Search result for

-e-

(51 entries)
(0.5115 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: e,-e-, *e*. Possible hiragana form: -え-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
E    [N] พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 5
e [N] พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 5
E    [SL] ยาอี (คำย่อของ ecstasy), Syn. ecstasy

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eThe widespread application of administrative guidance is considered to be a uniquely Japanese practice in which bureaucrats exert authority, without any legal backing, telling the private sector what to do and what not to do.
eThe speaker referred to his notes every few minutes.
eThe speaker referred to his notes every few minutes.
eThe lecturer would end up his speech with a joke.
eHow's everyone at the Hong Kong office?
eHong Kong is the least regulated economy in Asia.
eA high savings rate is cited as one factor for Japan's strong economic growth because it means the availability of abundant investment capital.
eI always buy expensive items on credit.
eSome are expensive, and others are very cheap.
eAn expensive watch is not necessarily a good one.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
e(อี) พยัญชนะอังกฤษตัวที่5

CMU English Pronouncing Dictionary
E    IY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
E    (n) (ii1)
e    (n) (ii1)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[え, e] (n) รูปภาพ, รูปเขียน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[え, e] (n ) รูปภาพ
永遠[えいえん, eien] (n ) (n) ความไม่มีที่สิ้นสุด,ความไม่รู้จักตาย,ความอมตะ,ชั่วนิรันดร
映画[えいが, eiga, eiga , eiga] (n ) ภาพยนตร์
営業中[えいぎょうちゅう, eigyouchuu] เปิดดำเนินการ
英国人[えいこくじん, eikokujin] (n) ผู้ชายที่เป็นประชากรของสหราชอาณาจักรที่อาศัยอยู่ในอังกฤษ
英語[えいご, eigo] (n) ภาษาอังกฤษ
映像[えいぞう, eizou] 1.ภาพที่ปรากฎบนจอหรือเลนส์ 2.เงาสะท้อนในกระจกหรือบนผิวน้ำ 3.ภาพในใจ
英雄[えいゆう, eiyuu] วีรบุรุษ
栄養[えいよう, eiyou] (n ) โภชนาการ
[えき, eki, eki , eki] (n ) สถานี

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
O : Ost(en)E : east [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, e] (int) (1) eh? (surprise); (2) eh (agreement); (prt) (3) (arch) (See かえ,ぞえ,わえ) strengthens a question, assertion, etc.; (4) (after a noun) used when calling out to someone [Add to Longdo]
[, e] (n) (obs) hiragana for "we" [Add to Longdo]
[, e] (n) (arch) katakana for "we" [Add to Longdo]
[え, e] (n) (arch) (See 荏胡麻) egoma (type of perilla); Perilla frutescens var. frutescens [Add to Longdo]
絵(P);画(iK)[え, e] (n,n-suf) picture; drawing; painting; sketch; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[え, e] Bucht, -Bai [Add to Longdo]
[え, e] Bild [Add to Longdo]
[え, e] --fach [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (14 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Notopodium \No`to*po"di*um\, n.; pl. L. {Notopodia}, {E}.
   {Notopodiums}. [NL., fr. Gr. nw^ton the back + poy`s, podo`s,
   the foot.] (Zool.)
   The dorsal lobe or branch of a parapodium. See {Parapodium}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Medium \Me"di*um\, n.; pl. L. {Media}, {E}. {Mediums}. [L.
   medium the middle, fr. medius middle. See {Mid}, and cf.
   {Medius}.]
   1. That which lies in the middle, or between other things;
    intervening body or quantity. Hence, specifically:
    (a) Middle place or degree; mean.
      [1913 Webster]
 
         The just medium . . . lies between pride and
         abjection.            --L'Estrange.
      [1913 Webster]
    (b) (Math.) See {Mean}.
    (c) (Logic) The mean or middle term of a syllogism; that
      by which the extremes are brought into connection.
      [1913 Webster]
 
   2. A substance through which an effect is transmitted from
    one thing to another; as, air is the common medium of
    sound. Hence: The condition upon which any event or action
    occurs; necessary means of motion or action; that through
    or by which anything is accomplished, conveyed, or carried
    on; specifically, in animal magnetism, spiritualism, etc.,
    a person through whom the action of another being is said
    to be manifested and transmitted.
    [1913 Webster]
 
