Search result for

บวช

(46 entries)
(0.0103 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บวช-, *บวช*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บวชเรียน[V] be ordained, See also: enter the monkhood, go into the monkhood, , Syn. บวช, Example: ลูกชายบวชเรียนเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่, Thai definition: ถือเพศเป็นภิกษุสามเณรหรือนักพรตอื่นๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บวชก. ถือเพศเป็นภิกษุสามเณรหรือนักพรตอื่น ๆ.
บวชก. หลอก, ล่อลวง, ทำอุบายให้หลงเชื่อ, เช่น ถูกเขาบวชเช้าบวชเย็นรํ่าไป (อิเหนา ร. ๕).
บวชชีก. ถือเพศเป็นชี.
บวชชีน. ชื่อของหวานชนิดหนึ่ง ทำด้วยกล้วย ต้มกับกะทิและน้ำตาล.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's the Monk Shide of Tangนั่นคือเชื้อพระวงศ์ราชตระกูลถัง ที่ออกบวชเป็นพระ Portrait of a Beauty (2008)
The saint that lived as a beggar to look after the poor all his life?นักบวชที่ใช้ชีวิตแบบขอทาน เพื่อค้นหาสัจธรรมของชีวิตนั่นเอง Portrait of a Beauty (2008)
If one can save a man with a painting, then that makes him a living Shideหากภาพที่วาดนี้ สามารช่วยชีวิตชายผู้นั้นได้ นั่นอาจทำให้ชายผู้นั้น เห็นสัจธรรมดั่งเช่นนักบวชเห็น Portrait of a Beauty (2008)
What land do you come from monk?เจ้ามาจากแดนไหนหรือ เจ้านักบวชThe Forbidden Kingdom (2008)
What kind of monk are you?นายมันนักบวช ประเภทไหนกันวะ The Forbidden Kingdom (2008)
I'm speaking to you monk.ข้าพูดกับเจ้าอยู่นะนักบวช The Forbidden Kingdom (2008)
A monk on the mission. And where does he lead us.นักบวชผู้แบกภารกิจ เขาจะพาเราไปไหนกัน The Forbidden Kingdom (2008)
I want to do that. I want to be a priest.ผมอยากทำอย่างนั้นบ้าง ผมอยากเป็นนักบวช Doubt (2008)
You'd be a good one, I'm sure.เธอจะเป็นนักบวชที่ดีคนหนึ่ง พ่อมั่นใจ Doubt (2008)
And if he were troubled, he should confess it to a fellow priest, or to the Monsignor.และถ้าเขามีปัญหา เขาควรไปสารภาพบาปกับเพื่อนนักบวชสักคน ไม่ก็ไปสารภาพกับพระสาธุคุณ Doubt (2008)
We do not share intimate information with priests.เราไม่บอกเรื่องราวของเพื่อนนักบวชกับบาทหลวงอื่นๆ Doubt (2008)
Well, then you become a priest.ถ้างั้น เธอก็มาบวชเป็นพระ Doubt (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บวช[v.] (būat) EN: ordain ; be ordained ; go into priesthood ; become a monk ; take the tonsure   FR: ordonner ; être ordonné ; consacrer ; prendre l'habit
บวชชี[v. exp.] (būatchī) EN: become a nun ; enter a sisterhood   FR: devenir nonne ; prendre l'habit (de nonne)
บวชนาค[X] (būat nāk) EN: ordination ceremony   FR: ordination [f]
บวชพระ[v. exp.] (būat phra) EN: go into monkhood ; ordain into monkhood ; become a monk   FR: devenir moine
บวชหน้าไฟ[v.] (būat nāfai) EN: enter the priesthood   
บวชเณร[v. exp.] (būat nēn) EN: become a novice   FR: devenir novice
บวชเป็นพระ[v. exp.] (būat pen phra) EN: enter the monkhood   
บวชเรียน[v. exp.] (būat rīen) EN: be ordained ; enter the monkhood ; go into the monkhood   FR: être ordonné

