Search result for

おん

(72 entries)
(0.0099 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -おん-, *おん*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[おんな, onna] (n) ผู้หญิง
御社[おんしゃ, onsha] (n) บริษัทของผู้ที่กำลังติดต่อด้วย เป็นทำอย่างเป็นทางการ ใช้ในจดหมายติดต่อระหว่างองค์กร
温度[おんど, ondo] (n) อุณหภูมิ
温血動物[おんけつどうぶつ, onketsudoubutsu] (n) สัตว์เลือดอุ่น, See also: A. 冷血動物,
音声[おんせい, onsei] (n) เสียงพูด (ของคน)
音楽[おんがく, ongaku] (n) ดนตรี
音量[おんりょう, onryou] (n) ระดับเสียง, See also: R. volume

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
温暖化現象[おんだんかげんしょう, ondankagenshou] (n) ภาวะเรือนกระจก
音痴[おんち, onchi] แยกแยะเสียงสูงต่ำของดนตรีไม่ได้
音響汚染[おんきょうおせい, onkyouosei] (n) มลภาวะทางเสียง
温暖化現象[おんだんかげんしょう, ondankagenshou] สภาวะเรือนกระจก
音韻論[おんいんろん, on'inron] (n ) วิชาที่ว่าด้วยระบบเสียงของภาษา , See also: R. phonology
恩赦[おんしゃ, onsha] อภัยโทษ
女の子[おんなのこ, onnanoko] (n ) เด็กผู้หญิง
温厚[おんこう, onkou] อัธยาศัยดี
御中[おんちゅう, onchuu] คำต่อท้ายชื่อหน่วยงาน ในการจ่าหน้า ในกรณีที่ไม่ระบุชื่อบุคคล

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
音楽[おんがく, ongaku] Thai: ดนตรี English: music
音便[おんびん, onbin] Thai: เสียงที่เปลี่ยนไปจากกฏเกณฑ์การผันเดิม English: euphony
音便[おんびん, onbin] Thai: การเปลี่ยนแปลงของเสียงอันเนื่องมาจากเสียงข้างเคียงในภาษาญี่ปุ่น English: euphonical change

