ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

renounce

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -renounce-, *renounce*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
renounce(vt) ละทิ้ง, See also: เลิก, สละ, Syn. abnegate, give up, relinquish
renounce(vt) ปฎิเสธ, See also: ไม่ยอมรับ, Syn. deny, reject
renounce(vt) ตัดขาด
renouncer(n) ผู้ประกาศยกเลิก
renouncement(n) การปฏิเสธ, See also: การยกเลิก, Syn. refusal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
renounce(รีเนาซฺ') vt. สละ, ละทิ้ง, ประ-กาศสละ, ประกาศเลิก, สละบุตร, สละกรรมสิทธิ์, See also: renouncement n. renouncer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
renounce(vt) ยกเลิก, บอกเลิก, ละทิ้ง, สละ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
renounceสละ, ยอมสละ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
renounce an inheritanceสละมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Michael Francis Rizzi, do you renounce Satan?Michael Francis Rizzi, do you renounce Satan? The Godfather (1972)
I do renounce him.I do renounce him. The Godfather (1972)
I do renounce them.I do renounce them. The Godfather (1972)
-I do renounce them.- I do renounce them. The Godfather (1972)
- We will not renounce our faith! - No one here will do what you ask. It is unthinkable!ไม่มีใครเอาด้วยหรอก ช่างไร้หลักการสิ้นดี The Chronicles of Riddick (2004)
We have waited patiently for you to renounce this unholy pact with our oppressors, but we have heard nothing.เรารอคอยอย่างอดทนให้คุณประกาศยกเลิก ข้อตกลงที่กดขี่พวกเรา แต่ยังไม่มีคำตอบ Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
I renounce his works and give my life to you. Please fill me with your Holy Spirit.ข้าขอยุติสัญญาและขอมอบชีวิตแก่ท่าน โปรดมารับวิญญาณข้าด้วย The Haunting of Molly Hartley (2008)
- I renounce Satan and all-- ลูกขอยุติสัญญาทุกข้อต่อซาตาน The Haunting of Molly Hartley (2008)
But he didn't renounce god.แต่เขาไม่ได้ละทิ้งพระเจ้า Brothers of Nablus (2008)
You may now renounce your vow of chastity.แกจะเลิกประพฤติพรหมจรรย์ ก็ได้นะ The Love Guru (2008)
You wanna renounce your earthly possessions and become a monk?นายอยากจะสละทรัพย์สมบัติทางโลกของนาย แล้วไปบวชเป็นพระหรือไง Phoenix (2009)
But, alas, he cannot marry me unless he renounces his throne.แต่เขาแต่งงานกับป้าไม่ได้ นอกเสียจากว่าเขาจะสละบัลลังค์ซะก่อน Alice in Wonderland (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
renounceHe renounced smoking and drinking.
renounceHe renounced the ownership of the land.
renounceThe Japanese people have renounced war.
renounceThey renounced their son.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สละ(v) sacrifice, See also: renounce, Syn. เสียสละ, Example: ไทยต้องสละดินแดนไปครั้งแล้วครั้งเล่า เพื่อแลกกับความอยู่รอดของประเทศ
สละราชสมบัติ(v) abdicate, See also: renounce (the royal throne), Syn. สละราชบัลลังก์, Ant. ครองราชสมบัติ, Example: รัชกาลที่ 7 ทรงสละราชสมบัติและเสด็จไปประทับยังต่างประเทศ
สละราชสมบัติ(v) abdicate, See also: renounce (the royal throne), Syn. สละราชบัลลังก์, Ant. ครองราชสมบัติ, Example: รัชกาลที่ 7 ทรงสละราชสมบัติและเสด็จไปประทับยังต่างประเทศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปฏิเสธ[patisēt] (v) EN: deny ; repudiate ; refute ; reject ; decline ; refuse ; renounce ; disclaim ;disown ; negate ; disavow  FR: nier ; réfuter ; décliner ; refuser ; désavouer ; rejeter ; démentir ; infirmer
สละ[sala] (v) EN: discard ; abandon ; throw away ; give up ; abstain ; renounce ; abdicate  FR: renoncer à ; abandonner ; s'abstenir de ; consacrer ; donner ; sacrifier ; vouer
สละราชสมบัติ[sala rātchāsombat] (v, exp) EN: abdicate ; renounce (the royal throne)  FR: abdiquer (la couronne)
สละสิทธิ์ = สละสิทธิ[sala sit = sala sitthi] (v, exp) EN: renounce one's right ; give up one' s right ; waive a right ; relinquish a right  FR: renoncer à ses droits