       Whether any other liquors, being made mediums, cause
       a diversity of sound from water, it may be tried.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       I must bring together
       All these extremes; and must remove all mediums.
                          --Denham.
    [1913 Webster]
 
   3. An average. [R.]
    [1913 Webster]
 
       A medium of six years of war, and six years of
       peace.                --Burke.
    [1913 Webster]
 
   4. A trade name for printing and writing paper of certain
    sizes. See {Paper}.
    [1913 Webster]
 
   5. (Paint.) The liquid vehicle with which dry colors are
    ground and prepared for application.
    [1913 Webster]
 
   6. (Microbiology) A source of nutrients in which a
    microorganism is placed to permit its growth, cause it to
    produce substances, or observe its activity under defined
    conditions; also called {culture medium} or {growth
    medium}. The medium is usually a solution of nutrients in
    water, or a similar solution solidified with gelatin or
    agar.
    [PJC]
 
   7. A means of transmission of news, advertising, or other
    messages from an information source to the public, also
    called a {news medium}, such as a newspaper or radio; used
    mostly in the plural form, i. e. {news media} or {media}.
    See 1st {media}[2].
    [PJC]
 
   {Circulating medium}, a current medium of exchange, whether
    coin, bank notes, or government notes.
 
   {Ethereal medium} (Physics), the ether.
 
   {Medium of exchange}, that which is used for effecting an
    exchange of commodities -- money or current
    representatives of money.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amt \Amt\, n.; pl. {Amter}, {E}. {Amts}. [Dan. & Norw., fr. G.]
   An administrative territorial division in Denmark and Norway.
   [1913 Webster]
 
      Each of the provinces [of Denmark] is divided into
      several amts, answering . . . to the English hundreds.
                          --Encyc. Brit.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 E- \E-\
   A Latin prefix meaning out, out of, from; also, without. See
   {Ex-}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 E \E\ ([=e]).
   1. The fifth letter of the English alphabet.
 
   Note: It derives its form, name, and value from the Latin,
      the form and value being further derived from the
      Greek, into which it came from the Ph[oe]nician, and
      ultimately, probably, from the Egyptian. Its
      etymological relations are closest with the vowels i,
      a, and o, as illustrated by to fall, to fell; man, pl.
      men; drink, drank, drench; dint, dent; doom, deem;
      goose, pl. geese; beef, OF. boef, L. bos; and E. cheer,
      OF. chiere, LL. cara.
      [1913 Webster]
 
   Note: The letter e has in English several vowel sounds, the
      two principal being its long or name sound, as in eve,
      me, and the short, as in end, best. Usually at the end
      of words it is silent, but serves to indicate that the
      preceding vowel has its long sound, where otherwise it
      would be short, as in m[=a]ne, c[=a]ne, m[=e]te, which
      without the final e would be pronounced m[a^]n, c[a^]n,
      m[e^]t. After c and g, the final e indicates that these
      letters are to be pronounced as s and j; respectively,
      as in lace, rage. See Guide to Pronunciation,
      [sect][sect] 74-97.
      [1913 Webster]
 
   2. (Mus.) E is the third tone of the model diatonic scale.
    E[flat] (E flat) is a tone which is intermediate between D
    and E.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 E
   n 1: a fat-soluble vitamin that is essential for normal
      reproduction; an important antioxidant that neutralizes
      free radicals in the body [syn: {vitamin E}, {tocopherol},
      {E}]
   2: a radioactive transuranic element produced by bombarding
     plutonium with neutrons [syn: {einsteinium}, {Es}, {E},
     {atomic number 99}]
   3: the cardinal compass point that is at 90 degrees [syn:
     {east}, {due east}, {eastward}, {E}]
   4: the base of the natural system of logarithms; approximately
     equal to 2.718282...
   5: the 5th letter of the Roman alphabet [syn: {E}, {e}]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 e
   and
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 ‐e
   ‐er
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 e
   from; out of
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 for
 
