)
Holyhead (n) hˈɒlɪhɛd (h o1 l i h e d)
holystone (v) hˈoulɪstoun (h ou1 l i s t ou n)
holystoned (v) hˈoulɪstound (h ou1 l i s t ou n d)
holystones (v) hˈoulɪstounz (h ou1 l i s t ou n z)
holystoning (v) hˈoulɪstounɪŋ (h ou1 l i s t ou n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shèng, ㄕㄥˋ, / ] holy; sacred; saint; sage, #3,017 [Add to Longdo]
圣地[shèng dì, ㄕㄥˋ ㄉㄧˋ, / ] Holy land (of a religion); sacred place; shrine; Holy city (refers to Jerusalem, Mecca etc); fig. center of historic interest (such as Yan'an 延安 for Mao's revolution), #18,390 [Add to Longdo]
圣经[Shèng jīng, ㄕㄥˋ ㄐㄧㄥ, / ] Holy Bible; the Confucian classics, #18,422 [Add to Longdo]
圣母[Shèng mǔ, ㄕㄥˋ ㄇㄨˇ, / ] Holy Mother; goddess; the Virgin Mary, #20,737 [Add to Longdo]
三位一体[Sān wèi Yī tǐ, ㄙㄢ ㄨㄟˋ ㄧ ㄊㄧˇ, / ] Holy Trinity, #27,041 [Add to Longdo]
圣水[shèng shuǐ, ㄕㄥˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] holy water, #52,039 [Add to Longdo]
圣餐[shèng cān, ㄕㄥˋ ㄘㄢ, / ] Holy communion (of the Christian mass); sacrament, #127,057 [Add to Longdo]
梵谛冈[fàn dì gāng, ㄈㄢˋ ㄉㄧˋ ㄍㄤ, / ] Holy See [Add to Longdo]
神圣周[shén shèng zhōu, ㄕㄣˊ ㄕㄥˋ ㄓㄡ, / ] Holy week; Easter week (esp. Catholic) [Add to Longdo]
圣事[shèng shì, ㄕㄥˋ ㄕˋ, / ] Holy sacrament; Christian rite (esp. Catholic); also called 聖禮|圣礼 by Protestants [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weihwasser {n}holy water [Add to Longdo]
heilig {adj} | heiliger | am heiligstenholy | holier | holiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うわ;うわー;うわあ[uwa ; uwa-; uwaa] (int) Wow!; Holy smokes!; Aaargh!; O my God! [Add to Longdo]
なんてこった[nantekotta] (exp) (col) Oh no!; Holy cow!; Damn! [Add to Longdo]
ホーリー;ホリー[ho-ri-; hori-] (n) (1) (See 西洋柊) English holly (Ilex aquifolium); (n,n-pref) (2) holy [Add to Longdo]
メランコリー[merankori-] (n) melancholy [Add to Longdo]
暗欝;暗うつ[あんうつ, an'utsu] (n) gloom; melancholy [Add to Longdo]
暗鬱[あんうつ, an'utsu] (n,adj-na) gloom; melancholy [Add to Longdo]
陰鬱;陰うつ;陰欝(iK)[いんうつ, in'utsu] (adj-na,n) gloom; melancholy [Add to Longdo]
何てこった[なんてこった, nantekotta] (int) what the hell; WTF; Oh, great!; son of a gun; holy mackerel [Add to Longdo]
忌み;斎み;忌(io);斎[いみ, imi] (n) (1) mourning; abstinence; (2) taboo; (3) religious purification; (n-pref) (4) pure; holy [Add to Longdo]
気鬱症;気欝症(iK)[きうつしょう, kiutsushou] (n) depression; melancholy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Holy \Ho"ly\, a. [Compar. {Holier}; superl. {Holiest}.] [OE.
   holi, hali, AS. h[=a]lig, fr. h[ae]l health, salvation,
   happiness, fr. h[=a]l whole, well; akin to OS. h?lag, D. & G.
   heilig, OHG. heilac, Dan. hellig, Sw. helig, Icel. heilagr.
   See {Whole}, and cf. {Halibut}, {Halidom}, {Hallow},
   {Hollyhock}.]
   1. Set apart to the service or worship of God; hallowed;
    sacred; reserved from profane or common use; holy vessels;
    a holy priesthood. "Holy rites and solemn feasts."
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Spiritually whole or sound; of unimpaired innocence and
    virtue; free from sinful affections; pure in heart; godly;
    pious; irreproachable; guiltless; acceptable to God.
    [1913 Webster]
 