English-Thai: Longdo Dictionary
Mardi Gras(n) |มาจากภาษาฝรั่งเศส| วันอังคารก่อนวัน Ash Wednesday, วันฉลองก่อนวันถือบวชในศาสนาคริสต์ (หรือเรียกว่า Shrove Tuesday), วันสุดท้ายของเทศกาลคาร์นิวาลในอเมริกา โดยเฉพาะที่เมือง New Orleans, S. Fat Tuesday,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ordain[VT] บวช, See also: ทำให้เป็นพระ
preordain[VT] บวชก่อน, Syn. foreordain, predetermine

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ash wednesdayวันแรกของฤดูถือบวชในศาสนาคริสต์ (first day of lent)
church(เชิร์ชฺ) {churched,churching,churchs} n. โบสถ์,วัด,ศาสนจักร,ฝ่ายศาสนจักร,การไปโบสถ์,การบวชเป็นพระ vt. นำเข้าประกอบพิธีศาสนาในโบสถ์.
hagiocracy(แฮกจิออค'ระซี) n. การปกครองโดยกลุ่มนักบวช,หล่ม,หนอง,บึง,ส่วนที่เป็นเกาะในหนองหรือบึง, Syn. hagiarchy
monk(มังคฺ) n. พระ,สงฆ์,ผู้ออกบวช
ordain(ออร์เดน') vt. บวช,ทำให้เป็นพระ,บัญญัติ,ออกคำสั่ง,ออกกฎหมาย,กำหนด,ลิขิต,ดลบันดาล. vi. ออกคำสั่ง,บัญญัติ., See also: ordainable adj. ordainment n.
ordination(ออร์ดะเน'เชิน) n. พิธีบวช,การบวช ,การมอบตำแหน่งสมณศักดิ์,การจัดการ,การบันดาล,การแบ่งขั้นตอน,การแต่งตั้ง,การออกคำสั่ง
religion(รีลิจ'เจิน) n. ศาสนา,ลัทธิ,ความเลื่อมใสในศาสนา,เรื่องศาสนา,กลุ่มนักบวช,ความเลื่อมใส,ชีวิตในศาสนา,ธรรมะ,หลักธรรม, See also: religions n. พิธีศาสนา,ความเคร่งครัดในศาสนา
religious(รีลิจ'เจิส) adj. เคร่งศาสนา,เลื่อมใสในศาสนา,ออกบวช,n. นักบวช,นักพรต,สมาชิกของนิกายศาสนาหนึ่ง, See also: religiousness n., Syn. devout,pious,faithful
veil(เวล) n. ผ้าคลุมหน้า,ผ้าคลุมหน้าผู้หญิง,ผ้าโพกหัวของนักบวชหญิง,สิ่งปกคลุม,เครื่องบัง,ม่าน,ฉาก, (พืช) เยื่อหุ้ม, -Phr. (take the veil บวชชี, the veil ชีวิตหรือคำปฎิญาณของชีหรือนักบวชหญิง) vt. ปกคลุม,คลุมหน้า., See also: veillike adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
church(n) โบสถ์,ศาสนจักร,การสวดมนต์,การฟังเทศน์,การบวชเรียน
Lent(n) ฤดูเข้าพรรษา,ฤดูกินเจ,ฤดูถือบวช
monk(n) พระ,ภิกษุ,ผู้ออกบวช
ordain(vi) บวช,บรรพชา,อุปสมบท,ดลบันดาล,ลิขิต
ordination(n) การบวช,การบรรพชา,การอุปสมบท,การดลบันดาล,การแต่งตั้ง
priesthood(n) สมณเพศ,ความเป็นพระ,การบวชเรียน
tonsure(vt) ปลงผม,บวช,โกนผม

German-Thai: Longdo Dictionary
Ordination(n) |die, pl. Ordinationen| การบวชเป็นพระทางศาสนาพุทธ เช่น Er konnte erst mit zwanzig Jahren die volle Ordination empfangen. , See also: R. die Priesterweihe, die Primiz
ordinieren(vi) |ordinierte, hat ordiniert| บวชเป็นพระให้ เช่น Der ehrwürdige Sariputta, einer der ältesten Mönche des Buddha, hat ihn ordiniert., See also: R. die Ordination

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top