Japanese-English: EDICT Dictionary
おん[, on] (n) (from 拝み) (See 御嶽・うたき) (Okinawa) sacred site; sacred grove [Add to Longdo]
おんおん[, on'on] (adv-to,adv) (obsc) bawling; crying [Add to Longdo]
おんぼろ[, onboro] (adj-na,adj-no) worn-out; shabby; tattered; dilapidated [Add to Longdo]
おん[, onri] (vs) (chn) (from 降りる) to get down (from being carried); to get off (a vehicle) [Add to Longdo]
陰陽の理[おんみょうのり, onmyounori] (n) principle of duality [Add to Longdo]
陰陽師[おんみょうじ;おんようじ;おみょうじ(ik), onmyouji ; onyouji ; omyouji (ik)] (n) diviner; sorcerer; exorcist; medium [Add to Longdo]
陰陽道[おんみょうどう;おんようどう, onmyoudou ; onyoudou] (n) Onmyoudou; way of Yin and Yang; occult divination system based on the Taoist theory of the five elements [Add to Longdo]
隠形[おんぎょう;いんぎょう, ongyou ; ingyou] (n) invisibility (through magic) [Add to Longdo]
隠亡;隠坊;御坊[おんぼう, onbou] (n) (1) cemetery guard; (2) crematorium worker [Add to Longdo]
隠密[おんみつ, onmitsu] (adj-na,n,adj-no) privacy; secrecy; spy; detective [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Don't say such rubbish!" said the farmer.おんどりゃー馬鹿言ってんじゃねー」農家は言った。
I have something to live for in music.おんがくにわたしは生きがいを持っています。
It is the hen that makes the rooster crow.おんどりに時を告げさせるのは、めんどりである。
It is a sad house where the hen crows louder than the cock.おんどりよりもめんどりの方が大声で鳴く家は悲しい家だ。
My car has been played out.私の車はおんぼろになってしまいました。
Japanese women carry their babies on their backs.日本の女性は赤ん坊を背中におんぶする。
He finally broke up with that woman.彼はようやくそのおんなと手をきった。
She carried a baby on her back.彼女は赤ん坊をおんぶしていた。
#B: 女(おんな) 三人 寄る{寄れば} 姦しい
Her old bike squeaked as she rode down the hill.坂を下りるときに彼女のおんぼろ自転車はキーキー音を立てた。
That young couple are still tied to their parent's apron strings.あの若夫婦は今でも親におんぶに抱っこだ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(Aroo aroo) Please, live a good life[CN] 呜嗷嗷 呜嗷嗷 うおおん うおおん 请一定要 坚定地活下去 おねがい しっかり生きて Wolf Children (2012)
-Is it just the two of you?[JA] 2人だけ? 家おんの (みのり)うん Case of the Meat (2016)
She may look old and rusty, but she is a classic.[JA] おんぼろでサビだらけだけど... 高級車だから Sing (2016)
Yeah, but our hair's the same. Look.[JA] けど、髪は おんなじだ Embers (2015)
To come to Terrace House when you have a girlfriend...[JA] (夏美)彼女おんのに テラスハウス入るって 結構... Mr. Perfect in the City (2016)
For those of you who were fortunate enough to be a part of Julia's life, you know what a wonderful person she was.[JA] 皆さんの中で ジュリアの人生の一部の 恩沢[おんたく]に浴する方々は 彼女がどんなに素敵だったかを知る Demolition (2015)
Hey, can I borrow your bike today?[JA] おんなじ Thanks for the Memories (2014)
oo aroo) Come on,ices together![CN] 呜嗷嗷 呜嗷嗷 うおおん うおおん 快过来 我们一起放声呼喊 おいでのど 鳴らそうよ Wolf Children (2012)
Our nannies, I can remember my nana, with the baby tied around her, and they were tending to the hāngi.[JA] 祖母たちもそうだった 赤ちゃんを腰ひもで おんぶしながらね Barbecue (2017)
Pussy.[JA] おんなの アソコ Cop Car (2015)
First on the docket, more complaints of crumbling bridges.[JA] 1番目の議題は... おんぼろ橋に関する 苦情が増えている事。 The Boxtrolls (2014)
Oh, just a dumb scarf I made you.[JA] おんぼろスカーフを作ったの The Tandyman Can (2015)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オンザフライ印字装置[おんざふらいいんじそうち, onzafuraiinjisouchi] on-the-fly printer [Add to Longdo]
オンチップキャッシュ[おんちっぷきゃっしゅ, onchippukyasshu] on-chip cache [Add to Longdo]
オンデマンド[おんでまんど, ondemando] on demand [Add to Longdo]
オンライン[おんらいん, onrain] online, on-line [Add to Longdo]
オンラインゲーム[おんらいんげーむ, onrainge-mu] on-line game [Add to Longdo]
オンラインサービス[おんらいんさーびす, onrainsa-bisu] online service [Add to Longdo]
オンラインショッピング[おんらいんしょっぴんぐ, onrainshoppingu] online shopping [Add to Longdo]
オンラインストレージ[おんらいんすとれーじ, onrainsutore-ji] online storage [Add to Longdo]
オンラインディレクトリー[おんらいんでいれくとりー, onraindeirekutori-] online directory [Add to Longdo]
オンラインネットワークシステム[おんらいんねっとわーくしすてむ, onrainnettowa-kushisutemu] on-line network system [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
女の人[おんなのひと, onnanohito] Frau [Add to Longdo]
女の子[おんなのこ, onnanoko] Maedchen [Add to Longdo]
[おん, on] (honoratives Praefix) [Add to Longdo]
御中[おんちゅう, onchuu] (An die) Herren, (An die) Firma, An_die_Herren [Add to Longdo]
[おん, on] FREUNDLICHKEIT, GUETE, GNADE, DANKBARKEIT [Add to Longdo]
恩人[おんじん, onjin] Goenner, Patron [Add to Longdo]
恩恵[おんけい, onkei] Gnade, Wohltat, Gunst [Add to Longdo]
恩知らず[おんしらず, onshirazu] Undankbarkeit, undankbarer_Mensch [Add to Longdo]
恩給[おんきゅう, onkyuu] Pension [Add to Longdo]
恩賜[おんし, onshi] kaiserliches_Geschenk [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top