Search result for

tatsächlich

(9 entries)
(0.0089 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tatsächlich-, *tatsächlich*
German-Thai: Longdo Dictionary
tatsächlichที่จริงแล้ว, จริงๆ แล้ว, จริงๆ
tatsächlich(adj) จริงๆ, โดยความเป็นจริง, แท้จริงแล้ว, See also: wirklich, wahr

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
tatsächlich; eigentlich; wirklich {adj}actual [Add to Longdo]
tatsächlich; wirklich; eigentlich {adv}actually [Add to Longdo]
tatsächlichas a matter of fact [Add to Longdo]
tatsächlichdefacto [Add to Longdo]
tatsächlichin fact [Add to Longdo]
tatsächlichindeed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  tatsächlich /taːtzɛçliç/
   actual; actually; as a matter of fact; defacto; in fact; indeed; real; virtual

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top