 1. (edat) (bağlaç.) için, -e
 2. uğruna
 3. şerefine
 4. -(den.) dolayı sebebi ile, cihetten
 5. -e mukabil, karşı
 6. uygun
 7. yerine
 8. hususunda, dair
 9. göre
 10. baglaç çünkü, zira. for all (I.) know bildiğime göre. for all that herşeye rağmen. forall the world ne pahasına olursa olsun, dünyada
 11. tıpkı, aynen. for cash peşin para ile. for good bütün bütün, temelli olarak. for life hayat boyunca. for many miles around bütün civarda. for months aylardan beri
 12. aylarca. for my part kendi hesabıma, bana kalırsa. for my sake hatırım için. for once bir kerecik, bir defacık. for reform yenilik taraftarı, devrimci. for sale satılık. for the life of me başım hakkı için, vallahi. for the second time ikinci defa olarak. as for me bana gelince. be tried for his life idam talebiyle yargılanmak. care for bakmak, meşgul olmak
 13. sevmek
 14. arzu etmek. For shame ! Ne ayıp! fit for nothing hiç bir işe yaramaz, beş para etmez. go for almaya gitmek
 15. (k.dili) kabul etmek, istemek. go for a walk yürüyüşe çıkmak. Go for it! Saldır ! Davran! hard up for money para sıkıntısında. He was hanged for a pirate. Korsan diye asıldı. (I.) for one do not believe it. Kendi hesabıma ben inanmıyorum. If it weren't for you... Siz olmasaydınız... Is he the man for the job? O bu işin adamı mı? It is for you to make the move. Bu işe siz önayak olmalısınız. işe girişmek size düşer. It' time for school. Okul zamanı geldi. Iast for many hours saatlerce sürmek. He has left for India. Hindistan'a hareket etti. Iong for hasretini çekmek, özlemek, çok istemek, canı çekmek. mistaken for him ona benzetilmiş. not long for this world ölumü yakın, (colloq.) suyu kaynamış. notorious for -e adı çıkmış, ile meşhur. Now we are in for it. Çattık belâya ! Oh, for wings ! Keşke kanatlarım olsaydı! pay for ödemek. ready for dinner yemeğe hazır. shift for oneself kendini geçindinmek. So much for that. Bu hususta şimdilik bu kadar yeter. take him for a robber onu hırsız sanmak. Things look bad for you. işleriniz kötü görünüyor. a belt for ten liras on liralık kemer. time for work işe uygun zaman. use a book for a desk sıra yerine kitap kullanmak. too beautiful for words sözle tarif edilemeyecek kadar güzel. tooth for tooth dişe diş. tremble for üzerine titremek. walk for two miles iki mil yürümek. What for? Niçin? Neden? word for word harfiyen, kelimesi kelimesine.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 into
 
 1. (edat.) içine, dahiline, -e, -ye, içeri. be into ile meşgul olmak, meraklısı olmak
 2. (bir kimseye) borçlu olmak
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 upon
 
 1. (edat) üstüne, üzerine, üstünde, üzerinde
 2. -e, -de, ile
 3. vukuunda, hususunda
 4. şartıyle, göre
 5. takdirde. tier upon tier tabaka tabaka, sıra sıra. upon my word vallahi, alimallah
 6. Hay Allah !
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 with
 
 1. (edat) ile
 2. -(den.)
 3. -e
 4. -e rağmen
 5. ile beraber, ile birlikte. with it (argo) zamane
 6. uyanık, canlı, modern. Leave the books with my mother Kitapları anneme bırak. I'm with you there ! O konuda seninle aynı fikirdeyim. With this, she slapped his face Hemen ardından yüzüne bir tokat aşketti. He can swim with the best of them Usta yüzücüler kadar iyi yüzebilir. What' with him? (k. dili) Nesi var?
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 at
 
 1. (edat.) tarafında, -de, -da
 2. -e, -a
 3. üzere, halinde
 4. başına, her birine, beherine
 5. nezdinde
 6. yanında, evinde
 7. ile meşgul
 8. hususunda at all hiç, hiç bir suretle at and from (den.) (sig.) gerek limarda ve gerekse yolda(sigorta) at best nihayet, olsa olsa. at call talep edildiginde. at ease rahat. at first önce, evvela. at home evde
 9. kabul günü. at large serbest. at last nihayet. at least hiç olmazsa. at most en çok. atoncederhal, hemen. at one aynl fikirde mutablk
 10. saat birde. at par resmi değerinde. at sight göruldüğünde, ibrazında at that oldugu gibi
 11. haliyle
 12. hatta, bile. all at once hepsi birden, hep bir(den.) all at sea şaşırmış, ne yapacağını bilmez bir halde. sick at heart kederli, uzgun, muteessir.
 
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top