       Now through her round of holy thought
       The Church our annual steps has brought. --Keble.
    [1913 Webster]
 
   {Holy Alliance} (Hist.), a league ostensibly for conserving
    religion, justice, and peace in Europe, but really for
    repressing popular tendencies toward constitutional
    government, entered into by Alexander I. of Russia,
    Francis I. of Austria, and Frederic William III. of
    Prussia, at Paris, on the 26th of September, 1815, and
    subsequently joined by all the sovereigns of Europe,
    except the pope and the king of England.
 
   {Holy bark}. See {Cascara sagrada}.
 
   {Holy Communion}. See {Eucharist}.
 
   {Holy family} (Art), a picture in which the infant Christ,
    his parents, and others of his family are represented.
 
   {Holy Father}, a title of the pope.
 
   {Holy Ghost} (Theol.), the third person of the Trinity; the
    Comforter; the Paraclete.
 
   {Holy Grail}. See {Grail}.
 
   {Holy grass} (Bot.), a sweet-scented grass ({Hierochloa
    borealis} and {Hierochloa alpina}). In the north of Europe
    it was formerly strewed before church doors on saints'
    days; whence the name. It is common in the northern and
    western parts of the United States. Called also {vanilla
    grass} or {Seneca grass}.
 
   {Holy Innocents' day}, Childermas day.
 
   {Holy Land}, Palestine, the birthplace of Christianity.
 
   {Holy office}, the Inquisition.
 
   {Holy of holies} (Script.), the innermost apartment of the
    Jewish tabernacle or temple, where the ark was kept, and
    where no person entered, except the high priest once a
    year.
 
   {Holy One}.
    (a) The Supreme Being; -- so called by way of emphasis. "
      The Holy One of Israel." --Is. xliii. 14.
    (b) One separated to the service of God.
 
   {Holy orders}. See {Order}.
 
   {Holy rood}, the cross or crucifix, particularly one placed,
    in churches. over the entrance to the chancel.
 
   {Holy rope}, a plant, the hemp agrimony.
 
   {Holy Saturday} (Eccl.), the Saturday immediately preceding
    the festival of Easter; the vigil of Easter.
 
   {Holy Spirit}, same as {Holy Ghost} (above).
 
   {Holy Spirit plant}. See {Dove plant}.
 
   {Holy thistle} (Bot.), the blessed thistle. See under
    {Thistle}.
 
   {Holy Thursday}. (Eccl.)
    (a) (Episcopal Ch.) Ascension day.
    (b) (R. C. Ch.) The Thursday in Holy Week; Maundy
      Thursday.
 
   {Holy war}, a crusade; an expedition carried on by Christians
    against the Saracens in the Holy Land, in the eleventh,
    twelfth, and thirteenth centuries, for the possession of
    the holy places.
 
   {Holy water} (Gr. & R. C. Churches), water which has been
    blessed by the priest for sacred purposes.
 
   {Holy-water stoup}, the stone stoup or font placed near the
    entrance of a church, as a receptacle for holy water.
 
   {Holy Week} (Eccl.), the week before Easter, in which the
    passion of our Savior is commemorated.
 
   {Holy writ}, the sacred Scriptures. " Word of holy writ."
    --Wordsworth.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 holy
   adj 1: belonging to or derived from or associated with a divine
       power [ant: {unhallowed}, {unholy}]
   n 1: a sacred place of pilgrimage [syn: {holy place}, {sanctum},
      {holy}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top