หรือคุณหมายถึง keenneß?
Search result for

keenness

(9 entries)
(0.0314 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -keenness-, *keenness*, keennes
English-Thai: Nontri Dictionary
keenness(n) ความคม,ความหลักแหลม,ความขมขื่น,ความใจจดใจจ่อ,ความกระตือรือร้น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความกระหาย[N] eagerness, See also: keenness, enthusiasm, Syn. ความอยาก, ความต้องการ, Example: ความกระหายอำนาจเป็นสิ่งที่ยากที่จะควบคุม, Thai definition: ความอยากเป็นกำลัง
ความคม[N] sharpness, See also: keenness, acuteness, Syn. ความแหลมคม, Ant. ความทื่อ, Example: บาดแผลของผู้ตายเกิดจากความคมของอาวุธที่ใช้สังหาร

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
keenness    (n) - (k ii1 n - n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
意気組;意気組み[いきぐみ, ikigumi] (n) (arch) (See 意気込み) eagerness; avidity; avidness; keenness [Add to Longdo]
鋭敏[えいびん, eibin] (adj-na,n) sharpness; keenness; sensitiveness; mental acumen; (P) [Add to Longdo]
激甚(P);劇甚[げきじん, gekijin] (adj-na,n) intenseness; violence; severity; vehemence; keenness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Keenness \Keen"ness\, n.
   The quality or state of being keen.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 keenness
   n 1: a quick and penetrating intelligence; "he argued with great
      acuteness"; "I admired the keenness of his mind" [syn:
      {acuteness}, {acuity}, {sharpness}, {keenness}]
   2: a positive feeling of wanting to push ahead with something
     [syn: {eagerness}, {avidity}, {avidness}, {keenness}]
   3: thinness of edge or fineness of point [syn: {sharpness},
     {keenness}] [ant: {bluntness}, {dullness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top