หรือคุณหมายถึง eagerneß?
Search result for

eagerness

(18 entries)
(0.0189 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eagerness-, *eagerness*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eagerness    [N] ความกระตือรือร้น, Syn. enthusiasm, zeal

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eagernessI noted a trace of eagerness in her voice.
eagernessHe admitted his eagerness to escape from here.
eagernessHe was all eagerness to see her.

English-Thai: Nontri Dictionary
eagerness(n) ความกระหาย,ความทะเยอทะยาน,ความอยากได้,ความกระตือรือร้น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความกระหาย    [N] eagerness, See also: keenness, enthusiasm, Syn. ความอยาก, ความต้องการ, Example: ความกระหายอำนาจเป็นสิ่งที่ยากที่จะควบคุม, Thai definition: ความอยากเป็นกำลัง
ความโลภ    [N] greed, See also: eagerness, avarice, cupidity, Syn. ความละโมบ, ความอยากได้, ความมักมาก, Ant. ความมักน้อย, Example: ความโลภจะว่าเป็นความชั่วของมนุษย์ก็ไม่ถนัดนัก ด้วยว่ามันแฝงอยู่ในมนุษย์ทุกรูป

CMU English Pronouncing Dictionary
EAGERNESS    IY1 G ER0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eagerness    (n) (ii1 g @ n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
やる気;遣る気[やるき, yaruki] (n) willingness (e.g. to do something); eagerness; motivation; inspiration; determination; high aspirations [Add to Longdo]
意気組;意気組み[いきぐみ, ikigumi] (n) (arch) (See 意気込み) eagerness; avidity; avidness; keenness [Add to Longdo]
逸り気[はやりぎ, hayarigi] (n) (arch) impatience; eagerness [Add to Longdo]
懸命[けんめい, kenmei] (adj-na,n) eagerness; earnestness; risking one's life; (P) [Add to Longdo]
乗り気(P);乗気(P)[のりき, noriki] (adj-na,n) interest; eagerness; (P) [Add to Longdo]
躍起[やっき, yakki] (adj-na,n) desperation; eagerness; (P) [Add to Longdo]
勇み足[いさみあし, isamiashi] (n) (1) overeagerness; rashness; (2) forward step-out (in sumo); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eagerness \Ea"ger*ness\, n.
   1. The state or quality of being eager; ardent desire. "The
    eagerness of love." --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. Tartness; sourness. [Obs.]
 
   Syn: Ardor; vehemence; earnestness; impetuosity; heartiness;
     fervor; fervency; avidity; zeal; craving; heat; passion;
     greediness.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eagerness
   n 1: a positive feeling of wanting to push ahead with something
      [syn: {eagerness}, {avidity}, {avidness}, {keenness}]
   2: prompt willingness; "readiness to continue discussions";
     "they showed no eagerness to spread the gospel"; "they
     disliked his zeal in demonstrating his superiority"; "he
     tried to explain his forwardness in battle" [syn:
     {readiness}, {eagerness}, {zeal}, {forwardness}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top