ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ecstasy

EH1 K S T AH0 S IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ecstasy-, *ecstasy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ecstasy(n) ความปิติยินดี, See also: ความปลาบปลื้ม, Syn. delight, joy, rapture
ecstasy(sl) ยาอี, Syn. E

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ecstasy(เอค'สทะซี) n. ความปีติยินดีอย่างเหลือล้น, ความเคลิบเคลิ้ม, ปีติสุข

English-Thai: Nontri Dictionary
ecstasy(n) ความปลาบปลื้มยินดี, ความดีใจ, ความปีติยินดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ecstasyปีติสานติ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ecstasy(n) ความปลาบปลื้มอย่างคลั่งใคล้

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
¶ It brings me ecstasyมันทำให้ฉันมีความสุข Punchline (1988)
Every true lover knows that the moment of greatest satisfaction... comes when ecstasy is long over... and he beholds before him... the flowers which has blossomed beneath his touch.นักรักตัวจริงรู้ ถึงนาทีแห่งความสุขสุดยอด จะมาเมื่อเวลานั้นที่ยาวนานสิ้นสุด Don Juan DeMarco (1994)
Ecstasy is not that bad.-อะไรนะ? The Girl Next Door (2004)
Did your teacher ever try to sell you marijuana or Ecstasy tablets?ครูของพวกเธอคยพยายาม จะขายยาหรือกัญชาให้เธอบ้างมั้ย? Mean Girls (2004)
All serial killers attempt to relive the ecstasy they get from their killings.พวกตำรวจ ยังไม่ให้ฉันพบสามี L.D.S.K. (2005)
Or the Ecstasy you found in her system.หรือยาอี ที่คุณพบในตัวเธอ Lucky Thirteen (2008)
She had ecstasy and heroin.เธอมียาหลอนประสาท และเฮโรอีน The Gift (2009)
What does this say in Italian? Ecstasy of Saint Theresa. Right there.ฉันบอกคุณขวา ฉันไม่ต้องการที่. Angels & Demons (2009)
The ecstasy of Saint Theresa. Saint Theresa on fire.เปิด L เข้าใจพระเจ้า. Angels & Demons (2009)
Swing me. Not much between despair and ecstasy One night in Bangkok And the tough guys tumbleหมุนฉันสิ Sheldon, มานี่ The Einstein Approximation (2010)
Ecstasy colorless powder that smelly old man seduce a monk bagจากนั้นหาทางพ่นผงเสน่ห์ที่เจ้าถนัดนักหนา ช่วยหลิวจื้อกำจัดพระบัดซบรูปนั้นให้ได้ 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
I want Lord Tubbington to kick his Ecstasy addiction.ฉันอยากจะให้ลอร์ดทับบิงตันเลิกเสพย์ยาอี On My Way (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยาบ้า[yābā] (n) EN: methamphetamine ; methamphetamine pills ; meth (vulg.) ; yaba  FR: méthamphétamines [ fpl ] ; ecstasy [ m ] ; ecsta [ m ] (abrév)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ECSTASY EH1 K S T AH0 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ecstasy (n) ˈɛkstəsiː (e1 k s t @ s ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
销魂[xiāo hún, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄣˊ, / ] ecstasy; rapture; to feel overwhelming joy or sorrow, #12,413 [Add to Longdo]
狂喜[kuáng xǐ, ㄎㄨㄤˊ ㄒㄧˇ, ] ecstasy; rapt, #27,599 [Add to Longdo]
摇头丸[yáo tóu wán, ㄧㄠˊ ㄊㄡˊ ㄨㄢˊ, / ] Ecstasy; MDMA [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
夢中[むちゅう, muchuu] TH: เผลอลืมตัวไม่มีสติ  EN: ecstasy

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ekstase { f }; Verzückung { f } | Ekstasen { pl }; Verzückungen { pl }ecstasy | ecstasies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エクスタシー[ekusutashi-] (n) ecstasy [Add to Longdo]
狂喜[きょうき, kyouki] (n, vs, adj-no) wild joy; ecstasy [Add to Longdo]
浮き足;浮足[うきあし, ukiashi] (n) (1) standing on the balls of the feet; unsteady step; unstable stance; (2) having one's feet off the ground; reeling (from); swept away (by); in an ecstasy (of) [Add to Longdo]
聞き惚れる;聞きほれる[ききほれる, kikihoreru] (v1, vi) to listen to in an ecstasy [Add to Longdo]
法悦[ほうえつ, houetsu] (n) religious exultation; ecstasy [Add to Longdo]
忘我[ぼうが, bouga] (n, adj-no) trance; ecstasy; enthusiasm [Add to Longdo]
夢心地[ゆめごこち, yumegokochi] (n, adj-no) dreamy state of mind; ecstasy; trance [Add to Longdo]
夢中[むちゅう, muchuu] (adj-na, n, adj-no) daze; (in a) trance; ecstasy; delirium; engrossment; within a (deep) dream; (P) [Add to Longdo]
有頂天(P);有頂点(iK)[うちょうてん, uchouten] (adj-na, n) ecstasy; (P) [Add to Longdo]
有頂天外[うちょうてんがい, uchoutengai] (n) beside oneself with joy; in raptures; in an ecstasy of delight [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 MDMA \MDMA\ n.
   Methylenedioxymethamphetamine, a drug designed to have the
   effects of amphetamines but originally synthesized to avoid
   the drug laws; it is now a controlled substance. It is
   informally called {ecstasy}. It is used by some abusively and
   illegally without a prescription. [acronym]
 
   Syn: methylenedioxymethamphetamine, Adam, ecstasy.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ecstasy \Ec"sta*sy\, v. t.
   To fill ecstasy, or with rapture or enthusiasm. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      The most ecstasied order of holy . . . spirits. --Jer.
                          Taylor.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ecstasy \Ec"sta*sy\, n.; pl. {Ecstasies}. [F. extase, L.
   ecstasis, fr. Gr. ?, fr. ? to put out of place, derange; ? =
   'ek out + ? to set, stand. See {Ex-}, and {Stand}.] [Also
   written {extasy}.]
   1. The state of being beside one's self or rapt out of one's
    self; a state in which the mind is elevated above the
    reach of ordinary impressions, as when under the influence
    of overpowering emotion; an extraordinary elevation of the
    spirit, as when the soul, unconscious of sensible objects,
    is supposed to contemplate heavenly mysteries.
    [1913 Webster]
 
       Like a mad prophet in an ecstasy.   --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       This is the very ecstasy of love.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Excessive and overmastering joy or enthusiasm; rapture;
    enthusiastic delight.
    [1913 Webster]
 
       He on the tender grass
       Would sit, and hearken even to ecstasy. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Violent distraction of mind; violent emotion; excessive
    grief of anxiety; insanity; madness. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       That unmatched form and feature of blown youth
       Blasted with ecstasy.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Our words will but increase his ecstasy. --Marlowe.
    [1913 Webster]
 
   4. (Med.) A state which consists in total suspension of
    sensibility, of voluntary motion, and largely of mental
    power. The body is erect and inflexible; the pulsation and
    breathing are not affected. --Mayne.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ecstasy
   n 1: a state of being carried away by overwhelming emotion;
      "listening to sweet music in a perfect rapture"- Charles
      Dickens [syn: {ecstasy}, {rapture}, {transport},
      {exaltation}, {raptus}]
   2: a state of elated bliss [syn: {ecstasy}, {rapture}]
   3: street names for methylenedioxymethamphetamine [syn: {Adam},
     {ecstasy}, {XTC}, {go}, {disco biscuit}, {cristal}, {X}, {hug
     drug}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top