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
renounce
renounced
renounces

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
renounce
renounced
renounces

Japanese-English: EDICT Dictionary
退治(P);対治[たいじ, taiji] (n, vs) (1) extermination (e.g. of pests, demons, bandits); elimination; eradication; suppression; (2) { Buddh } making someone renounce worldly desires in order to concentrate on Buddha's teachings; (3) curing illness; (P) #13,146 [Add to Longdo]
人間宣言[にんげんせんげん, ningensengen] (n) Declaration of Humanity (wherein Hirohito renounced the imperial claim to divinity; Jan. 1, 1946) [Add to Longdo]
天皇人間宣言[てんのうにんげんせんげん, tennouningensengen] (n) Imperial Declaration of Humanity (wherein Hirohito renounced the imperial claim to divinity; Jan. 1, 1946) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Renounce \Re*nounce"\ (r[-e]*nouns"), v. t. [imp. & p. p.
   {Renounced} (-nounst"); p. pr. & vb. n. {Renouncing}
   (-noun"s?ng).] [F. renoncer, L. renuntiare to bring back
   word, announce, revoke, retract, renounce; pref. re- re- +
   nuntiare to announce, fr. nuncius, a messenger. See {Nuncio},
   and cf. {Renunciation}.]
   1. To declare against; to reject or decline formally; to
    refuse to own or acknowledge as belonging to one; to
    disclaim; as, to renounce a title to land or to a throne.
    [1913 Webster]
 
   2. To cast off or reject deliberately; to disown; to dismiss;
    to forswear.
    [1913 Webster]
 
       This world I do renounce, and in your sights
       Shake patiently my great affliction off. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Card Playing) To disclaim having a card of (the suit led)
    by playing a card of another suit.
    [1913 Webster]
 
   {To renounce probate} (Law), to decline to act as the
    executor of a will. --Mozley & W.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To cast off; disavow; disown; disclaim; deny; abjure;
     recant; abandon; forsake; quit; forego; resign;
     relinquish; give up; abdicate.
 
   Usage: {Renounce}, {Abjure}, {Recant}. -- To renounce is to
      make an affirmative declaration of abandonment. To
      abjure is to renounce with, or as with, the solemnity
      of an oath. To recant is to renounce or abjure some
      proposition previously affirmed and maintained.
      [1913 Webster]
 
         From Thebes my birth I own; . . . since no
         disgrace
         Can force me to renounce the honor of my race.
                          --Dryden.
      [1913 Webster]
 
         Either to die the death, or to abjure
         Forever the society of man.    --Shak.
      [1913 Webster]
 
         Ease would recant
         Vows made in pain, as violent and void.
                          --Milton.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Renounce \Re*nounce"\, v. i.
   1. To make renunciation. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He of my sons who fails to make it good,
       By one rebellious act renounces to my blood.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) To decline formally, as an executor or a person
    entitled to letters of administration, to take out probate
    or letters.
    [1913 Webster]
 
       Dryden died without a will, and his widow having
       renounced, his son Charles administered on June 10.
                          --W. D.
                          Christie.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Renounce \Re*nounce"\, n. (Card Playing)
   Act of renouncing.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 renounce
   v 1: give up, such as power, as of monarchs and emperors, or
      duties and obligations; "The King abdicated when he married
      a divorcee" [syn: {abdicate}, {renounce}]
   2: leave (a job, post, or position) voluntarily; "She vacated
     the position when she got pregnant"; "The chairman resigned
     when he was found to have misappropriated funds" [syn:
     {vacate}, {resign}, {renounce}, {give up}]
   3: turn away from; give up; "I am foreswearing women forever"
     [syn: {foreswear}, {renounce}, {quit}, {relinquish}]
   4: cast off; "She renounced her husband"; "The parents
     repudiated their son" [syn: {disown}, {renounce},
     {repudiate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top